Nycoplus Calcigran Forte

Takeda
TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 µg tilsv. 400 IE, xylitol, sukralose, sukrose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Spearmintsmak.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos voksne med identifisert risiko. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.
Reseptfri bruk: Voksne >18 år: Tilleggsbehandling ved benskjørhet (osteoporose) etter at diagnosen er stilt av lege og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll. Eldre >75 år: Forebygging og behandling av kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd.

Dosering

Tilleggsbehandling ved osteoporose: Voksne inkl. eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Vitamin D- og kalsiummangel: Voksne inkl. eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Tilleggsbehandling ved benskjørhet (osteoporose) etter at diagnose er stilt av lege og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll (reseptfri bruk): Voksne >18 år: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Forebygging og behandling av kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd (reseptfri bruk): Eldre >75 år: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom: Skal ikke brukes.
Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Kan tygges eller suges på.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Nyresten (nefrolitiasis). D-hypervitaminose.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum overvåkes og nyrefunksjon bør også monitoreres med serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig viktig hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til nyrestendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Tabletter med kalsium og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi og tegn på nedsatt nyrefunksjon, og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for forkalkning av bløtvev må vurderes. Ved samtidig behandling med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) som inneholder kalsium, er det risiko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pasientene skal derfor serumkalsiumnivået og nyrefunksjonen overvåkes. Brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig mht. kalsiuminnholdet i serum og urin. Skal ikke brukes hos immobiliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose, som kan være skadelig for tennene, samt isomalt. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <23 mg natrium pr. tyggetablett, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. økt risiko for hyperkalsemi, bør derfor serumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner som derfor skal administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten til hjerteglykosider. EKG og kalsiumnivåer i serum bør derfor kontrolleres. Bisfosfonater bør tas minst 1 time før inntak av Nycoplus Calcigran Forte pga. risiko for redusert absorpsjon. Levotyroksins effekt kan reduseres ved samtidig inntak av kalsium pga. nedsatt levotyroksinabsorpsjon og administrering bør skje med minst 4 timers mellomrom. Absorpsjonen av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det tas samtidig med kalsium. Kinolonantibiotika bør tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor tas 2 timer før eller etter inntak av Nycoplus Calcigran Forte. Samtidig bruk med orlistat kan svekke absorpsjonen vitamin D3.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes ved kalsium- og vitamin D-mangel. Daglig inntak ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D.
Amming: Kan brukes. Kalsium og vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må det tas hensyn til dersom det gis tillegg av vitamin D til barnet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppblåsthet
Hud
Svært sjeldneKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Svært sjeldneMelk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon)
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Sjeldne
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppblåsthet
Svært sjeldne
HudKløe, urticaria, utslett
Stoffskifte/ernæringMelk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon)
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Melk-alkali-syndrom kan forekomme ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser.
Symptomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning av bløtvev.
Behandling: Seponer kalsium, vitamin D, tiaziddiuretika og hjerteglykosider. Magetømming ved nedsatt bevissthet. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør hjertefunksjon og sentralt venetrykk overvåkes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vitamin D3 øker intestinal absorpsjon av kalsium. Inntak av kalsium og vitamin D motvirker økt produksjon av parathyreoideahormon (PTH), som er forårsaket av kalsiummangel og forårsaker bennedbrytning.
Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen.
Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig til albumin, ca. 10% er bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt globulin.
Metabolisme: Hepatisk hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Deretter omdanning i nyrene til den aktive formen 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol øker kalsiumabsorpsjonen. Ikke-metabolisert kolekalsiferol lagres i muskel- og fettvev.
Utskillelse: Kalsium: I feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D: I feces og urin.

Pakninger uten resept

90 tyggetabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nycoplus Calcigran Forte, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/400 IE90 stk. (plastboks)
454125
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2019