Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Abacavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter

Abakavir / lamivudin (abacavir. / lamivudin. )

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
VIKTIG – Overfølsomhetsreaksjoner
Abacavir/Lamivudin Mylan inneholder abakavir (som også er virkestoff i legemidler som Trizivir, Triumeq og Ziagen). Enkelte personer som behandles med abakavir kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon (en alvorlig allergisk reaksjon), som kan bli livstruende hvis man fortsetter å bruke legemidler som inneholder abakavir.
Du må lese all informasjonen under ”Overfølsomhetsreaksjoner” i avsnitt 4 nøye.
I pakningen med Abacavir/Lamivudin Mylan er det et pasientkort for å minne deg og helsepersonell på overfølsomhetsreaksjoner overfor abakavir. Ha alltid med deg dette kortet.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Abacavir/Lamivudin Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan
 3. Hvordan du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Abacavir/Lamivudin Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Abacavir/Lamivudin Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Abacavir/Lamivudin Mylan brukes til å behandle HIV (Humant immunsviktvirus)-infeksjon hos voksne, ungdom og hos barn som veier minst 25 kg.
Abacavir/Lamivudin Mylan inneholder to virkestoffer som brukes til å behandle HIV-infeksjon: abakavir og lamivudin. Disse tilhører en gruppe såkalte antiretrovirale legemidler som kalles nukleosidanaloge reverstranskriptasehemmere (NRTIer).
Abacavir/Lamivudin Mylan kurerer ikke HIV-infeksjonen fullstendig, men den reduserer antall HIV-virus i kroppen din og holder det på et lavt nivå. Behandlingen øker også antall CD4-celler i blodet. CD4-celler er en type hvite blodceller som spiller en viktig rolle i å bekjempe infeksjoner i kroppen.
Ikke alle pasienter responderer på behandling med Abacavir/Lamivudin Mylan på samme måte. Legen din vil vurdere effekten av behandlingen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan
Bruk ikke Abacavir/Lamivudin Mylan:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor abakavir (eller et annet legemiddel som inneholder abakavir – f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
  Les all informasjon om overfølsomhetsreaksjoner i avsnitt 4 nøye.
  Kontakt legen hvis du tror noe av dette gjelder deg. Ikke bruk Abacavir/Lamivudin Mylan.
Advarsler og forsiktighetsregler
Enkelte personer som bruker abakavir/lamivudin eller andre kombinasjonsbehandlinger mot HIV, har økt risiko for alvorlige bivirkninger. Du må være oppmerksom på den ekstra risikoen:
 • hvis du har moderat eller alvorlig leversykdom
 • hvis du noen gang har hatt leversykdom, inkludert hepatitt B eller C (hvis du har hepatitt B-infeksjon, må du ikke stoppe å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan uten at legen har sagt det, fordi hepatitten kan komme tilbake)
 • hvis du er kraftig overvektig (spesielt hvis du er kvinne)
 • hvis du har diabetes og bruker insulin
 • hvis du har nyreproblemer
Rådfør deg med lege før du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan hvis noe av dette gjelder deg. Det kan hende du trenger ekstra kontroller, inkludert blodprøver, mens du bruker legemidlet. Se avsnitt 4 for mer informasjon.
Overfølsomhetsreaksjoner overfor abakavir
Selv pasienter som ikke har HLA-B*5701-genet kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon (en alvorlig allergisk reaksjon).
Les informasjonen om overfølsomhetsreaksjoner i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget nøye.
Risiko for hjerteinfarkt
Det kan ikke utelukkes at abakavir kan øke risikoen for hjerteinfarkt.
Informer legen din dersom du har hjerteproblemer, røyker eller har andre sykdommer som kan øke risikoen for hjertesykdom, slik som høyt blodtrykk eller diabetes. Ikke stopp å ta Abacavir/Lamivudin Mylan uten at legen har fortalt deg det.
Vær oppmerksom på viktige symptomer
Enkelte personer som bruker legemidler mot HIV-infeksjon utvikler andre tilstander som kan være alvorlige. Du trenger å vite om viktige tegn og symptomer som du må være oppmerksom på når du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan.
