Nipruss

Øresund Pharma


Antihypertensiv, vasodilatator.

C02D D01 (Nitroprussid)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg: Hver ampulle inneh.: Natriumnitroprussiddihydrat 60 mg (tilsv. natriumnitroprussid 53 mg).


Indikasjoner

Behandling av hypertensive kriser hos voksne. Kontrollert intraoperativ hypotensjon hos voksne. Preparatet er uegnet til permanent behandling.

Dosering

Voksne: Det skal generelt startes opp med lave infusjonsdoser. Gir øyeblikkelig hypotensiv effekt. Baselineverdier oppnås raskt etter avsluttet infusjon. I titreringsfasen er nøyaktig titrering nødvendig, med blodtrykksmålinger enten hvert minutt eller hvert 2. minutt. Mot slutten av infusjonen reduseres infusjonshastigheten gradvis. Dose ved infusjonsstart er natriumnitroprussiddihydrat 0,2 μg/kg/minutt og fordobles deretter hvert 3.-5. minutt, til ønsket blodtrykksnivå er nådd. Infusjonshastigheten varierer mellom natriumnitroprussiddihydrat 0,2-10 μg/kg/minutt. For å oppnå kontrollert hypotensjon under kirurgiske inngrep anbefales det ikke å overskride total mengde natriumnitroprussiddihydrat 1-1,5 mg/kg. Ved infusjoner som gis over flere dager, f.eks. til behandling av hypertensive kriser, vil maks. doser nevnt ovenfor vanligvis bli overskredet. Ved administrering kan en sprøytepumpe (Perfusor) eller en Infusomat brukes (se tabell 2 og Tilberedning/Håndtering). Tabell 1. Doseringstabell for natriumnitroprussiddihydrat 1,2 mg/ml, til 50 ml Perfusor sprøytepumpe:

 

 

 

 

Infusjonsfart i ml/time

 

 

 

Natriumnitroprussiddihydrat μg/kg/minutt

 

 

 

0,2

0,4

0,8

1

1,6

3,2

5

6,4

10

Kroppsvekt (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0,3

0,6

1,2

1,5

2,4

4,8

7,5

9,6

15

35

0,4

0,7

1,4

1,8

2,8

5,6

8,8

11,2

17,5

40

0,4

0,8

1,6

2

3,2

6,4

10

12,8

20

45

0,5

0,9

1,8

2,3

3,6

7,2

11,3

14,4

22,5

50

0,5

1

2

2,5

4

8

12,5

16

25

55

0,6

1,1

2,2

2,8

4,4

8,8

13,8

17,6

27,5

60

0,6

1,2

2,4

3

4,8

9,6

15

19,2

30

65

0,7

1,3

2,6

3,3

5,2

10,4

16,3

20,8

32,5

70

0,7

1,4

2,8

3,5

5,6

11,2

17,5

22,4

35

75

0,8

1,5

3

3,8

6

12

18,8

24

37,5

80

0,8

1,6

3,2

4

6,4

12,8

20

25,6

40

85

0,9

1,7

3,4

4,3

6,8

13,6

21,3

27,2

42,5

90

0,9

1,8

3,6

4,5

7,2

14,4

22,5

28,8

45

95

1

1,9

3,8

4,8

7,6

15,2

23,8

30,4

47,5

100

1

2

4

5

8

16

25

32

50

Tabell 2. Dosering av Nipruss i Perfusor eller Infusomat, og dosering av natriumtiosulfat i Perfusor:

Dosering av Nipruss via

 

 

