Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Audalis 10 mg filmdrasjerte tabletter

Audalis 18 mg, filmdrasjerte tabletter

Audalis 25 mg, filmdrasjerte tabletter

Audalis 40 mg, filmdrasjerte tabletter

Audalis 60 mg, filmdrasjerte tabletter

Audalis 80 mg, filmdrasjerte tabletter

Audalis 100 mg, filmdrasjerte tabletter

atomoksetin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Audalis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Audalis
 3. Hvordan du bruker Audalis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Audalis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Audalis er og hva det brukes mot
Audalis inneholder atomoksetin og blir brukt til behandling av ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder). Det brukes hos
 • barn 6 år og eldre
 • ungdom
 • voksne
Legemidlet brukes som del av den totale behandlingen av sykdommen. Dette innebærer også behandling uten legemidler, som for eksempel rådgivning og atferdsterapi.
Det skal ikke brukes til behandling av ADHD hos barn under 6 år, da det er ukjent om legemidlet virker eller er trygt å bruke hos denne gruppen.
Audalis brukes til å behandle ADHD hos voksne når symptomene er svært plagsomme og påvirker jobben din eller det sosiale livet ditt, og når du har hatt symptomer på sykdommen som barn.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hvordan det virker
Audalis øker mengden noradrenalin i hjernen. Noradrenalin produseres naturlig og øker oppmerksomhet og reduserer impulsivitet og hyperaktivitet hos pasienter med ADHD. Legemidlet er forskrevet som en hjelp til å kontrollere symptomer på ADHD. Dette legemidlet er ikke stimulerende og er derfor ikke avhengighetsskapende.
Det kan ta noen uker fra du starter med legemidlet til du opplever maksimal forbedring av symptomene dine.
Om ADHD
Barn og unge med ADHD synes det er:
 • vanskelig å sitte stille
 • vanskelig å konsentrere seg
Det er ikke barnets/ungdommens feil at de ikke kan gjøre disse tingene. Mange barn og unge strever med dette, men med ADHD kan det gi problemer i hverdagen. Barn og unge med ADHD kan ha problemer med å lære og å gjøre lekser. De synes det er vanskelig å vise god oppførsel hjemme, på skolen eller andre steder. ADHD påvirker ikke intelligensen til et barn eller en ungdom.
Voksne med ADHD synes det er vanskelig å gjøre de samme tingene som barn synes er vanskelig, og det kan bety at de har problemer med:
 • arbeid/jobb
 • relasjoner
 • lav selvfølelse
 • utdanning
 
