Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Anastrozol Medical Valley 1 mg filmdrasjerte tabletter

anastrozol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Anastrozol Medical Valley er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite føre du bruker Anastrozol Medical Valley
 3. Hvordan du bruker Anastrozol Medical Valley
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Anastrozol Medical Valley
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Anastrozol Medical Valley er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Anastrozol Medical Valley inneholder virkestoffet anastrozol og tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatasehemmere. Anastrozol Medical Valley brukes til behandling av brystkreft hos kvinner som har gått gjennom overgangsalderen (menopause).
Anastrozol Medical Valley virker ved å redusere mengden av hormonet østrogen som kroppen din produserer. Dette gjøres ved blokkering av et naturlig stoff (et enzym) i kroppen som kalles “aromatase”.
 
2. Hva du må vite føre du bruker Anastrozol Medical Valley
Bruk ikke Anastrozol Medical Valley
 • dersom du er allergisk overfor anastrozol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid eller ammer (se avsnittet “Graviditet og amming”).
Ikke ta Anastrozol Medical Valley dersom noe av dette over gjelder for deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Anastrozol Medical Valley dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Anastrozol Medical Valley
 • hvis du fremdeles har menstruasjon og ennå ikke har gått gjennom menopausen.
 • hvis du tar et legemiddel som inneholder tamoksifen eller legemidler som inneholder østrogen (se avsnittet ”Andre legemidler og Anastrozol Medical Valley”).
 • hvis du noen gang har hatt en tilstand som påvirker benmassen (osteoporose)
 • hvis du har problemer med lever eller nyrer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Anastrozol Medical Valley dersom du er usikker på om punktene over gjelder for deg.
Hvis du legges inn på sykehuset, må du informere om at du tar Anastrozol Medical Valley.
Andre legemidler og Anastrozol Medical Valley
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer reseptfrie legemidler og naturlegemidler. Dette er fordi Anastrozol Medical Valley kan kan ha en effekt på virkningen til noen legemidler, og noen legemidler kan ha en effekt på Anastrozol Medical Valley.
Ikke ta Anastrozol Medical Valley dersom du allerede tar noen av de følgende legemidlene:
 • Visse legemidler som brukes til å behandle brystkreft (selektive østrogenreseptormodulatorer), for eksempel legemidler som inneholder tamoksifen. Dette er fordi disse legemidlene kan hindre Anastrozol Medical Valley i å virke ordentlig.
 • Legemidler som inneholder østrogen, slik som hormonterapi (HRT).
Spør lege eller apotek om råd hvis dette gjelder for deg.
Informer lege eller apotek dersom du tar følgende:
 • Et legemiddel kjent som en ‘LHRH analog’. Dette inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse legemidlene brukes til behandling av brystkreft, visse helsetilstander (gynekologiske) hos kvinner og infertilitet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer. Slutt å bruke Anastrozol Medical Valley dersom du blir gravid og rådfør deg med legen din.
.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Anastrozol Medical Valley vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Enkelte kan imidlertid noen ganger føle seg svake eller søvnige mens de tar Anastrozol Medical Valley. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette skjer deg.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Anastrozol Medical Valley inneholder laktose
Anastrozol Medical Valley inneholder laktose, som er en sukkertype. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Anastrozol Medical Valley
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte dosen er én tablett daglig.
 • Prøv å ta tabletten din på samme tid hver dag.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann.
 • Du kan ta Anastrozol Medical Valley før maten, til maten eller etter maten.
Fortsett å ta Anastrozol Medical Valley så lenge som legen din eller apoteket ber deg om. Dette er en langvarig behandling, og det kan være nødvendig å bruke legemidlet i flere år.
Bruk av Anastrozol Medical Valley hos barn og ungdom
Anastrozol Medical Valley bør ikke gis til barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Anastrozol Medical Valley
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Anastrozol Medical Valley
Dersom du glemmer å ta en dose, ta bare neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Anastrozol Medical Valley
Ikke slutt å ta tablettene med mindre legen din ber deg om det.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet Valley forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine.
 • Hetetokter.
 • Kvalme.
 • Hudutslett.
 • Smerter og stivhet i ledd.
 • Betennelse i ledd (artritt).
