Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning(*)

Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

baklofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
(*) Hvordan styrken uttrykkes, kan variere mellom sykehus og helsepersonell avhengig av praksis
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Baclofen Sintetica er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Baclofen Sintetica
 3. Hvordan du bruker Baclofen Sintetica
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Baclofen Sintetica
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Baclofen Sintetica er og hva det brukes mot
Baclofen Sintetica tilhører en gruppe legemidler som kalles muskelavslappende midler. Baclofen Sintetica gis ved injeksjon i ryggmargskanalen direkte i ryggmargsvæsken (intratekal injeksjon) og lindrer alvorlig muskelstivhet (spastisitet).
Baclofen Sintetica brukes til å behandle alvorlige, langvarige muskelspenninger (spastisitet) som forekommer ved forskjellige sykdommer, for eksempel:
 • skader eller sykdommer i hjernen eller ryggmargen
 • multippel sklerose, som er en progressiv sykdom i hjernen og ryggmargen med fysiske og psykiske symptomer
Baclofen Sintetica brukes til voksne og barn fra 4 år. Det brukes når andre legemidler som tas oralt, blant annet baklofen, ikke har hatt ønsket effekt eller har gitt uakseptable bivirkninger.
 
2. Hva du må vite før du bruker Baclofen Sintetica
Bruk ikke Baclofen Sintetica
 • dersom du er allergisk overfor baklofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av epilepsi som er vanskelig å behandle.
 • via andre administrasjonsveier enn ryggradskanalen.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Baclofen Sintetica dersom
 • du får andre injeksjoner i ryggmargen
 • du har en infeksjon
 • du har hatt en hodeskade i løpet av det siste året
 • du noen gang har hatt en krise grunnet autonom dysrefleksi: en reaksjon i nervesystemet som fører til en kraftig økning i blodtrykket (legen din kan forklare dette til deg)
 • du har hatt slag
 • du har epilepsi
 • du har magesår eller andre problemer med fordøyelsen
 • du har en psykisk lidelse
 • du behandles for høyt blodtrykk
 • du har Parkinsons sykdom
 • du har lever-, nyre-, hjerte- eller pusteproblemer
 • du har diabetes
 • du har vannlatingsvansker
Fortell legen eller sykepleieren din dersom svaret på noen av de oppsummerte spørsmålene er JA, ettersom det kan være at Baclofen Sintetica ikke er det rette legemidlet for deg.
 • Forsikre deg om at legen vet at du får behandling med Baclofen Sintetica dersom du skal gjennomgå noen form for operasjon.
 • Tilstedeværelse av en PEG-sonde kan øke forekomsten av infeksjoner hos barn.
 • Dersom du har nedsatt sirkulasjon av væske i hjernen og ryggmargen på grunn av en blokkering som for eksempel er forårsaket av betennelse eller skader.Kontakt legen din umiddelbart dersom du mistenker at Baclofen Sintetica ikke fungerer like bra som normalt. Det er viktig å forsikre seg om at det ikke er problemer med pumpen.
 • Behandling med Baclofen Sintetica skal ikke plutselig avbrytes på grunn av risikoen for abstinenssymptomer. Det er viktig at du ikke går glipp av sykehusbesøk for etterfylling av pumpen.
 • Det kan være at legen din ønsker å gjøre en kontroll av deg fra tid til annen mens du får behandling med Baclofen Sintetica.
Fortell legen din umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene under behandlingen med Baclofen Sintetica:
 • Dersom du har smerter i ryggen, skuldrene, halsen og rumpeballene under behandlingen (en form for deformering av ryggraden som kalles skoliose).
Barn og ungdom
Baclofen Sintetica anbefales ikke til barn under 4 år. Barn må ha tilstrekkelig kroppsmasse for å få implantert infusjonspumpen for kontinuerlig infusjon. Baclofen Sintetica skal ikke brukes til barn under 4 år, på grunn av svært begrensede kliniske data vedrørende sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Baclofen SinteticaRådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler kan forstyrre behandlingen din. Snakk med legen eller sykepleieren din dersom du tar noen av følgende:
 • Andre legemidler mot muskelspasmer
 • Legemidler mot depresjon
 • Legemidler mot høyt blodtrykk
 • Legemidler mot Parkinsons sykdom
 • Sterke smertestillende medikamenter, f.eks. morfin
 • Legemidler med hemmende effekt på sentralnervesystemet, f.eks. sovemedisiner
Inntak av Baclofen Sintetica sammen med alkohol
