Analgetikum. Antipyretikum.

N02B E01 (Paracetamol)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1 g: Panodil: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, resp. 1 g, kaliumsorbat (E 202), hjelpestoffer.


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Panodil Zapp: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, natriumhydrogenkarbonat 173 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk: Kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Maks. varighet av sammenhengende bruk uten medisinsk råd er 3 dager ved feber og 5 dager ved smerter. Minimum doseringsintervall: 4 timer. Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndose 3000 mg. Laveste effektive dose bør benyttes, og med kortest mulig behandlingstid. Ikke overskrid angitt dose.
Panodil: Voksne: 1-2 tabletter à 500 mg (eller 1/2-1 tablett à 1 g) 3 ganger i døgnet. Barn: Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg. Maks. døgndose 60-75 mg/kg.

15-25 kg

1/2 tablett à 500 mg

3 ganger i døgnet

25-40 kg

1 tablett à 500 mg eller 1/2 tablett à 1 g

3 ganger i døgnet

Over 40 kg

Voksen dose

3 ganger i døgnet


Panodil Zapp: Voksne og barn >12 år (40 kg): 1-2 tabletter 3 ganger i døgnet.
Administrering: Panodil: Kan tas med eller uten mat. Bør kun deles 1 gang (delestrek). Kan knuses. Panodil Zapp: Kan tas både uten mat og med mat, men hurtigst opptak oppnås uten mat (på tom mage). Kan knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes sammen med andre preparater som inneholder paracetamol. Leversvikt er sett hos pasienter med utarmede glutationnivå, f.eks. pga. alkoholmisbruk, anoreksi, feilernæring eller sepsis. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maks. doser, spesielt ved svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, gir økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. Ved lavt glutationnivå kan paracetamol øke risikoen for metabolsk acidose. Panodil Zapp inneholder natriumhydrogenkarbonat tilsv. 7,5 mmol (= 173 mg) natrium, og bør derfor ikke brukes over lengre tid. Dette må tas hensyn til hos pasienter med hypertoni og nedsatt hjerte- og nyrefunksjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Paracetamol interagerer med antiepileptika, dikumarolgruppen, kloramfenikol og probenecid. Dosejustering kan være nødvendig. Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre kumariner kan forsterkes av langvarig daglig bruk av paracetamol, med økt risiko for blødninger. Sporadisk bruk har ingen signifikant effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En stor mengde data fra gravide kvinner indikerer verken misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Hvis klinisk nødvendig kan paracetamol brukes under graviditet med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
Amming: Beregnet dose barnet får i seg er maks. 4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av paracetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Hud
Svært sjeldneAlvorlig hudreaksjon
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i huden som kløe, angioødemStevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle
Svært sjeldneNedsatt leverfunksjon
Luftveier
Svært sjeldneBronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller andre NSAID
FrekvensBivirkning
Sjeldne
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Svært sjeldne
Blod/lymfeHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
HudAlvorlig hudreaksjon
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i huden som kløe, angioødemStevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galleNedsatt leverfunksjon
LuftveierBronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller andre NSAID
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose eller mistanke om overdose bør pasienten umiddelbart henvises til nærmeste akuttmottak for håndtering og behandling av eksperter. Øyeblikkelig medisinsk behandling kreves, selv om symptomer på overdose ikke er synlige. Symptomene kommer etter en latenstid på ≥2 døgn. Akutt, massiv overdosering av paracetamol kan gi leverskade, som kan føre til behov for levertransplantasjon eller død. Levertoksisk dose er individuell, men faren for leverskade er vanligvis liten ved doser <10 g. Administrering av N-acetylcystein kan være påkrevd. Akutt pankreatitt er sett, vanligvis med nedsatt leverfunksjon og levertoksisitet. For Panodil Zapp: Høye doser natriumhydrogenkarbonat: Kan forårsake gastrointestinale symptomer som raping og uvelhet. Kan forsinke magetømmingen og dermed muligens gi en langsommere absorpsjon av paracetamol. Kan forårsake hypernatremi og elektrolyttbalansen bør derfor monitoreres og pasienten behandles i forhold til dette.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Perifer og sentral analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irriterer ikke gastrointestinalslimhinnen, og tolereres også godt av pasienter med ulcus. Paracetamol forbruker glutation som beskytter mot skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer for organskade.
Absorpsjon: Panodil: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Tmax 1/2-1 time. Panodil Zapp: Raskt. Panodil Zapp absorberes raskere enn Panodil tabletter ved inntak av 2 tabletter om gangen.
Proteinbinding: Ved terapeutisk nivå 0-25%.
Fordeling: Vd ca. 1 liter/kg.
Halveringstid: 2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).
Metabolisme: Over 80% konjugeres til glukuronat og sulfat. Små mengder deacetyleres eller hydroksyleres med CYP450. Ca. 3% forblir uomdannet.
Utskillelse: Paracetamol og metabolitter utskilles renalt.

Pakninger uten resept

Panodil tabletter 500 mg 20 stk. og Panodil Zapp tabletter 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Panodil, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (blister)
083621
-
Byttegruppe
*F
96 stk. (blister)
083666
Blå resept
Byttegruppe
64,60C
300 stk. (boks)
083865
Blå resept
Byttegruppe
124,80C
1 g100 stk. (boks)
085944
Blå resept
Byttegruppe
80,60C

Panodil Zapp, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (blister)
003051
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Panodil: 06.08.2020

Panodil Zapp: 15.07.2019