 • Følelse av svakhet.
 • Tap av benmasse (osteoporose).
Vanlige bivirkninger (rammer 1 til 10 av 100 personer):
 • Manglende matlyst.
 • Økte eller høye nivåer av kolesterol i blodet ditt. Dette kan påvises i en blodprøve.
 • Søvnighet.
 • Karpaltunnelsyndrom (prikking, smerter, kulde, svakhet i deler av hånden).
 • Kiling, prikking eller nummenhet i huden, tap/fravær av smak.
 • Diaré.
 • Oppkast.
 • Forandringer i blodprøver som viser hvor godt leveren din fungerer.
 • Tynnere hårvekst (hårtap).
 • Allergiske (overfølsomhets) reaksjoner som involverer ansiktet, lepper eller tunge.
 • Smerter i ben/knokler.
 • Vaginal tørrhet.
 • Blødning fra vagina (vanligvis i de første ukene av behandlingen. Kontakt lege dersom blødningen vedvarer).
 • Muskelsmerter.
Mindre vanlige bivirkninger (rammer 1 til 10 av 1000 personer):
 • Forandringer i spesielle blodprøver som viser hvordan leveren din fungerer (gammaglutamyltranferase og bilirubin).
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Elveblest.
 • Triggerfinger (en tilstand hvor fingeren eller tommelen din er fastlåst i en bøyd stilling).
 • Økt mengde kalsium i blodet. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever kvalme, oppkast og tørste da det kan være nødvendig å få tatt blodprøver.
Sjeldne bivirkninger (rammer 1 til 10 av 10 000 personer)
 • Sjelden betennelse av huden som kan inkludere røde flekker eller blemmer.
 • Hudutslett forårsaket av overfølsomhet (dette kan komme av allergiske eller anafylaktoide reaksjoner).
 • Betennelse av små blodkar som gir rød eller lillafarging av huden. Svært sjeldent kan symptomer på ledd-, mage- og nyresmerter oppstå (Henoch-Schönlein purpura).
Svært sjeldne bivirkninger (rammer opptil 1 av 10 000 personer)
 • En ekstrem alvorlig hudreaksjon med sår eller blemmer på huden (Stevens-Johnson syndrom).
 • Allergiske (overfølsomhets) reaksjoner med hevelse av svelget, som kan gi problemer med å svelge eller puste (angioødem).
Dersom noe av dette skjer med deg, ring etter en ambulanse eller oppsøk en lege umiddelbart- du kan trenge øyeblikkelig medisinsk behandling.
Effekt på ben/knokler
Anastrozol Medical Valley reduserer mengden av hormonet som kalles østrogen i kroppen. Dette kan senke mineralinnholdet i skjelettet. Skjelettet kan bli svakere og ha en større risiko for brudd. Legen din vil håndtere disse risikoene i henhold til behandlingsretningslinjer for benhelse hos kvinner som har gått gjennom overgangsalderen (menopausen). Rådfør deg med legen din om risiko og behandlingsalternativer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Anastrozol Medical Valley
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar tablettene dine på et trygt sted hvor barn ikke kan se eller nå dem. Tablettene dine kan skade dem.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar tablettene i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Anastrozol Medical Valley
 • Virkestoff er anastrozol. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 mg anastrozol.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 400 (se avsnitt 2).
Hvordan Anastrozol Medical Valley ser ut og innholdet i pakningen
Anastrozol Medical Valley 1 mg filmdrasjerte tabletter.
Hvite, runde bikonvekse filmdrasjerte tabletter preget med “1” på den ene siden og “H” på den andre siden.
Pakningsstørrelser:
PVC/aluminiumsblister i esker med 10, 20, 28, 30, 60, 84, 98, 100 og 300 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Medical Valley Invest AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken Sverige
Tilvirker
Pharmadox Healthcare, Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 Malta
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Norge: Anastrozol Medical Valley
Tyskland: Anastrozol Glenmark 1 mg Filmtabletten Danmark: Anastrozol Medical Valley
Nederland: Anastrozol Amarox 1 mg filmomhulde tabletten Sverige: Anastrozol Medical Valley 1 mg, filmdragerad tablett Storbritannia: Anastrozole 1 mg film-coated tablet
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.