Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Atropin Stragen 0,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

atropinsulfat (atropini sulfas)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
(Vær oppmerksom på at dette legemidlet hovedsakelig brukes i nødssituasjoner og legen må ha bestemt at du trenger det. Det er derfor usannsynlig at du har lest dette pakningsvedlegget før du fikk legemidlet.)
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atropin Stragen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atropin Stragen
 3. Hvordan Atropin Stragen gis til deg
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atropin Stragen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Atropin Stragen er og hva det brukes mot
Atropin Stragen tilhører en gruppe legemidler som kalles antikolinergika. Atropinsulfat, virkestoffet som finnes i Atropin Stragen, blokkerer midlertidig noen nerveender. Dette reduserer utskilling fra kjertler, gjør at noen muskler (for eksempel i tarmen) slapper av og hjertet jobber raskere.
Atropin Stragen brukes:
 • til å behandle langsom hjerterytme og forhold knyttet til langsom hjerterytme
 • før en generell anestesi for å tørke opp spytt og væske i lungene
 • som et antidot etter overdose av legemidler som kalles antikolinesteraser og forgiftning grunnet noen insektmidler, nervegasser og soppforgiftning
 
2. Hva du må vite før du bruker Atropin Stragen
Bruk ikke Atropin Stragen dersom:
 • du er allergisk overfor atropinsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har problemer med å late vannet (for eksempel hvis du er mann og har forstørret prostata),
 • du har tarmlammelse
 • du lider av alvorlig betennelse i tykktarmen (ulcerøs kolitt) eller blokkeringer i tarmene
 • du har økt trykk i øyet (kjent som lukket vinkel eller trangvinklet glaukom)
 • du har et akutt blodtap med ustabil hjertesirkulasjon
Disse kontraindikasjonene gjelder ikke ved livstruende nødssituasjoner.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Atropin Stragen hvis du har noe av det følgende:
 • noen hjertelidelser
 • en overaktiv skjoldbruskkjertel
 • lever- eller nyreproblemer
 • høyt blodtrykk
 • økt kroppstemperatur
 • kronisk lungesykdom
 • symptomer som følger av skade på nerver som regulerer blodtrykk, hjerterytme, tarm- og blæretømming, fordøyelse og andre kroppsfunksjoner (autonom nevropati)
 • myasthenia gravis (alvorlig muskelsvakhet)
 • tarm- eller mageproblemer, for eksempel magesår, halsbrann eller sure oppstøt, diaré eller infeksjon, hiatushernie (når en del av magen faller sammen gjennom mellomgulvet)
 • ileostomi eller en kolostomi (kirurgisk skapt kunstig åpning i den lille eller store tarmen)
Eldre pasienter og andre spesielle populasjoner
Atropin Stragen bør brukes med forsiktighet hos eldre pasienter, siden de er mer følsomme for virkningene av produktet, og det er mer sannsynlig at de vil oppleve bivirkninger. Atropin Stragen bør også brukes med forsiktighet hos pasienter som lider av Downs syndrom, fordi effekten kan være sterkere. Det bør også brukes med forsiktighet hos pasienter som lider av albinisme, fordi effekten kan være svakere.
Merk: Atropin Stragen vil gjøre at du svetter mindre, og du kan bli overopphetet.
Andre legemidler og Atropin Stragen
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan forsterke effekten av Atropin Stragen. Dette omfatter:
 • trisykliske antidepressiva (til behandling av depresjon)
 • spasmolytika (brukes til å avlaste tarmproblemer og muskelspasmer eller -kramper)
 • amantadin eller lignende legemidler (til behandling av Parkinsons sykdom)
 • enkelte antihistaminer (til behandling av høysnue og allergier)
 • fenotiaziner (til behandling av angst eller mer alvorlige psykiske lidelser),
 • disopyramid eller kinidin (legemidler som brukes for å kontrollere hjerterytmen)
 • antiemetika (for å lindre kvalme eller oppkast)
 • legemidler som avspenner muskler
Atropin Stragen kan svekke effekten av følgende legemidler:
 • cisaprid (brukes til behandling av halsbrann)
 • domperidon og metoklopramid (brukes for å forebygge kvalme og oppkast)
Atropin Stragen forsinker gastrisk tømming og kan derfor endre effekten av andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil da avgjøre om denne injeksjonen er egnet for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler
kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
På grunn av behandlingen av dine plager, vil du sannsynligvis ikke føle deg frisk nok til å kjøre bil eller bruke maskiner. Rådfør deg med legen din dersom du likevel skulle vurdere å kjøre bil eller bruke maskiner, da Atropin Stragen kan forårsake døsighet og tåkesyn.
Atropin Stragen inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan Atropin Stragen gis til deg
Atropin Stragen vil bli gitt til deg i form av en injeksjon av en lege eller en spesialutdannet sykepleier. Injeksjonen kan gis i en muskel eller direkte inn i blodstrømmen (i en vene).
Legen vil bestemme hvilken dose som er riktig for deg, og dette vil avhenge av hva du skal behandles for. Dosen kan beregnes i forhold til vekten din.
Dersom du har fått for mye av Atropin Stragen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dette er usannsynlig, fordi dosen skal administreres av en lege eller sykepleier som har erfaring med bruken av legemidlet. Dosene av Atropin Stragen vil bli nøye utarbeidet, spesielt for eldre, fordi de er mer følsomme ovenfor legemidlet.
Den ferdigfylte sprøyten er ikke tilpasset til bruk hos barn. Graderingen gir ikke mulighet til nøyaktig måling.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet .
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene avhenger av dosen du har fått, og forsvinner vanligvis når behandlingen avsluttes.
I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg en allergisk reaksjon. Dette kan føre til hudutslett, alvorlig kløe, flassing av huden, hevelser i ansiktet (spesielt rundt lepper og øyne), sammensnurping av halsen og problemer med å puste eller svelge, feber, dehydrering, sjokk og besvimelse. Alle disse bivirkningene er svært alvorlige. Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, må du ta kontakt med legen umiddelbart. Du kan trenge øyeblikkelig medisinsk hjelp.
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • synsforstyrrelser (utvidelse av pupiller, problemer med fokus, tåkesyn, lysintoleranse)
 • redusert bronkial sekresjon
 • tørr munn (vanskeligheter med å svelge og snakke, tørsthetsfølelse)
 • forstoppelse og halsbrann (refluks)
 • redusert sekresjon av magesyre
 • tap av smak
 • kvalme
 • oppkast
 • oppblåsthet
 • fravær av svetting
 • hudtørrhet
 • elveblest
 • utslett
Vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • spenning (spesielt med høyere doser)
 • tap av koordinasjon (spesielt med høyere doser)
 • forvirring (spesielt med høyere doser)
 • hallusinasjoner (spesielt med høyere doser)
 • overopphetet kropp
 • noen hjertelidelser (rask hjerterytme, uregelmessig hjerterytme, midlertidig ytterligere nedbremsing av hjerteslag)
 • rødme
 • vanskeligheter med vannlating
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • psykotiske reaksjoner
Sjeldne bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • allergiske reaksjoner
 • anfall (kramper)
 • døsighet
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10000 personer)
 • alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner
 • uregelmessig hjerterytme, inkludert ventrikkelflimmer
 • brystsmerter
 • alvorlig økning i blodtrykk (hypertensiv krise)
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • hodepine
 • rastløshet
 • ustø gange og balanseproblemer
 • søvnløshet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Atropin Stragen
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, sprøyten og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Medisinsk personell vil destruere sprøyten og ubrukt legemiddel i henhold til lokale krav.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Atropin Stragen
Virkestoffet er atropinsulfat.
Hver ml injeksjonsvæske inneholder 0,2 mg atropinsulfat. Hver 5 ml ferdigfylte sprøyte inneholder 1 mg atropinsulfat.
Andre innholdsstoffer er: natriumklorid, konsentrert saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker (se avsnitt 2 "Atropin Stragen inneholder natrium").
Hvordan Atropin Stragen ser ut og innholdet i pakningen
Atropin Stragen er en klar og fargeløs injeksjonsvæske i en 5 ml polypropylen ferdigfylt sprøyte med polypropylenhette, steril ytre overflate, individuelt pakket i en gjennomsiktig blisterpakning i en eske på 10 sprøyter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Stragen Nordic A/SHelsingørsgade 8C
3400 Hillerød
Danmark
Mail: info@stragen.dk
Tilvirker
Laboratoire Aguettant
1, rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.05.2016

