Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Atacand Plus Mite 8 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter

kandesartancileksetil/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atacand Plus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atacand Plus
 3. Hvordan du bruker Atacand Plus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atacand Plus
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Atacand Plus er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Atacand Plus. Det brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne. Det inneholder to virkestoffer: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Disse fungerer sammen og senker blodtrykket ditt.
 • Kandesartancileksetil tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II reseptorantagonister. Det får blodårene til å slappe av og utvide seg. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles "diuretika" (vanndrivende tabletter). De hjelper kroppen å skille ut vann og salter, som natrium, gjennom urinen. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
Legen din kan forskrive Atacand Plus hvis blodtrykket ditt ikke er blitt tilstrekkelig kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Atacand Plus
Bruk ikke Atacand Plus dersom:
 • du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er allergisk overfor legemidler som inneholder sulfonamid. Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.
 • du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå Atacand Plus tidlig i svangerskapet – se avsnitt om graviditet).
 • du har alvorlige nyreproblemer.
 • du har alvorlig leversykdom eller gallestopp (et problem med drenering av galle fra galleblæren).
 • du har vedvarende lave nivåer av kalium i blodet.
 • du har vedvarende høye nivåer av kalsium i blodet.
 • du noen gang har hatt podagra/urinsyregikt.
 • du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg, snakk med lege eller apotek før du tar Atacand Plus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Atacand Plus dersom:
 • du har diabetes
 • du har problemer med hjerte, lever eller nyrer
 • du nylig har hatt en nyretransplantasjon
 • du kaster opp eller nylig har hatt mye oppkast, eller har diaré
 • dersom du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt primær hyperaldosteronisme)
 • du noensinne har hatt en sykdom som kalles systemisk lupus erythematose (SLE)
 • du har lavt blodtrykk
 • du noen gang har hatt slag
 • du noen gang har hatt allergi eller astma
 • du tror du er (eller kan bli) gravid. Atacand Plus anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes på det tidspunktet (se avsnitt om graviditet)
 • du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventede hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du tar Atacand Plus.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Atacand Plus".
Det kan hende at legen din vil se deg oftere og ta noen prøver hvis du har noen av disse lidelsene.
Fortell legen eller tannlegen din at du tar Atacand Plus dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Atacand Plus kan forårsake et kraftig blodtrykksfall når det kombineres med enkelte bedøvelsesmidler.
Atacand Plus kan føre til at huden blir mer følsom for sollys.
Barn
Det er ingen erfaring om bruk av Atacand Plus på barn (under 18 år). Atacand Plus skal derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Atacand Plus
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Atacand Plus kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler
kan påvirke måten Atacand Plus virker på. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Spesielt må du informere legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidlene ettersom legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, legemidler som inneholder aliskiren, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (smertestillende og inflammasjonsdempende legemidler)
 • acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 g hver dag) (smertestillende og inflammasjonsdempende legemiddel)
 • kaliumtilskudd eller salterstatningstilskudd som inneholder kalium (legemidler som øker mengden kalium i blodet)
 • kalsium- eller D-vitamintilskudd
 • legemidler som senker kolesterolet, som kolestipol eller kolestyramin
 • legemidler mot diabetes (tabletter eller insulin)
 • legemidler som kontrollerer hjerteslagene (antiarytmistoffer), som digoksin og betablokkere.
 • legemidler som kan påvirkes av kaliumnivået i blodet, som enkelte antipsykotika
 • heparin (et blodfortynnende legemiddel)
 • vanndrivende tabletter (diuretika)
 • avføringsmidler
 • penicillin eller ko-trimoksazol også kjent som trimetoprim/sulfametoksazol (antibiotika).
 • amfotericin (for behandling av soppinfeksjoner)
 • litium (et legemiddel mot psykiske helseproblemer)
 • steroider, som prednisolon
 • hypofysehormon (ACTH)
 • legemidler mot kreft
 • amantadine (for behandling av Parkinsons sykdom eller alvorlige infeksjoner forårsaket av virus)
 • barbiturater (en type bedøvelsesmiddel som også brukes for å behandle epilepsi)
 • karbenoksolon (for behandling av sykdom i spiserøret, eller munnsår)
 • antikolinerge stoffer som atropin og biperiden
 • cyclosporin, en legemiddel som brukes ved organtransplantasjoner for å unngå organavvisning.
 • andre legemidler som kan føre til økning av den blodtrykksenkende effekten, som baklofen (en legemiddel for symptomlette ved spastisitet), amifostin (brukes ved kreftbehandling) og enkelte antipsykotika
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Atacand Plus" og "Advarsler og forsiktighetsregler"
Inntak av Atacand Plus sammen med mat og drikke og alkohol
 • Du kan ta Atacand Plus med eller uten mat
 • Hvis du blir forskrevet Atacand Plus, snakk med legen din før du drikker alkohol. Noen personer som drikker alkohol mens de tar Atacand Plus, kan føle at de besvimer, eller bli svimle
Graviditet og amming

