Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Amlodipine Vitabalans 5 mg tabletter

Amlodipine Vitabalans 10 mg tabletter

amlodipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amlodipine Vitabalans er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Amlodipine Vitabalans
 3. Hvordan du bruker Amlodipine Vitabalans
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Amlodipine Vitabalans
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Amlodipine Vitabalans er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Amlodipine Vitabalans inneholder virkestoffet amlodipin som tilhører en gruppe legemidler som kalles kalsiumantagonister.
Amlodipine Vitabalans brukes for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) eller en bestemt type brystsmerter som kalles angina, en sjelden form av dette er Prinzmetals eller variantangina.
Hos pasienter med høyt blodtrykk virker legemidlet ved at blodårene blir mer avslappet slik at blodet lettere kan strømme gjennom dem. Hos pasienter med angina, sørger Amlodipine Vitabalans for å bedre blodtilførselen til hjertemuskelen som dermed får mer oksygen og gjør at brystsmerter blir forhindret. Legemidlet gir ikke umiddelbar smertelindring ved brystsmerter fra angina.
 
2. Hva du må vite før du bruker Amlodipine Vitabalans
Bruk ikke Amlodipine Vitabalans
 • Dersom du er allergisk overfor amlodipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor andre kalsiumantagonister. Symptomer på dette kan fremgå som kløe, rød hud eller pustevansker.
 • Dersom du har svært lavt blodtrykk (hypertensjon).
 • Dersom du har forsnevring i aortaklaffen (aortastenose) eller kardiogent sjokk (en tilstand hvor hjertet ditt ikke greier å forsyne kroppen tilstrekkelig med blod).
 • Dersom du har hjertesvikt etter et hjerteinfarkt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Amlodipine Vitabalans.
Informer legen din dersom du har eller har hatt noen av de følgende tilstander:
 • Nylig hjerteinfarkt
 • Hjertesvikt
 • Kraftig økt blodtrykk (hypertensiv krise)
 • Leversykdom
 • Du er eldre og har behov for å øke dosen
Barn og ungdom
Amlodipine Vitabalans har ikke blitt studert hos barn under 6 år. Hos barn og ungdom fra 6 år til 17 år bør Amlodipine Vitabalans kun brukes mot hypertensjon (se avsnitt 3). Kontakt legen din for ytterligere informasjon.
Andre legemidler og Amlodipine Vitabalans
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Amlodipin Vitabalans kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler, som:
 • ketokonazol, itrakonazol (legemidler mot soppinfeksjon)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkalte proteasehemmere som brukes for å behandle HIV)
 • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika)
 • hypericum perforatum (johannesurt)
 • verapamil, diltiazem (hjertemedisiner)
 • dantrolen (infusjon mot alvorlig forstyrret kroppstemperatur)
 • takrolimus (legemiddel som brukes for å endre måten immunsystemet fungerer på)
 • simvastatin (kolesterolsenkende legemiddel)
 • ciklosporin (et immundempende legemiddel)
Amlodipine Vitabalans kan senke blodtrykket ytterligere dersom du allerede bruker andre legemidler mot høyt blodtrykk.
Inntak av Almlodipine Vitabalans sammen med mat og drikke
Personer som bruker Amlodipin Vitabalans bør ikke innta grapefruktjuice og grapefrukt. Årsaken er at grapefrukt og grapefruktjuice kan føre til økt blodkonsentrasjon av virkestoffet amlodipin, og dette kan føre til en uforutsigbar økning av den blodtrykkssenkende effekten av Amlodipin Vitabalans.
Graviditet, amming og fertilitet
Sikkerheten av amlodipin under graviditet hos mennesker er ikke fastslått. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent hvorvidt amlodipin utskilles i morsmelk. Dersom du ammer eller skal begynne å amme, må du informere legen din før du tar Amlodipin Vitabalans.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Amlodipin Vitabalans kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Hvis tablettene gjør deg kvalm, svimmel eller trøtt eller gir deg hodepine, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner, og du må umiddelbart kontakte legen din.
 
