Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Afi-D2 forte 0,75 mg (30 000 IE) kapsler

vitamin D2 (ergokalsiferol)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Afi-D2 forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Afi-D2 forte
 3. Hvordan du bruker Afi-D2 forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Afi-D2 forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Afi-D2 forte er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Afi-D2 forte er et høydose D-vitamin som bl.a. stimulerer opptaket av kalsium fra magetarmkanalen. Afi-D2 forte brukes ved kramper som skyldes nedsatt hormonutskillelse fra biskjoldkjertlene.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Afi-D2 forte
Bruk ikke Afi-D2 forte
 • dersom du er allergisk overfor ergokalsiferol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved nyrelidelser.
 • dersom du har for høyt kalsiumnivå i blodet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Kontroll av kalsium- og fosfatnivået i blodet og nyrefunksjon er nødvendig.
Bruk av andre legemidler sammen med Afi-D2 forte
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Etanol, midler mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital) og middel mot depresjon (mianserin) gir redusert effekt av vitamin D.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Afi-D2 forte under graviditet.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruk av maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Afi-D2 forte
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Afi-D2 forte
Symptom på overdosering er tretthet, irritabilitet, kvalme, oppkast, hodepine og tørste.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Afi-D2 forte
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger skyldes feil dose og gir symptomer som angitt ved overdosering.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Afi-D2 forte
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Afi-D2 forte
 • Virkestoff er ergokalsiferol (vitamin D2) 0,75 mg tilsvarende vitamin D 30 000 IE.
 • Andre innholdsstoffer er solsikkeolje. Kapselvegg: Gelatin, glyserin.
Hvordan Afi-D2 forte ser ut og innholdet i pakningen
Oval, transparent gelatinkapsel. Kapselen er merket D2.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Dragenopharm, Tittmoning, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 25.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).