Norditropin NordiFlex

Novo Nordisk
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml og 15 mg/1,5 ml: Hver ferdigfylt penn inneh.: Somatropin 5 mg, resp. 10 mg og 15 mg, mannitol, histidin, poloksamer 188, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1,5 ml.


Indikasjoner

Barn: Veksthemming som følge av veksthormonmangel («Growth Hormone Deficiency», GHD). Veksthemming hos jenter som følge av gonadal dysgenesi (Turners syndrom). Vekstretardasjon hos prepubertale barn som følge av kronisk nyresykdom. Vekstforstyrrelse hos barn med lav høyde (nåværende høyde SDS (Standard deviation score) <-2,5 og foreldrejustert høyde SDS <-1), som er født små i forhold til gestasjonsalder (SGA), med en fødselsvekt og/eller lengde under -2 SD, som ved fireårsalderen eller senere ikke har vist innhentningsvekst (HV SDS <0 i løpet av det siste året). Veksthemming som følge av Noonans syndrom. Voksne: Veksthormonmangel fra barnealderen: Pasienter med GHD fra barnealderen bør reevalueres for sekretorisk kapasitet av veksthormon etter at lengdeveksten er avsluttet. Testing er ikke nødvendig for dem som mangler mer enn 3 hypofysehormoner, har alvorlig GHD pga. kjent genetisk årsak, strukturelle hypothalamus/hypofyse abnormaliteter, CNS-tumorer eller høydose kranial stråling, eller med GHD sekundært til hypothalamus-/hypofysesykdom eller skade, eller dersom målinger med seruminsulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1) er <-2 SDS etter minst 4 uker uten veksthormonbehandling. Hos alle andre pasienter er det nødvendig med IGF-1-måling og veksthormonstimuleringstest. GHD som starter i voksen alder: Uttalt GHD ved kjent sykdom i hypothalamus/hypofyse, kranial stråling og hjerneskade forårsaket av traume. GHD bør være ledsaget av en annen akse med utfall, foruten prolaktin. GHD bør påvises ved én provokasjonstest etter instituering av adekvat substitusjonsbehandling i alle akser med utfall. Hos voksne er insulintoleransetesten den foretrukne provokasjonstesten. Dersom insulintoleransetesten er kontraindisert skal alternativ provokasjonstest brukes. Kombinert arginin-GHRH provokasjonstest er anbefalt. Arginintest eller glukagontest kan også overveies, men disse testene har imidlertid mindre etablert diagnostisk verdi enn insulintoleransetesten.

