Betnovat

Betnovat med chinoform

GlaxoSmithKline


Virkestoff: Betametason, KliokinolPakningsvedlegg