Optiray

Guerbet


Vannoppløselig, ikke-ionisk røntgenkontrastmiddel.

V08A B07 (Joversol)INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 240 mg I/ml, 300 mg I/ml, 320 mg I/ml og 350 mg I/ml: 1 ml inneh.: Ioversol 509 mg, resp. 636 mg, 678 mg og 741 mg, tilsv. jod 240 mg/ml, resp. 300 mg/ml, 320 mg/ml og 350 mg/ml, trometamol, trometamolhydroklorid, natriumhydroksid og/eller saltsyre (til pH 6,0-7,4), natriumkalsiumedetat, vann til injeksjonsvæsker. Osmolalitet: 500 mosmol/kg, resp. 645 mosmol/kg, 700 mosmol/kg og 780 mosmol/kg. Viskositet ved hhv. 25°C og 37°C: 4,6 og 3 mPa × s, resp. 8,2 og 5,5 mPa × s, 9,9 og 5,8 mPa × s, 14,3 og 9 mPa × s.


Indikasjoner

Kun til diagnostiske formål. 240 mg I/ml: Voksne: Cerebral angiografi, venografi, intravenøs urografi og intraarteriell digital substraksjonsangiografi (IA-DSA). Computerbasert tomografi (CT) av hode og kropp. 300 mg I/ml: Voksne: Cerebral, perifer og visceral angiografi, inkl. intraarteriell og intravenøs digital subtraksjonsangiografi (IA-DSA og IV-DSA), venografi, intravenøs urografi og computerbasert tomografi (CT) av hode og kropp. Barn: Cerebral, perifer og visceral angiografi og intravenøs urografi. 320 mg I/ml: Voksne: Cerebral, koronar, perifer, visceral og nyreangiografi, aortografi, venstre ventrikulografi, venografi og intravenøs urografi. Computerbasert tomografi (CT) av hode og kropp. 350 mg I/ml: Voksne: Angiografi i hele det kardiovaskulære systemet, inkl. koronar, perifer, visceral og nyre-angiografi, aortografi og venstre ventrikulografi. Computerbasert tomografi av hode og kropp, intravenøs urografi, venografi og intravenøs og intraarteriell digital substraksjonsangiografi (IV-DSA og IA-DSA).

Dosering

Lavest mulig dose nødvendig for adekvat visualisering bør brukes. Egnet gjenopplivningsutstyr bør være tilgjengelig.
Voksne: Alle styrker: Anbefalt doseringsskjema iht. indikasjon.

Metode

Dosering (ml)

Maks. totaldose (ml)

Cerebral angiografi:

 

 

- Halspulsåre/vertebrale arterier

2-12

200

- Aortabue

20-50

200

Perifer angiografi

10-90

250

Venografi

50-100

250

Venstre ventrikulografi

30-50

250

Koronar arteriografi

1-10

250

Visceral angiografi

12-60

250

Aortografi

10-80

250

Nyreangiografi

6-15

250

Urografi (240 mg I/ml)

65-100

200

Urografi (300, 320 og 350 mg I/ml)

50-75

150

Hode CT (240 mg I/ml)

65-200

200

Hode CT (300, 320 og 350 mg I/ml)

50-150

150

Kropp CT (240 mg I/ml)

35-200

200

Kropp CT (300, 320 og 350 mg I/ml)

25-150

150

IA-DSA

5-80

250

IV-DSA

30-50

250


Eldre: Samme dosering som voksne. Kan økes til maks. dose der dårlig visning forventes.
Barn: 240 mg I/ml, 320 mg I/ml, 350 mg I/ml: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Bør ikke brukes til barn <18 år. 300 mg I/ml: Anbefalt doseringsskjema iht. indikasjon:

Metode

Dosering (ml/kg)

Maks. totaldose (ml)

Cerebral angiografi

1-3

100

Perifer angiografi

1-3

100

Visceral angiografi

1-3

100

Intravenøs urografi

2 (>1 år)

100

 

3 (<1 år)

