NuvaRing

MSD

Antikonsepsjonsmiddel.

ATC-nr.: G02B B01

 Miljørisiko i Norge
 G03C A01
Etinyløstradiol
 
PNEC: 0,00003 μg/liter
Salgsvekt: 2,498969 kg
Miljørisiko: Bruk av etinyløstradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etinyløstradiol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etinyløstradiol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 G03A C08
Etonogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,601605 kg
Miljørisiko: Bruk av etonogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etonogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etonogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

VAGINALRING 120 μg/15 μg: Hver vaginalring inneh.: Etonogestrel 11,7 mg, etinyløstradiol 2,7 mg, hjelpestoffer. Ringen frigir gjennomsnittlig 120 μg etonogestrel og 15 μg etinyløstradiol pr. 24 timer.


Indikasjoner

Antikonsepsjon. NuvaRing er beregnet til kvinner i fruktbar alder. Sikkerhet og effekt er etablert hos kvinner 18-40 år. Beslutningen om å forskrive preparatet må tas etter en vurdering av den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme (VTE) og hvordan risikoen for VTE med preparatet er sammenlignet med andre kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se Forsiktighetsregler.

Dosering

Den første vaginalringen settes inn i skjeden den 1. dagen i menstruasjonssyklus og brukes i 3 sammenhengende uker. Start på dag 2-5 i syklus er mulig, men da bør tilleggsprevensjon (barrieremetode) brukes de første 7 dagene. Kvinnen anbefales å sjekke regelmessig at NuvaRing er på plass (f.eks. før og etter samleie). Etter 3 ukers bruk tas ringen ut på samme ukedag som den ble satt inn. Etter 1 ukes ringfri pause, der en menstruasjonslignende blødning inntreffer, settes en ny ring inn i skjeden på samme ukedag og til omtrent samme tid.
Ved bytte fra annen hormonell prevensjon: Se pakningsvedlegg/SPC.
Bruk etter abort i 1. trimester eller bruk etter fødsel eller abort i 2. trimester: Se SPC.
Ved avvik fra det anbefalte regimet: Se pakningsvedlegg/SPC.
Spesielle pasientgrupper: Ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Se bruksanvisning for innsetting og uttak i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forekomst av eller risiko for venøs tromboembolisme (VTE). Ved høy risiko for VTE pga. tilstedeværelse av flere risikofaktorer, se Forsiktighetsregler. Nåværende (på antikoagulantia) eller tidligere VTE (f.eks. dyp venetrombose eller lungeemboli). Kjent arvelig eller tilegnet predisposisjon for VTE, f.eks. APC-resistens (inkl. Faktor V Leiden), mangel på antitrombin-III, protein S eller protein C. Omfattende kirurgi med langvarig immobilisering. Forekomst av eller risiko for arteriell tromboembolisme (ATE). Nåværende, tidligere (f.eks. hjerteinfarkt) eller forstadium til hjerteinfarkt (f.eks. angina pectoris) ved ATE. Cerebrovaskulær sykdom (nåværende slag, tidligere slag eller forstadium (f.eks. forbigående iskemiske anfall (TIA)). Kjent arvelig eller tilegnet predisposisjon for ATE, f.eks. hyperhomocysteinemi og antifosfolipidantistoffer (antikardiolipinantistoffer, lupus antikoagulanter). Tidligere migrene med aura. Ved høy risiko for ATE pga. flere enn én risikofaktor (se Forsiktighetsregler) eller pga. tilstedeværelse av én alvorlig risikofaktor som diabetes mellitus med vaskulære komplikasjoner, alvorlig hypertensjon eller arvelig dyslipoproteinemi. Pankreatitt eller slik i anamnesen hvis assosiert med alvorlig hypertriglyseridemi. Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom i akutt fase så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Nåværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne). Kjente eller mistenkte maligne tilstander i genitalia eller brystene, hvis de er påvirkelige av kjønnshormoner. Udiagnostisert vaginalblødning. Samtidig bruk av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir.

