Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aripiprazole Mylan Pharma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aripiprazole Mylan Pharma
 3. Hvordan du bruker Aripiprazole Mylan Pharma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aripiprazole Mylan Pharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Aripiprazole Mylan Pharma er og hva det brukes motAripiprazole Mylan Pharma inneholder virkestoffet aripiprazol, og hører til en gruppe legemidler som kalles antipsykotiske legemidler.
Det brukes til å behandle voksne og ungdom fra 15 år og eldre som lider av en sykdom karakterisert ved symptomer som å høre, se eller oppleve ting som ikke er der, mistenksomhet, vrangforestillinger, usammenhengende tale og oppførsel samt følelsesmessig likegyldighet. Mennesker med denne tilstanden kan også føle seg deprimerte, ha skyldfølelse, angst eller være anspente.
Aripiprazole Mylan Pharma benyttes til å behandle voksne og ungdom fra 13 år og eldre som lider av en tilstand med symptomer som å føle seg “høy”, ha enorm energi, ha behov for mye mindre søvn enn vanlig, snakke veldig raskt og ha mange idéer og av og til være veldig irritabel. Hos voksne forebygger det også tilbakefall av denne tilstanden hos pasienter som har hatt nytte av behandlingen med Aripiprazole Mylan Pharma.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Aripiprazole Mylan Pharma
Bruk ikke Aripiprazole Mylan Pharma
 • dersom du er allergisk overfor aripiprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Aripiprazole Mylan Pharma.
Selvmordstanker og selvmordsforsøk er rapportert under behandling med aripiprazol. Kontakt legen din umiddelbart dersom du har tanker om å ville skade deg selv.
Kontakt legen din før behandling med Aripiprazole Mylan Pharma dersom du lider av
 • høyt blodsukker (karakteriseres av symptomer som overdreven tørste, store mengder urin, økt appetitt og slapphet) eller forekomst av diabetes i familien
 • anfall, ettersom legen kanskje ønsker tettere oppfølging
 • ufrivillige, uregelmessige muskelbevegelser, spesielt i ansiktet
 • hjerte-karsykdommer, (hjerte- og sirkulasjonssykdommer), forekomst av hjerte-karsykdom i familien, slag eller drypp, unormalt blodtrykk
 • blodpropp, eller hvis noen i din familie har hatt blodpropp, siden bruk av antipsykotika er forbundet med dannelse av blodpropper
 • tidligere erfaring med spilleavhengighet
Hvis du merker at du går opp i vekt, utvikler uvanlige bevegelser, opplever søvnighet som påvirker vanlig daglig aktivitet, får problemer med å svelge eller du får allergisymptomer, informer legen din.
Dersom du er eldre og lider av demens (hukommelsestap og problemer med andre mentale funksjoner), må du eller den som passer deg informere legen dersom du noen gang har hatt slag eller "minislag".
Si straks ifra til legen din dersom du har tanker eller følelser for å skade deg selv. Selvmordstanker og selvmordsforsøk er rapportert under behandling med aripiprazol.
Si straks ifra til legen din hvis du lider av muskelstivhet eller -infleksibilitet med høy feber, svette, endret mental status eller svært rask eller uregelmessig hjerterytme.
Du må fortelle legen din dersom du eller din familie/omsorgsperson oppdager at du utvikler trang eller lyst til en oppførsel som er uvanlig for deg og du ikke klarer å motstå impulsen, drivkraften eller fristelsen til enkelte aktiviteter som kan skade deg eller andre. Dette kalles for impulskontrollforstyrrelser og kan omfatte spilleavhengighet, overspising eller tvangsspising, uvanlig sterk seksualdrift eller økning av seksuelle tanker og følelser.
Legen din må kanskje justere dosen din eller stoppe behandlingen.
Barn og ungdom
Bruk ikke dette legemidlet til barn og ungdom under 13 år. Sikkerhet og effekt er ikke kjent hos disse pasientene.
Andre legemidler og Aripiprazole Mylan Pharma
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert legemidler uten resept.
Blodtrykkssenkende legemidler: Aripiprazole Mylan Pharma kan øke virkningen av legemidler som brukes til å senke blodtrykket. Husk å si fra til legen din dersom du tar legemidler for å holde blodtrykket under kontroll.