100

Sikkerhet og effekt hos barn ved andre indikasjoner er ikke fastslått. Hos nyfødte, spesielt for tidlig fødte, bør TSH-nivået og T4 kontrolleres i 7-10 dager og 1 måned etter administrering pga. risikoen for hypotyreose.
Tilberedning/Håndtering: Det anbefales å varme opp kontrastmidlet til kroppstemperatur før injeksjon. Skal ikke blandes med andre legemidler. Oppløsningen kasseres om den er misfarget eller inneholder partikler. Restoppløsning skal kasseres etter bruk. Håndholdte sprøyter og kraftinjektorsprøyter: Legemidlet og væskegangen er sterile, sprøytene er ikke sterile på utsiden. Instruksjoner vedrørende montering og inspeksjon står i pakningsvedlegget. Flerdosebeholder: Optiray 500 ml flasker skal kun brukes med apparater for administrering, f.eks. infusjonspumper eller doble injektorer (dual head injector) utstyrt med pålitelige koplingsslanger. Gummiproppen skal kun gjennomstikkes én gang. Apparatprodusentens instruksjoner skal følges.
Administrering: Intravaskulær.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene og kontrastmidler som inneholder jod. Manifest hypertyreose.

Forsiktighetsregler

Alvorlige eller fatale reaksjoner er satt i forbindelse med administrering av joderte røntgenkontrastmidler. Prosedyrer ved bruk av joderte intravaskulære kontrastmidler skal utføres under ledelse av personale som har kunnskap om og erfaring med de spesielle prosedyrer som skal utføres. En fullt utstyrt nødtralle, eller tilsv. utstyr, og personale med kompetanse til å kunne oppdage og behandle alle typer bivirkninger bør alltid være tilgjengelig. Pga. mulige alvorlige forsinkede reaksjoner skal pasienten observeres og nødbehandlingsutstyr og kompetent personale være tilgjengelig i minst 30-60 minutter etter administrering. Preparatet kan gi anafylaksi eller andre manifestasjoner av pseudoallergiske intoleransereaksjoner, f.eks. kvalme, oppkast, dyspné, erytem, urticaria og hypotensjon. Hyppigere forekomster av slike reaksjoner er sett hos pasienter med sykehistorie med tidligere intoleransereaksjoner mot andre kontrastmidler, astma, allergi eller overfølsomhet. Hos slike pasienter bør risikoene nøye veies opp mot fordelene. Alvorlige, potensielt livstruende hudreaksjoner som toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon/utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert. Tidlige eller sene manifestasjoner av overfølsomhet, som feber eller lymfadenopati, kan være til stede selv om utslett ikke er tydelig, og kan være en indikasjonDRESS. Ved slike symptomer skal pasienten evalueres umiddelbart. Forekomsten av alvorlige idiosynkratiske reaksjoner har ført til bruk av flere metoder for forhåndstesting. Forhåndstesting er imidlertid ikke tilstrekkelig pålitelig for å forutsi alvorlige reaksjoner, og kan i seg selv være farlig for pasienten. Grundig vurdering av anamnesen, med vekt på allergi og overfølsomhet før administrering, kan være mer treffsikkert enn forhåndstesting for å forutsi potensielle bivirkninger. Anamnese med påvist allergi er i seg selv ikke en kontraindikasjon, men forsiktighet bør utvises. Forhåndsbehandling med antihistaminer og kortikosteroider for å unngå eller redusere allergiske reaksjoner bør overveies. Slik forhåndsbehandling forhindrer ikke alvorlige, livstruende reaksjoner, men forekomsten og alvorlighetsgrad kan reduseres. Generell anestesi kan være indisert for enkelte prosedyrer hos bestemte pasienter. En høyere forekomst av bivirkninger er rapportert hos disse pasientene, og kan tilskrives pasientens manglende evne til å identifisere uheldige symptomer eller