Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

baklofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Baclofen Sintetica er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Baclofen Sintetica
 3. Hvordan du bruker Baclofen Sintetica
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Baclofen Sintetica
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Baclofen Sintetica er og hva det brukes mot
Legen din har bestemt at du, eller ditt barn, behøver dette legemidlet for å behandle din, eller barnets, tilstand.
Baclofen Sintetica er til bruk hos voksne og barn fra 4 år og eldre. Det brukes for å senke og lindre alvorlige muskelspenninger (kramper) som kan oppstå i forbindelse med ulike sykdommer, som cerebral parese, multippel sklerose, ved sykdommer i ryggmargen, cerebrovaskulære hendelser og andre nevrologiske sykdommer.
Denne injeksjonen brukes hos personer som ikke har fått ønsket effekt av legemidler som tas via munnen, eller hos personer som får utålelige bivirkninger ved å ta baklofen via munnen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Baclofen Sintetica
Barn og ungdom
Intratekal formulering av baklofen er til bruk hos barn fra 4 år og eldre.
Bruk ikke Baclofen Sintetica
 • dersom du er allergisk overfor baklofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av epilepsi som er vanskelig å behandle.
 • Baclofen Sintetica skal kun gis intratekalt (inn i ryggmargen).
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Baclofen Sintetica dersom
 • du får andre injeksjoner i ryggmargen
 • du har en infeksjon
 • du har hatt en hodeskade i løpet av det siste året
 • du noen gang har hatt en krise grunnet autonom dysrefleksi (legen din kan forklare dette til deg)
 • du har hatt slag
 • du har epilepsi
 • du har magesår eller andre problemer med fordøyelsen
 • du har en psykisk lidelse
 • du behandles for høyt blodtrykk
 • du har Parkinsons sykdom
 • du lider av lever-, nyre- eller lungesykdom
 • du har diabetes
 • du har vannlatingsvansker
Fortell legen eller sykepleieren din dersom svaret på noen av de oppsummerte spørsmålene er JA, ettersom det kan være at Baclofen Sintetica ikke er det rette legemidlet for deg.
 • Forsikre deg om at legen vet at du får behandling med Baclofen Sintetica dersom du skal gjennomgå noen form for operasjon.
 • Tilstedeværelse av en PEG-sonde kan øke forekomsten av infeksjoner hos barn.
 • Dersom du har redusert sirkulasjon av spinalvæske kan effekten av Baclofen Sintetica bli redusert.
 • Kontakt legen din umiddelbart dersom du mistenker at Baclofen Sintetica ikke fungerer like bra som normalt. Det er viktig å forsikre seg om at det ikke er problemer med pumpen.
 • Behandling med Baclofen Sintetica skal ikke plutselig avbrytes på grunn av risikoen for abstinenssymptomer. Det er viktig at du ikke går glipp av sykehusbesøk for etterfylling av pumpen.
 • Det kan være at legen din ønsker å gjøre en kontroll av deg fra tid til annen mens du får behandling med Baclofen Sintetica.
Forsiktighetsregler hos barn og ungdom
Barn må ha tilstrekkelig kroppsmasse for å få implantert infusjonspumpen for kontinuerlig infusjon. Baclofen Sintetica skal ikke brukes til barn under 4 år, på grunn av svært begrensede kliniske data vedrørende sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Baclofen SinteticaRådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler kan forstyrre behandlingen din. Snakk med legen eller sykepleieren din dersom du tar noen av følgende:
 • Andre legemidler mot muskelspasmer
 • Legemidler mot depresjon
 • Legemidler mot høyt blodtrykk
 • Andre legemidler som kan påvirke nyrene, f.eks. ibuprofen
 • Legemidler mot Parkinsons sykdom
 • Legemidler mot epilepsi
 • Opiater for smertelindring
 • Legemidler med hemmende effekt på nervesystemet, f.eks. antihistaminer og beroligende legemidler (noen av disse kan kjøpes reseptfritt)
Inntak av Baclofen Sintetica sammen med mat og drikke
 • Vis forsiktighet ved inntak av alkohol, da det kan påvirke deg mer enn normalt.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet.
Det finnes ingen fullstendige eller tilstrekkelig kontrollerte studier hos gravide kvinner. Baklofen krysser morkaken. Baclofen Sintetica skal ikke brukes under graviditet, med mindre den forventede fordelen for moren oppveier den mulige risikoen for fosteret.
Amming
