Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Artelac 3,2 mg/ml, øyedråper, oppløsning

Artelac 3,2 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere

hypromellose

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Artelac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Artelac
 3. Hvordan du bruker Artelac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Artelac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Artelac er og hva det brukes mot
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Artelac lindrer symptomer forårsaket av tørre øyne. Bidrar til å holde tårefilmen som beskytter øyet intakt og har en smørende effekt. Artelac brukes mot behandling av tørre øyne når det ikke dannes tilstrekkelig med naturlig tårevæske.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Artelac
Bruk ikke Artelac:
 • dersom du er allergisk overfor hypromellose eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i Artelac (listet opp i avsnitt 6).
Andre legemidler og Artelac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ingen kjent risiko foreligger.
Hvis du også bruker andre legemidler i øyet, må du vente minst 5 minutter, helst 15 minutter etter andre legemidler, og du må alltid dryppe Artelac til slutt.
Graviditet og amming
Artelac kan brukes ved graviditet og under amming etter legens anvisning.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Forbigående tåkesyn kan oppstå etter drypping. Dette bør en tenke på i tilfelle hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Kontaktlinser
Artelac i dråpeflaske:
Kontaktlinser bør tas ut før drypping og ikke settes tilbake før tidligst 15 minutter etter drypping.
Artelac øyedråper i endosebeholdere inneholder ikke konserveringsmidler, og kan derfor benyttes sammen med kontaktlinser.
 
3. Hvordan du bruker Artelac
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering: 1 dråpe Artelac i hvert øye etter behov. Annen dose i henhold til legens forskrift.
Før du bruker øyedråper:
 • Vask hendene.
 • Velg den posisjonen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen, eller stå eller sitte foran et speil).
Bruksanvisning:
Endosebeholdere:
Les bruksanvisningen for endosebeholdere på kartongen. En endosebeholdere rekker til behandling av begge øyne.
Flaske:
 1. Åpne flasken. Ikke la noe komme i berøring med flaske-tuppen, slik at den ikke risikerer å få noen urenheter på seg.
 2. Bøy hodet bakover og hold flasken over øyet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Trekk det nederste øyelokket nedover og se opp. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i øyet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Blunk noen få ganger slik at oppløsningen fordeler seg jevnt utover øyets overflate.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Lukk flasken.
Dersom du tar for mye av Artelac
Ingen kjente reaksjoner.
Dersom du har glemt å ta Artelac
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Forbigående tåkesyn eller lettere svie. I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlig skade på det blanke, ytterste laget av øyet (hornhinnen) utviklet uklare flekker på hornhinnen. Dette skyldes opphopning av kalsium (forkalkning) i løpet av behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Artelac
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
 • Dråpeflaske: Åpnet flaske er holdbar 4 uker.
 • Endosebeholdere: Endosebeholdere må brukes straks etter åpning.
  Åpnede beholdere må kastes rett etter bruk med resten av innholdet.
 • Bruk ikke Artelac etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Artelac øyedråper i dråpeflaske:
 • Virkestoff: 1 ml inneholder hypromellose 3,20 mg.
 • Hjelpestoffer: Cetrimid 0,10 mg/ml, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumedetat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker.
Artelac øyedråper i endosebeholdere:
 • Virkestoff: 1 ml inneholder hypromellose 3,20 mg.
 • Hjelpestoffer: Dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH,
13581 Berlin,
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
104 65 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 19.03.2019