Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Alcos-Anal 100 mg rektalsalve

natriumoleat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Bruk alltid dette legemidlet som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alcos-Anal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alcos-Anal
 3. Hvordan du bruker Alcos-Anal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alcos-Anal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Alcos-Anal er og hva det brukes mot
Alcos-Anal rektalsalve virker karsammentrekkende og kløstillende ved lett irritasjon av vev.
Brukes ved hemorroider, sprekker og eksem i endetarmen. Forebyggende mot tilbakefall etter operasjon.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Alcos-Anal
Bruk ikke Alcos-Anal:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Alcos-Anal.
Hvis tilstanden ikke bedres bør lege kontaktes.
Kuren bør ikke avbrytes, da man ellers risikerer tilbakefall av plagene. Varmefølelse og lett sviing i begynnelsen av kuren forsvinner som regel etter 3-4 dager. Opptrer bivirkninger (allergi) må lege kontaktes.
Andre legemidler og Alcos-Anal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Preparatet kan benyttes av gravide og ammende. Unngå høye doser og langvarig bruk.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Alcos-Anal påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Alcos-Anal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: Morgen, kveld og etter hver avføring brukes salve regelmessig i 4-6 uker. Kontinuerlig behandling er viktig.
Utvendige hemorroider behandles med salve. Ved innvendige hemorroider benyttes enten stikkpiller eller salve. Før hver behandling rengjøres endetarmsåpningen grundig med varmt vann og såpe og tørkes godt.
Salven masseres forsiktig inn i de utvendige knuter. For natten legges et omslag bestrøket med et tykt lag Alcos-Anal salve på. Ved innvendige hemorroider presses litt salve gjennom det medfølgende plastrør. Innføringsrøret glir lettere inn i endetarmen om man stryker på litt Alcos-Anal først. For ikke å bruke unødvendig mye salve, bør innføringsrøret bare rengjøres utvendig. Press ut kun et par millimeter salve og tørk av. La innføringsrøret forbli tett tilskrudd på tuben og trekk over den medfølgende hetten.
Bruk av Alcos-Anal hos barn og ungdom
Data er ikke tilgjengelig.
Dersom du tar for mye av Alcos-Anal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Alcos-Anal
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Alcos-Anal
Kontinuerlig behandling er viktig (4-6 uker).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved begynnelsen av en kur kan det i sjeldne tilfeller 15 - 20 minutter etter innføring merkes en varmefølelse eller tydelig svie. Det skyldes en kraftig reaksjon på den ønskede vevsirritasjonen og vil som regel bli borte den 2. eller 3. behandlingsdagen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Alcos-Anal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og nederst på tuben med salve. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alcos-Anal
 • Virkestoff er Natriumoleat 100 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: Oxynex LM, polydokanol, 5-klorkarvakrol, oljesyreoleylester, propylenglykol, ullfett, hvit vaselin, glyserylmonostearat, natriumkarboksymetylcellulose (E466), renset vann.
Hvordan Alcos-Anal ser ut og innholdet i pakningen
Alcos-Anal salve har en hvit til gulaktig farge med en fet, men ikke harsk lukt.
Eske med tube à 20 g og 50 g. 1 stk. transparent plast-/innføringsrør medfølger i esken.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Sidefarma, Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anal: Som har med endetarmsåpningen å gjøre.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.