Forsiktighetsregler

Før behandling innledes eller gjenopptas, foretas en grundig medisinsk undersøkelse inkl. familieanamnese og blodtrykksmåling, og fysisk undersøkelse utføres iht. kontraindikasjoner og forsiktighetsregler. Graviditet utelukkes. Kvinnen må gjøres oppmerksom på informasjonen om VTE og ATE, inkl. risiko sammenlignet med annen kombinert hormonell prevensjon (CHC), symptomer på VTE og ATE, kjente risikofaktorer og tiltak ved mistanke om trombose. For detaljert informasjon, se SPC og pakningsvedlegg. Kvinnen bør oppfordres til å lese pakningsvedlegget nøye og følge de rådene som gis. Hyppighet av senere undersøkelser baseres på etablert klinisk praksis og tilpasses individuelt. CHC øker risikoen for VTE sammenlignet med ingen bruk. Preparater som inneholder levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron er forbundet med lavest risiko for VTE. Preparater som NuvaRing kan ha opptil 2 × denne risikoen. Kvinnen må informeres om forskjellene i risiko før valg av preparat besluttes. VTE-risiko er høyest det 1. året. Noe dokumentasjon viser at risikoen øker når CHC gjenopptas etter en pause på ≥4 uker. Blant kvinner som ikke bruker CHC og som ikke er gravide, vil ca. 2 av 10 000 utvikle VTE i løpet av 1 år. Hver enkelt kvinne kan imidlertid ha høyere risiko, avhengig av underliggende risikofaktorer. Det anslås at ca. 6 av 10 000 kvinner som bruker lavdose CHC som inneholder levonorgestrel vil utvikle VTE i løpet av 1 år. For NuvaRing er resultatet av sammenlignende undersøkelser motstridende, og varierer fra 6-12 tilfeller av VTE blant 10 000 kvinner i løpet av 1 år. I begge situasjoner er antall tilfeller lavere enn det som forventes under graviditet eller barsel. VTE kan være dødelig i 1-2% av tilfellene. Risikoen for VTE øker med: Økende alder (spesielt >35 år), positiv familieanamnese (VTE hos søsken eller foreldre i relativt ung alder), fedme, langvarig immobilisering, større operasjoner, kirurgi i ben eller bekken, nevrokirurgi eller alvorlig traume. I disse situasjonene anbefales det å seponere preparatet (minst 4 uker i forveien ved planlagt kirurgi), og ikke gjenoppta bruk før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Midlertidig immobilisering, inkl. flyreise >4 timer, kan også utgjøre en risiko i tillegg til medisinske tilstander som kreft, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk-uremisk syndrom, sigdcellesykdom og kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Bruk av CHC kan være forbundet med økt risiko for ATE (hjerteinfarkt, forbigående iskemiske anfall, slag). Arterielle tromboemboliske hendelser kan være dødelige. Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikasjoner øker med: Økende alder (spesielt >35 år), røyking, dyslipoproteinemi, fedme, hypertensjon, migrene, hjerteklaffsykdom, hjerteflimmer, positiv familieanamnese (ATE hos søsken eller foreldre i relativt ung alder). Ved mistanke om arvelig disposisjon skal kvinnen henvises til spesialist for rådgivning før det tas en avgjørelse vedrørende bruk av hormonell antikonsepsjon. En økning i frekvens eller styrke av migrene (som kan være forløper for en kardiovaskulær hendelse) kan være grunnlag for å avbryte bruken av NuvaRing umiddelbart. Noe økt risiko for brystkreft. Den økte risikoen forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Levertumor må anses som en differensialdiagnose ved sterk smerte i øvre del av buken, forstørrelse av leveren eller tegn på indre blødninger i abdomen. Kvinner med hypertriglyseridemi eller slik i familieanamnesen kan ha en økt risiko for pankreatitt. Hvis vedvarende klinisk signifikant hypertensjon utvikler seg, bør bruk av preparatet avsluttes og hypertensjonen behandles. Bruken kan gjenopptas hvis normotensive verdier oppnås ved behandling med antihypertensiver. Følgende tilstander kan forekomme eller forverres ved svangerskap eller ved bruk av hormonell prevensjon: Gulsott og/eller kløe relatert til kolestase, dannelse av gallesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom, Sydenhams chorea, herpes gestationis, otoskleroserelatert hørselstap, (arvelig) angioødem. Ved akutte eller kroniske forstyrrelser av leverfunksjon seponeres preparatet inntil markørene for leverfunksjon går tilbake til normalen. Kan nedsette perifer insulinresistens og glukosetoleranse og kvinner med diabetes bør monitoreres nøye spesielt de første månedene. En forverring av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt har vært assosiert med hormonell antikonsepsjon. Kvinner med tendens til kloasma bør unngå å utsette seg for sollys eller ultrafiolette stråler. Hvis en av følgende tilstander foreligger kan kvinnen ha problemer med å sette ringen riktig på plass eller ringen kan falle ut: Livmorhalsprolaps, fremfall av fremre eller bakre skjedevegg, kraftig eller kronisk forstoppelse. Svært sjelden er det rapportert at preparatet utilsiktet er satt inn i urinrøret og kan havne i urinblæren. Feilplassering bør derfor overveies som differensialdiagnose ved symptomer på cystitt. Svært sjelden er det rapportert at ringen har festet seg i vevet i vagina og måtte fjernes av helsepersonell. Vaginitt kan forekomme. Det er ingen indikasjoner på at effekten av NuvaRing eller selve ringen påvirkes av vaginittbehandling. Nedstemthet og depresjon er kjente bivirkninger. Depresjon kan være alvorlig og er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsstart.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G02B B01
Interaksjoner kan forekomme med legemidler som induserer mikrosomale enzymer, spesielt CYP450, noe som kan resultere i økt clearance av kjønnshormoner, gjennombruddsblødninger og nedsatt effekt av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. Følgende virkestoffer omfattes av dette: Fenytoin, fenobarbital, primidon, bosentan, karbamazepin, rifampicin og muligens også okskarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, noen hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir) og ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere (f.eks. efavirenz) og preparater som inneholder johannesurt (prikkperikum). Kvinner på korttidsbehandling med slike legemidler bør midlertidig bruke tilleggsprevensjon (f.eks. barrieremetode). NuvaRing kan hindre korrekt plassering av noen kvinnelige barrieremetoder, og skal ikke brukes sammen med f.eks. pessar, cervixhette eller femidom. Kvinner på langtidsbehandling bør benytte en annen pålitelig ikke-hormonell prevensjonsmetode. For ytterligere informasjon, se SPC. Kombinasjoner av hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir) og ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere (f.eks. nevirapin) og/eller kombinasjoner med legemidler til behandling av hepatitt C-virus (f.eks.boceprevir, telaprevir) kan øke eller minske plasmakonsentrasjonen av progestogener eller østrogen. Nettoeffekten av disse endringene kan være klinisk relevante i noen tilfeller. Sikkerhet og effekt påvirkes ikke av behandling med antimykotika eller spermiedrepende midler. Andre legemidlers metabolisme kan påvirkes, ved at plasma- og vevskonsentrasjoner øker (f.eks. ciklosporin) eller reduseres (f.eks. lamotrigin). Samtidig bruk av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uten ribavirin kan øke risikoen for transaminasestigning. Brukere av NuvaRing må derfor bytte til alternativ prevensjon før oppstart av slik kombinasjonsbehandling. Behandlingen kan starte opp igjen 3 uker etter at kombinasjonsbehandlingen er fullstendig avsluttet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Hvis graviditet oppstår, skal ringen tas ut. Effekten ved bruk under graviditet er ukjent. Til tross for intravaginal administrering er intrauterine konsentrasjoner av prevensjonshormoner lik de nivåene som er observert hos p-pillebrukere. Økt risiko for VTE i post partum-perioden bør tas i betraktning ved gjenopptak av bruk etter fødsel.
Amming: Østrogener kan redusere mengden og endre sammensetningen av brystmelken. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Etter seponering bør en vente til første naturlige menstruasjon før en forsøker å bli gravid. Det gjør det lettere å beregne termin.
Etinyløstradiol|Etonogestrel

