Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalasjonspulver

salmeterol/flutikasonpropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi deg videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aerivio Spiromax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aerivio Spiromax
 3. Hvordan du bruker Aerivio Spiromax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aerivio Spiromax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Aerivio Spiromax er og hva det brukes mot
Aerivio Spiromax inneholder to legemidler, salmeterol og flutikasonpropionat:
 • Salmeterol er en langtidsvirkende bronkodilatator. Bronkodilatatorer hjelper med å holde luftveiene i lungene åpne. Dette gjør det lettere å få luft inn og ut. Effekten varer i minst 12 timer.
 • Flutikasonpropionat er et kortikosteroid som reduserer hevelse og irritasjon i lungene.
Legen din har foreskrevet dette legemidlet til behandling av enten
 • Alvorlig astma, for å forebygge anfall av kortpustethet og pipende pust,
eller
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), for å redusere antall oppblussinger av symptomer.
Du må bruke Aerivio Spiromax hver dag som anvist av legen din. Dette vil sørge for at legemidlet virker på riktig måte for å kontrollere din astma eller KOLS.
Aerivio Spiromax bidrar til å stoppe kortpustethet og pipende pust før det inntreffer. Aerivio Spiromax skal imidlertid ikke brukes til å lindre et anfall av kortpustethet eller pipende pust. Hvis dette forekommer, må du bruke en inhalator med korttidsvirkende «anfallsmedisin» («redning»), slik som salbutamol. Du skal alltid ha inhalatoren med «anfallsmedisin» med deg.Aerivio Spiromax skal kun brukes til å behandle alvorlig astma hos voksne i alderen 18 år og eldre og voksne med KOLS.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Aerivio Spiromax
Bruk ikke Aerivio Spiromax:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor salmeterol, flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Aerivio Spiromax dersom du har:
 • Hjertesykdom, inkludert uregelmessig eller rask hjerterytme
 • Overaktiv skjoldbruskkjertel
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes mellitus (Aerivio Spiromax kan øke blodsukkeret ditt)
 • Lavt kaliuminnhold i blodet
 • Tuberkulose (TB) nå eller har hatt tidligere, eller har andre lungeinfeksjoner
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Dette legemidlet bør ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Aerivio Spiromax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer andre legemidler for astma eller andre reseptfrie legemidler. Aerivio Spiromax kan være uegnet sammen med visse andre legemidler.
Rådfør deg med lege dersom du bruker følgende legemidler, før du begynner å bruke Aerivio Spiromax:
 • Beta‑blokkere (slik som atenolol, propranolol og sotalol). Beta‑blokkere brukes vanligvis ved for høyt blodtrykk eller hjertelidelser som angina.
 • Legemidler til behandling av infeksjoner (slik som ritonavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin). Noen av disse legemidlene kan øke mengden av salmeterol eller flutikasonpropionat i kroppen din. Dette kan øke risikoen for bivirkninger med Aerivio Spiromax, inkludert uregelmessig hjerterytme, eller gjøre bivirkningene verre.
 • Kortikosteroider (via munnen eller via injeksjon). Nylig bruk av disse legemidlene kan øke risikoen for at Aerivio Spiromax påvirker binyrene dine.
 • Diuretika, også kjent som vanndrivende, brukt til å behandle høyt blodtrykk.
 • Andre bronkodilatatorer (slik som salbutamol).
 • Xantiner, slik som aminofyllin og teofyllin. Disse brukes ofte til å behandle astma.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Aerivio Spiromax og legen din kan vurdere at det er
nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler
mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om dette legemidlet kan gå over i morsmelk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke sannsynlig at Aerivio Spiromax vil påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Aerivio Spiromax inneholder laktose
Laktose er en sukkertype som finnes i melk. Laktose inneholder små mengder med melkeproteiner som kan forårsake allergiske reaksjoner. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse eller allergi overfor laktose, andre sukkertyper eller melk, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Aerivio Spiromax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Bruk Aerivio Spiromax hver dag til legen din ber deg om å stoppe. Ikke ta mer enn den anbefalte dosen. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Ikke avbryt behandlingen med Aerivio Spiromax eller reduser dosen av Aerivio Spiromax uten å rådføre deg med legen din først.
 • Aerivio Spiromax skal inhaleres via munnen ned i lungene.
Den anbefalte dosen er:
Alvorlig astma hos voksne i alderen 18 år og eldre
Én inhalasjon to ganger daglig
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Én inhalasjon to ganger daglig
Dersom du bruker Aerivio Spiromax for astma, vil legen din kontrollere symptomene dine regelmessig.