Bruk av Aripiprazole Mylan Pharma sammen med andre legemidler kan innebære at legen må endre dosen av Aripiprazole Mylan Pharma eller de andre legemidlene. Det er spesielt viktig at du forteller legen din dersom du bruker følgende legemidler:
 • legemidler for å korrigere hjerterytmen (f.eks. kinidin, amiodaron, flekainid)
 • legemidler mot depresjon eller plantebaserte produkter som brukes til å behandle depresjon og angst (f.eks. fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, johannesurt)
 • soppmidler (f.eks. ketokonazol, itrakonazol)
 • visse legemidler til behandling av hiv-infeksjon (f.eks. efavirenz, nevirapin, proteaseinhibitorer, dvs. indinavir, ritonavir)
 • krampestillende legemidler som brukes til å behandle epilepsi (f.eks. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)
 • visse antibiotika som brukes til å behandle tuberkoluse (rifabutin, rifampicin)
Disse legemidlene kan øke faren for bivirkninger, eller redusere effekten av Aripiprazole Mylan Pharma. Hvis du får uvanlige symptomer når du tar noen av disse legemidlene sammen med Aripiprazole Mylan Pharma, skal du oppsøke lege.
Legemidler som øker nivået av serotonin som vanligvis brukes for tilstander som inkluderer depresjon, generalisert angst, tvangslidelse (OCD) og sosial fobi samt migrene og smerter:
 • triptaner, tramadol og tryptofan som brukes for tilstander som inkluderer depresjon, generalisert angst, tvangslidelse (OCD) og sosial fobi samt migrene og smerter
 • selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. paroksetin og fluoksetin) brukt mot depresjon, OCD, panikk og angst
 • andre legemidler mot depresjon (f.eks. venlafaksin og tryptofan) brukt ved tyngre depresjoner
 • trisykliske antidepressiva (f.eks. klomipramin og amitriptylin) brukt ved depresjoner
 • johannesurt (Hypericum perforatum) et naturlegemiddel som brukes ved milde depresjoner
 • smertestillende (f.eks. tramadol og petidin) bruk til smertelindring
 • triptaner (f.eks. sumatriptan og zolmitripitan) bruk til behandling av migrene
Disse legemidlene kan øke faren for bivirkninger. Hvis du får uvanlige symptomer når du tar noen av disse legemidlene sammen med Aripiprazole Mylan Pharma skal du oppsøke lege.
Inntak av Aripiprazole Mylan Pharma sammen med mat, drikke og alkohol
Dette legemidlet kan tas uavhengig av måltider.
Alkohol bør unngås.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte barn av mødre som har brukt Aripiprazole Mylan Pharma tabletter i siste trimester (tre siste månedene av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, agitasjon, pusteproblemer og vanskeligheter med mating. Hvis babyen din utvikler noen av disse symptomene må du kanskje kontakte legen din.
Hvis du bruker Aripiprazole Mylan Pharma, vil legen diskutere med deg om du skal amme ved å vurdere fordelene av behandling og fordelene av amming for barnet ditt. Du må ikke gjøre begge deler. Rådfør deg med legen din om hvordan du skal mate barnet ditt hvis du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Svimmelhet og synsproblemer kan forekomme under behandling med dette legemidlet (se avsnitt 4). Dette skal tas hensyn til i tilfeller hvor høy oppmerksomhet kreves, f.eks. ved kjøring av bil eller håndtering av maskiner.
Aripiprazole Mylan Pharma inneholder maltose
Dersom din lege har fortalt deg at du har intoleranse mot enkelte sukkerarter, kontakt legen din før du tar denne medisinen.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Aripiprazole Mylan Pharma
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen til voksne er 15 mg én gang daglig. Legen din kan forskrive lavere eller høyere dose, til en maksimaldose på 30 mg én gang daglig.
Bruk av Aripiprazole Mylan Pharma tabletter hos barn og ungdom
Dette legemidlet kan innledes med en lav dose av miksturen (flytende). Dosen kan økes gradvis til den anbefalte dosen til ungdom på 10 mg én gang daglig. Legen din kan forskrive lavere eller høyere dose, til en maksimaldose på 30 mg én gang daglig.
Hvis du mener at virkningen av Aripiprazole Mylan Pharma er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Prøv å ta Aripiprazole Mylan Pharma til samme tid hver dag. Det spiller ingen rolle om du tar den med eller uten mat. Svelg alltid tabletten hel og sammen med vann.