Dosering

For å bedre sporbarheten skal navn og batchnr. protokollføres. Skal kun forskrives av leger som har særlig kjennskap til de ulike indikasjonene. Individuell dosering. Dosen bør reguleres i overensstemmelse med pasientens kliniske og biokjemiske respons på behandlingen. Maks. daglig dose bør ikke overskrides.
Veksthormonmangel: Barn: 0,025-0,035 mg/kg/dag eller 0,7-1,0 mg/m2/dag. Ved vedvarende GHD etter avsluttet lengdevekst, bør veksthormonbehandlingen fortsettes for å oppnå fullstendig somatisk utvikling som voksen, inkl. økning av ikke-adipøst vev og benmineraler (for doseringsveiledning, se Voksne). Voksne: Hos pasienter med GHD fra barnealderen er anbefalt dose ved gjenopptagelse av behandling 0,2-0,5 mg/dag med etterfølgende dosejustering på grunnlag av IGF-1 konsentrasjonsbestemmelse. Hos pasienter som får GHD i voksen alder anbefales det å starte behandlingen med en lav dose på 0,1-0,3 mg/dag. Økes gradvis med månedlige intervaller avhengig av klinisk respons og pasientens bivirkningserfaring. Serum-IGF-1 kan brukes som veiledning for dosetitreringen. Kvinner kan trenge høyere doser enn menn, og over tid viser menn en økende følsomhet for IGF-1. Det er dermed en risiko for at kvinner, spesielt de på oral østrogensubstitusjonsbehandling, blir underbehandlet mens menn blir overbehandlet. Dosebehovet vil reduseres med økende alder. Vedlikeholdsdoser varierer betydelig, men overskrider sjelden 1,0 mg/dag.
Turners syndrom: Barn: 0,045-0,067 mg/kg/dag eller 1,3-2,0 mg/m2/dag.
Kronisk nyresykdom: Barn: 0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag.
Kortvokste barn født små for gestasjonsalder: 0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Vanligvis anbefales en dose på 0,035 mg/kg/dag inntil slutthøyde er oppnådd. Behandlingen bør avbrytes hvis veksthastigheten etter det første året med behandling er <+1 SDS. Behandlingen bør avbrytes hvis veksthastigheten er <2 cm/år og, om bekreftelse kreves, benalder er >14 år (jenter) eller >16 år (gutter), svarende til lukning av epifysevekstskivene.
Noonans syndrom: Barn: Anbefalt dose 0,066 mg/kg/dag, men 0,033 mg/kg/dag kan være tilstrekkelig i noen tilfeller. Behandlingen bør avbrytes ved tidspunktet for epifyselukking.
Administrering: Generelt anbefales daglig s.c. injeksjon om kvelden. Injeksjonsstedet bør varieres for å forhindre lipoatrofi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Somatropin skal ikke brukes ved påvist aktiv tumor. Intrakraniell tumor skal være inaktiv, og antitumorbehandling skal være fullført før initiering av veksthormonbehandling. Behandlingen skal avbrytes ved påvist tumorvekst. Somatropin skal ikke brukes for å fremme lengdevekst hos barn med lukket epifyse. Pasienter med akutt kritisk sykdomstilstand som følge av komplikasjoner etter åpen hjerte- eller bukkirurgi, multiple traumer, akutt respirasjonssvikt eller lignende tilstander, skal ikke behandles med somatropin. Hos barn med kronisk nyresykdom skal behandling med somatropin avbrytes ved nyretransplantasjon.