3. Hvordan du bruker Amlodipine Vitabalans
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene kan deles i like doser.
Den vanlige startdosen er 5 mg Amlodipin Vitabalans én gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg Amlodipin Vitabalans én gang daglig.
Legemidlet kan tas før eller etter inntak av mat og drikke. Du bør ta medisinen på samme tidspunkt hver dag, med et glass vann. Ikke ta Amlodipin Vitabalans med grapefruktjuice.
Bruk av Amlodipine Vitabalans hos barn og ungdom
Anbefalt startdose for barn og ungdom (6‑17 år) er 2,5 mg per dag. Anbefalt maksimal dose er 5 mg per dag.
Det er viktig å fortsette med å ta tablettene. Ikke vent med å oppsøke legen din til tablettene er brukt opp.
Dersom du tar for mye av Amlodipine Vitabalans
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mange tabletter, kan blodtrykket falle og kanskje bli farlig lavt. Du kan føle deg svimmel, ør, matt eller svak. Dersom blodtrykksfallet er kraftig, kan sjokk forekomme. Huden din kan føles kald og klam, og du kan miste bevisstheten. Søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du tar for mange Amlodipin Vitabalans tabletter.
Dersom du har glemt å ta Amlodipine Vitabalans
Det er ingen grunn til bekymring. Dersom du har glemt å ta en tablett, skal du ikke ta den dosen. Ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Amlodipine Vitabalans
Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal ta legemidlet. Tilstanden din kan bli forverret dersom du slutter å bruke legemidlet før legen har tilrådet det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende svært sjeldne og alvorlige bivirkningene etter å ha tatt dette legemidlet.
 • Plutselig pipende pust, brystsmerte, kortpustethet eller pustevansker
 • Opphovning av øyelokk, ansikt eller lepper
 • Opphovning av tunge eller svelg, som fører til store pustevansker
 • Alvorlige hudreaksjoner, deriblant kraftig utslett, elveblest, rød hud over hele kroppen, kraftig kløe, blemmedannelse, avskallende og opphovnet hud, betennelse i slimhinner (Stevens‑Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaksjoner
 • Hjerteinfarkt, unormale hjerteslag
 • Betennelse i bukspyttkjertelen, som kan forårsake kraftige smerter i mage og rygg ledsaget av sterk uvelhetsfølelse
Følgende vanlige bivirkninger er rapportert. Dersom noe av dette blir plagsomt eller varer i mer enn én uke, bør du kontakte legen din.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hodepine, svimmelhet, søvnighet (spesielt i starten av behandlingen)
 • Hjertebank (du blir oppmerksom på hjerteslagene dine), rødme
 • Magesmerter, kvalme
 • Hovne ankler (ødem), tretthet
Andre rapporterte bivirkninger er oppgitt i følgende liste. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Endringer i sinnsstemning, angst, depresjon, søvnløshet
 • Skjelving, forstyrret smaksans, besvimelse, svakhet
 • Nummenhet eller kriblende fornemmelse i armer og ben, manglende smertefølelse
 • Synsforstyrrelser, dobbeltsyn, ringing i ørene
 • Lavt blodtrykk
 • Nysing/rennende nese på grunn av betennelse i neseslimhinnen (rhinitt)
 • Endrede tarmvaner, diaré, forstoppelse, fordøyelsesplager, tørr munn, oppkast
 • Hårtap, økt svette, kløende hud, røde flekker i huden, misfarget hud
 • Vannlatingsbesvær, økt behov for vannlating om natten, økt vannlatingshyppighet
 • Manglende evne til å få ereksjon, ubehag i brystene eller forstørrede bryster hos menn
 • Svakhet, smerter, generell uvelhet
 • Ledd- eller muskelsmerte, muskelkramper, ryggsmerte
 • Vekttap eller vektøkning
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Forvirring
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil1 av 10 000 personer):
 • Redusert antall hvite blodceller, redusert antall blodplater, noe som kan forårsake at du lett får blåmerker eller blør lett (skade på røde blodceller)
 • For høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • En nerveforstyrrelse som kan forårsake svakhet, kribling eller nummenhet
 • Hoste, hovne gummer
 • Oppblåst mage (gastritt)
 • Unormal leverfunksjon, leverbetennelse (hepatitt), gulfarging av huden (gulsott), økning i leverenzymer som kan påvirke noen medisinske tester
 • Økt muskelspenning
 • Betennelse i blodårer, ofte med utslett
 • Lysfølsomhet
 • Sykdom som medfører en kombinasjon av muskelstivhet, skjelving og/eller bevegelsesforstyrrelser
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Amlodipine Vitabalans
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Amlodipine Vitabalans
Virkestoff er amlodipin. Hver tablett inneholder 5 mg eller 10 mg amlodipin som amlodipinbesilat.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, silika, kolloidal vannfri, magnesiumstearat og natriumstivelsesglykolat (type A).
Hvordan Amlodipine Vitabalans ser ut og innholdet i pakningen
Hvordan Amlodipine Vitabalans ser ut:
Amlodipine Vitabalans 5 mg: hvite, runde, konvekse tabletter med delestrek på den ene siden og logo "3" på den andre siden, diameter 9 mm.
Amlodipine Vitabalans 10 mg: hvite, runde, konvekse tabletter med delestrek på den ene siden, diameter 9 mm.
Tablettene kan deles i like doser.
Pakningsstørrelser:
30, 60 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
FINLAND
Tel: +358 3 615 600
Fax: +358 3 618 3130
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Amlodipine Vitabalans (Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Latvia, Norge, Polen, Sverige)
Amlodipin Vitabalans (Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Slovenia, Slovakia)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.04.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.