2. Hva du må vite før du bruker Audalis
Bruk IKKE Audalis dersom du:
 • er allergisk overfor atomoksetin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • har tatt et legemiddel kjent som monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer), for eksempel fenelzin de siste to ukene. MAO-hemmere brukes i noen tilfeller til behandling av depresjon og andre mentale lidelser; å ta Audalis sammen med en MAO-hemmer kan føre til alvorlige bivirkninger eller være livstruende. Du må også vente 14 dager etter at du har sluttet å ta Audalis, før du tar en MAO-hemmer.
 • hvis du har øyesykdommen grønn stær (trangvinkelglaukom, økt trykk i øyet)
 • har alvorlige hjerteproblemer som kan påvirkes av økt puls (hjertefrekvens) og/eller blodtrykk, ettersom Audalis kan ha denne effekten
 • har alvorlige problemer med blodårer i hjernen som slag, utvidelse og svakhet i deler av en blodåre (anurisme) eller trange eller tilstoppede blodårer
 • har en svulst i binyrene (feokromocytom)
Ta ikke Audalis dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med legen din eller apotek før du tar Audalis. Dette er fordi Audalis kan gjøre disse problemene verre.
Advarsler og forsiktighetsregler
Både voksne og barn bør være klar over følgende advarsler og forsiktighetsregler. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Audalis dersom du har:
 • selvmordstanker eller forsøk på selvmord
 • problemer med hjertet (inkludert hjertefeil) eller økt hjerterytme. Audalis kan øke pulsen (hjertefrekvensen). Plutselig død er rapportert hos pasienter med hjertefeil.
 • høyt blodtrykk. Audalis kan øke blodtrykket.
 • lavt blodtrykk. Audalis kan forårsake svimmelhet eller besvimelse hos personer med lavt blodtrykk.
 • problemer med plutselige endringer i blodtrykket eller hjerterytmen
 • hjerte-/karlidelse eller har hatt slag
 • leverproblemer, det kan være nødvendig å redusere dosen
 • symptomer på psykose inkludert hallusinasjoner (hører stemmer eller ser ting som ikke er der), tro på ting som ikke er sant eller være mistenksom.
 • mani (føle seg oppstemt eller overopphisset, som medfører uvanlig oppførsel) og agitasjon
 • aggressive følelser
 • uvennlige og sinte (fiendtlige) følelser
 • har eller har hatt epilepsi eller har hatt kramper av andre årsaker. Audalis kan føre til hyppigere krampeanfall
 • humørsvingninger (annerledes enn vanlig) eller følelse av å være svært ulykkelig
 • gjentatte rykninger som er vanskelig å kontrollere og kan forekomme i alle deler av kroppen, eller du gjentar lyder og ord.
Fortell det til legen din eller apoteket før behandlingen starter dersom noen av punktene ovenfor gjelder for deg. Dette er fordi Audalis kan gjøre disse problemene verre. Legen din ønsker å følge med på hvordan medisinen påvirker deg.
Undersøkelser som legen din vil gjøre før du begynner å bruke Audalis
Disse undersøkelsene gjøres for å avgjøre om Audalis er det riktige legemidlet for deg.
Legen din vil måle dette hos deg
 • blodtrykk og puls (hjertefrekvens) før og under behandling med Audalis
 • din høyde og vekt hvis du er et barn eller tenåring i løpet av tiden du bruker Audalis
Legen din vil snakke med deg om:
 • eventuelle andre legemidler du bruker
 • om du har noen familiehistorie med plutselig uventet død.
 • andre medisinske problemer (f.eks. hjerteproblemer) du eller din familie kan ha.
Det er viktig at du gir så mye informasjon du kan. Dette vil hjelpe legen din med å avgjøre om Audalis er det riktige legemidlet for deg. Legen din kan bestemme at andre medisinske tester er nødvendige før du begynner å bruke dette legemidlet.
Andre legemidler og Audalis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Legen din vil avgjøre om du kan ta Audalis sammen med andre legemidler og i noen tilfeller kan det være at legen trenger å tilpasse dosen din eller øke dosen mye saktere.
Ikke bruk Audalis sammen med MAO-hemmere (monoaminoksidasehemmere), legemidler som brukes mot depresjon. Se avsnitt 2 «Bruk ikke Audalis:»
Audalis kan påvirke effekten av andre legemidler du tar eller føre til bivirkninger. Hvis du tar noen av følgende legemidler, sjekk med legen din eller apoteket før du tar Audalis:
 • legemidler som øker blodtrykket eller som brukes for å kontrollere blodtrykket
