Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Abstral 100 mikrogram sublingvaltabletter

Abstral 200 mikrogram sublingvaltabletter

Abstral 300 mikrogram sublingvaltabletter

Abstral 400 mikrogram sublingvaltabletter

Abstral 600 mikrogram sublingvaltabletter

Abstral 800 mikrogram sublingvaltabletter

fentanyl

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Abstral er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Abstral
 3. Hvordan du bruker Abstral
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Abstral
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Abstral er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Abstral er en behandling for voksne som allerede må ta sterke smertestillende medisiner (opioider) regelmessig mot vedvarende kreftsmerter, men som trenger behandling mot gjennombruddssmerter. Hvis du er usikker, kontakt lege.
Gjennombruddssmerter er smerter som opptrer plutselige, selv om du har brukt dine vanlige opioide smertelindrende medisiner.
Virkestoffet i Abstral sublingvaltabletter er fentanyl. Fentanyl tilhører en gruppe sterke smertestillende midler som kalles opioider.
 
2. Hva du må vite før du bruker Abstral
Bruk ikke Abstral
 • dersom du er allergisk overfor fentanyl eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlige pusteproblemer
 • dersom du ikke har brukt et forskrevet opioidpreparat (f.eks. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oksykodon, petidin) hver dag regelmessig i minst én uke for å kontrollere vedvarende smerter. Hvis du ikke har brukt disse legemidlene, må du ikke bruke Abstral fordi det kan øke risikoen for at åndedrettet kan bli farlig langsomt og/eller overfladisk, eller til og med stanse (pustestans)
 • dersom du har andre kortvarige smerter enn gjennombruddssmerter
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Abstral hvis du har eller nylig har hatt noe av følgende, siden din lege må ta hensyn til dette når han forskriver dosen din:
 • hodeskade, fordi Abstral kan skjule skadens omfang
 • pusteproblemer eller myasthenia gravis (en tilstand som kjennetegnes av muskelsvakhet)
 • hjerteproblemer, spesielt langsomme hjerteslag
 • lavt blodtrykk
 • lever- eller nyresykdom, siden dette kan kreve at din lege justerer dosen din mer nøyaktig.
 • hjernesvulst og/eller forhøyet intrakranielt trykk (trykkøkning i hjernen som forårsaker alvorlig hodepine, kvalme, oppkast og tåkesyn)
 • sår i munnen eller mukositt (hevelse og rødhet på innsiden av munnen)
 • du tar antidepressiva eller antipsykotika. Se avsnittet «Andre legemidler og Abstral».
 • hvis du noen gang har fått binyresvikt eller mangel på kjønnshormoner (androgen svikt) ved opioidbruk.
Mens du tar Abstral, informer din lege eller tannlege om at du tar dette legemidlet, hvis
 • du skal gjennomgå kirurgi
 • du får smerter eller økt følsomhet for smerter (hyperalgesi), som ikke responderer på en høyere dosering av legemidlet slik legen har foreskrevet
 • du får en kombinasjon av følgende symptomer: kvalme, oppkast, tap av appetitt, tretthet, svakhet, svimmelhet og lavt blodtrykk. Sammen kan disse symptomene være et tegn på en mulig livstruende tilstand kalt binyresvikt, en tilstand hvor binyrekjertlene ikke produserer nok hormoner
Andre legemidler og Abstral
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler (med unntak av dine vanlige smertestillende opioider).
Noen legemidler kan øke eller redusere effekten av Abstral. Derfor må du informere legen din hvis du begynner med, endrer dosen av eller slutter å ta noen av følgende legemidler, da det kan gjøre det nødvendig å justere dosen din av Abstral:
 • Visse typer legemidler mot sopp som inneholder f. eks. ketokonazol eller itrakonazol (brukt i behandling av soppinfeksjoner).
 • Visse typer antibiotiske legemidler kalt makrolider, som inneholder f. eks. erytromycin (brukt i behandling av infeksjoner).
 • Visse typer antivirale medisiner, som kalles proteasehemmere og som inneholder f.eks. ritonavir (brukt til å behandle infeksjoner forårsaket av virus).
 • Rifampicin eller rifabutin (legemidler mot bakterieinfeksjon)
 • Karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital (legemidler mot kramper/anfall)
 • Naturlegemidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum)
 • Legemidler som inneholder alkohol.
 • Legemidler kalt monoaminooksidase (MAO)-hemmere, som brukes mot depresjon og Parkinsons sykdom. Kontakt din lege hvis du har tatt denne typen legemiddel i løpet av de to siste ukene.
 • Visse typer sterke smertestillende medikamenter, såkalte delvise agonister/antagonister, f.eks. buprenorfin, nalbufin og pentazocin (legemidler til behandling av smerte). Du kan oppleve symptomer på abstinenssyndrom (kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, skjelvinger og svette) når du bruker disse legemidlene.
Abstral kan forsterke den søvndyssende effekten av legemidler som gjør deg søvnig, inkludert:
 • andre sterke smertestillende legemidler (opioidtyper av medisiner, f. eks. mot smerte og hoste)
 • generelle anestetika (brukt til å få deg til å sove under operasjoner)
 • muskelavslappende midler
 • sovetabletter
 • medisiner brukt i behandling av
  • depresjon
  • allergier
  • angst og psykoser
 • medisiner som inneholder klonidin (brukt i behandling av høyt blodtrykk).
Risikoen for bivirkninger øker dersom du tar medisiner som visse antidepressiva eller antipsykotika. Abstral kan interagere med disse medisinene, og du kan oppleve endringer i din mentale status (f.eks. sinnsbevegelse, hallusinasjoner, koma) og andre virkninger som kroppstemperatur over 38 ºC, økt hjertefrekvens, ustabilt blodtrykk og overdrevne reflekser, muskelstivhet, manglende koordinasjon og/eller mage-tarmsymptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré). Legen din vil fortelle deg hvorvidt Abstral passer for deg.
Inntak av Abstral sammen med mat, drikke og alkohol
Abstral kan gjøre noen personer døsige. Ikke innta alkohol uten å snakke med din lege først, siden dette kan gjøre at du føler deg mer døsig enn vanlig.
Ikke drikk grapefruktjuice mens du får Abstralbehandling, siden dette kan øke bivirkningene til Abstral.
Graviditet og amming
Du må ikke bruke Abstral under graviditet hvis ikke du har blitt uttrykkelig fortalt at du skal gjøre det av din lege.
Fentanyl kan gå over i morsmelk og kan forårsake bivirkninger hos spedbarnet som ammes. Bruk ikke Abstral hvis du ammer. Du skal ikke begynne å amme før minst 5 dager etter siste dose av Abstral.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Abstral kan hemme din mentale og/eller fysiske evne til å utføre potensielt farlige oppgaver, slik som bilkjøring eller bruk av maskiner.
Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du føler deg svimmel, søvnig eller hvis du har tåkesyn når du tar Abstral.
Abstral inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Abstral
Før du tar Abstral for første gang vil din lege forklare hvordan Abstral bør tas for å behandle dine gjennombruddssmerter effektivt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dette legemidlet bør kun brukes av deg i henhold til din leges instruksjoner. Det bør ikke brukes av andre, siden det kan utgjøre en alvorlig helserisiko, spesielt hos barn.
Abstral er en annen type legemiddel enn de andre legemidlene du kan ha brukt som behandling mot gjennombruddssmerter. Du må alltid bruke den dosen med Abstral som legen forskriver - dette kan være en annen dose enn den du har brukt av andre legemidler mot gjennombruddssmerter.
Starte behandlingen - Å finne den mest passende dosen
For at Abstral skal virke godt, vil din lege måtte finne den best egnede dosen for behandling av gjennombruddssmerter. Abstral er tilgjengelige i en rekke styrker. Du kan ha behov for å prøve forskjellige styrker av Abstral i løpet av flere episoder med gjennombruddssmerter for å finne den best egnede dosen. Din lege vil hjelpe deg med dette og samarbeide med deg for å finne den beste dosen.
Hvis du ikke får god nok smertelindring av en dose kan legen din anbefale deg å ta en ekstra dose for å behandle en episode med gjennombruddssmerter. Ikke ta en ekstra dose med mindre legen sier at du skal gjøre det, siden dette kan resultere i overdosering.
