Nootropikum med psykostimulerende egenskaper, GABA-derivat.

N06B X03 (Piracetam)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 1,2 g: Hver tablett inneh.: Piracetam 1,2 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus.

Dosering

Anbefalt startdose er 7,2 g daglig, som økes med 4,8 g hver 3.-4. dag til en maks. dose på 24 g daglig, fordelt på 2-3 enkeltdoser. Ved samtidig behandling med andre antimyokloniske preparater, bør doseringen av disse være uendret. Ved forbedring av klinisk status bør doseringen av andre preparater mot myoklonus reduseres hvis mulig. Behandling med piracetam bør fortsette så lenge den cerebrale sykdommen er tilstede. Ved en akutt episode kan spontan utvikling forekomme over tid, og det bør hver 6. måned gjøres et forsøk på å redusere, ev. seponere behandlingen, se under.
SeponeringReduksjon, ev. seponering, bør gjøres ved å redusere dosen med 1,2 g hver 2. dag (hver 3.-4. dag ved Lance-Adams syndrom). Brå seponering bør unngås ved myoklonus, da dette kan indusere plutselige mulige tilbakefall eller seponeringsanfall.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

  Gruppe

  ClCR
  (ml/minutt)

  Dose og hyppighet

  Normal

  >80

  Vanlig daglig dose, fordelt på 2-4 doser

  Lett

  50-79

  2/3 av vanlig daglig dose, fordelt på 2 eller 3 doser

  Moderat

  30-49

  1/3 av vanlig daglig dose, fordelt på 2 doser

  Alvorlig

  <30

  1/6 av vanlig daglig dose, som 1 enkeltdose

  Terminal nyresvikt

  -

  Kontraindisert

 • Barn: Anbefales ikke pga. manglende erfaring.
 • Eldre: Ved langtidsbehandling skal ClCR evalueres regelmessig for å kunne tilpasse dosen etter behov.
Administrering Daglig dose bør fordeles på 2-4 doser. Bør svelges med væske. Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre pyrrolidonderivater. Terminal nyresvikt. Hjerneblødning. Huntingtons chorea.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon, se Dosering. Seponering, se Dosering. Pga. piracetams effekt på plateaggregering bør forsiktighet utvises ved alvorlig blødning, risiko for blødning, som ved gastrointestinale sår, underliggende hemostaselidelser, tidligere hjerneblødning, ved omfattende kirurgi inkl. tannkirurgi, og ved bruk av antikoagulanter eller preparater som hemmer blodplateaggregering inkl. lavdose ASA. Hjelpestoffer: Inneholder 46 mg natrium pr. 24 g piracetam, tilsv. 2,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for voksne. Dette må tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og dette bør tas hensyn til.

Interaksjoner

Forvirring, irritabilitet og søvnforstyrrelser er rapportert ved samtidig bruk av thyreoideahormoner. Ved samtidig bruk av acenokumarol er det sett redusert plateaggregering, frigivelse av β-tromboglobulin, nivåer av fibrinogen og von Willebrands faktorer (VIII:C, VIII:vW:Ag, VIII:vW:RCo) og viskositet av fullblod og plasma.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPiracetam krysser placenta. Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Legemiddelkonsentrasjonen hos nyfødte er ca. 70-90% av morens nivåer. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke nytten oppveier risikoen.
AmmingGår over i morsmelk. Skal derfor ikke brukes ved amming, eller amming skal opphøre ved bruk av piracetam.
FertilitetIngen effekt er sett på fertilitet hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingMageskylling og fremkalling av brekninger. Symptomatisk behandling, ev. inkl. hemodialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePatofysiologien for myoklonus og eksakt virkningsmekanisme for piracetam er ikke fullstendig klarlagt. Piracetam antas å ha nevroprotektive egenskaper gjennom effekt på cellemembranen. Antas å påvirke membranassosierte cellefunksjoner som ATP-produksjon, nevrotransmisjon og second messenger-aktivitet.
AbsorpsjonRaskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Biotilgjengelighet tilnærmet 100%. Cmax nås etter 11/2 time, i cerebrospinalvæsken etter 2-8 timer.
FordelingVd ca. 0,6 liter/kg.
Halveringstid4-6 timer.
UtskillelseRaskt og nærmest fullstendig via nyrene (>95% etter 30 timer). Renal clearance er 81 ml/minutt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Nootropil, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1,2 g 100 stk. (blister)
004861
Blå resept 375,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Nootropil TABLETTER, filmdrasjerte 1,2 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.02.2020


Sist endret: 26.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)