 • antidepressive legemidler som imipramin, venlafaksin, mirtazapin, fluoksetin og paroksetin
 • noen hoste- og forkjølelsesmidler inneholder legemidler som kan påvirke blodtrykket. Det er viktig å sjekke med apoteket når du tar noen av disse midlene
 • visse legemidler til behandling av mentale lidelser
 • legemidler som er kjent for å øke risikoen for krampeanfall
 • noen legemidler kan gjøre at Audalis forblir i kroppen over lengre tid enn normalt (som kinidin og terbinafin)
 • salbutamol (legemiddel til behandling av astma) når det tas gjennom munnen eller injiseres. Det kan kjennes ut som om hjertet ditt slår veldig fort, men dette vil ikke gjøre astmaen din verre.
Legemidlene som er nevnt under kan øke risikoen for unormal hjerterytme dersom de tas sammen med Audalis:
 • legemidler brukt for å kontrollere hjerterytmen,
 • legemidler som endrer konsentrasjonen av salter i blodet,
 • legemidler til forebygging og behandling av malaria,
 • visse antibiotika (som erytromycin og moksifloksacin).
Hvis du er usikker på om noen av legemidlene du tar er inkludert i listen ovenfor, kontakt lege eller apotek før du bruker Audalis.
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om dette legemidlet kan påvirke fosteret eller gå over i morsmelk.
 • Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke legen din har rådet deg til det.
 • Du bør derfor enten unngå å bruke dette legemidlet ved amming, eller slutte å amme.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer (planlegger å amme), tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg sliten, søvnig eller svimmel når du har tatt Audalis. Du bør vise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner inntil du har erfart hvordan Audalis påvirker deg. Dersom du føler deg sliten, trett eller svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Audalis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legemidlet inntas vanligvis en eller to ganger daglig (morgen og sen ettermiddag eller tidlig kveld).
 • Barn bør ikke ta dette legemidlet uten hjelp fra en voksen.
 • Hvis du tar Audalis en gang daglig og du opplever tretthet eller ubehag, kan det være at legen din endrer behandlingsregimet til to ganger daglig.
 • Tablettene skal svelges hele, og kan tas med eller uten mat.
 • Ta legemidlet til samme tid hver dag; det vil hjelpe deg til å huske å ta den.
Hvor mye du skal taBarn eller ungdom (6 år og eldre):
Legen din vil fortelle deg hvor mye Audalis du skal ta. Dette beregnes i forhold til kroppsvekt. Hun/han vil vanligvis starte med en lav dose og så øke Audalisdosen i forhold til kroppsvekten din.
 • Kroppsvekt inntil 70 kg: en daglig startdose på totalt 0,5 mg/kg i minst 7 dager. Legen din kan så øke dosen til den vanlige vedlikeholdsdosen i henhold til kroppsvekt på 1,2 mg/kg per døgn.
 • Kroppsvekt over 70 kg: en daglig startdose på totalt 40 mg i minst 7 dager. Legen din kan så øke dosen til den vanlige vedlikeholdsdosen på 80 mg per døgn. Maksimal døgndose som vil bli skrevet ut av legen din er 100 mg.
Voksne:
 • Audalis bør startes med en daglig dose på totalt 40 mg i minst 7 dager. Legen kan så øke dosen til vanlig vedlikeholdsdose på 80 mg-100 mg daglig. Maksimal døgndose som vil bli skrevet ut av legen din er 100 mg.
Dersom du har leverproblemer, er det mulig legen din forskriver en lavere dose.
Dersom du tar for mye av Audalis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Fortell hvor mange tabletter du har tatt. De mest vanlig rapporterte symptomer som følge av overdose er mage-/tarmsymptomer, søvnighet, svimmelhet, skjelving og unormal oppførsel.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Audalis
Dersom du glemmer å ta en dose, skal dosen tas så raskt som mulig, men du må ikke ta mer enn din totale daglige dose i løpet av 24 timer. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Audalis
Dersom man slutter å ta Audalis, er det vanligvis ingen bivirkninger, men dine symptomer på ADHD kan komme tilbake. Du bør snakke med legen din før behandling avbrytes.
Din lege vil gjøre følgende når du behandlesLegen din vil gjøre noen tester
 • før du starter – for å forsikre seg om at Audalis er trygt og nyttig for deg å bruke