hypotensiv effekt av anestesien. Under angiografiske prosedyrer bør det, under håndtering av kateter og administrering, tas hensyn til muligheten for omplassering av plakk eller skade på, eller perforasjon av karvegger. Testinjeksjoner anbefales for å sikre korrekt kateterplassering. Særlig forsiktighet skal utvises ved fremskredet aterosklerose, alvorlig hypertensjon, hjertedekompensasjon, senilitet, tidligere cerebral trombose eller emboli. Kretsløpsreaksjoner, som f.eks. bradykardi, stigende/fallende blodtrykk, kan oppstå hyppigere. Angiografi skal unngås, når mulig, ved homocystinuri pga. økt fare for trombose og emboli. Ved kongestiv hjertefeil bør pasienten observeres i flere timer etter prosedyren, slik at forsinkede hemodynamiske forstyrrelser oppdages. Pasienten skal informeres om at allergiske reaksjoner kan utvikles flere dager etter administrering. I slike tilfeller skal lege konsulteres umiddelbart. Tyreotoksisk krise er rapportert hos pasienter med hypertyreose eller med en autonomt fungerende skjoldkjertel, og den økte risikoen skal evalueres før bruk hos slike pasienter. Forsiktighet skal utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, kombinert nyre- og leversykdom, diabetes mellitus, homozygot sigdcellesykdom, multiple myelomer eller annen paraproteinanemi, anuri, spesielt ved administrering av store doser. Alvorlige nyreeffekter, inkl. akutt nyresvikt, kan oppstå hos disse pasientene. Risikoen ved nedsatt nyrefunksjon er ikke en kontraindikasjon for prosedyren, men spesielle forholdsregler skal tas, inkl. opprettholdelse av normal hydrering og nøye overvåkning. Effektiv hydrering før administrering er veldig viktig, og kan redusere risikoen for nyreskader. Forberedende dehydrering er farlig og kan bidra til akutt nyresvikt. Metformin må seponeres før eller ved tidspunktet for undersøkelsen, pga. risiko for melkesyreacidose, se Interaksjoner. Administrering ved kjent eller mistenkt feokromocytom skal gjøres med forsiktighet. Etter legevurdering av mulige fordeler/risiko kan prosedyren gjøres, men mengde røntgenkontrastmiddel skal være absolutt minimal. Forhåndsmedisinering med alfa- og betablokkere er tilrådelig når kontrastmidlet gis intravaskulært pga. faren for hypertensiv krise. Blodtrykket bør måles under prosedyren, og mulighet for behandling av hypertensiv krise skal være tilgjengelig. Ved homozygot sigdcellesykdom kan hyperosmolære midler som røntgenkontrastmidler forårsake sigdcelledannelse i erytrocytter. Derfor kreves nøye vurdering før intraarteriell administrering av slike midler ved homozygot sigdcellesykdom. Ikke-ioniske røntgenkontrastmidler har mindre antikoagulerende effekt enn konvensjonelle ioniske midler i sammenlignbare konsentrasjoner. Derfor anbefales grundige angiografiske teknikker. F.eks. bør standard angiografiske katetre gjennomspyles hyppig, og vedvarende kontakt mellom blod og kontrastmiddel i sprøyter og katetre bør unngås. Alvorlige nevrologiske hendelser er sett etter direkte injeksjon i cerebrale arterier eller kar som forsyner ryggmargen, eller i angiokardiografi som følge av utilsiktet oppfylling av halspulsårene. Årsakssammenheng med kontrastmiddelet er ikke dokumentert, ettersom pasientens foregående tilstand og behandlingsteknikkene i seg selv er årsaksfaktorer. Preparatet bør injiseres forsiktig slik at perivaskulær bruk unngås. Dette er spesielt viktig ved alvorlig arterie- eller venesykdom. Betydelig ekstravasasjon av preparatet kan imidlertid oppstå, spesielt ved bruk av kraftinjektorer. Vanligvis tolereres dette uten vesentlig skade på vev ved bruk