Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Bactrim 400 mg/80 mg tabletter

Bactrim 40 mg/ml + 8 mg/ml mikstur, suspensjon

sulfametoksazol/trimetoprim

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bactrim er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bactrim
 3. Hvordan du bruker Bactrim
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bactrim
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bactrim er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bactrim inneholder to virkestoffer (sulfametoksazol og trimetoprim), som begge behandler infeksjoner forårsaket av bakterier. Kombinasjonen av de to virkestoffene dreper effektivt mange typer bakterier og reduserer utviklingen av resistens (motstandsdyktighet), i forhold til om man bare bruker ett av virkestoffene. Bactrim brukes til behandling av ulike bakterieinfeksjoner, blant annet luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjon.
Bactrim kan brukes til voksne, ungdom, barn og spedbarn fra 6 ukers alder.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Bactrim
Bruk ikke Bactrim dersom:
 • du er allergisk overfor sulfonamider og/eller trimetoprim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du samtidig bruker dofetilid (brukes til å kontrollere unormal hjerterytme)
 • du har alvorlig leversvikt
 • du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • du har blodsykdommer
 • du har folsyremangel (et vannløselig vitamin, B9)
 • du har vitamin B12-mangel
Bactrim skal ikke brukes til spedbarn yngre enn 6 uker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bactrim. Fortell legen din spesielt dersom:
 • du har en nyre- eller leversykdom
 • du får dialyse
 • du har allergier eller astma
 • du har unormale blodverdier
 • du har en stoffskiftesykdom (kroppsfunksjoner går enten tregere eller raskere enn normalt)
Kontakt straks lege dersom du utvikler hudutslett, hoste eller blir kortpustet.
Ved langtidsbehandling vil helsepersonell ta blodprøver regelmessig. Ved høye doser eller underliggende forstyrrelser i kaliumstoffskiftet og ved nedsatt nyrefunksjon vil det være nødvendig med hyppig kontroll av serumkalium. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør det kontrolleres nøye for tegn og symptomer på toksisitet, som kvalme, oppkast og hyperkalemi. Symptomer på alvorlig hyperkalemi kan inkludere muskelkramper, uregelmessig hjerterytme, diaré, kvalme, svimmelhet eller hodepine.
Andre legemidler og Bactrim:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vær spesielt oppmerksom på dette dersom du bruker ett eller flere av følgende legemidler:
 • dofelitid (brukes til å kontrollere unormal hjerterytme)
 • amiodaron og digoksin (brukes til kontroll av unormal hjerterytme)
 • amantadin (brukes for å behandle Parkinsons sykdom eller alvorlige infeksjoner forårsaket av virus)
 • memantin (brukes til behandling av Alzheimers sykdom)
 • paklitaksel og merkaptopurin (brukes mot kreft)
 • dapson (brukes mot bakterier)
 • repaglinid, rosiglitazon, pioglitazon, glibenklamid, gliklazid, glipizid, klorpropamid og tolbutamid (brukes mot diabetes [sukkersyke] type II)
 • warfarin, acenokumarol og fenprokumon (som er blodfortynnende legemidler)
 • fenytoin (brukes mot epilepsi)
 • klozapin (brukes mot psykose)
 • sulfonamider (brukes mot bakterier)
 • lamivudin (brukes mot HIV)
 • nukleosidanaloger (brukes mot HIV)
 • ciklosporin, azatioprin og takrolimus (hemmer immunforsvaret)
 • visse blodtrykkssenkende legemidler (f.eks. ACE-hemmere, angiotensin-II-reseptorantagonister, diuretika, f.eks. spironolakton eller tiazider)
 • metotreksat (brukes mot blant annet leukemi, psoriasis og leddsykdommer)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bactrim bør ikke benyttes i svangerskapets tre første måneder, og skal ikke brukes i siste svangerskapsmåned på grunn av mulig risiko for skader på fosteret.
Det er dessuten sett en økning i risiko for spontanabort ved bruk i de første 20 ukene av graviditeten. Bør kun brukes av gravide dersom legen har bestemt det.
Bactrim går over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Bactrim under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bactrim
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Ved akutte infeksjoner er anbefalt behandlingstid minimum fem dager eller inntil symptomfrihet i to dager.
Bactrim tabletter:
Anbefalt dosering til barn (fra 6 år) og voksne:

Barn 6-12 år:

1 tablett

2 ganger daglig

Voksne og barn over 12 år:

 

 

Standarddosering

2 tabletter

2 ganger daglig

Langtidsbehandling (utover 14 dager)

1 tablett

2 ganger daglig

Høyeste dosering (særlig alvorlige tilfeller)

3 tabletter

2 ganger daglig

Bactrim mikstur:
Anbefalt dosering til barn (under 12 år):

Barn under 12 år:

 

 