 • etter at du har startet - testene vil gjøres minst hver 6. måned, men muligens oftere
De vil også bli gjort når dosen endres. Dette vil omfatte:
 • måle høyde og vekt hos barn og unge
 • måling av blodtrykk og puls (hjertefrekvens)
 • sjekke om du har problemer eller om bivirkninger har blitt verre under behandling med Audalis
Langtidsbehandling
Audalis trenger ikke å bli tatt hele livet. Hvis du bruker Audalis i mer enn ett år, vil legen vurdere behandlingen for å se om legemidlet fortsatt er nødvendig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Selv om noen mennesker får bivirkninger synes de fleste at Audalis hjelper dem. Legen din vil snakke med deg om disse bivirkningene.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får noen av bivirkningene nedenfor, kontakt lege umiddelbart.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • følelse av eller ha svært raske hjerteslag, unormal hjerterytme
 • tanker om eller lyst til å begå selvmord
 • aggressivitet
 • føle seg uvennlig og sint (fiendtlighet)
 • humørsvingninger eller humørforandringer
 • alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som
  • hevelse i ansikt og svelg
  • pustevansker
  • elveblest (små «nupper», kløe i huden)
 • krampeanfall
 • psykotiske symptomer inkludert hallusinasjoner (hører stemmer eller ser ting som ikke er der), tro på ting som ikke er sant eller mistenksomhet
Barn og unge under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som:
 • tanker om eller lyst til å begå selvmord (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • humørsvingninger eller humørforandringer (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
Voksne har en redusert risiko (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) for bivirkninger som:
 • krampeanfall
 • psykotiske symptomer inkludert hallusinasjoner (hører stemmer eller ser ting som ikke er der) tro på ting som ikke er sant eller mistenksomhet
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • leverskade
Du skal slutte å ta Audalis og kontakte legen din umiddelbart dersom du merker noe av følgende:
 • mørkfarget urin
 • gulfarget hud eller øyne
 • ømhet på høyre side i øvre del av magen/buken, når du presser inn rett under ribbena
 • uforklarlig kvalme
 • tretthet
 • kløe
 • influensalignende symptomer
Andre rapporterte bivirkninger inkluderer følgende. Hvis de blir alvorlige ta kontakt med legen din eller apotek.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
Barn og ungdom over 6 år
 • hodepine
 • magesmerter
 • redusert matlyst (ingen sultfølelse)
 • kvalme eller oppkast
 • søvnighet
 • økt blodtrykk
 • økt puls (hjerterytme)
Disse bivirkningene kan forsvinne etter en stund hos de fleste pasientene.
Voksne
 • kvalme
 • tørr munn
 • hodepine
 • redusert matlyst (ingen sultfølelse)
 • problemer med å sovne, sammenhengende søvn og for tidlig oppvåkning
 • økt blodtrykk
 • økt puls (hjerterytme)
Vanlige bivirkninger (kan forkomme hos inntil 1 av 10 personer)
Barn og ungdom over 6 år
 • irritabilitet eller opphisselse/uro
 • søvnproblemer, inkludert for tidlig oppvåkning
 • depresjon
 • følelse av tristhet eller håpløshet
 • angst
 • ufrivillige rykninger
 • store pupiller (den svarte sirkelen i øyet)
 • svimmelhet
 • forstoppelse
 • manglende matlyst
 • magebesvær, dårlig fordøyelse
 • hoven, rød og kløende hud
 • utslett
 • følelse av lathet (letargi)
 • brystsmerter
 • fatigue (tretthet)
 • vekttap
Voksne
 • følelse av opphisselse/uro
 • nedsatt seksuallyst
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • følelse av tristhet eller håpløshet
 • angst
 • svimmelhet
 • unormal smak eller smaksendringer som ikke går over
 • skjelving
 • kribling eller nummenhet i hender eller føtter
 • søvnighet, døsighet, tretthet
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • dårlig fordøyelse
 • tarmgass (flatulens)
 • kvalme
 • hetetokter eller rødming
 • føles som eller har svært rask puls (hjerterytme)
 • hoven, rød og kløende hud
 • økt svetting
 • utslett
 • problemer med å gå på toalettet (urinere), manglende eller hyppig vannlating, svak urinstråle eller smerter ved vannlating
 • betennelse i prostata (prostatitt)
