Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Apocillin 250 mg/ml, granulat til dråper, oppløsning

Apocillin 50 mg/ml, granulat til mikstur, oppløsning

fenoksymetylpenicillinkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Apocillin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Apocillin
 3. Hvordan du bruker Apocillin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Apocillin
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Apocillin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Apocillin er et antibiotikum. Det inneholder et penicillin som har det kjemiske navnet fenoksymetylpenicillinkalium. Penicillin dreper en rekke bakterier.
Apocillin brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier. Eksempler på infeksjonssykdommer der preparatet benyttes: Infeksjoner i hals, øre, bihuler, bronkier og lunger. Ved sår og hudinfeksjoner brukes preparatet ofte sammen med en bakteriedrepende krem, salve eller lignende.
Apocillin har ingen effekt på virus, f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Apocillin
Bruk ikke Apocillin:
 • Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor penicillin eller noen av de andre innholdsstoffene i Apocillin granulat til dråper eller Apocillin granulat til mikstur.
 • Dersom du reagerer allergisk på penicillin eller har hatt reaksjon på cefalosporiner
Vis forsiktighet ved bruk av Apocillin:
 • Dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar miksturen.
Andre legemidler og Apocillin:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Penicilliner kan øke effekten av metotreksat. Samtidig bruk av legemidler som øker urinsyreutskillelsen (for eksempel probenelid) kan øke effekten av penicilliner. Guar gummi (polysakkarici) og andre antibakterielle legemidler kan redusere effekten av penicilliner. Bruk av penicilliner sammen med antikoagulanter (legemidler som nedsetter blodets evne til å levre) kan øke tiden det tar for blodet å levre seg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. .
Lang erfaring ved bruk av Apocillin under graviditet har ikke vist skadelige effekter.
Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at det har noen virkning på barn som ammes.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Apocillin
Dråpene inneholder 23 mg natrium per 2 ml. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
Miksturen inneholder 26 mg natrium per 10 ml. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
Miksturen inneholder 6 g sukrose per 10 ml. Dette bør tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke).
 
3. Hvordan du bruker Apocillin
Bruk alltid Apocillin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Apocillin kan tas både med mat eller uten mat.
Bruk pipetten for å måle opp riktig mengde av Apocillin dråper som kan svelges med litt vann eller saft.
Bruk målebeger ved dosering av miksturen.
Vanligvis tas penicillin 4 ganger i døgnet. Tidspunktene for når du tar dråpene eller miksturen bør fordeles jevnt utover den våkne tiden av døgnet.
Dråper:
Voksne og barn over 12 år (> 40 kg): Vanlig dosering kan være: 2,5 ml 4 ganger i døgnet.
Barn: Legen vil regne ut en dose basert på barnets kroppsvekt.
Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne.
Mikstur:
Voksne og barn over 12 år (> 40 kg): Vanlig dosering kan være 10 ml 4 ganger i døgnet.Barn: Legen vil regne ut en dose basert på barnets kroppsvekt.
Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne.
Dersom du tar for mye av Apocillin:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Apocillin:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Apocillin
Fullfør kuren, selv om du føler deg bedre. Faren ved å avslutte behandlingen for tidlig, er at infeksjonen kan blusse opp. Hvis du synes legemidlet ikke har virket i løpet av 2-3 døgn, bør du kontakte legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål ved bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Apocillin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger ved bruk av penicilliner er vanligvis ufarlige. Mest vanlig er mave- tarmbesvær i form av kvalme og diaré. Allergiske reaksjoner med f.eks. hudutslett, eventuelt med kløe og utslett (elveblest, hevelser i huden) kan forekomme. Ta med en gang kontakt med lege dersom du får kløe eller hevelse i huden.
Hudreaksjoner uten kløe behøver ikke bety at penicillin må unngås senere. Husk likevel å nevne slike reaksjoner for legen neste gang det er aktuelt å bruke medisin mot infeksjoner.
I meget sjeldne tilfeller kan blodets røde og hvite blodlegemer bli påvirket. Andre bivirkninger som opptrer svært sjeldent er oppkast, halsbrann, betennelse i tykktarm, munn og på tunge, utslett (erytema multiforma), kløe rundt endetarmsåpningen, hudbetennelse, nyresykdom, feber, opphovning av ansikt og hals, leddsmerte, svekket berøringssans og sykdom i hjernen.
Bruk av Apocillin over lang tid kan føre til soppinfeksjon i ytre kjønnsorgan og skjede (vulva vaginitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Apocillin
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Miksturen er holdbar i 14 dager og dråpene er holdbare i 20 dager.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Apocillin etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av ApocillinDråper:
 • Virkestoff er fenoksymetylpenicillinkalium. 1 ml inneholder 250 mg fenoksymetylpenicillinkalium.
 • Hjelpestoffer er natriumsitrat (E331), sakkarinnatrium (E954), povidon, natriumbenzoat (E211), aprikos- og grapefruktaroma og vann.
Mikstur:
 • Virkestoff er fenoksymetylpenicillinkalium. 1 ml inneholder 50 mg fenoksymetylpenicillinkalium.
 • Hjelpestoffer er sakkarose (600 mg), natriumsitrat (E331), natriumcyklamat (E952), povidon, dinatriumhydrogensitrat, natriumbenzoat (E211), appelsin- og karamellaroma og vann.
Hvordan Apocillin ser ut og innholdet i flasken.
Dråpene er en halvgjennomsiktig svakt gul væske med aprikos- grapefrukt-smak.
Miksturen er en uklar væske med sitrussmak. Sukkerholdig.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
PenCef Pharma Gmbh
Breitenbachstr. 13-14
13509 Berlin
Tyskland
Representant
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.