6 uker‑5 måneder

2,5 ml

2 ganger daglig

6 måneder‑5 år

5 ml

2 ganger daglig

6‑12 år

10 ml

2 ganger daglig

Doseringen til barn tilsvarer ca. 6 mg trimetoprim og 30 mg sulfametoksazol per kg kroppsvekt per dag. Bactrim skal ikke brukes til spedbarn yngre enn 6 uker.
Anbefalt dosering til voksne og barn over 12 år: 20 ml mikstur 2 ganger daglig.
Bactrim mikstur må ristes godt før bruk.
Dersom du tar for mye av Bactrim
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering kan forårsake kvalme, oppkast, diaré, hodepine, svimmelhet og forstyrrelser av synet. Ved alvorlige tilfeller kan forstyrrelser i urinveiene forekomme, som for eksempel krystalldannelse eller blod i urin. Ved vedvarende overdosering kan endringer i blodbildet oppstå (blodforstyrrelser).
Dersom du har glemt å ta Bactrim
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett eller dose.
Dersom du avbryter behandling med Bactrim
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • kvalme
 • diaré
 • betennelse i tungen
 • feber
 • kløe
 • utslett
 • økte leververdier (transaminaser) (som kan antyde unormal leverfunksjon)
 • økte nivåer av serumkreatinin (som kan antyde unormal nyrefunksjon)
 • økte nivåer av serumurea (urinstoff)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • nedsatt antall hvite blodceller
 • elveblest
 • antibiotika-assosiert betennelse i tynn- og tykktarm (pseudomembranøs enterokolitt)
 • soppinfeksjoner (som candidiasis)
 • kramper
 • betennelse i leveren (hepatitt)
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • lave verdier av røde blodceller (anemi)
 • for få til nærmest total mangel på granulocytter (en gruppe hvite blodceller) i blodet (agranulocytose/agranulocytopeni)
 • reduksjon av alle typer blodceller (pancytopeni)
 • lave verdier av blodplater (trombocytopeni)
 • methemoglobin i blodet
 • betennelse i slimhinnen i munnhulen
 • akutt betennelse i bukspyttkjertelen
 • overfølsomhet/allergiske reaksjoner, anafylaktiske reaksjoner (sjokk), serumsyke
 • alvorlige hudreaksjoner (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))
 • angioødem (hevelser i hud og slimhinner)
 • allergisk hjertemuskelbetennelse
 • lysømfintlighet
 • overflatiske bloduttredelser i huden eller slimhinnene (purpura)
 • betennelse i små blodårer (Henoch-Schönlein purpura)
 • hallusinasjoner (vrangforestillinger)
 • lavt blodsukker
 • lave natriumverdier i blodet
 • høye kaliumverdier i blodet
 • nyresvikt
 • betennelse i nyrene (interstitiell nefritt)
 • krystaller i urinen
 • økt urinmengde
 • svinn av leverceller (levernekrose)
 • hemmet utskillelse av galle fra leveren til tarmen (kolestase)
 • betennelseslignende forandringer i veggene i små og middelsstore arterier (polyarteritis nodosa)
 • hjernehinnebetennelse som ikke er forårsaket av bakterier, eller symptomer som likner hjernehinnebetennelse (symptomer som høy feber, nedsatt allmenntilstand, hodepine, nakkestivhet, ryggstivhet, omtåket, frostanfall, lysskyhet, muskel- og leddsmerter, brekninger og oppkast)
 • øresus
 • svimmelhet
 • nervesykdom
 • øyebetennelse (uveitt)
 • vanskeligheter med å koordinere bevegelser (ataksi)
 • muskelsmerter (myalgi)
 • leddsmerter
 • strukturskader i galleveiene (”vanishing-bileduct syndrom”)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 personer):
 • ødeleggelse av skjelettmuskulatur (rabdomyolyse)
Frekvens ikke kjent (kan ikke estimeres utifra tilgjengelige data):
 • betennelse i et kar (vaskulitt)
 • betennelse i et kar i øyet (retinal vaskulitt), i hjernen (cerebral vaskulitt), i lungene (pulmonal vaskulitt)
 • betennelse i et kar som fører til vevsskade (nekrotiserende vaskulitt)
 • betennelsessykdom som i særlig grad påvirker nyrer, lunger og bihuler (granulomatose med polyangitt)
Det er vanlig at personer som har HIV (en immunsviktsykdom som skyldes virus) får bivirkninger oftere siden immunsystemet (kroppens forsvar mot fremmedlegemer) er svekket hos disse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bactrim
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bactrim
Tabletter:
 • Virkestoffer er trimetoprim og sulfametoksazol. Hver tablett inneholder 80 mg trimetoprim og 400 mg sulfametoksazol.
 • Andre innholdsstoffer er povidon, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat og natriumdioktylsulfosuksinat.
Mikstur, suspensjon:
 • Virkestoffer er trimetoprim og sulfametoksazol. 1 ml inneholder 8 mg trimetoprim og 40 mg sulfametoksazol.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, ikke-krystalliserende sorbitol, banansmak, vaniljesmak og renset vann.
Hvordan Bactrim ser ut og innholdet i pakningen
Bactrim tabletter finnes i blisterpakninger à 20 tabletter.
Bactrim mikstur finnes i glassflaske à 100 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Norge AS
Brynsengfaret 6B
Postboks 6610 Etterstad
0607 Oslo
Telefon: 22 78 90 00
Tilvirker
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alzheimers sykdom (alzheimers demens): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enterokolitt (tarmkatarr, tynn- og tykktarmsbetennelse): Betennelse både i tynn- og tykktarmen.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

folsyremangel (folatmangel): Folsyre er et B-vitamin som hovedsakelig finnes i lever, kjøtt og noen grønnsaker. Lavt folsyreinntak fører til anemi, men kan også skade fosteret under et svangerskap.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vitamin b12-mangel: Mangel som skyldes utilstrekkelig inntak via mat, eller redusert opptak fra tarmen. Vitamin B12-mangel vil med tiden gi blodmangel. Se også pernisiøs anemi.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.