 • lyskesmerter hos menn
 • problemer med å få ereksjon
 • forsinket orgasme
 • problemer med å opprettholde en ereksjon
 • menstruasjonssmerter
 • manglende styrke eller energi
 • fatigue (tretthet)
 • føle seg lat (letargi)
 • kuldegysninger
 • føle seg irritabel, nervøs
 • tørste
 • vekttap
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
Barn og ungdom under 6 år
 • besvimelse
 • skjelving
 • migrene
 • tåkesyn
 • unormal følelse i huden, som brenning, prikking, kløe eller kribling
 • kribling eller nummenhet i hender eller føtter
 • krampeanfall
 • føles som eller har svært rask hjerterytme (QT-forlengelse)
 • kortpustethet
 • økt svetting
 • kløende hud
 • manglende styrke eller energi
Voksne
 • rastløshet
 • ufrivillige rykninger
 • besvimelse
 • migrene
 • tåkesyn
 • unormal hjerterytme (QT-forlengelse)
 • kalde fingre og tær
 • brystsmerter
 • kortpustethet
 • hovent, rødt, kløende utslett (elveblest)
 • muskelspasmer
 • vannlatingstrang
 • unormal eller manglende orgasme
 • uregelmessig menstruasjon
 • manglende utløsning
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
Barn og ungdom over 6 år
 • dårlig blodsirkulasjon som gjør tær og fingre numne og bleke (Raynauds fenomen)
 • problemer med å gå på toalettet (urinere), hyppig vannlating eller svak urinstråle, smerter ved vannlating
 • forlengede og smertefulle ereksjoner
Voksne
 • dårlig blodsirkulasjon som gjør tær og fingre numne og bleke (Raynauds fenomen)
 • forlengede og smertefulle ereksjoner
Effekter på vekst
Noen barn opplever redusert vekst (vekt og høyde) når de begynner å bruke Audalis.
Ved langtidsbehandling vil barn allikevel oppnå vekt og høyde som kan forventes for deres aldersgruppe.
Legen vil følge med på barnets høyde og vekt over tid. Hvis barnet ditt ikke vokser eller øker i vekt som forventet, kan legen endre barnets dose eller bestemme seg for å slutte med Audalis midlertidig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Audalis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Audalis
Virkestoff er atomoksetin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder atomoksetinhydroklorid tilsvarende 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg atomoksetin.
Andre innholdsstoffer er: kalsiumhydrogenfosfat, cellulose, mikrokrystallinsk, kalsiumfosfat, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, makrogol 4000, talkum, titandioksid (E171).
Hvordan Audalis ser ut og innholdet i pakningen
Audalis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg er hvite, ovale filmdrasjerte tabletter preget med «10», «18», «25», «40», «60», «80», «100» på den ene siden.
Audalis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg filmdrasjerte tabletter er pakket i PVC/PVDC–aluminiumsblisterpakninger.
Tilgjengelig i pakningsstørrelser à 7, 14, 28, 35, 49, 56 eller 84 filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Tyskland
tlf: +49 (0) 2371 937-0
faks: +49 (0) 2371 937-106
e-post: info@medice.de
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
E-post: info@medicenordic.no
tlf: 69 31 11 11
Dette legemidlet er godkjent i EØS-medlemslandene under følgende navn:
Nederland: audalis 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg filmomhulde tabletten
Danmark: Audalis 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg filmovertrukne tabletter
Tyskland: Agakalin 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg Filmtabletten
Island: Audalis 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg filmuhúðaðar töflur
Luxembourg: Agakalin 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg Filmtabletten
Norge: Audalis
Polen: Atomoksetyna Medice
Spania: audalis 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg comprimidos recubiertos con película
Sverige: Audalis 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg filmdragerade tabletter
Storbritannia: Atomoxetine 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg film-coated tablets
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13. februar 2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

store pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller): Utvidet pupill.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.