Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Asasantin Retard 200 mg/ 25 mg kapsel med modifisert frisetting, hard

dipyridamol/acetylsalisylsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Asasantin Retard er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Asasantin Retard
 3. Hvordan du bruker Asasantin Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Asasantin Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Asasantin Retard er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Asasantin Retard tilhører gruppen av blodfortynnende legemidler og virker ved å redusere blodplatenes (trombocyttenes) evne til å danne blodpropp på flere måter: delvis ved å redusere blodplatenes tendens til å klumpe seg og delvis ved å forlenge levetiden til blodplatene.
Asasantin Retard brukes til å forebygge tilbakefall etter slag og tilfeldige forstyrrelser i blodsirkulasjonen til hjernen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Asasantin Retard
Bruk ikke Asasantin Retard
 • dersom du er allergisk overfor dipyridamol, acetylsalisylsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du lider av magesår eller blødningsforstyrrelser
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid
 • dersom du tidligere har fått symptomer på astma, rhinitt (nesebetennelse) eller urtikaria (elveblest) ved inntak av acetylsalisylsyre eller andre legemidler med smertestillende eller betennelsesdempende effekt
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Asasantin Retard
 • dersom du har kronisk eller ofte tilbakevendende magebesvær, astma, allergisk snue, nesepolypper, mangel på enzymet glukose-6-fosfat dehydrogenase
 • dersom du har ustabil angina (hjertekramper) eller nylig gjennomgått hjerteinfarkt, forsnevring av hovedpulsåren eller kretsløpsforstyrrelser (hemodynamisk ustabilitet)
 • ved alvorlig lever- eller nyresykdom
 • dersom du har økt blødningsrisiko
Dersom du har myasthenia gravis (muskelsvakhet) kan justering av behandlingen være nødvendig etter doseendring av Asasantin Retard.
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn.
Andre legemidler og Asasantin Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler som:
 • legemidler mot blodpropp (for eksempel warfarin, heparin, klopidogrel, tiklopidin)
 • legemidler mot smerte og inflammasjon (for eksempel steroider og betennelsesdempende legemidler)
 • legemidler mot høyt blodtrykk (for eksempel diuretika og ACE-hemmere)
 • visse legemidler mot depresjon (SSRI-preparater)
 • legemidler mot urinsyregikt (probenecid)
 • legemidler mot kreft og leddgikt (metotreksat)
 • alkohol
 • acetazolamid
 • adenosin
 • teofyllin
 • valproinsyre
 • fenytoin
 • anagrelid
Informer legen din om hvilke legemidler du bruker før du tar acetylsalisylsyre (et av virkestoffene i Asasantin Retard). Hvis du bruker acetylsalisylsyre regelmessig, rådfør deg med din lege før du tar noen andre legemidler (inkludert reseptfrie legemidler).
Hodepine eller migrenelignende hodepine som kan forekomme i begynnelsen av behandlingen med Asasantin Retard, bør ikke behandles med acetylsalisylsyre.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDS), må du dersom du er gravid, informere legen din før du bruker Asasantin Retard. Bruk ikke acetylsalisylsyre (et av innholdsstoffene i Asasantin Retard) i doser over 100 mg/dag dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Asasantin Retard ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Symptomer som svimmelhet og forvirring er blitt rapportert ved bruk av Asasantin Retard. Hvis du opplever slike symptomer bør du unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.
Asasantin Retard inneholder laktose og sakkarose
Asasantin Retard inneholder laktose og sakkarose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Asasantin Retard.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Asasantin Retard
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er 1 kapsel morgen og kveld.
Kapslene kan tas uten mat eller i forbindelse med et måltid. Kapslene bør svelges hele. Ved svelgevansker kan kapslene åpnes, men det gule granulatet må ikke tygges eller knuses.
Hvis du mener at virkningen av Asasantin Retard er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Asasantin Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på at du kan ha fått i deg for mye legemiddel kan være: Rødme, hetetokter, hjertebank, uro, slapphet, svimmelhet, brystsmerter, rask ventilering (pust), øresus, kvalme, brekninger, endret syn/hørsel og forvirring.
Ved inntak av veldig høye doser kan delirium, dirring, pustebesvær, blødninger, uttørking, lav kroppstemperatur og bevisstløshet forekomme.
Dersom du har glemt å ta Asasantin Retard
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 personer): Hodepine, svimmelhet, fordøyelsesbesvær, kvalme, diaré, magesmerter.
