Pankreashormon med glykogenolytisk effekt.

H04A A01 (Glukagon)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 1 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Glukagon 1 mg, trehalosedihydrat, dimetylsulfoksid (DMSO), svovelsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av alvorlig hypoglykemi hos voksne, ungdom og barn ≥2 år med diabetes mellitus.

Dosering

Forskrivning av 2 penner anbefales. Pasienten og omsorgsperson(er) skal informeres om tegn/symptomer på alvorlig hypoglykemi, og informere de rundt seg om preparatet og pakningsvedlegget. Preparatet skal gis så snart som mulig når alvorlig hypoglykemi er diagnostisert.
Voksne, ungdom og barn ≥6 år
Anbefalt dose er 1 mg, gitt s.c.
Barn ≥2-<6 år
≥25 kg: Anbefalt dose er 1 mg, gitt s.c. <25 kg: Anbefalt dose er 0,5 mg1, gitt s.c. 1Penn 0,5 mg er ikke markedsført per dags dato.
Tid før effekt og ytterligere doser
Behandlingsrespons sees vanligvis innen 15 minutter. Ved respons gis oralt karbohydrat for å gjenopprette leverglykogen og forhindre tilbakefall av hypoglykemi. Hvis pasienten ikke responderer innen 15 minutter, kan ytterligere 1 dose fra en ny penn gis mens man venter på akutthjelp.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Kan brukes. Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Kan brukes, ingen dosejustering nødvendig. Svært begrensede sikkerhets- og effektdata hos eldre ≥65 år og ingen data hos eldre ≥75 år.
Tilberedning/Håndtering Se instruksjon i pakningsvedlegget, på folieposen eller på esken, som må følges nøye. Hver penn inneholder en enkeltdose og er klar til bruk. Kun til engangsbruk. Folieposen skal kun åpnes rett før bruk. Oppløsningen skal være klar, fargeløs til svakt gul og partikkelfri.
Administrering Til s.c. injeksjon, se pakningsvedlegget. All bekledning som dekker injeksjonsområdet må fjernes før injeksjon. Injeksjonen skal gis i nedre mageområde eller ytre lår/overarm. Medisinsk hjelp skal tilkalles umiddelbart etter administrering, selv om pasienten ikke er bevisstløs.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Feokromocytom.

Forsiktighetsregler

Glykogenlagre og hypoglykemi: For å forhindre tilbakefall av hypoglykemi etter injeksjonen skal karbohydrater gis oralt for å gjenoppbygge leverglykogen. Glukagon er ikke effektivt ved redusert leverglykogennivå; glukagon har derfor liten/ingen effekt etter lengre faste, ved binyrebarksvikt, kronisk hypoglykemi eller alkoholfremkalt hypoglykemi. I motsetning til adrenalin har ikke glukagon effekt på muskelfosforylase og kan derfor ikke bidra med overføring av karbohydrat fra de mye større glykogenlagrene i skjelettmuskulatur. Insulinom: Hos pasienter med insulinom kan administrering av glukagon i starten øke blodglukosen. Administrering av glukagon kan imidlertid direkte/indirekte (ved å øke blodglukosen i starten) stimulere til overdreven insulinfrigivelse fra et insulinom og gi hypoglykemi. Ved hypoglykemisymptomer etter en glukagondose bør glukose gis oralt eller i.v. Forsiktighet må utvises ved glukagonom. Restitusjonstid: Ca. 15% av pasientene i den sentrale studien oppnådde glukoseutvinning etter ≥20 minutter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ubetydelig påvirkning. Etter en alvorlig hypoglykemisk hendelse kan konsentrasjons- og reaksjonsevnen være svekket, og bilkjøring/bruk av maskiner skal unngås inntil pasienten er stabil.

Interaksjoner

Insulin: Antagonistisk effekt. Indometacin: Ved samtidig bruk kan glukagon miste evnen til å øke blodglukose eller til og med gi hypoglykemi. Warfarin: Glukagon kan øke den antikoagulerende effekten av warfarin. Betablokkere: Midlertidig (pga. glukagons korte t1/2) høyere økning i hjerterytme og blodtrykk kan forventes, og kan kreve behandling hos pasienter med koronararteriesykdom.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer ikke placenta. Glukagon er brukt av gravide med diabetes, og skadelige effekter mhp. graviditetsforløpet og/eller på fosteret/det nyfødte barnet er ikke vist. Kan brukes under graviditet.
AmmingGlukagon fjernes svært raskt fra blodet (t1/2 3-6 minutter), og mengden som utskilles i morsmelk etter behandling av en alvorlig hypoglykemisk reaksjon forventes å være svært liten. Brytes ned i mage-tarmkanalen og absorberes ikke i intakt form, og har derfor ikke metabolsk effekt hos barnet. Kan brukes under amming.
FertilitetSvekker ikke fertilitet hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKvalme, oppkast, motilitetshemming i mage-tarmkanalen, økt blodtrykk og hjerterytme.
BehandlingVed mistanke om overdose kan serumkaliumnivå reduseres og bør overvåkes og justeres ved behov. Ved dramatisk blodtrykksøkning er ikke-selektive alfablokkere effektive for å senke blodtrykket i den korte tidsperioden hvor det er behov for kontroll (se Forsiktighetsregler).

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHyperglykemisk middel som mobiliserer leverglykogen, som frigjøres i blodet som glukose. Glykogenlagrene i leveren er nødvendige for at glukagon skal gi en antihypoglykemisk effekt.
AbsorpsjonS.c. injeksjon på 1 mg hos pasienter med diabetes mellitus type 1 ga en gjennomsnittlig glukagon Cmax på 2481,3 pg/ml. Tmax 50 minutter. AUC0-240 minutter 3454,6 pg × time/ml.
FordelingTilsynelatende Vd 137-2425 liter.
HalveringstidGjennomsnittlig t1/2 31,9 ± 9,1 minutter.
MetabolismeI stor grad i lever, nyre og plasma.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 15-25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i forseglet foliepose frem til bruk for å beskytte mot lys og fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ogluo, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 1 stk. (ferdigfylt penn)
548317

Blå resept

1 134,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ogluo INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2023


Sist endret: 11.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)