Noen ganger kan legen be deg ta en dose som består av flere tabletter samtidig. Dette må du kun gjøre hvis legen ber deg om det.
Vent i minst 2 timer etter at du har tatt siste dose før du behandler neste episode med gjennombruddssmerter med Abstral.
Fortsatt behandling - Når du har funnet den best egnede dosen
Når du og legen din har funnet den dosen Abstral som kontrollerer gjennombruddssmertene dine, bør du ikke ta denne dosen mer enn fire ganger per dag. En dose Abstral kan bestå av mer enn én tablett.
Vent i minst 2 timer etter at du har tatt siste dose før du behandler neste episode med gjennombruddssmerter med Abstral.
Snakk med legen din hvis du synes at Abstraldosen som du bruker ikke kontrollerer gjennombruddssmertene dine på en tilfredsstillende måte, siden legen da muligens trenger å justere dosen.
Du må ikke forandre på doseringen av Abstral med mindre legen din anbefaler det.
Bruk av legemidlet
Abstral skal brukes sublingvalt. Dette betyr at tabletten skal plasseres under tungen, der den løses opp raskt, slik at fentanyl kan absorberes fra innsiden av munnen. Når det er absorbert, begynner fentanyl å lindre smerten.
Når du opplever en episode med gjennombruddssmerter, ta den dosen som er anbefalt av legen på følgende måte:
 • Hvis munnen din er tørr, ta en slurk vann for å fukte den. Spytt ut eller svelg vannet.
 • Ta tabletten(e) ut av blisterpakningen umiddelbart før bruk på følgende måte:
  • Skill en av blisterfirkantene fra pakken ved å rive langs de prikkede linjene/perforeringene (hold de andre blisterfirkantene sammen).
  • Trekk kanten av folien bakover der pilen viser og ta tabletten forsiktig ut. Ikke prøv å presse Abstral sublingvaltabletter gjennom toppen av folien, det vil skade tablettene.
 • Plasser tabletten under tungen din så langt tilbake som du klarer, og la den løse seg opp fullstendig.
 • Abstral vil løse seg opp raskt under tungen og bli absorbert for å gi smertelindring. Det er derfor viktig at du ikke suger på, tygger eller svelger tabletten.
 • Du bør ikke drikke eller spise noe før tabletten har løst seg opp fullstendig under tungen din.
Dersom du tar for mye av Abstral
 • fjern alle gjenværende tabletter fra munnen din
 • fortell din omsorgsperson eller en annen person hva som har skjedd
 • du eller din omsorgsperson bør umiddelbart ta kontakt med din lege, apotek eller lokalsykehus og diskutere videre handlingsmåte
 • mens du venter på legen, hold personen våken ved å snakke til eller riste han/henne av og til
Symptomer på overdosering omfatter:
 • ekstrem døsighet
 • treg, overfladisk pusting
 • koma
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Abstral
Du skal slutte å bruke Abstral når du ikke lenger har gjennombruddssmerter. Du må imidlertid fortsette å ta det opioide smertestillende legemiddelet du vanligvis bruker, for å behandle de vedvarende kreftsmertene etter legens anbefaling. Du kan oppleve abstinenssymptomer som ligner de mulige bivirkningene av Abstral, når du slutter å bruke Abstral. Kontakt lege hvis du opplever abstinenssymptomer, eller hvis du er bekymret for smertelindringen. Legen vil vurdere om du trenger medikamenter for å redusere eller fjerne abstinenssymptomene. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du begynner å føle deg uvanlig eller ekstremt søvnig eller pustingen din blir treg eller overfladisk, bør du eller din omsorgsperson umiddelbart kontakte legen din eller ditt lokalsykehus for akutt hjelp (se også avsnitt 3 "Dersom du tar for mye av Abstral").
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer) inkluderer:
 • kvalme
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) inkluderer:
 • svimmelhet, hodepine, sterk søvnighet
 • andpustenhet/kortpustethet
 • betennelse i munnen, oppkast, forstoppelse, munntørrhet
 • svette, utmattethet/tretthet/manglende energi
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) inkluderer:
 • allergisk reaksjon, skjelvinger/rystinger, synsforstyrrelser eller uklart syn, raske eller sakte hjerteslag, lavt blodtrykk, hukommelsestap