Les informasjonen ”Andre mulige bivirkninger av kombinasjonsbehandling mot HIV” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget.
Beskytt andre mennesker
HIV-infeksjon smitter ved seksuell kontakt med en person som har infeksjonen eller ved overføring av infisert blod (f.eks. ved deling av injeksjonsnåler). Du kan fremdeles overføre HIV til andre mens du bruker dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Rådfør med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
Andre legemidler og Abacavir/Lamivudin Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også naturlegemidler eller andre reseptfrie legemidler
Husk å informere legen eller apoteket hvis du begynner å bruke et nytt legemiddel mens du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan.
Disse legemidlene bør ikke brukes sammen med Abacavir/Lamivudin Mylan:
 • emtricitabin, brukes til behandling av HIV-infeksjon
 • andre legemidler som inneholder lamivudin, brukes til behandling av HIV-infeksjon eller hepatitt B-infeksjon
 • høye doser av trimetoprim/sulfametoksazol, et antibiotikum.
 • kladribin til behandling av hårcelleleukemi
Informer legen hvis du får behandling med noen av disse legemidlene.
Noen legemidler påvirker eller blir påvirket av Abacavir/Lamivudin Mylan
Disse omfatter:
 • fenytoin, til behandling av epilepsi.
  Informer legen dersom du bruker fenytoin. Det kan hende du trenger tettere oppfølging fra legen mens du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan.
 • metadon, brukt som et heroinsubstitutt. Abakavir øker hastigheten på utskillelsen av metadon fra kroppen. Hvis du bruker metadon, vil legen sjekke om du har abstinenssymptomer. Det kan hende at metadondosen må endres.
  Informer legen hvis du bruker metadon.
 • Legemidler (vanligvis væsker) som inneholder sorbitol og andre sukkerholdige alkoholer (som xylitol, mannitol, laktitol eller maltitol), dersom det brukes regelmessig.
Snakk med legen din eller apotek dersom du blir behandlet med noen av disse.
Graviditet
Abacavir/Lamivudin Mylan anbefales ikke under graviditet.
Abacavir/Lamivudin Mylan og andre tilsvarende legemidler kan gi bivirkninger hos ufødte barn. Hvis du har tatt abacavir/lamivudin i løpet av svangerskapet, vil legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV risikoen for bivirkninger.
Amming
Kvinner som er HIV-positive skal ikke amme, fordi HIV-infeksjonen kan overføres til barnet via morsmelk. En liten del av innholdsstoffene i Abacavir/Lamivudin Mylan kan også skilles ut i morsmelk.
Hvis du ammer eller planlegger å amme:
Rådfør deg med lege umiddelbart.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Abacavir/Lamivudin Mylan kan gi bivirkninger som kan påvirke evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Rådfør deg med lege om evnen til å kjøre eller bruke maskiner mens du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan.
Viktig informasjon om noen av de andre innholdsstoffene i Abacavir/Lamivudin Mylan
Abacavir/Lamivudin Mylan inneholder et fargestoff som kalles paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte personer.
 
3. Hvordan du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen av Abacavir/Lamivudin Mylan for voksne, ungdom og barn som veier minst 25 kg er én tablett én gang daglig.
Tablettene skal svelges hele med litt vann. Abacavir/Lamivudin Mylan kan tas med eller uten mat.
Ha regelmessig kontakt med legen din
Abacavir/Lamivudin Mylan hjelper deg med å kontrollere tilstanden din. Du må fortsette å ta det hver dag for å hindre at sykdommen din forverres. Du kan fremdeles utvikle andre infeksjoner og sykdommer knyttet til HIV-infeksjon.
Hold kontakt med legen din og ikke stopp å ta Abacavir/Lamivudin Mylan uten at legen har anbefalt det.