Det er ikke kjent om målbare nivåer av legemidlet kan påvises i morsmelk hos ammende mødre som behandles med Baclofen Sintetica. Ved orale terapidoser skilles virkestoffet ut i morsmelk, men i så lave nivåer at barnet sannsynligvis ikke vil oppleve noen bivirkninger.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte pasienter kan føle seg døsig og / eller svimmel eller får problemer med øynene under behandling med Baclofen Sintetica. Dersom dette skjer bør du ikke kjøre bil eller utføre aktiviteter som krever årvåkenhet (som å bruke verktøy eller maskiner) før disse bivirkningene har forsvunnet.
Viktig informasjon vedrørende enkelte innholdsstoffer i Baclofen Sintetica
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per maksimale daglige dose, dvs. så godt som «natriumfritt».
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Baclofen Sintetica
Baclofen Sintetica gis via intratekal injeksjon. Dette betyr at legemidlet injiseres direkte inn i ryggmargsvæsken. Dosen som trengs varierer fra person til person avhengig av den enkeltes tilstand, og legen vil bestemme hvilken dose du behøver etter å ha testet hvordan du reagerer på legemidlet.
Først gir legen deg enkeltdoser av Baclofen Sintetica for å finne ut om legemidlet er riktig for deg. Denne testdosen gis vanligvis via lumbal punksjon eller intratekalt (spinalt) kateter for å få frem en respons. I løpet av denne perioden vil hjerte- og lungefunksjonen kontrolleres nøye. Hvis symptomene blir bedre, vil du få innsatt (implantert) en spesiell pumpe i bryst- eller bukveggen som kan tilføre legemidlet kontinuerlig. Legen vil gi deg alle nødvendige instruksjoner for bruk av pumpen og for riktig dosering. Sørg for at du forstår alt.
Den endelige dosen av Baclofen Sintetica avhenger av hvordan hver person reagerer på legemidlet. Du starter med en lav dose som gradvis økes over noen dager, under tilsyn av legen, inntil du får den dosen som er riktig for deg. Dersom startdosen er for høy, eller dosen økes for raskt, er det større sannsynlighet for at du kan oppleve bivirkninger.
For å unngå ubehagelige bivirkninger som kan være alvorlige eller livstruende er det viktig at pumpen din ikke går tom for legemiddel. Pumpen må alltid etterfylles av en lege eller sykepleier, og du må sørge for å holde avtaler på sykehuset.
Ved langtidsbehandling kan enkelte pasienter oppleve at Baclofen Sintetica virker mindre effektivt. Det kan være at det blir nødvendig med enkelte pauser i behandlingen. Legen din vil alltid råde deg til hva du skal gjøre.
Baclofen Sintetica er ikke egnet til bruk hos alle barn. Legen din avgjør dette.
Effekten av baklofen har blitt vist i kontrollerte, randomiserte studier med infusjonssystemer. EU-sertifiserte pumper kan brukes som implanterte administrasjonssystemer: et reservoar som kan etterfylles blir implantert under huden, vanligvis i bukveggen. Systemet er koblet til et intratekalt (spinalt) kateter som går under huden inn i et væskefylt hulrom i ryggmargen (subaraknoidalrommet). Andre pumper som også er kjent for å være egnet til intratekal baklofen-administrering kan brukes.
Dersom du tar for mye av Baclofen Sintetica
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er svært viktig at du og dine omsorgspersoner kan gjenkjenne tegn på overdosering. Dette kan skje hvis infusjonspumpen ikke fungerer som den skal, og du må umiddelbart ta kontakt med legen.
Tegn på overdosering er:
Uvanlig muskelslapphet (for lav muskeltonus)
Søvnighet
Svimmelhet eller ørhet, økt spyttsekresjon
Kvalme eller oppkast, pustevansker, kramper
Tap av bevissthet
Unormalt lav kroppstemperatur
Dersom du avbryter behandling med Baclofen Sintetica
Du skal ikke brått avbryte behandlingen. Dersom legen din bestemmer at du skal avbryte behandlingen vil dosen reduseres gradvis for å hindre abstinenssymptomer, som muskelkramper og økt muskelstivhet, rask hjerterytme, feber, forvirringstilstand, hallusinasjoner, forandringer i humør og følelser, psykiske lidelser, følelse av å bli forfulgt eller kramper. I sjeldne tilfeller kan disse symptomene bli livstruende. Dersom du eller dine omsorgspersoner legger merke til noen av disse symptomene må lege kontaktes umiddelbart i tilfelle det er feil på pumpen eller tilførselssystemet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som er rapportert er listet opp nedenfor:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
Trøtthet, døsighet eller svakhet