Unngå å drikke alkohol under behandlingen med Baclofen Sintetica, ettersom dette kan føre til en uønsket intensivering eller uforutsigbar endring av de virkningene legemidlet har.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Det er begrenset erfaring med intratekal bruk av baklofen under graviditet. Baclofen Sintetica skal ikke brukes under graviditet med mindre legen mener det er nødvendig, og den forventede fordelen for moren oppveier den mulige risikoen for barnet.
.
Amming
Baclofen Sintetica overføres til brystmelk, men i så små mengder at barnet sannsynligvis ikke får noen bivirkninger. Rådfør deg med legen din før du bruker Baclofen Sintetica under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte pasienter kan føle seg døsig og / eller svimmel eller får problemer med øynene under behandling med Baclofen Sintetica. Dersom dette skjer bør du ikke kjøre bil eller utføre aktiviteter som krever årvåkenhet (som å bruke verktøy eller maskiner) før disse bivirkningene har forsvunnet.
Baclofen Sintetica inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver volumenhet, og er så godt som
«natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Baclofen Sintetica
Baclofen Sintetica gis via intratekal injeksjon. Dette betyr at legemidlet injiseres direkte inn i ryggmargsvæsken. Dosen som trengs varierer fra person til person avhengig av den enkeltes tilstand, og legen vil bestemme hvilken dose du behøver etter å ha testet hvordan du reagerer på legemidlet.
Først gir legen deg enkeltdoser av Baclofen Sintetica for å finne ut om legemidlet er riktig for deg. Denne testdosen gis vanligvis via lumbal punksjon eller intratekalt (spinalt) kateter for å få frem en respons. I løpet av denne perioden vil hjerte- og lungefunksjonen kontrolleres nøye. Hvis symptomene blir bedre, vil du få innsatt (implantert) en spesiell pumpe i bryst- eller bukveggen som kan tilføre legemidlet kontinuerlig. Legen vil gi deg alle nødvendige instruksjoner for bruk av pumpen og for riktig dosering. Sørg for at du forstår alt.
Den endelige dosen av Baclofen Sintetica avhenger av hvordan hver person reagerer på legemidlet. Du starter med en lav dose som gradvis økes over noen dager, under tilsyn av legen, inntil du får den dosen som er riktig for deg. Dersom startdosen er for høy, eller dosen økes for raskt, er det større sannsynlighet for at du kan oppleve bivirkninger.
Det er svært viktig at du går til legen for å fylle på pumpen.
For å unngå ubehagelige bivirkninger som kan være alvorlige eller livstruende er det viktig at pumpen din ikke går tom for legemiddel. Pumpen må alltid etterfylles av en lege eller sykepleier, og du må sørge for å holde avtaler på sykehuset.
Effekten av baklofen som gis intratekalt, er påvist i kliniske studier der et pumpesystem ble brukt til å gi baklofen direkte inn i ryggmargsvæsken (infusjonssystemer). Et EU-sertifisert pumpesystem implanteres under huden, som regel i bukveggen. Pumpen lagrer og leverer medisin i riktig mengde gjennom kateteret direkte inn i ryggmargsvæsken.
Ved langtidsbehandling kan enkelte pasienter oppleve at Baclofen Sintetica virker mindre effektivt. Det kan være at det blir nødvendig med enkelte pauser i behandlingen. Legen din vil alltid råde deg til hva du skal gjøre.
Baclofen Sintetica 10 mg/5 ml og Baclofen Sintetica 0.05 mg/1 ml:
For å åpne pakningen med Baclofen Sintetica holder du pakningen med begge hender og vrir kantene i motsatt retning til pakningen åpnes.
Dersom behandlingen med Baclofen Sintetica avbrytes
Det er svært viktig at du og de som behandler deg, er i stand til å gjenkjenne tegn på Baclofen Sintetica-abstinens. Disse tegnene viser seg plutselig eller langsomt, for eksempel fordi pumpen eller infusjonssystemet ikke fungerer som det skal.
Abstinenssymptomene er:
 • økt spastisitet, for mye muskelspenning
 • problemer med muskelbevegelser
 • økt puls eller hjertefrekvens
 • kløe, prikkende, brennende følelse eller nummenhet (parestesi) i hender eller føtter
 • hjertebank
 • angst
 • høy kroppstemperatur
 • lavt blodtrykk
 • endringer i den psykiske tilstanden, for eksempel uro, forvirring, hallusinasjoner, unormal tankegang og atferd, krampetrekninger
Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene. Disse symptomene kan bli etterfulgt av mer alvorlige bivirkninger dersom du ikke behandles umiddelbart.
Dersom du bruker mer Baclofen Sintetica enn du bør
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er svært viktig at du og dine omsorgspersoner kan gjenkjenne tegn på overdosering. Dette kan skje hvis infusjonspumpen ikke fungerer som den skal, og du må umiddelbart ta kontakt med legen.
Tegn på overdosering er:
Uvanlig muskelslapphet (for lav muskeltonus) Søvnighet
Svimmelhet eller ørhet, økt spyttsekresjon Kvalme eller oppkast, pustevansker, kramper Tap av bevissthet