Legen din vil hjelpe deg med å håndtere astmaen din og vil justere dosen av dette legemidlet til den laveste mulige dosen som gir astmakontroll. Dersom legen din mener at du trenger en lavere dose enn det som er tilgjengelig med Aerivio Spiromax, vil legen foreskrive en alternativ inhalator som inneholder de samme virkestoffene som Aerivio Spiromax, men med en lavere dose med kortikosteroid. Du må imidlertid ikke endre antallet inhalasjoner som legen har foreskrevet uten å rådføre deg med legen først.
Dersom astmaen eller pusten din blir verre, må du informere legen din omgående. Dersom pusten din blir mer pipete, brystet føles tett oftere eller du må bruke mer av den korttidsvirkende «anfallsmedisinen» din, kan det hende tilstanden din er forverret og du kan bli alvorlig syk. Du skal fortsette å ta Aerivio Spiromax, men ikke øke antallet inhalasjoner som du tar. Oppsøk legen din omgående da det kan hende du trenger ytterligere behandling.
BruksanvisningOpplæring
Lege, sykepleier eller apoteket skal gi deg opplæring i hvordan du skal bruke inhalatoren din, inklusive hvordan du effektivt tar en dose. Denne opplæringen er viktig for å sikre at du får den dosen du skal ha. Dersom du ikke har fått denne opplæringen, spør lege, sykepleier eller apotek om å vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din riktig, før du bruker den for første gang.
Legen din, sykepleier eller farmasøyt bør også fra tid til annen kontrollere hvordan du bruker Spiromax-enheten for å sikre at du bruker den riktig og som forskrevet. Dersom du ikke bruker Aerivio Spiromax riktig og/eller dersom du ikke puster kraftig nok, kan det bety at du ikke får nok medisin ned i lungene dine. Dersom du ikke får nok medisin ned i lungene dine, vil det ikke hjelpe på din astma eller KOLS slik som det burde.
Klargjøre Aerivio Spiromax
Før du bruker Aerivio Spiromax for første gang, må du klargjøre den for bruk på følgende måte:
 • Sjekk doseindikatoren for å se om det er 60 inhalasjoner i inhalatoren.
 • Skriv datoen du åpnet foliepakningen på inhalatorens etikett.
 • Du trenger ikke riste inhalatoren før du bruker den.
Hvordan du skal inhalere
 1. Hold inhalatoren din med det delvis gjennomsiktige gule munnstykkedekselet nederst. Du trenger ikke å riste inhalatoren.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Åpne munnstykkedekselet ved å brette det ned til du hører et høyt klikk. Inhalatoren din er nå klar til bruk.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Pust forsiktig ut (så langt det er behagelig). Ikke pust ut gjennom inhalatoren.
 4. Plassér munnstykket mellom tennene. Ikke bit i munnstykket. Lukk leppene rundt munnstykket. Pass på at du ikke blokkerer luftventilen.
  Pust inn gjennom munnen så dypt og kraftig som du klarer.
  Legg merke til at det er viktig at du puster kraftig inn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge du klarer.
 6. Fjern inhalatoren fra munnen. Det kan hende du kjenner en smak når du inhalerer.
 7. Pust deretter forsiktig ut (ikke pust ut gjennom inhalatoren). Lukk munnstykkedekselet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Etterpå skyller du munnen din med vann og spytter det ut, og/eller pusser tennene. Dette kan hjelpe med å forhindre trøske i munnen din og/eller heshet.
Ikke prøv å demontere inhalatoren, og ikke fjern eller vri av munnstykkedekselet. Munnstykkedekselet sitter fast på inhalatoren og skal ikke tas av. Ikke bruk inhalatoren hvis den er skadet eller hvis munnstykket har løsnet fra inhalatoren. Ikke åpne og lukk munnstykkedekselet med mindre du skal til å bruke inhalatoren din.
Hvis du åpner og lukker munnstykkedekselet uten å inhalere, vil dosen oppbevares trygt inni inhalatoren, klar til neste inhalering. Det er umulig å utilsiktet ta ekstra medisin eller en dobbel dose i én inhalasjon.
Hold munnstykkedekselet lukket til enhver tid med mindre du skal til å bruke inhalatoren.
Rengjøre inhalatoren
Hold inhalatoren din tørr og ren.
Ved behov kan du tørke av inhalatorens munnstykke etter bruk med en tørr klut eller tørkepapir.