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
Slapphet (ingen energi)
Hodepine, svimmelhet eller ørhet
Smerter, feber eller frysninger
Krampeanfall
Kribling i hender eller føtter
Problemer med synet
Sløret tale, søvnløshet
Pustevansker, lungebetennelse
Forvirring, angst, rastløshet eller depresjon
Lavt blodtrykk (besvimelse)
Kvalme eller oppkast, forstoppelse og diaré
Tap av appetitt, munntørrhet eller kraftig spyttsekresjon
Utslett og kløe, hevelse i ansikt eller hender og føtter
Urininkontinens eller vannlatingsvansker
Kramper
Seksuelle problemer hos menn, f.eks. impotens
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
Uvanlig kuldefølelse
Hukommelsestap
Humørsvingninger eller hallusinasjoner, selvmordstanker
Magesmerter, svelgevansker, tap av smakssans, dehydrering
Tap av muskelkontroll
Økt blodtrykk
Langsom hjerterytme
Blodpropp i bena (dyp venetrombose)
Rødming eller blek hud, kraftig svetting
Hårtap
Andre bivirkninger: kan forekomme hos et ukjent antall personer
Rastløshet
Uvanlig langsom pusting
Det har vært sjeldne rapporter om problemer forbundet med pumpen og tilførselssystemet. Det forekommer bivirkninger forbundet med tilførselssystemet, f.eks. infeksjoner, en ansamling av immunceller på spissen av tilførselssonden eller hjernehinnebetennelse. Særlig tilstedeværelse av en PEG-sonde økte forekomsten av dype infeksjoner hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Baclofen Sintetica
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampullen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Av mikrobiologiske hensyn, med mindre metoden for åpning og fortynning utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering, skal legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden- og forholdene før bruk brukerens ansvar.
Bruk ikke Baclofen Sintetica hvis du oppdager at oppløsningen er uklar eller inneholder partikler.
Siden bruk av dette legemidlet er begrenset til sykehus, vil sykehuset sørge for destruksjon av legemiddel som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Baclofen Sintetica
Virkestoff er baklofen.
Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
1 ampulle med 1 ml oppløsning inneholder 0,05 mg baklofen.
1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 0,05 mg baklofen.
Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/20 ml)
1 ampulle med 20 ml oppløsning inneholder 10 mg baklofen.
1 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder 0,5 mg baklofen.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/5 ml)
1 ampulle med 5 ml oppløsning inneholder 10 mg baklofen.
1 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2,0 mg baklofen.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (40 mg/20 ml)
1 ampulle med 20 ml oppløsning inneholder 40 mg baklofen.
1 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2,0 mg baklofen.
Andre innholdsstoffer er natriumklorid (3,5 mg/ml natrium) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Baclofen Sintetica ser ut og innholdet i pakningen
Injeksjonsvæske, oppløsning/infusjonsvæske, oppløsning.
Klar og fargeløs oppløsning i ampuller.
Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
Klar, fargeløs, 2 ml type I glassampulle med delestrek og markert med blåfarget ring.
Eske med 5 og 10 ampuller som inneholder 1 ml oppløsning.
Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/20 ml)
Klar, fargeløs, 20 ml type I glassampulle med delestrek og markert med rødfarget ring.
Eske med 1 ampulle som inneholder 20 ml oppløsning.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/5 ml)
Klar, fargeløs, 5 ml type I glassampulle med delestrek og markert med fiolettfarget ring.
Eske med 5 og 10 ampuller som inneholder 5 ml oppløsning.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (40 mg/20 ml)
Klar, fargeløs, 20 ml type I glassampulle med delestrek og markert med grønnfarget ring.
Eske med 1 ampulle som inneholder 20 ml oppløsning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sintetica GmbH
Albersloher Weg 11
48155 Münster
Tyskland
Tilvirkere:
Sirton Pharmaceuticals S.p.A.
Piazza XX Settembre, 2
22079 Villa Guardia (CO)
Italia
Laboratoire AGUETTANT
1 rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Frankrike
L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
Strada Statale 67 Loc Granatieri
50018 Scandicci (Firenze)
Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Tyskland