Dosering av natriumtiosulfat 100 mg/ml

Perfusor i 50 ml

Infusomat i 250 ml

Infusomat i 500 ml

Perfusor

1-10 ml/time

5-50 ml/time

10-100 ml/time

1 ml/time

11-20 ml/time

51-100 ml/time

101-200 ml/time

2 ml/time

21-30 ml/time

101-150 ml/time

201-300 ml/time

3 ml/time

31-40 ml/time

151-200 ml/time

301-400 ml/time

4 ml/time


Forebygging av cyanidtoksisitet: For å forhindre cyanidforgiftning på en effektiv måte (pga. at det ikke er mulighet for tilstrekkelig avgiftningskapasitet i kroppen) anbefales Nipruss-administrering samtidig med kontinuerlig infusjon av natriumtiosulfatoppløsning, via separat venøs tilgang i et forhold på ca. 1:10 (natriumnitroprussiddihydrat:natriumtiosulfat) basert på vekten av virkestoffene. Når det gjelder den praktiske prosedyren, anbefales det å trekke natriumtiosulfatoppløsning 100 mg/ml opp i en annen Perfusor-sprøyte og gi infusjonen i et volumforhold på ca. 10:1 (natriumnitroprussiddihydrat:natriumtiosulfat) via en separat venøs tilgang, se tabell 2 ovenfor og Tilberedning/Håndtering. Ved bruk av en Infusomat-sprøyte til Nipruss, skal volumforholdet være 50:1 eller 100:1 (se også tabell 2 ovenfor). Som antidot ved mistanke om eller observert cyanidtoksisitet (f.eks. når tiosulfat ikke er tilgjengelig til samtidig administrering) kan det være nødvendig med hydroksokobalamin og/eller methemoglobindannende midler. Sikkerhetsopplysningene som gjelder for disse legemidlene skal følges. For symptomer på cyanidtoksisitet, se Overdosering/Forgiftning.
Tiocyanattoksisitet: Hvis preparatet gis som infusjon over flere dager (ved høye doser allerede før 24 timer er passert), skal tiocyanatnivået overvåkes, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, og skal ikke overstige 6 mg/100 ml. Tiocyanatkonsentrasjoner >6 mg/100 ml gir toksisitetssymptomer som f.eks. svakhet, oppkast, svimmelhet og tinnitus. Ved tiocyanatforgiftning skal infusjonen seponeres, og om nødvendig skal tiocyanat fjernes fra kroppen vha. dialyse. For symptomer på tiocyanatforgiftning, se Overdosering/Forgiftning.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Cyanidet som frigis fra natriumnitroprussid, metaboliseres primært av leverenzymer og kan derfor hope seg opp ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon, og dosetitrering skal utføres omhyggelig. Ved nedsatt leverfunksjon skal tegn på cyanidtoksisitet overvåkes nøye. Om nødvendig skal preparatet gradvis reduseres eller seponeres, og instruksjonene for behandling av cyanidtoksisitet skal følges. Nedsatt nyrefunksjon: Hvis preparatet gis som infusjon over flere dager (ved høye doser gjelder dette allerede før 24 timer er passert), skal tiocyanatnivået overvåkes, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, og nivået skal ikke overstige 6 mg/100 ml. Barn og ungdom Bør ikke brukes, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen data. Eldre: Har ofte behov for lavere doser.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstituering og fortynning: Pulveret oppløses i vann til injeksjonsvæsker eller i 5% glukoseoppløsning. Den konsentrerte oppløsningen har en rødbrun farge og skal aldri injiseres direkte. Til ytterligere fortynning skal kun 5% glukoseoppløsning brukes. Skal ikke blandes med andre legemidler. Oppløsningen må klargjøres umiddelbart før bruk. Fortynnet oppløsning til infusjon er lysegul og følsom overfor lys. Beskyttelse mot lys kan oppnås vha. fargede sprøyter og rør. Sterkt fargede oppløsninger skal ikke brukes. Ved bruk av Perfusor sprøytepumpe (se også doseringstabell 1 ovenfor): Ved bruk av en Perfusor, trekker man først 50 ml av en 5% glukoseoppløsning inn i en 50 ml Perfusor-sprøyte. Nipruss-ampullen åpnes og fylles opp til ca. 3/4 av volumet med glukoseoppløsning fra Perfusor-sprøyten. Når pulveret er oppløst, trekkes den konsentrerte oppløsningen opp i Perfusor-sprøyten. For å forhindre overdosering må innholdet av sprøyten blandes homogent ved risting. Ved bruk av Infusomat (se også tabell 2 ovenfor): Ved bruk av Infusomat, sprøytes innholdet av 1 ampulle, etter oppløsning i vann til injeksjonsvæsker eller 5% glukoseoppløsning, i 250 eller 500 ml 5% glukoseoppløsning. Til kontrollert intraoperativ hypotensjon anbefales fortynning i 250 ml. For konvertering av doseringen, se doseringstabell 1 ovenfor. Infusjonshastighetene angitt i tabell 1, i ml/time, ganges med en faktor på 5 ved fortynning i 250 ml glukoseoppløsning, og med en faktor på 10 ved fortynning i 500 ml. For å forhindre en høy væskebelastning er en Perfusor den foretrukne metoden til langvarige infusjoner.
Administrering: Til i.v. bruk, via Perfusor sprøytepumpe (se tabell 1) eller Infusomat. Den sikreste administreringsmåten er via et separat venekateter for å forhindre aktive stoffer i å hope seg opp i rørsystemet eller i perifere vener. Infusjonsvarigheten er bl.a. basert på den totale dosen, se derfor Forsiktighetsregler og Overdosering/Forgiftning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kompenserende hypertensjon, f.eks. som forårsaket av koarktasjon av aorta (aortisk ismusstenose) eller arteriovenøs anastomose (shunt). Leber optisk atrofi (LHON). Tobakk-amblyopi. Vitamin B12-mangel. Metabolsk acidose. Hypotyreose. Intrapulmonale arteriovenøse shunter.

