TABLETTER 250 mg/250 mg/50 mg: Hver tablett inneh.: Acetylsalisylsyre 250 mg, paracetamol 250 mg, koffein 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Akutt behandling av mild til moderat hodepine ved migrene med eller uten aura. Spenningshodepine.
Reseptfri bruk: Mild til moderat hodepine hos voksne og barn >12 år.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. Minst 4 timer mellom dosene. Maks. døgndose er 6 tabletter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Høyeste dose skal ikke brukes ved stabil kronisk nedsatt leverfunksjon, og det skal gå minst 6 timer mellom dosene. Nedsatt nyrefunksjon: ClCR 30-50 ml/minutt: Minst 6 timer mellom dosene. Barn: Se Kontraindikasjoner. Eldre: Ingen dosejustering.
Administrering: Svelges hele med rikelig væske, ev. oppløses i en liten mengde væske og svelges. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, salisylater eller NSAID som har gitt utslag i astma, urticaria, nesepolypper, angioødem eller andre allergiske reaksjoner. Aktive gastrointestinalsår. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Alvorlig, ukontrollert nedsatt hjertefunksjon. Blødningstendens. Metotreksat ≥15 mg/uke. Svangerskapets 3. trimester. Barn <12 år. Barn/ungdom <17 år med viral febersykdom, f.eks. vannkopper eller influensalignende sykdom, pga. risiko for Reyes sykdom.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet/overvåkning ved bronkialastma, allergisk rhinitt, nesepolypper, allergiske lidelser, mage-/tarmplager, tidligere gastrointestinale sår/blødninger/perforasjon, mild til moderat nedsatt nyrefunksjon, tidligere nyresykdom, nedsatt leverfunksjon (f.eks. grunnet kronisk alkoholmisbruk eller hepatitt) og samtidig bruk av legemidler som påvirker leveren, nedsatt hjertefunksjon, glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel, Gilbert syndrom, lave glutation reservenivåer, kirurgi (inkl. mindre inngrep som f.eks. tanntrekking), hypertyreoidisme, gikt, mastocytose, ved samtidig behandling med antikoagulantia, blodplatehemmere, systemisk aktiv heparin, trombolytika, kortikosteroider og SSRI, og ved samtidig bruk med nikorandil og NSAID pga. økt risiko for alvorlige komplikasjoner som gastrointestinale sår, perforasjoner og blødninger. Forsiktighet utvises ved angstlidelser (mulig forverring) og arytmi (mulig forverring av takykardi eller ekstraslag). Lege skal kontaktes ved vedvarende/forverret hodepine, nye symptomer eller ved rødhet/hevelse, da dette kan være tegn på alvorlig tilstand. Unngå annet inntak av paracetamol eller acetylsalisylsyre, og overdrevent koffeininntak. Livstruende kutane reaksjoner, som Stevens-Johnsons syndrom (SJS), akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), er rapportert ved bruk av paracetamol. Pasienter bør informeres om tegn/symptomer og overvåkes tett for hudreaksjoner. Behandlingen skal avsluttes umiddelbart ved symptomer/tegn på SJS, AGEP og TEN. Paracetamolindusert levertoksisitet kan forekomme ved terapeutiske doser, kort behandling, uten tidligere leverskader og ved lavere doser ved samtidig inntak av alkohol, leverenzyminduktorer eller levertoksiske midler. Forsiktighet/oppfølging ved nedsatt leverfunksjon og ved kronisk bruk av høye doser paracetamol. Alkohol kan øke risikoen for gastrointestinal skade dersom det tas samtidig med acetylsalisylsyre. Kronisk bruk kan gi sideroblastanemi. Samtidig bruk med NSAID bør unngås. Dersom gastrointestinale blødninger eller sår utvikles, bør acetylsalisylsyrebehandling avbrytes. Risiko for gastrointestinale blødninger, sår og perforasjoner øker med økende NSAID-dose hos pasienter med en forhistorie med sår, spesielt assosiert med blødnings- og perforasjonskomplikasjoner og hos eldre. Disse bør starte på lavest mulig dose sammen med beskyttende legemidler. Dette gjelder også for pasienter som samtidig tar andre legemidler som øker risikoen for gastrointestinale bivirkninger. Forsiktighet utvises ved underliggende overfølsomhet for acetylsalisylsyre og/eller andre NSAID. Pasienter med overfølsomhet eller astmalignende reaksjoner på salisylater eller lignende, skal kun behandles med nødhjelp tilgjengelig. Behandling skal avsluttes ved tegn på overfølsomshetsreaksjoner. Kan gi giktanfall hos predisponerte. Ved samtidig eksponering for nyretoksiske substanser, tidligere nyresvikt eller ved disposisjon, kan langtidsbruk gi analgetisk nefropati. Langtidsbruk av kombinasjonen paracetamol/acetylsalisylsyre kan gi økt nyretoksisitet. Bør ikke brukes ved vedvarende nedsatt nyrefunksjon, spesielt ved genetisk disposisjon. Langtidsbruk med høye doser kan gi hodepine. Mulig sammenheng mellom acetylsalisylsyre og Reyes syndrom hos barn/unge med feber. Reyes syndrom karakteriseres av ikke-infeksiøs encefalopati og leversvikt, og oppstår normalt etter opphør av akutte tegn på febersykdom (vannkopper, influensalignende sykdom). Brå seponering etter langtidsbruk med høye doser kan gi seponeringssymptomer. Kan maskere infeksjoner. Hyppig bruk bør unngås ved diabetes mellitus, dehydrering, kronisk lavt blodtrykk, traumer eller samtidig bruk av antirevmatika. Acetylsalisylsyre kan påvirke thyreoideafunksjonstester og gi falske lave nivåer av tyroksin (T4) eller trijodtyronin (T3). Brukes ikke ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