Selv om du føler deg bedre, må du ikke endre den daglige dosen eller slutte å ta Aripiprazole Mylan Pharma uten å rådføre deg med legen din først.
Dersom du tar for mye av Aripiprazole Mylan Pharma
Hvis du oppdager at du har tatt mer Aripiprazole Mylan Pharma enn legen din har anbefalt (eller hvis noen andre har tatt noe av din Aripiprazole Mylan Pharma), bør du kontakte lege med en gang. Ta med deg pakningen og reis til nærmeste sykehus hvis du ikke får tak i legen din.
Pasienter som har tatt for mye aripiprazol har opplevd følgende symptomer:
 • raske hjerteslag, agitasjon/aggressivitet, taleproblemer.
 • uvanlige bevegelser (spesielt i ansiktet eller tungen) og redusert bevissthetsnivå.
Andre symptomer kan inkludere:
 • akutt forvirring, anfall (epilepsi), koma, en kombinasjon av feber, raskere pust, svetting,
 • muskelstivhet og døsighet eller tretthet; langsommere pust, kvelningsfornemmelse, høyt eller lavt blodtrykk, unormal hjerterytme.
Kontakt legen din eller sykehuset umiddelbart hvis du opplever noe av dette.
Dersom du har glemt å ta Aripiprazole Mylan Pharma
Hvis du glemmer en dose, ta den glemte dosen så snart du kommer på det, men ikke ta to doser på samme dag.
Dersom du avbryter behandling med Aripiprazole Mylan Pharma
Ikke stans behandlingen bare fordi du føler deg bedre. Det er viktig at du fortsetter å bruke Aripiprazole Mylan Pharma så lenge som legen har gitt deg beskjed om.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opp til 1 av 10 personer):
 • diabetes mellitus
 • søvnvansker
 • angstfølelse
 • følelse av rastløshet, vanskelig for å sitte stille
 • ukontrollerbare rykninger, trekninger eller vridningsbevegelser, rastløse ben
 • skjelving
 • hodepine
 • tretthet
 • søvnighet
 • ør i hodet
 • skjelving og tåkesyn
 • redusert antall av eller vansker med avføring
 • fordøyelsesproblemer
 • kvalme
 • mer spytt i munnen enn normalt
 • oppkast
 • trøtthetsfølelse
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opp til 1 av 100 personer):
 • økte blodnivåer av hormonet prolaktin
 • for mye sukker i blodet
 • depresjon
 • endret eller økt sexlyst
 • ukontrollerbare bevegelser av munn, tunge og lemmer (tardiv dyskinesi),
 • muskelsykdom som forårsaker vridningsbevegelser (dystoni)
 • dobbeltsyn
 • rask hjerterytme
 • blodtrykksfall når personen reiser seg opp, noe som fører til svimmelhet, ørhet i hodet eller besvimelse
 • hikke
Følgende bivirkninger har vært rapportert etter markedsføring av oral aripiprazole, men hyppigheten av dem er ikke kjent:
 • lave nivåer av hvite blodceller
 • lave nivåer av blodplater
 • allergisk reaksjon (f.eks. hevelse i munn, tunge, ansikt og hals, kløe, elveblest)
 • diabetes eller forverring av diabetes, ketoacidose (ketoner i blod og urin) eller koma
 • høyt blodsukker
 • ikke nok natrium i blodet
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • vekttap
 • vektøkning
 • selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord
 • følelse av aggressivitet
 • uro
 • nervøsitet
 • kombinasjon av feber, stive muskler, hurtigere pust, svette, nedsatt bevissthet og plutselige endringer i blodtrykk og puls, besvimelse (malignt nevroleptikasyndrom)
 • anfall
 • serotoninergt syndrom (en reaksjon som kan gi sterke følelser av glede, trøtthet, klossethet, uro, følelse av å være full, feber, svetting eller stive muskler)
 • taleforstyrrelser
 • brå, uforklarlig død
 • livstruende, uregelmessig hjerterytme
 • hjerteslag
 • tregere hjerterytme
 • blodpropp i venene, spesielt i bena (symptomer omfatter hevelse, smerter og rødhet i bena), som kan fraktes via blodkar til lungene og forårsake smerter i brystet og vanskeligheter med å puste (hvis du merker noen av disse symptomene, kontakt lege øyeblikkelig)
 • høyt blodtrykk
 • besvimelse
 • risiko for lungebetennelse etter innånding av mat i lungene
 • muskelkramper i strupe og svelg
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • vanskeligheter med å svelge
 • diaré
 • abdominalt ubehag
 • mageubehag
 • leversvikt
 • leverbetennelse
 • gulaktig hud og øyne
 • unormale leververdier rapportert
 • hudutslett
 • lyssensitivitet
 • skallethet
 • overdreven svetting