Dersom du tar for mye av Abacavir/Lamivudin Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Abacavir/Lamivudin Mylan
Dersom du har glemt å ta en dose, må du ta den så snart du husker det, og deretter fortsette som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Det er viktig å ta Abacavir/Lamivudin Mylan regelmessig, fordi uregelmessige inntak kan øke risikoen for overfølsomhetsreaksjoner.
Dersom du avbryter behandling med Abacavir/Lamivudin Mylan
Hvis du har sluttet å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan, spesielt hvis du tror du har bivirkninger eller på grunn av annen sykdom:
Rådfør deg med legen din før du starter å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan igjen. Legen vil kontrollere om symptomene dine kan være forårsaket av en overfølsomhetsreaksjon. Hvis legen tror at det er en sammenheng, vil du få beskjed om å aldri bruke Abacavir/Lamivudin Mylan igjen eller noen andre legemidler som inneholder abakavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det er viktig at du følger dette rådet.
Dersom legen råder deg til å begynne å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan igjen, vil legen kunne be deg om at du tar de første dosene på et sted der medisinsk hjelp er raskt tilgjengelig dersom det skulle være nødvendig.
 
4. Mulige bivirkninger
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved behandling av HIV-infeksjon, er det ikke alltid mulig å finne ut om bivirkninger er forårsaket av Abacavir/Lamivudin Mylan, andre legemidler som brukes samtidig eller selve HIV-sykdommen. Det er derfor veldig viktig at du informerer legen om alle endringer i helsen din.
Selv pasienter som ikke har HLA-B*5701-genet kan utviklet en overfølsomhetsreaksjon (alvorlig allergisk reaksjon) som beskrevet i dette pakningsvedlegget i avsnittet under overskriften ”Overfølsomhetsreaksjoner”.
Det er veldig viktig at du leser og forstår informasjonen om denne alvorlige reaksjonen.
I tillegg til bivirkningene for Abacavir/Lamivudin Mylan angitt nedenfor, kan også andre tilstander utvikles under kombinasjonsbehandling mot HIV.
Det er viktig å lese informasjonen senere i dette avsnittet under ”Andre mulige bivirkninger av kombinasjonsbehandling mot HIV”.

Overfølsomhetsreaksjoner
Abacavir/Lamivudin Mylan inneholder abakavir (som også er et virkestoff i legemidler som Trizivir, Triumeq og Ziagen). Abakavir kan gi alvorlige allergiske reaksjoner, såkalte overfølsomhetsreaksjoner. Disse overfølsomhetsreaksjonene er sett hyppigere hos pasienter som bruker legemidler som inneholder abakavir.
Hvem får disse reaksjonene?
Enhver som bruker Abacavir/Lamivudin Mylan kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon overfor abakavir som kan bli livstruende hvis man fortsetter å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan.
Det er mer sannsynlig at du utvikler denne reaksjonen hvis du har et gen som kalles HLA-B*5701 (men du kan få en reaksjon selv om du ikke har dette genet). Du bør ha blitt testet for dette genet før du fikk forskrevet Abacavir/Lamivudin Mylan. Hvis du vet at du har dette genet, informer legen din om dette før du bruker Abacavir/Lamivudin Mylan.
Omtrent 3 til4 av 100 pasienter behandlet med abakavir i en klinisk studie og som ikke hadde HLA‑B*5701 genet, fikk en overfølsomhetsreaksjon.
Hva er symptomene?
De mest vanlige symptomene er:
 • feber (høy kroppstemperatur) og hudutslett
Andre vanlige symptomer er:
 • kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, kraftig tretthet
Andre symptomer omfatter:
Smerter i ledd eller muskler, hevelse i halsen, kortpustethet, sår hals, hoste, sporadisk hodepine, øyebetennelse (konjunktivitt), munnsår, lavt blodtrykk, kribling eller nummenhet i hender eller føtter.
Når oppstår disse reaksjonene?
Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå når som helst under behandlingen med Abacavir/Lamivudin Mylan, men er mer sannsynlig de første 6 ukene av behandlingen.