av konservativ behandling, men det er rapportert isolerte tilfeller av alvorlig skade på vev (f.eks. magesår) hvor kirurgisk behandling har vært nødvendig. Venografi: Spesiell forsiktighet skal utvises ved mistanke om flebitt, alvorlig iskemi, lokale infeksjoner eller komplett okklusjon av venesystemet. Perifer angiografi: Kontrastmiddelet skal injiseres i en arterie der det finnes pulsasjon. Ved thromboangiitis obliterans (Bürgers sykdom) eller stigende infeksjoner i kombinasjon med alvorlig iskemi, skal angiografi utføres med spesiell forsiktighet, hvis den utføres i det hele tatt. Koronar arteriografi og venstre ventrikulografi: Hjertedekompensasjon, alvorlig arytmi, iskemi og myokardinfarkt kan oppstå. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pga. faren for tidlige reaksjoner anbefales det å vente 1 time etter injeksjonen før man kjører bil eller betjener maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tilfeller av nyretoksisitet er rapportert hos enkeltpasienter med leverdysfunksjon som ble gitt orale kolecytografiske midler og deretter intravaskulære kontrastmidler. Administrering av alle typer intravaskulære røntgenkontrastmidler skal derfor utsettes hos pasienter som nylig har fått et kolecytografisk kontrastmiddel. Det finnes eksempler på at pasienter behandlet med interleukin kan utvikle bivirkninger i større grad. Årsaken er ikke avklart. Iht. tilgjengelige opplysninger ble økt eller forsinket forekomst av slike reaksjoner observert innen en 2 ukers periode etter interleukinadministrering. Arteriell injeksjon av røntgenkontrastmiddel bør aldri finne sted etter administrering av vasopressorer, ettersom disse forsterker nevrologiske virkninger svært mye. Melkesyreacidose er rapportert ved nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt er satt i sammenheng med melkesyreacidose hos pasienter som får metformin på tidspunktet for en røntgenundersøkelse som inkluderer parenteral administrering av joderte kontrastmidler. Hos diabetiske pasienter som tar metformin skal inntaket av metformin derfor stoppes før røntgenundersøkelsen, og bør stoppes 48 timer før hvis kreatininnivået er økt. Bruken av metformin skal ikke gjenopptas før etter 48 timer og skal bare påbegynnes igjen hvis nyrefunksjonen/serumkreatinin blir værende innenfor normalt område eller har gått tilbake til baseline. Joderte røntgenkontrastmidler kan redusere skjoldkjertelens kapasitet til å ta opp jod, og følgelig vil ikke resultatene av studier av opptak av PBI- (proteinbundet jod) og radioaktiv jod, avspeile nøyaktig skjoldkjertelfunksjon før 16 dager etter administrering av joderte røntgenkontrastmidler. Skjoldkjertelfunksjonstester som ikke er avhengige av jodberegninger, f.eks. prøver med opptak av T3-resin og total eller fritt tyroksin (T4), berøres imidlertid ikke av dette. Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier indikerer ingen reproduksjonstoksiske effekter. Begrensede data hos gravide. Ukjent om ioversol krysser placenta eller når frem til fostervev. Mange injiserbare kontrastmidler krysser imidlertid placenta hos mennesker og går tilsynelatende passivt inn i fostervev. Ettersom røntgenundersøkelser under graviditet alltid innebærer en potensiell risiko for fosteret, bør fordelene veies nøye mot risikoen, og forsiktighet utvises ved bruk hos gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men mange injiserbare kontrastmidler utskilles uendret i morsmelk i et forhold på ca. 1%. Pga. potensielle bivirkninger skal forsiktighet utvises hos ammende, og man bør vurdere å ta en dags pause i ammingen.