Graviditet
Rådfør deg med legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen vil sannsynligvis råde deg til å slutte å ta Atacand Plus før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Atacand Plus. Atacand Plus anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn tre måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes etter tredje svangerskapsmåned.

Amming
Gi legen beskjed dersom du ammer eller snart kommer til å amme. Atacand Plus anbefales ikke til mødre som ammer, og legen kan velge å gi deg en annen behandling hvis du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Atacand Plus. Hvis dette skjer med deg må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Atacand Plus inneholder laktose
Atacand Plus inneholder laktose, som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Atacand Plus
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det er viktig at du tar Atacand Plus hver dag.
Den anbefalte dosen med Atacand Plus er én tablett daglig. Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette hjelper deg å huske å ta den.
Dersom du tar for mye av Atacand Plus
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Atacand Plus
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Ta den neste dosen som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Atacand Plus
Dersom du slutter å ta Atacand Plus, kan blodtrykket ditt øke igjen. Derfor må du ikke slutte å ta Atacand Plus uten først å ha snakket med legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på disse bivirkningene. Enkelte bivirkninger med Atacand Plus er forårsaket av kandesartancileksetil, og noen er forårsaket av hydroklortiazid.
Slutt å ta Atacand Plus og kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjoner:
 • pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller hals, som kan føre til svelgevansker
 • kraftig kløe i huden (med utstående hevelser)
Atacand Plus kan forårsake reduksjon i antall hvite blodlegemer. Din motstandsdyktighet mot infeksjon kan reduseres, og du kan bli trett, få infeksjon eller feber. Kontakt legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke hvorvidt Atacand har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (berører 1 til 10 av 100 pasienter)
 • forandring i blodprøveresultater:
  • redusert mengde natrium i blodet. Ved betydelig reduksjon kan du merke svakhet, mangel på energi eller muskelkramper
  • økt eller redusert mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. Ved betydelig økning kan du merke tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/prikking
  • økt mengde kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet
 • sukker i urinen
 • svimmelhet/ørhet eller svakhet.
 • hodepine.
 • luftveisinfeksjon.
Mindre vanlige (berører færre enn 1 av 100 pasienter)
 • lavt blodtrykk. Dette kan få deg til å føle at du besvimer eller blir svimmel
 • tap av appetitt, diaré, forstoppelse, mageirritasjon
 • hudutslett, blemmer (elveblest), utslett på grunn av lysfølsomhet
Sjeldne (berører færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene). Kontakt legen din straks dersom dette skjer med deg
 • effekt på hvordan nyrene dine virker, særlig hvis du har nyreproblemer eller hjertesvikt.
 • søvnproblemer, depresjon, uro
 • stikking eller prikking i armer eller bein
 • kortvarig tåkesyn
 • unormal hjerterytme
 • pustevansker (inkludert lungeinflammasjon og væske i lungene)
 • høy kroppstemperatur (feber)
 • inflammasjon i bukspyttkjertelen. Dette gir moderate til kraftige magesmerter
 • muskelkramper
 • skade på blodkar, som fører til røde eller lilla prikker i huden
 • en reduksjon i røde eller hvite blodceller eller blodplater. Du kan merke tretthet, få infeksjon eller feber eller lett få blåmerker
 • kraftig utslett som utvikler seg raskt, med blemmer eller hudavflassing og muligens blemmer i munnen
Svært sjeldne (berører færre enn 1 av 10 000 pasienter)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • kløe
 • ryggsmerter, smerte i ledd og muskler