Kontakt legen din umiddelbart:
1. hvis du får hudutslett ELLER
2. hvis du får symptomer fra minst 2 av følgende grupper:
 • feber
 • kortpustethet, sår hals eller hoste
 • kvalme eller oppkast, diaré eller magesmerter
 • kraftig tretthet eller verking, eller generell sykdomsfølelse
Det kan hende at legen anbefaler deg å slutte å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan.
Hvis du har sluttet å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan
Hvis du har sluttet å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan pga. en overfølsomhetsreaksjon, må du ALDRI bruke Abacavir/Lamivudin Mylan IGJEN eller noe annet legemiddel som inneholder abakavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Hvis du gjør det, kan det i løpet av timer oppstå et alvorlig blodtrykksfall som kan føre til dødsfall.
Hvis du av en eller annen grunn har sluttet å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan – spesielt hvis du tror du har fått bivirkninger eller fordi du har en annen sykdom:
Rådfør deg med legen din før du starter å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan igjen. Legen vil kontrollere om symptomene dine kan være forårsaket av en overfølsomhetsreaksjon. Hvis legen tror at det er en sammenheng, vil du få beskjed om å aldri bruke Abacavir/Lamivudin Mylan igjen eller noe annet legemiddel som inneholder abakavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det er viktig at du følger dette rådet.
I sjeldne tilfeller har overfølsomhetsreaksjoner utviklet seg hos personer etter at de har startet opp igjen med abakavir, selv om de kun hadde ett symptom på pasientkortet før de sluttet å ta det.
I svært sjeldne tilfeller har pasienter som tidligere har brukt legemidler som inneholder abakavir uten symptomer på overfølsomhetsreaksjoner, utviklet overfølsomhetsreaksjoner når de har startet opp igjen behandling med abakavir.
Dersom legen din gir råd om at du kan begynne å bruke Abacavir/Lamivudin Mylan igjen, kan legen din be deg om å ta de første dosene på et sted der medisinsk hjelp er raskt tilgjengelig dersom det skulle være nødvendig.
Hvis du er overfølsom overfor abakavir/lamivudin, skal du levere tilbake alle de ubrukte Abacavir/Lamivudin Mylan tablettene slik at de kan destrueres på en sikker måte. Rådfør deg med lege eller apotek.
I pakningen med Abacavir/Lamivudin Mylan er det et pasientkort for å minne deg og helsepersonell på overfølsomhetsreaksjoner overfor abakavir. Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Ha alltid med deg dette kortet.

Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer:
 • overfølsomhetsreaksjon
 • hodepine
 • oppkast
 • kvalme
 • diaré
 • magesmerter
 • manglende matlyst
 • tretthet, mangel på energi
 • feber (høy kroppstemperatur)
 • generell følelse av uvelhet
 • søvnproblemer (insomni)
 • muskelsmerte og ubehag
 • leddsmerte
 • hoste
 • irritert eller rennende nese
 • hudutslett
 • hårtap
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer og kan vises ved blodprøver:
 • lavt antall røde blodceller (anemi) eller lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • økning i leverenzymer
 • redusert antall celler som er involvert i blodlevringen (trombocytopeni)
Sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer:
 • leversykdom, slik som gulsott, forstørret lever eller fettlever, betennelse (hepatitt)
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • nedbrytning av muskelvev
Sjeldne bivirkninger som kan vises i blodprøver:
 • økning av et enzym som kalles amylase
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer:
 • nummenhet, prikkende følelse i huden (nålstikk)
 • følelse av svakhet i armer og bein
 • hudutslett som kan danne blemmer og se ut som små skyteskiver (mørke flekker i midten omgitt av et blekere område med en mørk ring rundt kanten) (erythema multiforme)
 • et utbredt utslett med blemmer og flassende hud, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer (Stevens Johnsons syndrom) og en mer alvorlig form gir avskalling av hud på mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)
 • melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet)
Hvis du får noen av disse symptomene må du kontakte lege umiddelbart.
