Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Antabus 200 mg brusetabletter

Disulfiram

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Antabus brusetabletter er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Antabus brusetabletter
 3. Hvordan du bruker Antabus brusetabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Antabus brusetabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Antabus brusetabletter er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Antabus er et legemiddel til behandling av alkoholmisbruk. Antabus forstyrrer kroppens omsetning av alkohol ved å blokkere forbrenningen slik at det oppstår ubehag hvis du inntar alkohol.
Antabus brukes som støtte i kombinasjon med rådgivning i behandlingen av alkoholisme. Det vil si når alkoholforbruket enten er for stort og/eller man er kronisk avhengig av alkohol.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Antabus brusetabletter
Bruk ikke Antabus brusetabletter:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor disulfiram eller er av de andre innholdsstoffene i Antabus brusetabletter.
 • dersom du lider av en alvorlig psykisk sykdom (schizofreni, depresjon).
 • dersom du lider av epilepsi.
 • dersom du lider av alvorlig hjerte-karsykdom.
 • dersom du har astma.
 • dersom du er gravid.
 • dersom du har inntatt alkohol.
 • dersom du har høyt blodtrykk.
 • dersom du har en alvorlig hjerneskade.
Vis forsiktighet ved bruk av Antabus brusetabletter:
Hvis du lider av
 • hjerte-karsykdom,
 • kronisk lungesykdom,
 • sukkersyke,
 • for høyt kolesterol,
 • for høyt blodtrykk,
 • for høyt eller for lavt stoffskifte,
 • nedsatt leverfunksjon
må du rådføre deg med legen før behandling med Antabus.
Du må ikke innta alkohol i løpet av behandlingstiden samt i 14 dager etter avsluttet behandling.
Hvis du inntar alkohol i behandlingstiden, får du en rekke ubehagelige symptomer, fordi Antabus hemmer alkoholens omsetning i kroppen: Bl.a. hodepine, ansiktsrødme, hjertebank, rask pust, kvalme, oppkast, blekhet og svimmelhet. I alvorlige tilfeller kan du kollapse og miste bevisstheten.
Antabus/alkohol-reaksjonen er meget ubehagelig og kan ha et uforutsigbart forløp hos den enkelte person.
Du må ikke ta Antabus innen 24 timer etter siste inntak av alkohol.
Bruk av andre legemidler sammen med Antabus brusetabletter:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmidler.
Visse matvarer og legemidler kan inneholde så mye alkohol at det er nok til å utløse en Antabus/alkohol-reaksjon. Selv drikkevarer som er merket "alkoholfri" og "ikke-alkoholisk" kan utløse reaksjonen, hvis de inntas i tilstrekkelig store mengder.
Antabus øker virkningen av visse legemidler, bl.a. warfarin (blodfortynnende), fenytoin (epilepsi), diazepam (beroligende) og rifampicin (antibiotikum).
Antabus må ikke brukes sammen med metronidazol (antibiotikum), isoniazid (tuberkulose) og visse midler mot depresjon.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes og Antabus skal derfor ikke brukes under graviditet. Hvis du tror du er gravid, kontakt lege med en gang.
Går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Antabus under amming annet enn når legen har bestemt det.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Antabus kan nedsette reaksjonsevnen på grunn av døsighet. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Antabus brusetabletter
Bruk alltid Antabus brusetabletter slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen for voksne er:
Behandling med Antabus er tilpasset individuelt.
En vanlig startdose er 200-400 mg 2-3 ganger i uken.
En vanlig vedlikeholdsdosering er 100-200 mg daglig eller 600-800 mg to ganger i uke.
Brusetabletten oppløses i et 1/2 glass vann. La blandingen bruse ferdig og rør om før den drikkes. Kan også svelges som vanlige tabletter.
Hvis du mener at virkningen av Antabus brusetabletter er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Antabus brusetabletter:
Kontakt straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være oppkast, hodepine, tretthet, vanskeligheter med å styre bevegelsene, irritabilitet, urolig adferd samt hallusinasjoner. Overdosering kan i enkelte tilfelle medføre bevisstløshet og kramper.
Dersom du har glemt å ta Antabus brusetabletter:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Antabus brusetabletter
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Antabus brusetabletter forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Hyppige:

Tretthet, hodepine, døsighet, dårlig ånde, smaksforstyrrelse, diaré, kvalme, oppkast og smerte i mageregionen, mani og depresjon.

Mindre hyppige:

Utslett på huden med kløe, eksem og aknelignende utslett, redusert libido, nedsatt seksuell funksjon.

Sjeldne:

Legemiddelindusert akutt leverbetennelse, gulsott, leversvikt, følelses- og styrkenedsettelse i armer og ben, psykotiske forstyrrelser, paranoia, nerveskade (perifer), betennelse i synsnerven.

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Antabus brusetabletter
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Antabus brusetabletter etter utløpsdatoen som er angitt på paknignen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Antabus
 • Virkestoff er disulfiram 200 mg.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), povidon (E1201), vannfri kolloidal silika (E551), magnesiumstearat (E470), talkum (E553), vinsyre (E334) og natriumhydrogenkarbonat (E500).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group hf.,
Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island
Tilvirker:
Inpac AS,
Gjellebekkstubben, 3420 Lierskogen
Kemwell AB,
Björkgatan 30, 751 82 Uppsala, Sverige
For ytterligere informasjon kontakt:
Actavis Norway AS,
Hoffsveien 1 D, Postboks 409 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 815 22 099
kundeservice@actavis.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 07.03.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.