Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aminess tabletter, filmdrasjerte

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kanskade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aminess er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aminess
 3. Hvordan du bruker Aminess
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Aminess
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Aminess er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Aminess inneholder de åtte livsnødvendige (essensielle) aminosyrene samt histidin og tyrosin. Aminosyrer er nødvendige for at kroppen skal danne proteiner (eggehvitestoffer). Histidin og tyrosin trengs spesielt for personer med dårlig nyrefunksjon.
Aminess brukes som tilskudd av aminosyrer (proteiner) til personer med dårlig nyrefunksjon som ikke får tilstrekkelig effekt av vanlig kostregime. Aminess gis også som ernæringstilskudd til pasienter under dialysebehandling.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Aminess
Bruk ikke Aminess
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • legen følger din nyrefunksjon og væske-elektrolyttbalanse under behandling med Aminess.
Graviditet
Risiko ved bruk under graviditet er liten. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Aminess dersom du er gravid.
Amming
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Aminess ved amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Aminess
Inneholder fenylalanin som kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Aminess
Bruk alltid Aminess slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Innledningsvis gis 10-30 tabletter pr. døgn avhengig av din vekt. Under behandlingen justeres dosen i forhold til effekt. Tablettene bør svelges hele og totaldosen fordeles på 5 like doser som tas jevnt utover dagen i forbindelse med måltid. Proteininnholdet i kosten skal reguleres på et bestemt nivå under behandling med Aminess
Dersom du tar for mye av Aminess
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Sjeldne: Ubehag fra mave/ tarm.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Aminess
Oppbevares i romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke Aminess etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Plastboksen er laget av polyetylen, og håndteres som plastavfall.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aminess
 • Virkestoff er: Histidin 45 mg, isoleucin 60 mg, leucin 90 mg, lysinacetat tilsvarende lysin 65 mg, metionin 90 mg, fenylalanin 70 mg, treonin 65 mg, tryptofan 25 mg, tyrosin 75 mg, valin 135 mg.
 • Hjelpestoffer er: Hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, povidon, stearinsyre, vannfri kolloidal silika, talkum, hypromellose, parafin.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194, 1371 Asker.
Tlf. 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 12.08.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

fenylketonuri (føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.