Forsiktighetsregler

Bruk av PDE5-hemmere: Hos pasienter som tidligere har tatt PDE5-hemmere, bør bruk av Nipruss kun skje etter nøye nytte-/risikovurdering. PDE5-hemmere kan signifikant intensivere den hypotensive effekten av Nipruss hvis Nipruss gis 24 timer etter sildenafil eller vardenafil, eller 48 timer etter tadalafil, avhengig av halveringstiden til PDE5-hemmeren. I dette tilfellet må dosetitrering av Nipruss skje med forsiktighet. Økt intrakranielt trykk: Nøye medisinsk overvåkning er nødvendig ved sykdommer forbundet med økt intrakranielt trykk. Overvåkning/målinger: Under infusjonen kreves det kontinuerlig overvåkning av EKG og ev. de viktigste hemodynamiske parametrene. Under en operasjon er det best å måle blodtrykket direkte via en arteriekanyle. I tilfeller hvor infusjoner er gitt over flere dager er blodtrykksmålinger med en ikke-invasiv teknikk tilstrekkelig. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Cyanidforgiftning: Kan forekomme hvis dosen på 0,05 mg CN-/kg/minutt (tilsv. kroppens avgiftningskapasitet) overskrides uten samtidig administrering av tiosulfat. Cyanidforgiftning kan unngås ved samtidig administrering av en tiosulfatinfusjon i en molarratio på 5:1 (tiosulfat: natriumnitroprussid), se Dosering. Tiocyanatforgiftning: Cyanid metaboliseres sammen med tiosulfat til tiocyanat, som er ca. 100 × mindre giftig sammenlignet med cyanid. Symptomer på tiocyanattoksisitet kan forekomme ved overdosering, og kan oppstå tidligere ved nedsatt nyrefunksjon enn hos pasienter med friske nyrer, se Overdosering/Forgiftning. Symptomene kan unngås dersom doseringsinstruksjonene blir overholdt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Den blodtrykkssenkende effekten av Nipruss kan bli økt ved samtidig administrering av vasodilatatorer, antihypertensiver, antihypertensiver til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon, sedativer og anestetika. Dette gjelder spesielt for pasienter som tidligere har tatt PDE5-hemmere (se Forsiktighetsregler).

Graviditet, amming og fertilitet

Bør ikke brukes under graviditet og amming pga. utilstrekkelig erfaring (brukes kun etter strengeste medisinske indikasjon).

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Lyserødt venøst blod
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Diaré, inkontinens, kvalme, oppkast
Generelle
Ukjent frekvens Reaksjon på infusjonsstedet2, svakhet, utilstrekkelig blodtrykkssenkning, takyfylaksi og legemiddeltoleranse1
Hjerte
Ukjent frekvens Arytmi, palpitasjoner, takykardi
Kar
Ukjent frekvens Alvorlig hypotensjon, rebound-effekt
Luftveier
Ukjent frekvens Hypoventilasjon, nedsatt oksygenopptak, respiratorisk paralyse
Nevrologiske
Ukjent frekvens Forvirring, hallusinasjon, hodepine, hyperrefleksi, koma, krampeanfall, miose, nervøsitet, paralyse, svimmelhet, søvnforstyrrelse, tinnitus
Psykiske
Ukjent frekvens Psykose
Skader/komplikasjoner
Ukjent frekvens Cyanidforgiftning (inkl. dødsfall), tiocyanatforgiftning
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Hypotyreoidisme, metabolsk acidose, redusert appetitt, økt laktat

1Mer sannsynlig hos yngre pasienter enn hos eldre.

2F.eks. smerte, erytem, kløe.

Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Lyserødt venøst blod
Gastrointestinale Diaré, inkontinens, kvalme, oppkast
Generelle Reaksjon på infusjonsstedet2, svakhet, utilstrekkelig blodtrykkssenkning, takyfylaksi og legemiddeltoleranse1
Hjerte Arytmi, palpitasjoner, takykardi
Kar Alvorlig hypotensjon, rebound-effekt
Luftveier Hypoventilasjon, nedsatt oksygenopptak, respiratorisk paralyse
Nevrologiske Forvirring, hallusinasjon, hodepine, hyperrefleksi, koma, krampeanfall, miose, nervøsitet, paralyse, svimmelhet, søvnforstyrrelse, tinnitus
Psykiske Psykose
Skader/komplikasjoner Cyanidforgiftning (inkl. dødsfall), tiocyanatforgiftning
Stoffskifte/ernæring Hypotyreoidisme, metabolsk acidose, redusert appetitt, økt laktat

1Mer sannsynlig hos yngre pasienter enn hos eldre.