 • overdreven nedbrytning av muskler som kan føre til nyreproblemer
 • muskelsmerte
 • stivhet
 • ufrivillig vannlating (inkontinens)
 • vannlatingsproblemer
 • abstinenssymptomer hos nyfødte ved eksponering under graviditeten
 • forlenget og/eller smertefull ereksjon
 • problemer med å kontrollere kroppstemperatur eller overoppheting
 • brystsmerter
 • hevelse i hender, ankler eller føtter
 • i blodprøver: økt eller svingninger i blodsukker, økt glykosylert hemoglobin
 • ute av stand til å motstå impulsen, drivkraften eller fristelsen til å utføre en handling som kan være skadelig for deg selv og andre, slik som:
  • sterk impuls til overdreven spilling på tross av alvorlige personlige eller familiære konsekvenser,
  • endret eller økt seksuell interesse og oppførsel til bekymring for deg selv eller andre, f.eks. økt seksualdrift,
  • ukontrollerbar overdreven shopping,
  • overspising (mye mat over en kort tidsperiode) eller tvangsspising (spiser mer mat enn normalt og mer enn man har behov for).
  • en tendens til å vandre omkring.

  Informer legen din hvis du opplever noen av disse bivirkningene. Han/hun vil diskutere behandlingsmetoder med deg eller hvordan symptomene kan reduseres.
Hos eldre pasienter med demens er det rapportert tilfeller av dødsfall mens de har brukt aripiprazol. I
tillegg er det rapportert tilfeller av slag eller "minislag".
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Ungdom fra 13 år og eldre opplevde de samme bivirkningene og med samme frekvens som voksne, med unntak av søvnighet og ukontrollerbare rykninger eller trekninger, rastløshet og tretthet som var svært vanlig (flere enn 1 av 10 pasienter) og smerter i øvre del av magen, tørr munn, økt hjerterytme, vektøkning, økt appetitt, muskelrykninger, ukontrollerte bevegelser i armer og ben, og svimmelhet spesielt når en reiser seg fra liggende eller sittende stilling, som var vanlig (flere enn 1 av 100 pasienter).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Aripiprazole Mylan Pharma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aripiprazole Mylan Pharma
 • Virkestoff er aripiprazol. Hver tablett inneholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
 • Andre innholdsstoffer i 5 mg er krystallinsk maltose, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, krysskarmellosenatrium, indigotin (E132) og magnesiumstearat.
 • Andre innholdsstoffer i 10 mg og 30 mg er krystallinsk maltose, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, krysskarmellosenatrium, rød jernoksid (E172) og magnesiumstearat.
 • Andre innholdsstoffer i 15 mg er krystallinsk maltose, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, krysskarmellosenatrium, gul jernoksid (E172) og magnesiumstearat.
Hvordan Aripiprazole Mylan Pharma ser ut og innholdet i pakningen
Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter er blå, runde og bikonvekse tabletter med diameter 6,1 mm, merket med ”5” på den ene siden.
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter er rosa, runde og bikonvekse tabletter med diameter 8,1 mm, merket med ”10” på den ene siden.
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter er gule, runde og bikonvekse tabletter med diameter 10,1 mm, merket med ”15” på den ene siden.
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter er rosa, ovale og bikonvekse tabletter med lengde 17,1 mm og bredde 8,1 mm, merket med ”30” på den ene siden.
De leveres i PA/Alu/PVC-Aluminiumsfolie perforerte blisterpakninger pakket i kartonger som inneholder 14, 28, 56, eller 98, 28 × 1 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan S.A.S,
117, Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Frankrike
Tilvirker
Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes,
Rodopi Prefecture, Block No 5,
Rodopi 69300,
Hellas
eller
Pharmathen S.A.
6, Dervenakion
Pallini 15351
Attiki,
Hellas
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Mylan AB
Tel: + 46 855 522 750
(Sverige)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02/2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

ocd (tvangslidelse): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.