Baclofen Meduna Intrathekal 0,05 mg/ml Injektionslösung
Baclofen Meduna Intrathekal 0,5 mg/ml Infusionslösung
Baclofen Meduna Intrathekal 2 mg/ml Infusionslösung

Østerrike

Baclofen Meduna 0,05 mg/ml Intrathekal Injektionslösung
Baclofen Meduna 0,5 mg/ml Intrathekal Infusionslösung
Baclofen Meduna 2 mg/ml Intrathekal Infusionslösung

Frankrike

Baclofene Aguettant 0,05mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule
Baclofene Aguettant 0,5 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule
Baclofene Aguettant 2 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule

Belgia

Baclofen Aguettant Intrathecal 0.05mg/1ml, solution injectable / oplossing voor injectie / Injektionslösung
Baclofen Aguettant Intrathecal 10mg/20ml, solution pour perfusion / oplossing voor infusie / Infusionslösung
Baclofen Aguettant Intrathecal 10 mg/5 ml, solution pour perfusion / oplossing voor infusie / Infusionslösung
Baclofen Aguettant Intrathecal 40 mg/20 ml, solution pour perfusion / oplossing voor infusie / Infusionslösung

Italia

Baclofene Molteni 0.05mg/1ml
Baclofene Molteni 10 mg/20ml
Baclofene Molteni 10 mg/5 ml
Baclofene Molteni 40 mg/20 ml

Storbritannia

Baclofen Aguettant 0.05 mg/ml, solution for injection
Baclofen Aguettant 0.5 mg/ml, solution for infusion
Baclofen Aguettant 2 mg/ml, solution for infusion

Tsjekkisk Republikk
Estland
Ungarn
Norge
Polen
Sverige

Baclofen Sintetica

Danmark

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml Infusionsvæske, opløsning
Baclofen Sintetica, 2 mg/ml Infusionsvæske, opløsning

Hellas

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml διάλυμα για έγχυση
Baclofen Sintetica, 2 mg/ml διάλυμα για έγχυση

Finland

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml Injektioneste, liuos
Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml Infuusioneste, liuos
Baclofen Sintetica, 2 mg/ml Infuusioneste, liuos

Kroatia

Baklofen Sintetica Intratekalni 0,05 mg/ml otopina za injekciju
Baklofen Sintetica Intratekalni 0,5 mg/ml otopina za infuziju
Baklofen Sintetica Intratekalni 2 mg/ml otopina za infuziju

Island

Baclofen Sintetica í mænuvökva, 0,05 mg/ml Innspýting, lausnin
Baclofen Sintetica í mænuvökva, 0,5 mg/ml Innrennslislyf, lausnin
Baclofen Sintetica í mænuvökva, 2 mg/ml Innrennslislyf, lausnin

Litauen

Baclofen Sintetica 50 mikrogramų/ml injekcinis tirpalas
Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infuzinis tirpalas
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infuzinis tirpalas

Latvia

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml šķīdums injekcijām
Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml šķīdums infūzijām
Baclofen Sintetica, 2 mg/ml šķīdums infūzijām

Nederland

Baclofen Sintetica Intrathecale, 0.05 mg/ml Oplossing voor injectie
Baclofen Sintetica Intrathecale, 0.5 mg/ml Oplossing voor infusie
Baclofen Sintetica Intrathecale, 2 mg/ml Oplossing voor infusie

Slovenia

Baklofen Sintetica 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje
Baklofen Sintetica 0,5 mg/ml raztopina za infundiranje
Baklofen Sintetica 2 mg/ml raztopina za infundiranje

Slovakia

Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injekčný roztok
Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infúzny roztok
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infúzny roztok

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.