 • depresjon, mistenksomhet/redsel uten grunn, forvirring, desorientering, angst/nedstemthet/uro, unormal lykke-/sunnhetsfølelse, humørsvingninger
 • konstant metthetsfølelse, vondt i magen, fordøyelsesbesvær
 • munnsår, problemer med tungen, smerter i munn eller hals, tranghet i halsen, sår på lepper eller i gummer
 • manglende appetitt, manglende eller endret smaks-/luktesans
 • problemer med å sove eller forstyrret søvn, oppmerksomhetsforstyrrelser/lett distrahert, manglende energi/svakhet/svekkelse
 • unormal hud, utslett, kløe, nattesvette, nedsatt berøringsfølsomhet, får lett bloduttredelser
 • leddsmerter eller stivhet, muskelstivhet
 • abstinenssymptomer (kan opptre som forekomst av følgende bivirkninger kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, skjelvinger og svette), utilsiktet overdose, manglende evne til å få og/eller opprettholde ereksjon hos menn, generell følelse av uvelhet.
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • hoven tunge, alvorlige pustevansker, fall, rødming, følelsen av å være veldig varm, diaré, kramper (anfall), hevelse i armer eller ben, ser eller hører ting som ikke eksisterer (hallusinasjoner), feber, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk, nedsatt bevisshetsnivå eller bevisstløshet og kløende utslett og delirium (symptomer kan inkludere en kombinasjon av uro, rastløshet, desorientering, forvirring, frykt, se eller høre ting som ikke er der, søvnforstyrrelser, mareritt).
Langvarig behandling med fentanyl under graviditet kan forårsake abstinenssymptomer hos nyfødte, som kan være livstruende (se avsnitt 2).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer AbstralDet smertestillende virkestoffet i Abstral er svært sterkt og kan være livstruende hvis det tas ved et ulykkestilfelle av et barn. Abstral må oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i original blisterpakning for å beskytte mot fuktighet. Det anbefales å oppbevare Abstral i et låst lagringsområde.
Alt eventuelt ubrukt legemiddel skal, hvis mulig, leveres til apotek for å destrueres på sikker måte. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Abstral
Virkestoff er fentanyl. En sublingvaltablett inneholder: 100 mikrogram fentanyl (som sitrat)
200 mikrogram fentanyl (som sitrat) 300 mikrogram fentanyl (som sitrat) 400 mikrogram fentanyl (som sitrat) 600 mikrogram fentanyl (som sitrat)
800 mikrogram fentanyl (som sitrat)
Andre innholdsstoffer er mannitol (E 421), silifisert mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat.
Hvordan Abstral ser ut og innholdet i pakningen
Abstral er en liten, hvit sublingvaltablett som skal legges under tungen. Den blir levert i en rekke forskjellige styrker og fasonger. Legen vil foreskrive den styrken (fasongen) og det antallet tabletter som passer for deg.
100 mikrogram tabletten er en hvit, rund tablett. 200 mikrogram tabletten er en hvit, oval tablett.
300 mikrogram tabletten er en hvit, triangulær tablett.
400 mikrogram tabletten er en hvit, diamantformet tablett. 600 mikrogram tabletten er en hvit, "D"-formet tablett.
800 mikrogram tabletten er en hvit, kapselformet tablett. Abstraltabletter fås i pakninger à 10 eller 30 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Kyowa Kirin Holdings B.V. Bloemlaan 2,
2132NP Hoofddorp Nederland
Tilvirker
Piramal Pharma Solutions (Dutch) B.V.,
Bargelaan 200 u 715,Leiden, 2333 CW,Nederland
Aesica Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel-Str. 10
40789
Monheim am Rhein Tyskland
Aesica Queenborough Ltd. North Road Queenborough
Kent ME11 5EL
Storbritannia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Abstral:
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Tyskland, Nederland, Norge, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige.
Lunaldin:
Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Tsjekkia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

androgen: Substanser som har maskuliniserende effekter, som økt muskelmasse, kroppsbehåring, skjeggvekst og dypere stemme.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.