Forsiktighetsregler

Barn: Barn som behandles med somatropin bør regelmessig vurderes av spesialist. Behandling bør alltid institueres av lege med særlig kjennskap til veksthormon og behandling. Begrenset med data vedrørende slutthøyde for barn med Noonans syndrom etter behandling, og for barn med kronisk nyresykdom foreligger det ingen slike data. Stimulering av lengdevekst hos barn kan kun forventes inntil epifyselukking. Prader-Willis syndrom: Plutselig død er rapportert etter oppstart med veksthormonbehandling hos pasienter med Prader-Willis syndrom, som hadde én eller flere av følgende risikofaktorer: Alvorlig fedme, tidligere øvre luftveisobstruksjon, søvnapné eller uidentifisert luftveisinfeksjon. Kortvokste barn født SGA: Andre medisinske årsaker eller annen behandling som kan forklare vekstmangelen bør utelukkes, før behandling med veksthormon iverksettes. Begrenset erfaring med å begynne behandling av kortvokste barn født SGA, som nærmer seg puberteten. Det anbefales derfor ikke å begynne behandlingen nær pubertetsstart. En del av den oppnådde vekstøkning ved behandling av SGA-barn kan gå tapt, dersom behandlingen avbrytes før slutthøyde er oppnådd. Erfaring med pasienter med Silver-Russels syndrom er begrenset. Turners syndrom: Det anbefales å følge veksten av hender og føtter, og dosereduksjon til nedre del av doseområdet bør vurderes ved økt vekst. Jenter med Turners syndrom har generelt økt risiko for otitis media, og undersøkelse av ørene minst 1 gang i året anbefales. Kronisk nyresykdom: Doseringen er individuell og må justeres i samsvar med individuell respons. Vekstforstyrrelsen bør klarlegges før behandling iverksettes ved å følge veksten under optimal behandling av nyresykdom i ett år. Konservativ behandling av uremi bør fortsettes og om nødvendig bør dialyse opprettholdes under somatropinterapi. Nyrefunksjon hos pasienter med kronisk nyresykdom bør observeres mht. et betydelig fall eller stigning i glomerulær filtrasjonshastighet. Skoliose: Er kjent for å være mer utbredt i enkelte pasientgrupper behandlet med somatropin, f.eks. ved Turners syndrom og Noonans syndrom. I tillegg kan rask vekst hos ethvert barn føre til utvikling av skoliose. Somatropin er ikke vist å øke hyppigheten eller alvorlighetsgraden av skoliose. Tegn på skoliose bør overvåkes under behandlingen. Blodglukose og insulin: Ved Turners syndrom og hos kortvokste barn født SGA anbefales det å måle fastende insulin og blodglukose før behandling iverksettes, og deretter årlig. Ved økt risiko for diabetes mellitus (f.eks. familiær diabetes, fedme, alvorlig insulinresistens, acanthosis nigricans) bør oral glukosetoleransetest (OGTT) foretas. Hvis diabetes konstateres, skal somatropin ikke administreres. Somatropin påvirker karbohydratstoffskiftet, og pasienten bør derfor observeres for tegn på glukoseintoleranse. IGF-1: Ved Turners syndrom og hos kortvokste barn født SGA anbefales det å måle IGF-1 før behandlingsstart, og deretter 2 ganger årlig. Hvis IGF-1 ved gjentatte målinger overstiger +2 SD sammenlignet med referansenivåer for alder og pubertal status, bør dosen reduseres for å oppnå IGF-1 nivå innen normalområdet. Voksne: Veksthormonmangel hos voksne er en livslang sykdom, og bør derfor behandles deretter. Det er imidlertid begrenset erfaring med behandling av veksthormonmangel utover 5 år og hos pasienter >60 år. Generelt: Neoplasmer: Det foreligger ikke dokumentasjon som tilsier økt risiko for ny primær cancer hos barn eller voksne som behandles med somatropin. Hos pasienter med komplett remisjon etter tumorer eller maligne sykdommer, har somatropinbehandling ikke vært assosiert med større hyppighet av tilbakefall. Totalt sett er det observert en svak økning i sekundære neoplasmer hos personer behandlet med somatropin som har overlevd cancer i barndommen, og hyppigst blant disse er intrakranielle tumorer. Tidligere eksponering for stråling ser ut til å være av størst betydning som risikofaktor ved sekundære neoplasmer. Pasienter som har oppnådd komplett remisjon etter tumorer eller malign sykdom bør følges nøye mht. tilbakefall etter oppstart av somatropinbehandling. Leukemi: Rapportert hos et lite antall pasienter med veksthormonmangel, og noen av disse ble behandlet med somatropin. Det er imidlertid ikke belegg for at leukemiinsidensen er økt hos de som får veksthormon og som er uten predisponerende faktorer. Benign intrakraniell hypertensjon: I tilfeller med alvorlig eller tilbakevendende hodepine, synsforstyrrelser, kvalme og/eller oppkast anbefales det å utføre fundoskopi med henblikk på papillødem. Ved papillødem bør diagnosen benign intrakraniell hypertensjon vurderes, og hvis hensiktsmessig bør somatropinbehandlingen avbrytes. Nøye overvåkning av symptomer på intrakraniell hypertensjon er nødvendig dersom somatropinbehandlingen gjenopptas. Pasienter med veksthormonmangel sekundært til intrakraniell lesjon, bør undersøkes regelmessig