Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten

Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning

desloratadin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aerius mikstur er, og hva brukes det mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Aerius mikstur
 3. Hvordan du bruker Aerius mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aerius mikstur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aerius mikstur er, og hva brukes det motHva Aerius er
Aerius inneholder desloratadin, som er et antihistamin.
Hvordan Aerius virker
Aerius mikstur, oppløsning er et preparat mot allergi som ikke gir døsighet. Det hjelper med å dempe dine allergiske reaksjoner og symptomer.
Når Aerius skal brukes
Aerius mikstur, oppløsning lindrer symptomer forbundet med allergisk rhinitt (betennelse i nesegangen forårsaket av allergi, f.eks. høysnue eller allergi mot husstøvmidd) hos voksne, ungdom og barn fra 1 år og eldre. Disse symptomene inkluderer nysing, rennende eller kløende nese, kløe i ganen og kløende, røde eller rennende øyne.
Aerius mikstur, oppløsning benyttes også til å lindre symptomer ved urtikaria (en hudtilstand forårsaket av en allergi). Disse symptomene inkluderer kløe og elveblest.
Lindring av disse symptomene varer hele dagen og hjelper deg til å gjenoppta dine vanlige daglige aktiviteter og søvn.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Aerius mikstur
Bruk ikke Aerius mikstur
 • dersom du er allergisk overfor desloratadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor loratadin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Aerius:
 • dersom du har dårlig nyrefunksjon.
 • dersom du eller noen i familien din har hatt anfall.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 1 år.
Andre legemidler og Aerius
Det foreligger ingen kjente interaksjoner mellom Aerius og andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Aerius mikstur sammen med mat, drikke og alkohol
Aerius kan tas uavhengig av måltid.
Brukes med forsiktighet sammen med alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det anbefales ikke at du bruker Aerius mikstur, oppløsning dersom du er gravid eller ammer.
Fertilitet.
Det er ingen tilgjengelige data om mannlig/kvinnelig fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det forventes ikke at dette legemidlet, ved anbefalt dose, påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Selv om de færreste opplever døsighet er det ikke anbefalt å utføre aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, som bilkjøring eller bruk av maskiner, inntil du vet hvordan du reagerer på legemidlet.
Aerius mikstur inneholder sorbitol
Aerius mikstur, oppløsning inneholder sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Aerius mikstur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Barn
Barn 1 til 5 år:
Den anbefalte dosen er 2,5 ml (1/2 5 ml teskje) mikstur, oppløsning en gang daglig.
Barn 6 til 11 år:
Den anbefalte dosen er 5 ml (en 5 ml teskje) mikstur, oppløsning en gang daglig.
Voksne og ungdom (fra 12 år og over):
Den anbefalte dosen er 10 ml (to 5 ml teskjeer) mikstur, oppløsning en gang daglig.
Hvis en oral målesprøyte er vedlagt flasken, kan du alternativt bruke den til å måle opp riktig mengde mikstur, oppløsning.
Dette legemidlet skal tas oralt.
Svelg dosen med mikstur, oppløsning og drikk deretter litt vann. Du kan ta legemidlet med eller uten mat.
Legen din vil avgjøre hvilken type allergisk rhinitt du har og hvor lenge du skal bruke Aerius mikstur, oppløsning.
Dersom du har en periodisk tilbakevendende allergisk rhinitt (symptomene varer i mindre enn 4 dager per uke eller i mindre enn 4 uker) vil legen din anbefale en behandlingsplan etter evaluering av din sykdomshistorie.
Dersom du har en vedvarende allergisk rhinitt (symptomene varer i 4 dager eller mer per uke eller i mer enn 4 uker) kan legen din anbefale langtidsbehandling.
Ved urtikaria kan behandlingslengden variere fra pasient til pasient. Følg instruksene fra legen din.
Dersom du tar for mye av Aerius mikstur
Ta Aerius mikstur, oppløsning kun som forskrevet til deg. Ingen alvorlige problemer er forventet ved utilsiktet overdosering. Kontakt lege, apotek eller sykepleier umiddelbart hvis du har fått i deg for mye Aerius mikstur, oppløsning i forhold til det legen din har forskrevet.
Dersom du har glemt å ta Aerius mikstur
Hvis du glemmer å ta en dose til rett tid, ta den så fort som mulig og gå deretter tilbake til vanlig dosering. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Aerius
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Etter markedsføring av Aerius har det vært rapportert noen svært sjeldne tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner (pustebesvær, piping i brystet, kløe, elveblest og hevelse). Hvis du merker noen av disse alvorlige bivirkningene, stopp å ta legemidlet og kontakt lege eller legevakt øyeblikkelig.
I kliniske studier, for de fleste barn og voksne, var bivirkningene med Aerius omtrent de samme som med en narreoppløsning eller –tabletter (placebo). Allikevel var vanlige bivirkninger hos barn under 2 år diaré, feber og søvnløshet mens hos voksne ble tretthet, munntørrhet og hodepine rapportert oftere enn ved narretabletter.
I kliniske studier med Aerius er følgende bivirkninger rapportert som:
Barn
Vanlige for barn under 2 år: følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 barn
diaré
feber
● søvnløshet
Voksne
Vanlige: følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
● tretthet
munntørrhet
● hodepine
Etter markedsføring av Aerius er følgende bivirkninger rapportert som:
Voksne
Svært sjeldne: følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere
● alvorlige allergiske reaksjoner
● utslett
● hjertebank eller uregelmessige hjerteslag
● raske hjerteslag
● magesmerter
kvalme (sykdomsfølelse)
● oppkast
● urolig mage
diaré
● svimmelhet
● døsighet
● søvnløshet
● muskelsmerte
● hallusinasjoner
● kramper
● leverbetennelse
● unormale leverfunksjonstester
● rastløshet med økt kroppsbevegelse
Ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
● uvanlig svakhet
● gulfarging av hud og/eller øyne
● økt følsomhet i huden for sol, selv når det er overskyet, og for UV- (ultrafiolett) lys, for eksempel UV-lys fra solarium.
● endringer i måten hjertet ditt slår på
● unormal oppførsel
● aggresjon
● vektøkning, økt appetitt
Barn
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
● langsom hjerterytme
● endringer i måten hjertet ditt slår på
● unormal oppførsel
● aggresjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aerius mikstur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter «utløpsdato/EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager noen fargeforandring på miksturen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aerius mikstur
 • Virkestoffet er desloratadin 0,5 mg/ml
 • Hjelpestoffer i miksturen er sorbitol, propylenglykol, sukralose E 955, hypromellose 2910, natriumsitratdihydrat, naturlig og kunstig smak (tyggegummi), vannfri sitronsyre, dinatriumedetat og renset vann.
Hvordan Aerius mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Aerius mikstur, oppløsning finnes i flasker på 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 og 300 ml med en barnesikret kork. En måleskje merket med doser på 2,5 ml og 5 ml følger med i alle pakninger utenom flasken på 150 ml. I 150 ml-pakningen følger det med en måleskje eller en målesprøyte merket med doser på 2,5 ml og 5 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Storbritannia
Tilvirker: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert november 2017.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.