Unormalt lav kroppstemperatur
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger som er rapportert er listet opp nedenfor:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
Trøtthet, døsighet eller svakhet
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
Slapphet (ingen energi) Hodepine, svimmelhet eller ørhet
Smerter, feber eller frysninger Krampeanfall
Kribling i hender eller føtter Problemer med synet
Sløret tale, søvnløshet Pustevansker, lungebetennelse
Forvirring, angst, rastløshet eller depresjon Lavt blodtrykk (besvimelse)
Kvalme eller oppkast, forstoppelse og diaré
Tap av appetitt, munntørrhet eller kraftig spyttsekresjon Utslett og kløe, hevelse i ansikt eller hender og føtter Urininkontinens eller vannlatingsvansker
Kramper
Seksuelle problemer hos menn, f.eks. impotens
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
Uvanlig kuldefølelse Hukommelsestap
Humørsvingninger eller hallusinasjoner, selvmordstanker Magesmerter, svelgevansker, tap av smakssans, dehydrering Tap av muskelkontroll
Økt blodtrykk Langsom hjerterytme
Blodpropp i bena (dyp venetrombose) Rødming eller blek hud, kraftig svetting Hårtap
Andre bivirkninger: kan forekomme hos et ukjent antall personer
Rastløshet
Uvanlig langsom pusting
Økt sidelengs krumning av ryggraden (skoliose).
Det har vært rapportert om problemer med pumpen og infusjonssystemet, for eksempel infeksjoner, betennelse i hjernehinnen og ryggmargen (meningitt) eller betennelse ved slangeenden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Baclofen Sintetica
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampullen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Av mikrobiologiske hensyn, med mindre metoden for åpning og fortynning utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering, skal legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden- og forholdene før bruk brukerens ansvar.
Bruk ikke Baclofen Sintetica hvis du oppdager at oppløsningen er uklar eller inneholder partikler.
Siden bruk av dette legemidlet er begrenset til sykehus, vil sykehuset sørge for destruksjon av legemiddel som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Baclofen Sintetica
Virkestoff er baklofen.
Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
1 ampulle med 1 ml oppløsning inneholder 0,05 mg baklofen.
1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 0,05 mg baklofen.
Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/20 ml)
1 ampulle med 20 ml oppløsning inneholder 10 mg baklofen. 1 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder 0,5 mg baklofen.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/5 ml)
1 ampulle med 5 ml oppløsning inneholder 10 mg baklofen. 1 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2,0 mg baklofen.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (40 mg/20 ml)
1 ampulle med 20 ml oppløsning inneholder 40 mg baklofen. 1 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2,0 mg baklofen.
Andre innholdsstoffer er natriumklorid (3,5 mg/ml natrium) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Baclofen Sintetica ser ut og innholdet i pakningen
Injeksjonsvæske, oppløsning/infusjonsvæske, oppløsning. Klar og fargeløs oppløsning i ampuller.
Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
Klar, fargeløs, 2 ml type I glassampulle med delestrek og markert med blåfarget ring. Eske med 5 og 10 ampuller som inneholder 1 ml oppløsning.
Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/20 ml)
Klar, fargeløs, 20 ml type I glassampulle med delestrek og markert med rødfarget ring. Eske med 1 ampulle som inneholder 20 ml oppløsning.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (10 mg/5 ml)
Klar, fargeløs, 5 ml type I glassampulle med delestrek og markert med fiolettfarget ring. Eske med 1, 5 og 10 ampuller som inneholder 5 ml oppløsning.
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (40 mg/20 ml)
Klar, fargeløs, 20 ml type I glassampulle med delestrek og markert med grønnfarget ring. Eske med 1 ampulle som inneholder 20 ml oppløsning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Sintetica GmbH
Albersloher Weg 11
48155 Münster
Tyskland
Tilvirkere:
Sirton Pharmaceuticals S.p.A. Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia (CO) Italia
Laboratoire AGUETTANT 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon
Frankrike
L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. Strada Statale 67 Loc Granatieri
50018 Scandicci (Firenze) Italia
Sintetica GmbH Albersloher Weg 11
48155 Münster Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Tyskland