NSAID, kortikosteroider, hemmere av blodplateaggregering, trombolytiske midler og SSRI øker risikoen for gastrointestinale bivirkninger. Kan øke hypoglykemisk effekt av sulfonylureaderivater og insulin. Dosereduksjon av antidiabetika kan være nødvendig ved høye salisylatdoser. Økt antall blodsukkermålinger anbefales. Kan gi redusert serumkonsentrasjon av glibenklamid. Motvirker probenecid, sulfin-pyrazon og benzbromaron, og kombinasjon er ikke anbefalt. Kan øke fri plasmakonsentrasjon av valproat. Acetylsalisylsyre øker plasmakonsentrasjonen av metotreksat. Kombinasjon med metotreksat ≥15 mg/uke er kontraindisert, og forsiktighet utvises ved metotreksat <15 mg/uke. Acetylsalisylsyre gir økt konsentrasjon av digoksin og litium. Plasmakonsentrasjonen følges, ev. dosejustering. Kan øke effekten av antikoagulantia. Alkohol gir økt toksisitet av acetylsalisylsyre (f.eks. gastrointestinal toksisitet) og paracetamol. Kan redusere blodtrykkssenkende effekt av diuretika (f.eks. spironolakton, furosemid)/antihypertensiver. Blodtrykk skal overvåkes nøye. Kombinasjonen acetylsalisylsyre/ACE-hemmere kan øke risikoen for nedsatt nyrefunksjon. Kan øke nyretoksisk effekt av ciklosporin og takrolimus, og nyrefunksjonen skal følges. Pga. økt risiko for metabolsk acidose tilrådes forsiktighet ved samtidig behandling med salisylater og acetazolamid. Det anbefales at pasienten ikke får salisylater i 6 uker etter å ha fått varicellavaksine, da det er sett tilfeller av Reyes syndrom etter bruk av salisylater under varicellainfeksjoner. Enkelte antiepileptika, rifampicin, barbiturater, johannesurt (prikkperikum), reduserer AUC av paracetamol. Risiko for leverskade ved maks. dose paracetamol er høyere hos pasienter som får enzyminduktorer. Økt risiko for paracetamoltoksisitet ved samtidig behandling med andre hepatotoksiske legemidler eller legemidler som induserer mikrosomale leverenzymer, som visse antiepileptika (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, topiramat), rifampcin og alkohol. Paracetamol kan forsinke eliminasjonen av kloramfenikol betydelig. Plasmanivået av i.v. kloramfenikol følges. Zidovudin kan øke risikoen for nøytropeni. Isoniazid kan øke risikoen for levertoksisitet, og leverfunksjonen skal overvåkes. Kan gi nedsatt effekt av lamotrigin. Chelaterende resin (kolestyramin) kan redusere absorpsjonen av paracetamol og potensielt redusere effekt. Det bør gå >2 timer mellom inntak av resin og paracetamol. Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre vitamin K-antagonister kan øke ved langvarig paracetamolbruk. Koagulering og blødningskomplikasjoner bør monitoreres ved bruk av paracetamol og vitamin K-antagonist. Samtidig bruk av flukloksacillin og paracetamol kan gi metabolsk acidose, spesielt ved risiko for glutationmangel, f.eks. ved sepsis, feilernæring eller kronisk alkoholisme. Ciprofloksacin hemmer koffeinmetabolismen. Perfloksacin halverer koffeinclearance. Fenylpropanolamin gir firedoblet økning i plasmakonsentrasjonen av koffein og kombinasjonen gir økt blodtrykk. Fluvoksamin reduserer koffeinclearance. Plasmakonsentrasjonen av klozapin påvirkes av koffein. Koffein øker litiumclearance. Koffein reduserer teofyllineliminasjonen. Cimetidin, orale antikonseptiva og disulfiram reduserer koffeinnedbrytningen. Koffein forsterker den synergistiske effekten av midler som kan gi takykardi. Barbiturater og røyking akselererer nedbrytningen av koffein. Koffein øker risikoen for at efedrinlignende stoffer fører til avhengighet. Ikke økt misbrukerpotensiale ved kombinasjon av koffein med acetylsalisylsyre eller paracetamol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under 1. og 2. trimester hvis ikke absolutt nødvendig. Kontraindisert i 3. trimester.
Amming: Amming kan fortsette ved korttidsbruk av anbefalte doser. Paracetamolmonoterapi er anbefalt. Bør ikke brukes i lengre perioder eller i høye doser.
Fertilitet: Kan føre til nedsatt fertilitet hos kvinner. Vurder seponering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Endring i totalt blodbilde (unormal fullblod-telling) inkl. trombocytopeni, leukopeni, pancytopeni og agranulocytose