 

Bivirkninger

Vanligvis uavhengig av dosen og lette til moderate, og av kort varighet. Milde bivirkninger kan likevel være første tegn på en sjelden, alvorlig generell reaksjon. Slike bivirkninger kan være livstruende og fatale, og rammer vanligvis hjerte-/karsystemet og respirasjonssystemet. De fleste bivirkninger inntreffer få minutter etter administrering. Allergiske reaksjoner kan oppstå etter noen timer eller etter flere dager.

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Ukjent frekvensForbigående neonatal hypotyreoidisme
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
SjeldneMunntørrhet, oppkast
Svært sjeldneAbdominalsmerte, dysfagi, sialadenitt, tungeødem, økt spyttsekresjon
Ukjent frekvensDiaré
Generelle
Svært vanligeVarmefølelse/hetetokter
VanligeSmerte
SjeldneAnsiktsødem (inkl. hovne øyne, periorbitalt ødem), faryngealt ødem, frysninger (inkl. skjelvende kuldegysninger, kuldefølelse)
Svært sjeldneBrystsmerte, føle seg unormal, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, erytem og blødning opptil nekrose, spesielt etter ekstravasjon), svekket tilstand (inkl. ubehag/malaise, tretthet, sløvhet/slapphet), ødem
Ukjent frekvensFeber
Hjerte
SjeldneTakykardi
Svært sjeldneAngina pectoris, arytmi, atrieflimmer, bradykardi, hjerteblokk, unormalt EKG/EKG-forandringer
Ukjent frekvensCyanose, ekstrasystoler, hjerte- og karspasmer, hjertestans, palpitasjoner, ventrikkelflimmer
Hud
Mindre vanligeUrticaria
SjeldneErytem, kløe, utslett
Svært sjeldneAngioødem, hyperhidrose (inkl. kaldsvetting)
Ukjent frekvensAkutt generalisert eksantematøs pustulose, DRESS, erythema multiforme, pallor, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvensAnafylaktisk sjokk
Kar
SjeldneFlushing, hypotensjon
Svært sjeldneCerebrovaskulær lidelse, flebitt, hypertensjon, vasodilatasjon
Ukjent frekvensSjokk, trombose, vasospasme
Luftveier
SjeldneDyspné, hoste, laryngospasmer, ødem og obstruksjon (inkl. trang strupe/hals, stridor), rhinitt (inkl. nysing, tett nese), sår hals/halsirritasjon
Svært sjeldneFaryngitt, hypoksi, lungeødem
Ukjent frekvensAstma, bronkospasme, dysfoni, respirasjonsstans
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneMuskelkramper
Nevrologiske
SjeldneDysgeusi, hodepine, parestesi, synkope, tremor, vertigo (inkl. svimmelhet, ørhet)
Svært sjeldneAfasi, apati/stupor, bevissthetstap, dysfasi, hypoestesi, paralyse, somnolens, taleforstyrrelse
Ukjent frekvensAmnesi, dyskinesi, kramper/krampeanfall
Nyre/urinveier
SjeldneVannlatingstrang/hyppig urinering
Svært sjeldneAkutt nyresvikt, hematuri, inkontinens, redusert kreatininclearance, unormal nyrefunksjon, økt karbamid i blod
Ukjent frekvensAnuri, dysuri
Psykiske
Svært sjeldneAngst, forvirring, uro/agitasjon
Øre
Svært sjeldneTinnitus
Øye
SjeldneTåkesyn
Svært sjeldneAllergisk konjunktivitt (inkl. øyeirritasjon, okulær hyperemi, tårevåte/rennende øyne, opphovnet konjunktiva)
Ukjent frekvensForbigående blindhet