2F.eks. smerte, erytem, kløe.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved akutt myokardinfarkt vil en overdrevet reduksjon av aortatrykket utgjøre en risiko for fall i diastolisk koronar perfusjon. Ved akutt hjertesvikt med redusert påfyllingstrykk kan hjertets minuttvolum fortsatt falle. Takyfylaksi og rebound-effekt er mulig. Cyanidforgiftning kan oppstå under behandling, dette avhenger av behandlingsvarighet og dosenivå. Kortvarig behandling med natriumnitroprussiddihydrat 2,5 μg/kg/minutt er trygt. Derimot kan 5 μg/kg/minutt etter 10 timer, 10 μg/kg/minutt etter 4 timer og 20 μg/kg/minutt så tidlig som etter 1,5 time, føre til livstruende cyanidnivåer. Symptomer på cyanidforgiftning: Lyserødt venøst blod, hypoventilasjon, økt laktat, nedsatt oksygenopptak, palpitasjoner, hjertearytmier, hodepine, metabolsk acidose, koma, respiratorisk paralyse og krampeanfall. Dødsfall er rapportert. Symptomer på tiocyanatforgiftning: Svimmelhet, hodepine, nedsatt appetitt, søvnforstyrrelser, nervøsitet, hypotyreoidisme, diaré, oppkast, inkontinens, psykose, paralyse og koma. Svært høye serumkonsentrasjoner kan føre til død.
Behandling: Reduser infusjonsdosen eller administrer antidot. Ved cyanidforgiftning anbefales 4-dimetyl-aminofenol-hydroklorid (4-DMAP) 3-4 mg/kg i.v. (produserer methemoglobin) som en korttidsvirkende antidot. Dette skal etterfølges av en natriumtiosulfatinfusjon, 50-100 mg/kg. Ved tiocyanatforgiftning skal natriumnitroprussidinfusjonen seponeres, og om nødvendig skal tiocyanat fjernes via dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumnitroprussid har en dilaterende effekt på musklene i de prekapillære arteriolene og på de venøse kapasitans-blodårene. Dempende effekt på vener og arterier er omtrent den samme. Venedilatasjon gjør at det venøse blodet samler seg (venøs pool-effekt), med et fall i hjertets preload og en reduksjon i økt påfyllingstrykk. Arteriolær dilatasjon gir blodtrykksreduksjon, fall i perifer arteriell motstand og reduksjon i hjertets afterload. Natriumnitroprussid gir dilatasjon av de store koronararteriene. Antihypertensiv effekt kjennetegnes ved en usedvanlig bratt doseresponskurve. I et friskt hjerte forblir hjertets output praktisk talt uendret. Ved nedsatt hjertefunksjon økes det markant avhengig av innledende situasjon. Natriumnitroprussid gir reflektorisk stimulering av det sympatiske nervesystemet med takykardi og stimulering av reninsekresjon, spesielt når kroppen er i alarmberedskap. Natriumnitroprussid hemmer trombocyttaggregering utløst in vitro av kollagen, ADP og adrenalin og reduserer antall sirkulerende trombocyttaggregater in vivo.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet: 100%.
Proteinbinding: Ukjent.
Fordeling: Ukjent. Ingen akkumulering i spesifikke vev (f.eks. de vaskulære veggene).
Metabolisme: Raskt til cyanid, 30-50% påvises i blod, resten i vev. Cyanid binder seg delvis til hemoglobin. Cyanid omdannes til tiocyanat vha. svoveldonorer, først og fremst tiosulfat. Tilgjengeligheten av substrater som inneholder svovel, er den hastighetsbegrensende faktoren.
Utskillelse: For tiosulfat er optimal substratkonsentrasjon ca. 3 mol tiosulfat pr. 1 mol cyanid. Konverteringsgraden av cyanid til tiocyanat er ca. 0,05 mg CN-/kg/minutt. Høyere natriumnitroprussiddoser gir opphopning av tiocyanat i serumkonsentrasjonen, da denne metabolitten dannes fortere enn den utskilles i nyrene. Tiocyanatclearance er 2,2 ml/kg/minutt ved normal nyrefunksjon og lavere ved nedsatt nyrefunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering/fortynning: Beskyttes mot lys vha. fargede sprøyter og rør. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er påvist i 16 timer ved 25°C, beskyttet mot lys (ved bruk av Perfusor-sprøyte med lett beskyttelse). Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser under bruk brukerens ansvar og vil normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning er utført under kontrollerte og validerte forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nipruss, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
60 mg 5 stk. (amp.)
485398
-
-
5671,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.01.2021