Vanlige (flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10 personer): Forverret hjertesykdom, besvimelse, migrenelignende hodepine, oppkast, alvorlig blødning fra mage/tarm, anemi, neseblødning, hjerneblødning, overfølsomhetsreaksjoner med hudutslett, muskelsmerter, elveblest, alvorlig pustebesvær (bronkospasme), hevelse i huden og slimhinnene i munnen (angioødem).
Mindre vanlige (flere enn 1 av 1000 personer, men færre enn 1 av 100 personer): Hetetokter, lavt blodtrykk, hjertebank, magesår, blødning i øyet.
Sjeldne (flere enn 1 av 10 000 personer, men færre enn 1 av 1000 personer): Redusert antall blodplater, jernmangelanemi, betennelse i magesekkens slimhinne, evt. med sår.
Ukjent frekvens: Forlenget blødningstid, blødninger i huden (blåmerker), blødning i forbindelse med operasjoner.
Acetylsalisylsyre:
Hos pasienter som tar acetylsalisylsyre alene er følgende bivirkninger rapportert i tillegg:
Forstyrrelser i blodlevringen, allergiske reaksjoner (særlig hos pasienter med astma), lavt blodsukker (særlig hos barn), høyt blodsukker, tørste, dehydrering, for høyt kaliumnivå i blodet, forstyrrelse i syre/base-balansen i kroppen, forvirring, agitasjon, kramper, sløvhet, hjerneødem, øresus, døvhet, hjerterytmeforstyrrelser, åndenød, unormalt raskt åndedrett, hyperventilering, ødem i strupehodet, vann i lungene, blødning fra tannkjøttet, magesår med perforasjon, sår i tolvfingertarmen med perforasjon, blod i avføringen, oppkast av blod, betennelse i bukspyttkjertelen, hepatitt, Reye’s syndrom (alvorlig sykdom hos barn som ofte kjennetegnes av skade i hjerne og lever, eventuelt kramper), erythema eksudativum multiforma (hudsykdom), rabdomyolyse (en alvorlig muskelsykdom), nyresvikt, betennelse i nyrevevet, papillenekrose (dødt vev i en del av nyren), protein i urinen, forlenget svangerskap og fødsel, for små nyfødte, dødfødsel, blødning i forbindelse med svangerskap og fødsel, feber, lav kroppstemperatur, unormale leverfunksjonstester, økt urinsyre i blodet (kan føre til urinsyregikt), forlenget protrombintid (mål for blodlevringen).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Asasantin Retard
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Asasantin Retard etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”utløpsdato” eller «EXP» (forkortelse brukt for utløpsdato). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Asasantin Retard
 • Virkestoffer er 200 mg dipyridamol og 25 mg acetylsalisylsyre pr. kapsel.
 • Hjelpestoffer er vinsyre, gelatin, laktosemonohydrat, povidon, talkum, akasiagummi, metakrylsyremetylmetakrylatkopolymer, sakkarose, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, hypromellose, hypromelloseftalat, glyseroltriacetat, titandioksid (fargestoff E171), kolloidal silika, rød og gul jernoksid (fargestoff E172), aluminiumstearat, stearinsyre, dimetikon.
Hvordan Asasantin Retard ser ut og innholdet i pakningen
Asasantin Retard kapsel med modifisert frisetting er en hard gelatinkapsel med rød overdel og hvit underdel, 7 × 24 mm. Kapselen inneholder et gulfarget granulat av dipyridamol, hvorav halvparten er i depotform og frigjøres langsomt. Den andre halvparten frigjøres hurtig. Acetylsalisylsyre finnes i tablettform og frigjøres hurtig.
Pakningen inneholder 2 plastbokser à 50 kapsler.
Boksene er lukket med et barnesikret skrulokk av plast som inneholder tørremiddel. Boksene åpnes ved å trykke lokket ned og skru rundt som vist på toppen av lokket.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Boehringer Ingelheim International GmbH,
Postfach 200,
D-55216 Ingelheim am Rhein,
Tyskland
Tilvirker
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
produksjonssted Biberach an der Riss,
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

jernmangelanemi: Anemi som skyldes lave eller nedsatte jernlagre i kroppen. Jern er nødvendig for at det skal dannes hemoglobin i de røde blodcellene. Hemoglobin binder til seg oksygen i lungene og frakter det rundt til cellene i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan derfor føre til for lite oksygen for kroppens behov.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.