 • endring i leverfunksjonen, inkludert leverinflammasjon (hepatitt). Du kan merke tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene dine og få influensalignende symptomer
 • hoste
 • kvalme
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • plutselig nærsynthet
 • plutselig øyesmerte (akutt lukket vinkel-glaukom)
 • systemisk og kutan lupus erythematosus (en allergisk tilstand som fører til feber, leddsmerter, hudutslett som kan omfatte rødhet, blemmedannelse, flassing og klumper).
 • Diaré
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Atacand Plus
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen, blisterpakningen eller boksen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Atacand Plus
Virkestoffer i Atacand Plus er kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Tablettene inneholder 8, 16 eller 32 mg kandesartancileksetil og inneholder enten 12,5 eller 25 mg hydroklortiazid.
Hjelpestoffer er karmellosekalsium, hydroksypropylcellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse og makrogol. Atacand Plus 16 mg/12,5 mg og Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter inneholder også rød jernoksid (E172). Atacand Plus 16 mg/12,5 mg, Atacand Plus 32 mg/12,5 mg og Atacand Plus 32 mg/25 mg inneholder også gul jernoksid (E172).
Hvordan Atacand Plus ser ut og innholdet i pakningen
Atacand Plus Mite 8 mg/12,5 mg tabletter er hvite, 4,5 mm x 9,5 mm ovale tabletter med delestrek på begge sider, og preget medMangler tekstalternativ for bilde
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter er ferskenfarget, 4,5 mm x 9,5 mm ovale tabletter med delestrek på begge sider, og preget medMangler tekstalternativ for bilde
Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter er gule, 6,5 mm x 11 mm ovale med delestrek på begge sider, og preget medMangler tekstalternativ for bildepå den ene siden. Tabletten kan deles i like halvdeler ved å knekke den langs delestreken.
Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter er rosa, 6,5 mm x 11 mm ovale med delestrek på begge sider og
preget medMangler tekstalternativ for bilde
på den ene siden. Tabletten kan deles i like halvdeler ved å knekke den langs delestreken.
Atacand Plus Mite 8 mg/12,5 mg tablettene finnes i plastikkboks som inneholder 100 tabletter eller i blisterpakninger som inneholder 7, 14, 15, 15x1 (endose), 28, 30, 30x1 (endose), 50, 56, 90, 98, 98x1
(endose), 100 eller 300 tabletter.
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablettene finnes i en plastikkboks som inneholder 100 tabletter eller i blisterpakninger som inneholder 7, 14, 15, 15x1 (endose), 28, 28x1 (endose),30, 30x1 (endose), 50,
50x1 (endose), 56, 56x1 (endose), 90, 98, 98x1 (endose), 100 eller 300 tabletter.
Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tablettene finnes i plastikkboks som inneholder 100 tabletter eller i blisterpakning som inneholder 7, 14, 15, 15x1 (endose), 28, 28x1 (endose), 30, 30x1 (endose), 50,
50x1 (endose), 56, 56x1 (endose), 98, 98x1 (endose), 100 eller 300 tabletter.
Atacand Plus 32 mg/25 mg tablettene finnes i blisterpakning som inneholder 7, 14, 15, 15x1 (endose), 28, 28x1 (endose), 30, 30x1 (endose), 50, 50x1 (endose), 56, 56x1 (endose), 98, 98x1 (endose), 100
eller 300 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres i hvert land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen: AstraZeneca AS, Oslo. Tilvirker: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige.
AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Storbritannia
AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Tyskland
Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn

Medlemsland

Atacand Plus

Østerrike, Belgia, Kypros, Estland, Tyskland, Hellas, Finland, Island, Irland, Latvia, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Romania,
Slovakia, Spania, Sverige

Hytacand

Frankrike, Portugal

Atacand Zid

Danmark

Ratacand Plus

Italia

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.11.2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.