Ukjent frekvens Agranulocytose, aplastisk anemi, benmargssvikt, bicytopeni, blødninger (epistakse, gingival blødning eller hudblødning med mulig forlenget blødningstid som kan vedvare i 4-8 dager etter bruk av acetylsalisylsyre), hemolytisk anemi hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
Svært sjeldne Hypoglykemi
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, dyspepsi, halsbrann, kvalme/brekninger, okkult blod
Mindre vanlige Diaré
Sjeldne Gastrointestinale sår og blødninger (kan gi jernmangelanemi), øsofagitt
Svært sjeldne Gastrointestinal perforasjon
Ukjent frekvens Akutt pankreatitt under en overfølsomhetsreaksjon forårsaket av acetylsalisylsyre, erosiv duodenitt/gastritt, kolitt
Generelle
Sjeldne Fatigue
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Sjeldne Takykardi
Hud
Sjeldne Erytem, hyperhidrose
Svært sjeldne AGEP, fast lokalisert utbrudd, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet (hud)
Sjeldne Overfølsomhet (dyspné, hypotensjon, anafylaktisk sjokk, angioødem, alvorlige hudreaksjoner inkl. erythema multiforme)
Svært sjeldne Overfølsomhet (urticaria og bronkospasme hos pasienter som reagerer allergisk på NSAID)
Infeksiøse
Ukjent frekvens Isolerte tilfeller av forverring av infeksjonsrelaterte inflammasjoner ved systemisk bruk av NSAID (f.eks. utvikling av nekroser i ansiktet)
Kar
Ukjent frekvens Vaskulitt
Lever/galle
Sjeldne Økte transaminaser
Svært sjeldne Unormal leverfunksjon
Ukjent frekvens Akutt leversvikt, cytolytisk hepatitt, kronisk hepatitt, leverskader (hovedsakelig hepatocellulært)
Luftveier
Ukjent frekvens Ikke-kardiogent lungeødem
Nevrologiske
Vanlige Svimmelhet
Sjeldne Tremor
Ukjent frekvens Forvirring (overdosering acetylsalisylsyre), hodepine, intrakraniell blødning som kan være dødelig, særlig hos eldre, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt
Psykiske
Vanlige Nervøsitet
Sjeldne Agitasjon
Ukjent frekvens Insomni, rastløshet
Øre
Sjeldne Vertigo
Ukjent frekvens Dysakusi, tinnitus
Øye
Ukjent frekvens Synssvekkelse
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, dyspepsi, halsbrann, kvalme/brekninger, okkult blod
Nevrologiske Svimmelhet
Psykiske Nervøsitet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré
Hjerte Palpitasjoner
Immunsystemet Overfølsomhet (hud)
Sjeldne
Gastrointestinale Gastrointestinale sår og blødninger (kan gi jernmangelanemi), øsofagitt
Generelle Fatigue
Hjerte Takykardi
Hud Erytem, hyperhidrose
Immunsystemet Overfølsomhet (dyspné, hypotensjon, anafylaktisk sjokk, angioødem, alvorlige hudreaksjoner inkl. erythema multiforme)
Lever/galle Økte transaminaser
Nevrologiske Tremor
Psykiske Agitasjon
Øre Vertigo
Svært sjeldne
Blod/lymfe Endring i totalt blodbilde (unormal fullblod-telling) inkl. trombocytopeni, leukopeni, pancytopeni og agranulocytose
Endokrine Hypoglykemi
Gastrointestinale Gastrointestinal perforasjon
Hud AGEP, fast lokalisert utbrudd, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Overfølsomhet (urticaria og bronkospasme hos pasienter som reagerer allergisk på NSAID)
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, aplastisk anemi, benmargssvikt, bicytopeni, blødninger (epistakse, gingival blødning eller hudblødning med mulig forlenget blødningstid som kan vedvare i 4-8 dager etter bruk av acetylsalisylsyre), hemolytisk anemi hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Akutt pankreatitt under en overfølsomhetsreaksjon forårsaket av acetylsalisylsyre, erosiv duodenitt/gastritt, kolitt
Infeksiøse Isolerte tilfeller av forverring av infeksjonsrelaterte inflammasjoner ved systemisk bruk av NSAID (f.eks. utvikling av nekroser i ansiktet)
Kar Vaskulitt
Lever/galle Akutt leversvikt, cytolytisk hepatitt, kronisk hepatitt, leverskader (hovedsakelig hepatocellulært)
Luftveier Ikke-kardiogent lungeødem
Nevrologiske Forvirring (overdosering acetylsalisylsyre), hodepine, intrakraniell blødning som kan være dødelig, særlig hos eldre, somnolens, svimmelhet
Psykiske Insomni, rastløshet
Øre Dysakusi, tinnitus
Øye Synssvekkelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hodepine.
Behandling: Selv ved mangel på signifikante tidlige symptomer bør det raskt henvises til sykehus for umiddelbar medisinsk tilsyn. Måling av plasmakonsentrasjon av paracetamol bør gjøres 4 timer eller senere etter inntak.

