Nycoplus Calcigran

Nycoplus Calcigran Forte

Takeda

Kalsiumpreparat med D-vitamin.

ATC-nr.: A12A X-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A12A A04
Kalsiumkarbonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11C C05
Kolekalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.08.2018) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TYGGETABLETTER 500 mg/200 IE: Nycoplus Calcigran: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 5 µg tilsv. 200 IE, xylitol, sukralose, sukrose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.


TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Nycoplus Calcigran Forte: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 µg tilsv. 400 IE, xylitol, sukralose, sukrose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Spearmintsmak.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos voksne med identifisert risiko. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.
Reseptfri bruk: Voksne >18 år: Tilleggsbehandling ved benskjørhet (osteoporose) etter at diagnosen er stilt av lege og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll. Eldre >75 år: Forebygging og behandling av kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd.

Dosering

Tilleggsbehandling ved osteoporose: Voksne inkl. eldre: Nycoplus Calcigran: 1 tyggetablett 2-3 ganger daglig. Nycoplus Calcigran Forte: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Vitamin D- og kalsiummangel: Voksne inkl. eldre: Nycoplus Calcigran: 1 tyggetablett 1-3 ganger daglig. Nycoplus Calcigran Forte: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. Barn og ungdom: Nycoplus Calcigran: 1 tyggetablett 1-2 ganger daglig.
Tilleggsbehandling ved benskjørhet (osteoporose) etter at diagnose er stilt av lege og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll (reseptfri bruk): Voksne >18 år: Nycoplus Calcigran: 1 tyggetablett 1-3 ganger daglig. Nycoplus Calcigran Forte: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Forebygging og behandling av kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd (reseptfri bruk): Eldre >75 år: Nycoplus Calcigran: 1 tyggetablett 1-3 ganger daglig. Nycoplus Calcigran Forte: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom: Skal ikke bruke Nycoplus Calcigran Forte.
Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Kan tygges eller suges på.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Nyresten (nefrolitiasis). D-hypervitaminose.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum overvåkes og nyrefunksjon bør også monitoreres med serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig viktig hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til nyrestendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Tabletter med kalsium og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi og tegn på nedsatt nyrefunksjon, og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for forkalkning av bløtvev må vurderes. Ved samtidig behandling med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) som inneholder kalsium, er det risiko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pasientene skal derfor serumkalsiumnivået og nyrefunksjonen overvåkes. Brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig mht. kalsiuminnholdet i serum og urin. Skal ikke brukes hos immobiliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose, som kan være skadelig for tennene, samt isomalt. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <23 mg natrium pr. tyggetablett, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A12A X
Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. økt risiko for hyperkalsemi, bør derfor serumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner som derfor skal administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten til hjerteglykosider. EKG og kalsiumnivåer i serum bør derfor kontrolleres. Bisfosfonater bør tas minst 1 time før inntak av Nycoplus Calcigran/Nycoplus Calcigran Forte pga. risiko for redusert absorpsjon. Levotyroksins effekt kan reduseres ved samtidig inntak av kalsium pga. nedsatt levotyroksinabsorpsjon og administrering bør skje med minst 4 timers mellomrom. Absorpsjonen av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det tas samtidig med kalsium. Kinolonantibiotika bør tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor tas 2 timer før eller etter inntak av Nycoplus Calcigran/Nycoplus Calcigran Forte. Samtidig bruk med orlistat kan svekke absorpsjonen vitamin D3.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes ved kalsium- og vitamin D-mangel. Daglig inntak ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D.
Amming: Kan brukes. Kalsium og vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må det tas hensyn til dersom det gis tillegg av vitamin D til barnet.
Vitamin D

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppblåsthet
Hud
Svært sjeldneKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Svært sjeldneMelk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon)
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Sjeldne
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppblåsthet
Svært sjeldne
HudKløe, urticaria, utslett
Stoffskifte/ernæringMelk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon)
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Melk-alkali-syndrom kan forekomme ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser.
Symptomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning av bløtvev.
Behandling: Seponer kalsium, vitamin D, tiaziddiuretika og hjerteglykosider. Magetømming ved nedsatt bevissthet. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør hjertefunksjon og sentralt venetrykk overvåkes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kalsium A12A og vitamin D og analoger A11C C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vitamin D3 øker intestinal absorpsjon av kalsium. Inntak av kalsium og vitamin D motvirker økt produksjon av parathyreoideahormon (PTH), som er forårsaket av kalsiummangel og forårsaker bennedbrytning.
Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen.
Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig til albumin, ca. 10% er bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt globulin.
Metabolisme: Hepatisk hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Deretter omdanning i nyrene til den aktive formen 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol øker kalsiumabsorpsjonen. Ikke-metabolisert kolekalsiferol lagres i muskel- og fettvev.
Utskillelse: Kalsium: I feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D: I feces og urin.

Pakninger uten resept

Nycoplus Calcigran: 100 tyggetabletter er unntatt fra reseptplikt. Nycoplus Calcigran Forte: 90 tyggetabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 13.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Nycoplus Calcigran, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/200 IE100 stk. (plastboks)
491605
-
-
varenr. 491605

Nycoplus Calcigran Forte, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/400 IE90 stk. (plastboks)
454125
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diurese: Urinutskillelse.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

ekskresjon (utskillelse): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nefrolitiasis (nyrestein, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.