Baclofen Sintetica Intrathekal 0,05 mg/ml Injektionslösung
Baclofen Sintetica Intrathekal 0,5 mg/ml Infusionslösung Baclofen Sintetica Intrathekal 2 mg/ml Infusionslösung

Østerrike

Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml Intrathekal Injektionslösung Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml Intrathekal Infusionslösung
Baclofen Sintetica 2 mg/ml Intrathekal Infusionslösung

Frankrike

Baclofene Aguettant 0,05mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule Baclofene Aguettant 0,5 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule
Baclofene Aguettant 2 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule

Belgia

Baclofen Aguettant Intrathecal 0.05mg/1ml, solution injectable / oplossing voor injectie / Injektionslösung
Baclofen Aguettant Intrathecal 10mg/20ml, solution pour perfusion / oplossing voor infusie / Infusionslösung
Baclofen Aguettant Intrathecal 10 mg/5 ml, solution pour perfusion / oplossing voor infusie / Infusionslösung
Baclofen Aguettant Intrathecal 40 mg/20 ml, solution pour perfusion / oplossing voor infusie / Infusionslösung

Italia

Baclofene Molteni 0.05mg/1ml Baclofene Molteni 10 mg/20ml Baclofene Molteni 10 mg/5 ml
Baclofene Molteni 40 mg/20 ml

Storbritannia

Baclofen Aguettant 0.05 mg/ml, solution for injection
Baclofen Aguettant 0.5 mg/ml, solution for infusion Baclofen Aguettant 2 mg/ml, solution for infusion

Tsjekkisk Republikk Estland Ungarn
Norge Polen

Baclofen Sintetica

Sverige

 

Danmark

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml Infusionsvæske, opløsning Baclofen Sintetica, 2 mg/ml Infusionsvæske, opløsning

Hellas

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml διάλυμα για έγχυση Baclofen Sintetica, 2 mg/ml διάλυμα για έγχυση

Finland

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml Injektioneste, liuos Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml Infuusioneste, liuos
Baclofen Sintetica, 2 mg/ml Infuusioneste, liuos

Kroatia

Baklofen Sintetica Intratekalni 0,05 mg/ml otopina za injekciju Baklofen Sintetica Intratekalni 0,5 mg/ml otopina za infuziju
Baklofen Sintetica Intratekalni 2 mg/ml otopina za infuziju

Island

Baclofen Sintetica í mænuvökva, 0,05 mg/ml Innspýting, lausnin Baclofen Sintetica í mænuvökva, 0,5 mg/ml Innrennslislyf, lausnin
Baclofen Sintetica í mænuvökva, 2 mg/ml Innrennslislyf, lausnin

Litauen

Baclofen Sintetica 50 mikrogramų/ml injekcinis tirpalas Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infuzinis tirpalas
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infuzinis tirpalas

Latvia

Baclofen Sintetica, 0,05 mg/ml šķīdums injekcijām Baclofen Sintetica, 0,5 mg/ml šķīdums infūzijām
Baclofen Sintetica, 2 mg/ml šķīdums infūzijām

Nederland

Baclofen Sintetica Intrathecaal, 0.05 mg/ml Oplossing voor injectie Baclofen Sintetica Intrathecaal, 0.5 mg/ml Oplossing voor infusie
Baclofen Sintetica Intrathecaal, 2 mg/ml Oplossing voor infusie

Slovenia

Baklofen Sintetica 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje
Baklofen Sintetica 0,5 mg/ml raztopina za infundiranje Baklofen Sintetica 2 mg/ml raztopina za infundiranje

Slovakia

Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml injekčný roztok Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml infúzny roztok
Baclofen Sintetica 2 mg/ml infúzny roztok

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.