Når du skal begynne å bruke en ny Aerivio Spiromax
 • Doseindikatoren på baksiden av inhalatoren angir hvor mange doser (inhalasjoner) du har igjen i inhalatoren, og begynner på 60 inhalasjoner når den er full.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Doseindikatoren viser antallet inhalasjoner du har igjen kun i partall.
 • For inhalasjoner fra 20 og nedover til «8», «6», «4», «2» vises tallene i rødt på en hvit bakgrunn. Når tallene blir røde i vinduet bør du oppsøke lege og få en ny inhalator.
Merk:
 • Munnstykket vil fortsatt «klikke» selv når inhalatoren er tom. Dersom du åpner og lukker munnstykkedekselet uten å inhalere, vil doseindikatoren fortsatt registrere det som en nedtelling.
Dersom du tar for mye av Aerivio Spiromax
Det er viktig at du bruker inhalatoren slik du har fått beskjed om. Dersom du ved et uhell tar flere doser enn anbefalt, rådfør deg med lege eller apotek. Det kan hende du merker at hjertet ditt slår raskere enn normalt og at du føler deg skjelven. Det kan også hende du blir svimmel, får hodepine, muskelsvakhet og verkende ledd.
Dersom du har brukt for mange doser med Aerivio Spiromax over lengre tid, skal du rådføre deg med lege eller apotek. Dette er fordi for mye bruk av Aerivio Spiromax kan redusere mengden av steroidhormoner som produseres i binyrene dine.
Dersom du har glemt å ta Aerivio Spiromax
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Bare ta den neste dosen din til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Aerivio Spiromax
Det er veldig viktig at du tar Aerivio Spiromax hver dag som anvist. Fortsett å ta det til legen din ber deg om å stoppe. Du må ikke plutselig stoppe eller redusere dosen din med Aerivio Spiromax. Dette kan gjøre pusten din verre.
I tillegg, hvis du plutselig stopper å ta Aerivio Spiromax eller reduserer dosen din med Aerivio Spiromax kan dette (svært sjeldent) føre til problemer med binyrene (binyreinsuffisiens) noe som enkelte ganger forårsaker bivirkninger.
Disse bivirkningene kan inkludere følgende:
 • Magesmerter
 • Tretthet og tap av appetitt, kvalmefølelse
 • Oppkast og diaré
 • Vekttap
 • Hodepine eller døsighet
 • Lave nivåer av sukker i blodet
 • Lavt blodtrykk og krampeanfall
Når kroppen er under stress som f.eks. feber, traume (for eksempel en ulykke eller skade), infeksjon eller kirurgi, kan binyreinsuffisiensen bli verre, og du kan oppleve noen av bivirkningene nevnt ovenfor.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. For å forhindre disse symptomene kan det hende legen foreskriver ekstra kortikosteroider i tablettform (f.eks. prednisolon).
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. For å redusere sjansen for bivirkninger vil legen din foreskrive den laveste dosen av denne kombinasjonen av medikamenter for å kontrollere din astma eller KOLS.
Allergiske reaksjoner: Du kan oppleve at pusten din plutselig blir verre umiddelbart etter at du har brukt Aerivio Spiromax. Du kan ha svært pipende pust og hoste eller være andpusten. Du kan også merke kløe, et utslett (elveblest) og hevelser (vanligvis i ansikt, lepper, tunge eller hals), eller du kan plutselig merke at hjertet slår svært raskt eller at du føler deg svimmel og ør (som kan føre til kollaps eller tap av bevissthet). Dersom du får noen av disse virkningene eller de inntreffer rett etter at du har brukt Aerivio Spiromax, må du slutte å ta Aerivio Spiromax og informere legen din omgående. Allergiske reaksjoner fra Aerivio Spiromax er mindre vanlige (de kan ramme opptil 1 av 100 personer).
Andre bivirkninger er listet nedenfor:
Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine - dette blir vanligvis bedre ettersom behandlingen fortsetter.
 • Økt antall forkjølelser er rapportert hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Trøske (såre, kremgule, hovne flekker) i munnen og halsen. Også sår tunge og hes stemme og halsirritasjon. Å skylle munnen din med vann og spytte det ut og/eller pusse tennene etter hver gang du tar en dose med legemiddel kan hjelpe. Legen din kan foreskrive et legemiddel mot sopp for å behandle trøsken.
 • Verkende, hovne ledd og muskelsmerter.
 • Muskelkramper.