Svært sjeldne bivirkninger som kan vises ved blodprøver:
 • svikt i produksjon av nye røde blodceller i beinmargen (aplasi av røde blodceller)
Dersom du får bivirkninger
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir alvorlige eller plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Andre mulige bivirkninger av kombinasjonsbehandling mot HIV
Kombinasjonsbehandling slik som abakavir/lamivudin kan gjøre at andre tilstander kan utvikle seg under behandlingen av HIV.
Symptomer på infeksjon og betennelseTidligere infeksjoner kan blusse opp
Personer med framskreden HIV-infeksjon (AIDS) har svakt immunsystem og har større sannsynlighet for å utvikle alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Slike infeksjoner kan ha vært ”stille” og ikke blitt oppdaget av det svake immunsystemet før behandling ble startet. Etter at behandling er startet blir immunsystemet sterkere og kan angripe infeksjonene, noe som kan gi symptomer på infeksjon eller betennelse. Symptomene omfatter vanligvis feber, pluss noen av de følgende:
 • hodepine
 • magesmerter
 • pusteproblemer
Når immunsystemet blir sterkere, kan det i sjeldne tilfeller også angripe friskt kroppsvev (autoimmune sykdommer). Symptomene på autoimmune sykdommer kan utvikle seg mange måneder etter at du startet å bruke legemidler til behandling av HIV infeksjonen. Symptomene kan omfatte:
 • raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner) eller skjelving
 • hyperaktivitet (overdreven rastløshet og bevegelse)
 • svakhet som begynner i hendene og føttene og beveger seg mot sentrum av kroppen
Hvis du får symptomer på infeksjon og betennelse eller hvis du merker noen av symptomene nevnt ovenfor:
Kontakt legen din umiddelbart. Ikke ta andre legemidler mot infeksjonen uten å rådføre deg med legen.
Du kan få problemer med skjelettet
Enkelte personer som bruker kombinasjonsbehandling mot HIV utvikler en sykdom kalt osteonekrose. Ved denne tilstanden, dør deler av beinvevet fordi man får redusert blodgjennomstrømning til benvev (skjelettet). Noen personer kan ha større sannsynlighet for å få denne tilstanden:
 • dersom de har brukt kombinasjonsbehandling over lang tid
 • dersom de samtidig bruker betennelsesdempende legemidler som kalles kortikosteroider
 • dersom de drikker alkohol
 • dersom de har et svært svakt immunsystem
 • dersom de er overvektige.
Tegn på osteonekrose omfatter:
 • stivhet i leddene
 • verking og smerter (spesielt i hofte, kne eller skulder)
 • vanskeligheter med å bevege seg
Hvis du merker noen av disse symptomene:
Kontakt legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Abacavir/Lamivudin Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Abacavir/Lamivudin Mylan
 • Virkestoffer i Abacavir/Lamivudin Mylan er abakavir og lamivudin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder abakavirhydroklorid tilsvarende 600 mg abakavir og 300 mg lamivudin.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon (Type A), povidon (K-30), gult jernoksid (E 172) og magnesiumstearat. Tablettdrasjeringen inneholder hypromellose HPMC 2910 -3mPas, hypromellose HPMC 2910 -6mPas, titandioksid (E 171), makrogol 400, polysorbat 80 og paraoransje (E 110).
Hvordan Abacavir/Lamivudin Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Abacavir/Lamivudin Mylan er oransjefargede, kapselformede, bikonvekse filmdrasjerte tabletter på 20,6 mm×9,1 mm, merket med "300" på den ene siden og "600" på den andre.
Abacavir/Lamivudin Mylan finnes i blistere med 30, 60 eller 90 filmdrasjerte tabletter, perforerte endoseblistre som inneholder 30 × 1 tabletter eller flerpakninger med 60 eller 90 filmdrasjerte tabletter.
Bokser med 30 filmdrasjerte tabletter inneholder en pose med aktivt kull eller en pose med aktivt kull og en oksygenabsorbent for å kontrollere fuktigheten i boksen.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Mylan S.A.S
117 Allee des Parcs
69 800 Saint Priest
Frankrike
Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.