Egenskaper

Klassifisering: Paracetamol og acetylsalisylsyre har analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk effekt. Koffein forsinker tretthet og fremmer mental yteevne. Paralen er mer effektiv enn enkeltsubstansene/todelt kombinasjon (paracetamol og acetylsalisylsyre) mot smerte, og fører til redusert dose. Tid før maks. smertestillende effekt reduseres av koffein.
Virkningsmekanisme: Paracetamol: Mer hemmende effekt på cerebral enn perifer prostaglandinsyntese. Hemmer effekten av endogene pyrogener på hypothalamus. Acetylsalisylsyre: Hemmer cyklooksygenase, og dermed syntesen av prostaglandin E2, I2 og tromboksan A2. Uttalt, irreversibel hemming av blodplateaggregering. Koffein: Redusert hemming av adenosin på CNS.
Absorpsjon: Paracetamol: Fullstendig. 0,5-1,5 timer til Cmax. Acetylsalisylsyre: Cmax (totalsalisylat) etter 0,3-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet 60-70%. Koffein: Nesten fullstendig. 30-40 minutter til Cmax.
Proteinbinding: Paracetamol: <50%. Acetylsalisylsyre: Konsentrasjonsavhengig (66-98%). Koffein: 30-40%.
Fordeling: Acetylsalisylsyre: Gjenfinnes i cerebral- og synovialvæske. Koffein: Fordeler seg i alle rom.
Halveringstid: Paracetamol: 1,5-2,5 timer. Acetylsalisylsyre: 2-30 timer (sterkt doseavhengig). Koffein: Store inter- og intraindividuelle variasjoner, typisk 4,1-5,7 timer.
Metabolisme: Paracetamol: Hepatisk. Hovedsakelig til glukuronider og sulfatkonjugater. En mindre fraksjon av toksiske metabolitter bindes av glutation og cystein. Acetylsalisylsyre: Til salisylsyre (aktiv metabolitt) før, under og etter absorpsjonen. Videre til konjugater og gentisinsyre. Koffein: Hepatisk til xantinderivater.
Utskillelse: Metabolittene utskilles via nyrene.

Andre opplysninger

Resultatet av undersøkelser av urinsyrenivå via fosforwolframsyre og blodglukosenivå via glukose oksidase-peroksidase kan påvirkes.

Pakninger uten resept

20 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Paralen, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg/250 mg/50 mg 20 stk. (blister)
550878
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2020