PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

AZOPT 10 mg/ml øyedråper, suspensjon

brinzolamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva AZOPT er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker AZOPT
 3. Hvordan du bruker AZOPT
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer AZOPT
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva AZOPT er og hva det brukes mot
AZOPT inneholder brinzolamid, som tilhører en gruppe legemidler som kalles karboanhydrasehemmere. De senker trykket i øyet.
AZOPT øyedråper brukes til å behandle for høyt trykk i øyet. For høyt trykk kan føre til en sykdom kalt glaukom.
Hvis trykket i øyet blir for høyt, kan synet skades.
 
2. Hva du må vite før du bruker AZOPT
Bruk ikke AZOPT
 • dersom du har alvorlige problemer med nyrene
 • dersom du er allergisk overfor brinzolamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor legemidler som kalles "sulfonamider". Eksempler på dette er legemidler som benyttes til behandling av diabetes og infeksjoner og også diuretika (vanndrivende midler). AZOPT kan forårsake samme type allergi.
 • dersom blodet ditt er for surt (en tilstand som kalles hyperkloremisk acidose)
Rådfør deg med lege hvis du har spørsmål om dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker AZOPT:
 • dersom du har problemer med leveren eller nyrene.
 • dersom du har tørre øyne eller hornhinneproblemer.
 • dersom du tar andre sulfonamider.
 • dersom du har en spesiell form for glaukom der trykket inne i øyet øker på grunn av avleiringer som hindrer dreneringen av væske ut av øyet (pseudoeksfoliativ glaukom eller pigmentær glaukom), eller en spesiell form for glaukom der trykket inne i øyet øker (noen ganger raskt) fordi øyet buler utover og blokkerer dreneringen av væske ut av øyet (trangvinklet glaukom).
Barn og ungdom
AZOPT skal ikke brukes av spedbarn, barn og ungdom under 18 år hvis ikke dette er anbefalt av legen.
Andre legemidler og AZOPT
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Hvis du bruker en annen karbonanhydrasehemmer (acetazolamid eller dorzolamid, se avsnitt 1 Hva AZOPT er og hva det brukes mot), må du kontakte lege.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kvinner som kan bli gravide, anbefales å bruke prevensjon under behandling med AZOPT.
Bruk av AZOPT er ikke anbefalt under svangerskap og amming. Ikke bruk AZOPT med mindre legen mener det er nødvendig.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør eller bruk maskiner før du kan se klart. Du kan oppleve at synet ditt blir uklart en stund etter at du har brukt AZOPT.
AZOPT kan føre til svekket evne til å utføre oppgaver som krever mental årvåkenhet og/eller fysisk koordinasjon. Hvis du opplever dette, må du utvise forsiktighet ved kjøring og betjening av maskiner.
AZOPT inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 3,35 mikrog benzalkoniumklorid per dråpe (= 1 dose). Dette tilsvarer 0,01 % eller 0,1 mg/ml.
AZOPT inneholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid) som kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker AZOPT
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk AZOPT bare i øynene. Må ikke injiseres eller svelges.
Den anbefalte dosen er
1 dråpe i det aktuelle øyet eller øynene to ganger daglig - morgen og kveld dersom ikke legen din har foreskrevet noe annet. Bruk AZOPT i begge øynene bare i de tilfeller der legen din har foreskrevet dette. Bruk legemidlet så lenge som legen din har bestemt.
Hvordan du bruker AZOPT
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hent AZOPT-flasken og et speil.
 • Vask hendene dine.
 • Rist flasken og skru av korken. Hvis kragen er løs etter at korken er skrudd av, fjernes denne før produktet tas i bruk.
 • Hold flasken opp-ned mellom tommel og langfinger.
 • Bøy hodet bakover. Dra ned nedre øyelokk med en ren finger, slik at en lomme dannes mellom øyelokket og øyet ditt. Dråpen skal havne i lommen (figur 1).
 • Før flaskens spiss tett inntil øyet. Bruk speilet hvis det er lettere.
 • Berør ikke øyet eller øyelokket, omgivelsene rundt øyet eller andre overflater med dråpespissen. Dette kan forurense øyedråpene.
 • Trykk forsiktig i bunnen på flasken med pekefingeren for å frigjøre en dråpe AZOPT ad gangen.
 • Klem ikke flasken sammen; den er konstruert slik at et lett trykk i bunnen er tilstrekkelig (figur 2).
 • Etter at du har brukt AZOPT, bør du trykke lett med en finger i øyekroken mot nesen (se figur 3) i minst ett minutt. Dette gjør at AZOPT ikke kommer ut i resten av kroppen.
 • Dersom du drypper i begge øynene, gjenta prosedyren i det andre øyet.
 • Skru korken ordentlig på flasken straks etter bruk.
 • Bruk opp innholdet i en flaske før du åpner en ny.
Dersom dråpen ikke treffer i øyet, forsøk igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel.
Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av AZOPT
Dersom du får for mye i øynene, må du skylle ut alt med lunkent vann. Drypp ikke flere ganger før det er tid for din neste dose.
Dersom du har glemt å ta AZOPT
Bruk én dråpe av legemidlet så snart som mulig og gå deretter tilbake til din vanlige rutine.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med AZOPT
Dersom du avbryter behandlingen med AZOPT uten å ha snakket med lege først, kontrolleres ikke trykket i øyet. Dette kan føre til synstap.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har vært observert ved bruk av AZOPT.
Vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Virkninger på øyet: uskarpt syn, øyeirritasjon, øyesmerter, rennende øyne, kløende øyne, tørre øyne, unormal følelse i øyet, røde øyne.
 • Generelle bivirkninger: ubehagelig smak i munnen.
Mindre vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Virkninger på øyet: lysskyhet, betennelse eller infeksjon i bindehinnen i øyet, hevelser i øyet, kløende øyelokk, rødhet eller hevelser, avleiringer i øyet, blending, brennende fornemmelse, utvekst på øyets overflate, økt pigmentering i øyet, trøtte øyne, skorper på øyelokkene, økt tåreproduksjon.
 • Generelle bivirkninger: minsket eller redusert hjertefunksjon, kraftige hjerteslag som kan være raske eller uregelmessige, redusert hjerterytme, pustevansker, kortpustethet, hoste, økt antall røde blodlegemer i blodet, økt klornivå i blodet, svimmelhet, hukommelsesproblemer, depresjon, nervøsitet, nedsatt emosjonell interesse, mareritt, generell slapphet, trøtthet, følelse av at noe er unormalt, smerter, bevegelsesproblemer, redusert seksualdrift, seksuelle problemer hos menn, forkjølelsessymptomer, tett bryst, bihulebetennelse, irritert hals, vond hals, unormal eller redusert følelse i munnen, betennelse i spiserøret, magesmerter, kvalme, oppkast, urolig mage, hyppig avføring, diaré, luft i magen, fordøyelsesproblemer, nyresmerter, muskelsmerter, muskelkramper, ryggsmerter, neseblødning, rennende nese, tett nese, nysing, utslett, unormal følelse i huden, kløe, glatt utslett eller rødhet med følbare klumper i huden, stram hud, hodepine, munntørrhet, puss i øyet.
Sjeldne bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Virkninger på øyet: opphovning av hornhinnen, dobbeltsyn eller redusert syn, unormalt syn, lysglimt i synsfeltet, redusert følelse i øyet, opphovning rundt øyet, økt trykk i øyet, skade på synsnerven.
 • Generelle bivirkninger: forringet hukommelse, døsighet, brystsmerter, tetthet i øvre luftveier, tette bihuler, tett nese, tørr nese, ringing i ørene, hårtap, generell kløe, nervøs følelse, irritabilitet, uregelmessig hjerterytme, slapphet, søvnvansker, pipende pust, kløende utslett.
Ukjente (kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data)
 • Virkninger på øyet: unormale øyelokk, synsforstyrrelser, forstyrrelser på hornhinnen, øyeallergi, redusert vekst av eller antall øyevipper, rødhet på øyelokket.
 • Generelle bivirkninger: økte allergiske symptomer, redusert følelse, skjelving, redusert smakssans eller tap av smak, redusert blodtrykk, økt blodtrykk, økt hjerterytme, leddsmerter, astma, smerter i armer/bein, rødhet i huden, betennelse eller kløe, unormale leverblodprøver, hovne armer/bein, hyppig vannlating, redusert appetitt, uvelhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer AZOPT
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter "EXP."
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
For å forebygge infeksjoner må flasken kastes fire uker etter første gangs åpning.
Skriv ned datoen hver gang du åpner en flaske, i rubrikkene nedenfor, på etiketten på flasken og på esken. Hvis emballasjen bare inneholder én enkelt flaske, skriver du bare én dato.
Åpnet (1):
Åpnet (2):
Åpnet (3):
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av AZOPT
 • Virkestoff er brinzolamid 10 mg/ml. Hver ml inneholder 10 mg brinzolamid.
  Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid, karbomer 974P, edetatdinatrium, mannitol (E421), renset vann, natriumklorid, tyloxapol. Små mengder av natriumhydroksid eller saltsyre er tilsatt for å justere surhetsgraden (pH-nivået).
Hvordan AZOPT ser ut og innholdet i pakningen
AZOPT er en melkelignende væske (en suspensjon) som fås i en pakning med en 5 ml eller 10 ml plastflaske (dråpeflaske som kalles droptainer) med skrukork eller i en pakning med tre 5 ml plastflasker (droptainer) med skrukork. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tilvirker
S.A. Alcon - Couvreur N.V., Riiksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia.
eller
Alcon Cusí S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spania.
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 11.07.2018 (oktober 2018)
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.