Følgende bivirkninger er også rapporter hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS):
 • Lungebetennelse og bronkitt (lungeinfeksjon). Snakk med legen din hvis du merker noen av de følgende symptomer mens du bruker Aerivio Spiromax ettersom de kan være symptomer på en lungeinfeksjon: feber eller frysninger; økt slimdannelse, endringer i fargen på slimet; økt hosting eller økte pustevansker.
 • Blåmerker og brudd.
 • Bihulebetennelse (sinusitt, en trykkende eller tilstoppet følelse i nesen, kinnene og bak øynene, noen ganger med en bankende verking).
 • En reduksjon av mengden med kalium i blodet (du kan få ujevn hjerterytme, muskelsvakhet, krampe).
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Økt mengde med sukker (glukose) i blodet (hyperglykemi). Dersom du har diabetes, kan det være nødvendig med hyppigere blodsukkermålinger og muligens en justering av din vanlige diabetesbehandling.
 • Grå stær (katarakt - en blakking av linsen i øyet).
 • Svært rask hjerterytme (takykardi).
 • Føle seg skjelven (tremor) og rask eller ujevn hjerterytme (palpitasjoner) - dette er vanligvis ufarlig og avtar ettersom behandlingen fortsetter.
 • Brystsmerter.
 • Føle seg bekymret (selv om denne effekten forekommer hovedsakelig hos barn når de er foreskrevet denne kombinasjonen av legemidler, men i en lavere styrke).
 • Søvnforstyrrelser.
 • Allergiutslett.
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Pustevansker eller pipende pust som blir verre rett etter bruk av Aerivio Spiromax. Dersom dette skjer, skal du slutte å bruke Aerivio Spiromax-inhalatoren din. Bruk den korttidsvirkende inhalatoren din med «anfallsmedisin» for å bedre pusten din og informer legen din omgående.
 • Aerivio Spiromax kan påvirke den normale produksjonen av steroidhormoner i kroppen, særlig hvis du har tatt høye doser over lang tid. Effekter inkluderer:
  • Langsommere vekst hos barn og ungdom
  • Benskjørhet
  • Grønn stær
  • Vektøkning
  • Avrundet (måneformet) ansikt (Cushings syndrom)
   Legen din vil undersøke deg regelmessig for noen av disse bivirkningene, og sørge for at du tar den laveste dosen av denne kombinasjonen av legemidler for å kontrollere din astma.
 • Atferdsendringer, som for eksempel å være usedvanlig aktiv og irritabel (selv om disse effektene forekommer hovedsakelig hos barn når de er foreskrevet denne kombinasjonen av legemidler, men i en lavere styrke).
 • Ujevn eller uregelmessig hjerterytme eller ekstra hjerteslag (arytmier). Informer legen din, men ikke avbryt behandlingen med Aerivio Spiromax med mindre legen din ber deg gjøre det.
 • En soppinfeksjon i spiserøret (øsofagus) som kan gjøre det vanskelig å svelge.
Frekvens ikke kjent, men kan også forekomme:
 • Depresjon eller aggresjon (selv om disse effektene forekommer hovedsakelig hos barn når de er foreskrevet denne kombinasjonen av legemidler, men i en lavere styrke).
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Aerivio Spiromax
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på etiketten til inhalatoren etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Hold munnstykkedekselet lukket etter fjerning av foliepakningen.
 • Bruk innen 3 måneder etter at fjernet fra foliepakningen. Bruk etiketten på inhalatoren for å skrive ned åpningsdato av folieposen.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aerivio Spiromax
 • Virkestoffer er salmeterol og flutikasonpropionat. Hver tilmålte dose inneholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram flutikasonpropionat. Hver leverte dose (dosen fra munnstykket) inneholder 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram flutikasonpropionat.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat (se avsnitt 2 under «Aerivio Spiromax inneholder laktose»).
Hvordan Aerivio Spiromax ser ut og innholdet i pakningen
Aerivio Spiromax er et inhalasjonspulver.
Hver Aerivio Spiromax inhalator inneholder 60 inhalasjoner og har hvit hoveddel med et delvis gjennomsiktig gult munnstykkedeksel.
Pakninger med 1 eller 3 inhalatorer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i ditt land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
Tilvirker
Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland
Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irland
Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
(Kun Polen) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Teva Norway AS
Tlf: +47 6677 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06/2017.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi (hypersensitivitet): Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon (hypersensitivitetsreaksjon, overfølsomhetsreaksjon, overømfintlighetsreaksjon): Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

øsofagus: Spiserør

Spiromax