Vanligvis uavhengig av dosen og lette til moderate, og av kort varighet. Milde bivirkninger kan likevel være første tegn på en sjelden, alvorlig generell reaksjon. Slike bivirkninger kan være livstruende og fatale, og rammer vanligvis hjerte-/karsystemet og respirasjonssystemet. De fleste bivirkninger inntreffer få minutter etter administrering. Allergiske reaksjoner kan oppstå etter noen timer eller etter flere dager.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleVarmefølelse/hetetokter
Vanlige
GenerelleSmerte
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
HudUrticaria
Sjeldne
GastrointestinaleMunntørrhet, oppkast
GenerelleAnsiktsødem (inkl. hovne øyne, periorbitalt ødem), faryngealt ødem, frysninger (inkl. skjelvende kuldegysninger, kuldefølelse)
HjerteTakykardi
HudErytem, kløe, utslett
KarFlushing, hypotensjon
LuftveierDyspné, hoste, laryngospasmer, ødem og obstruksjon (inkl. trang strupe/hals, stridor), rhinitt (inkl. nysing, tett nese), sår hals/halsirritasjon
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, parestesi, synkope, tremor, vertigo (inkl. svimmelhet, ørhet)
Nyre/urinveierVannlatingstrang/hyppig urinering
ØyeTåkesyn
Svært sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dysfagi, sialadenitt, tungeødem, økt spyttsekresjon
GenerelleBrystsmerte, føle seg unormal, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, erytem og blødning opptil nekrose, spesielt etter ekstravasjon), svekket tilstand (inkl. ubehag/malaise, tretthet, sløvhet/slapphet), ødem
HjerteAngina pectoris, arytmi, atrieflimmer, bradykardi, hjerteblokk, unormalt EKG/EKG-forandringer
HudAngioødem, hyperhidrose (inkl. kaldsvetting)
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarCerebrovaskulær lidelse, flebitt, hypertensjon, vasodilatasjon
LuftveierFaryngitt, hypoksi, lungeødem
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
NevrologiskeAfasi, apati/stupor, bevissthetstap, dysfasi, hypoestesi, paralyse, somnolens, taleforstyrrelse
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt, hematuri, inkontinens, redusert kreatininclearance, unormal nyrefunksjon, økt karbamid i blod
PsykiskeAngst, forvirring, uro/agitasjon
ØreTinnitus
ØyeAllergisk konjunktivitt (inkl. øyeirritasjon, okulær hyperemi, tårevåte/rennende øyne, opphovnet konjunktiva)
Ukjent frekvens
EndokrineForbigående neonatal hypotyreoidisme
GastrointestinaleDiaré
GenerelleFeber
HjerteCyanose, ekstrasystoler, hjerte- og karspasmer, hjertestans, palpitasjoner, ventrikkelflimmer
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose, DRESS, erythema multiforme, pallor, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
KarSjokk, trombose, vasospasme
LuftveierAstma, bronkospasme, dysfoni, respirasjonsstans
NevrologiskeAmnesi, dyskinesi, kramper/krampeanfall
Nyre/urinveierAnuri, dysuri
ØyeForbigående blindhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdose kan potensielt være fatalt og virker på det respiratoriske og kardiovaskulære systemet.
Behandling: Symptomatisk. Kan dialyseres ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Intravaskulær injeksjon gjør karene i kontrastmidlets strømningsvei ugjennomskinnelige, og gjør en radiografisk visualisering av de indre strukturene mulig, inntil signifikant hemodilusjon oppstår.
Fordeling: Distribueres innen det ekstracellulære væskeområdet.
Halveringstid: Etter doser på 50 ml og 150 ml, hhv. 113±8,4 og 104±15 minutter.
Metabolisme: Ingen nevneverdig metabolisme, avjodering eller biotransformasjon.
Utskillelse: Raskt via nyrene ved filtrasjon i glomeruli.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke utsettes for røntgenstråler. Oppbevares ved høyst 30°C. Kan oppbevares i en måned ved 37°C i en kontrastmiddelvarmer med sirkulerende luft.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Optiray, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
240 mg I/ml10 × 50 ml (ferdigfylt sprøyte)
199430
-
-
1260,30C
10 × 50 ml (hettegl.)
440172
-
-
1260,30C
10 × 100 ml (hettegl.)
406629
-
-
2365,80C
300 mg I/ml10 × 20 ml (hettegl.)
193441
-
-
584,60C
10 × 30 ml (ferdigfylt sprøyte)
199471
-
-
858,80C
10 × 50 ml (ferdigfylt sprøyte)
199513
-
-
1407,10C
10 × 50 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
199562
-
-
1407,10C
10 × 50 ml (hettegl.)
440321
-
-
1407,10C
10 × 75 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
015942
-
-
2092,60C
10 × 100 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
199638
-
-
2365,80C
10 × 100 ml (hettegl.)
406736
-
-
2365,80C
10 × 125 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
199919
-
-
2948,20C
5 × 500 ml (flerdosebeholder)
516888
-
-
5860,10C
320 mg I/ml5 × 500 ml (flerdosebeholder)
123409
-
-
6854,30C
350 mg I/ml10 × 50 ml (ferdigfylt sprøyte)
371203
-
-
1786,60C
10 × 50 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
371237
-
-
1786,60C
10 × 50 ml (hettegl.)
440826
-
-
1786,60C
10 × 75 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
015993
-
-
2661,80C
10 × 100 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
371286
-
-
2812,80C
10 × 100 ml (hettegl.)
406777
-
-
2812,80C
10 × 125 ml (ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor)
371856
-
-
3507,00C
10 × 200 ml (hettegl.)
440867
-
-
5589,40C
5 × 500 ml (flerdosebeholder)
562194
-
-
6977,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.03.2020