for progresjon eller residiv av underliggende sykdomsprosess. Thyreoideafunksjon: Somatropin øker den ekstratyreoidale omdannelsen av T4 til T3 og kan med dette avdekke begynnende hypotyreoidisme. Thyreoideafunksjonen bør derfor overvåkes hos alle pasienter. Ved hypopituitarisme må standard substitusjonsbehandling overvåkes nøye ved administrering av somatropinbehandling. Ved progressiv sykdom i hypofysen kan hypotyreose utvikles. Pasienter med Turners syndrom har økt risiko for å utvikle primær hypotyreose, assosiert med antityreoide antistoffer. Hypotyreose påvirker responsen på somatropinbehandlingen, og det bør foretas regelmessige thyreoideafunksjonstester og substitusjon med thyreoideahormon når indisert. Insulinsensitivitet: Pasienten bør overvåkes for tegn på glukoseintoleranse da somatropin kan redusere insulinsensitiviteten. Ved diabetes mellitus kan det være nødvendig å justere insulindosen etter behandlingsstart med somatropin. Pasienter med diabetes eller glukoseintoleranse bør overvåkes nøye ved somatropinbehandling. Antistoffer: En liten prosentandel av pasientene kan utvikle antistoffer mot somatropin. Bindingskapasiteten til disse antistoffene er lav og det er ingen effekt på veksthastigheten. Test for antistoffer mot somatropin bør utføres hos alle pasienter som ikke responderer på behandling. Akutt binyresvikt: Introduksjon av somatropinbehandling kan føre til 11βHSD-1-hemming og redusert kortisolnivå i serum. Ved somatropinbehandling kan tidligere udiagnostisert sentral (sekundær) hypoadrenalisme avdekkes, og substitusjonsbehandling med glukokortikoider kan bli nødvendig. I tillegg kan pasienter på substitusjonsbehandling med glukokortikoider mot tidligere diagnostisert hypoadrenalisme trenge økt vedlikeholds- eller stressdose, etter oppstart av somatropinbehandling. Samtidig bruk med oral østrogenbehandling: Dersom en kvinne på somatropinbehandling starter med oral østrogenbehandling, kan det være nødvendig å øke somatropindosen for å opprettholde IGF-1-serumnivåer innenfor referanseområdet for gjeldende aldersgruppe. Dersom en kvinne på somatropinbehandling derimot avslutter oral østrogenbehandling, kan det være nødvendig å redusere somatropindosen for å unngå overskudd av veksthormoner og/eller bivirkninger. Femoral epifyseløsning: Hos pasienter med endokrine sykdommer, inkl. veksthormonmangel, kan epifyseløsning i hoften forekomme hyppigere enn i befolkningen generelt. En pasient som behandles med somatropin og som utvikler halting eller klager over smerter i hofte eller kne, bør evalueres av lege. Akutt kritisk sykdom: Hos pasienter med akutt kritisk sykdomstilstand som følge av komplikasjoner etter åpen hjerte- eller bukkirurgi, multiple traumer eller akutt respirasjonssvikt, og behandlet med høye doser somatropin (5,3-8 mg/dag), er det sett økt dødelighet, se Kontraindikasjoner. Sikkerheten for fortsatt behandling med veksthormon hos pasienter som får substitusjonsbehandling ved godkjente indikasjoner og som samtidig får ovennevnte komplikasjoner er ikke fastsatt. Potensiell fordel kontra risiko må derfor vurderes ved fortsatt behandling med somatropin til akutt kritiske syke pasienter.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig behandling med glukokortikoider hemmer de vekstfremmende virkningene av somatropin. Pasienter med ACTH-mangel må få sin glukokortikoid-substitusjonsbehandling nøye justert for å unngå hemmende virkning på veksten. Veksthormon reduserer konverteringen av kortison til kortisol, og kan avdekke tidligere uoppdaget sentral hypoadrenalisme, eller gjøre lave substitusjonsdoser av glukokortikoider uvirksomme. Hos kvinner som tar oral østrogensubstitusjonsbehandling kan det være nødvendig med høyere doser av veksthormon for å oppnå behandlingsmålet. Data fra en interaksjonsstudie hos voksne med veksthormonmangel tyder på at administrering av somatropin kan øke clearance av forbindelser som er kjent for å metaboliseres av CYP450-isoenzymer. Clearance av forbindelser som metaboliseres av CYP3A4 kan øke spesielt, noe som kan resultere i lavere plasmanivåer av disse forbindelsene. Den kliniske betydningen av dette er ukjent. Effekten av somatropin på slutthøyde kan også påvirkes av samtidig behandling med andre hormoner, f.eks. gonadotropin, anabole steroider, østrogen og thyreoideahormon. Justering av insulindosen hos pasienter som behandles med insulin kan være nødvendig etter behandlingsstart med somatropin. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Studier på dyr er ikke tilstrekkelige mht. effekter på svangerskapsforløp, embryoføtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Ingen kliniske data fra gravide er tilgjengelige. Somatropin er derfor ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kliniske studier med ammende er ikke utført. Forsiktighet bør derfor utvises ved administrering av somatropin til ammende.
Fertilitet: Fertilitetsstudier er ikke utført.