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Bruksanvisning:
Vær nøye og overhold protokollen for bruk av sprøyten.
Den ferdigfylte sprøyten skal kun brukes til én pasient. Kast sprøyten etter bruk.
KUN TIL ENGANGSBRUK.
Innholdet i uåpnet og uskadet blisterspakning er sterilt og må ikke åpnes før bruk.
Legemidlet må kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før det administreres. Bruk kun klar og fargeløs væske uten partikler eller bunnfall.
Ikke bruk legemidlet hvis forseglingen på sprøyten er brutt.
Den ferdigfylte sprøyten er ikke tilpasset administrasjon hos den pediatriske populasjonen. Graderingen gir ikke mulighet til nøyaktig måling.
Ved hjelp av aseptisk teknikk kan Atropin Stragen 0,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte brukes på sterilt felt.

Mangler tekstalternativ for bilde

1.Før du åpner sprøyten, skyver du hardt på stempelstangen for å åpne sprøytestempelet.

Mangler tekstalternativ for bilde

2.Vri av hetten for å bryte forseglingen.

Mangler tekstalternativ for bilde

3.Kontroller at forseglingshetten er helt fjernet.

Mangler tekstalternativ for bilde

4.Tøm sprøyten for luft ved å skyve lett på stempelstangen.
5.Koble sprøyten til i.v.-åpningen.
Skyv stempelstangen forsiktig for å injisere nødvendig
volum.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.