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme. Hud: Akne. Infeksiøse: Vaginale infeksjoner. Kjønnsorganer/bryst: Smerter i bekkenet, ømme bryster, genital kløe, dysmenoré, vaginal utflod. Nevrologiske: Hodepine, migrene. Psykiske: Depresjon, nedsatt libido. Undersøkelser: Vektøkning. Øvrige: Ubehag av ringen, utstøting. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, oppblåst mage, forstoppelse. Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Alopesi, eksem, kløe, utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cervisitt, cystitt, urinveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Amenoré, ubehag i brystene, forstørrede bryster, brystspreng, cervixpolypper, blødning under samleie, dyspareuni, cervix-ektopi, fibrocystisk brystsykdom, menoragi, metroragi, ubehag i bekkenet, premenstruelt syndrom, kramper i uterus, brennende følelse i skjeden, vond lukt fra skjeden, smerter i skjeden, vulvovaginalt ubehag, vulvovaginal tørrhet. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, muskelkramper, smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Svimmelhet, hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, sykelig trang til vannlating, hyppig vannlating. Psykiske: Følelsesmessig labilitet, humørsvingninger. Stoffskifte/ernæring: Økt appetitt. Undersøkelser: Forhøyet blodtrykk. Øye: Synsforstyrrelse. Øvrige: Tretthet, irritabilitet, utilpasshet, ødemer, følelse av fremmedlegeme, komplikasjoner med ringen. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: ATE, VTE. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kloasma, urticaria. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. angioødem og anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Galaktoré, penisforstyrrelse. Øvrige: Fastgroing av vev der ringen er plassert, skade på vagina ved brukket ring.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjonen.
Absorpsjon: Rask absorpsjon fra vaginalslimhinnen. Tmax: Etonogestrel ca. 1 uke, etinyløstradiol ca. 3 dager. Absolutt biotilgjengelighet: Etonogestrel ca. 100%, etinyløstradiol ca. 56%.
Fordeling: Vd: Etonogestrel ca. 2,3 liter/kg, etinyløstradiol ca. 15 liter/kg.
Halveringstid: Etonogestrel: Ca. 29 timer, plasmaclearance ca. 3,5 liter/time. T1/2 for metabolittutskillelsen ca. 6 dager. Etinyløstradiol: Ca. 34 timer. Plasmaclearance ca. 35 liter/time. T1/2 for metabolittene ca. 1,5 dag.
Utskillelse: Via urin og galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Hos grossist og apotek: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter utlevering til bruker: Oppbevares ved romtemperatur (<30°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Holdbarhet etter utlevering er 4 måneder (farmasøyten må angi ekspedisjonsdato på pakningen).

Sist endret: 01.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


NuvaRing, VAGINALRING:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 μg/15 μg3 stk.
007852
SPC_ICON-
Byttegruppe
367,70 (trinnpris 267,90)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspareuni (smerte under samleie): Smerte ved samleie.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.