 

Bivirkninger

Voksne

OrganklasseBivirkning
Generelle
Svært vanligePerifert ødem
Mindre vanligeSmerte på injeksjonsstedet
Hud
Mindre vanligeKløe
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, leddstivhet, myalgi
Mindre vanligeMuskelstivhet
Nevrologiske
VanligeHodepine, parestesi
Mindre vanligeKarpaltunnelsyndrom
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeDiabetes mellitus type 2

Voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerellePerifert ødem
Vanlige
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, leddstivhet, myalgi
NevrologiskeHodepine, parestesi
Mindre vanlige
GenerelleSmerte på injeksjonsstedet
HudKløe
Muskel-skjelettsystemetMuskelstivhet
NevrologiskeKarpaltunnelsyndrom
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus type 2

Barn

OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeSmerte og reaksjon på injeksjonsstedet
SjeldnePerifert ødem
Hud
SjeldneUtslett
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneArtralgi, myalgi
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Hos barn med Turners syndrom er det rapportert om økt vekst av hender og føtter ved veksthormonbehandling. hos pasienter med Turners syndrom behandlet med høye doser veksthormon er det sett tendens til økt forekomst av otitis media.

Barn

FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleSmerte og reaksjon på injeksjonsstedet
NevrologiskeHodepine
Sjeldne
GenerellePerifert ødem
HudUtslett
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
Hos barn med Turners syndrom er det rapportert om økt vekst av hender og føtter ved veksthormonbehandling. hos pasienter med Turners syndrom behandlet med høye doser veksthormon er det sett tendens til økt forekomst av otitis media.

Etter markedsføring

Sett i tillegg til bivirkningene nevnt ovenfor.

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Ukjent frekvensHypotyreoidisme, redusert tyroksin
Immunsystemet
Ukjent frekvensAntistoffdannelse mot somatropin, overfølsomhet
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensCalvé-Legg-Perthes sykdom1
Nevrologiske
Ukjent frekvensBenign intrakraniell hypertensjon
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperglykemi
Svulster/cyster
Ukjent frekvensLeukemi2
Undersøkelser
Ukjent frekvensØkt ALP i blod

Etter markedsføring

Sett i tillegg til bivirkningene nevnt ovenfor.

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
EndokrineHypotyreoidisme, redusert tyroksin
ImmunsystemetAntistoffdannelse mot somatropin, overfølsomhet
Muskel-skjelettsystemetCalvé-Legg-Perthes sykdom1
NevrologiskeBenign intrakraniell hypertensjon
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
Svulster/cysterLeukemi2
UndersøkelserØkt ALP i blod

1Kan forekomme oftere hos pasienter med lav kroppshøyde.

2Rapportert hos et lite antall pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt overdosering kan initialt føre til lave blodsukkernivåer etterfulgt av høye blodsukkernivåer. Langtids overdosering kan resultere i tegn og symptomer som er kjent ved overskudd av humant veksthormon.

Egenskaper

Klassifisering: Humant veksthormon fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi med E. coli som vekstorganisme.
Virkningsmekanisme: Stimulerer skjelett- og annen somatisk vekst og påvirker metabolske prosesser. Normaliserer sammensetningen av kroppsvev som resulterer i en økning av ikke-adipøst vev og en nedgang i fettmasse. Det meste av virkningen av somatropin utøves via insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1).
Fordeling: Tmax: Ca. 4 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap) i ytteremballasjen. Skal ikke fryses. Skal ikke oppbevares i nærheten av kjøleelement. Oppbevaring og holdbarhet etter anbrudd: Skal ikke fryses. Holdbar i maks. 4 uker oppbevart ved 2-8°C, ev. maks. 3 uker oppbevart ved høyst 25°C.

Andre opplysninger

Oppløsningen skal ikke brukes dersom den er uklar eller misfarget. Skal ikke ristes kraftig. Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml, resp. 10 mg/1,5 ml og 15 mg/1,5 ml er en ferdigfylt penn utformet til bruk sammen med NovoFine nåler med lengde opp til 8 mm. Pennen gir maks. 1,5 mg, resp. 3 mg og 4,5 mg somatropin pr. dose i trinn på 0,025 mg, resp. 0,05 mg og 0,075 mg somatropin. Bruksanvisningen må følges nøye.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Norditropin NordiFlex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/1,5 ml1,5 ml (ferdigfylt penn)
444662
H-resept
-
1501,80C
10 mg/1,5 ml1,5 ml (ferdigfylt penn)
131875
H-resept
-
2967,30C
15 mg/1,5 ml1,5 ml (ferdigfylt penn)
111035
H-resept
-
4103,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2020