Neotigason

Actavis


Middel mot psoriasis.

D05B B02 (Acitretin)KAPSLER, harde 10 mg og 25 mg: Hver kapsel inneh.: Acitretin 10 mg, resp. 25 mg, natriumaskorbat (E 301), glukose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Alvorlig psoriasis som pga. utbredelse og lokalisasjon er invalidiserende, psoriasis erythrodermia og pustuløs psoriasis. Forsøksvis ved hyperkeratosis palmoplantaris, ichtyosis, Dariers sykdom, lichen ruber planus i hud og/eller slimhinner, pityriasis rubra pilaris og andre alvorlige dys- og hyperkeratoser.

Dosering

Må tilpasses individuelt. I kombinasjon med annen type behandling kan det være mulig, avhengig av individuell respons, å redusere acitretindosen. Standard lokal behandling kan generelt fortsettes og påvirker ikke acitretinbehandling.
Voksne: Initialdose: 25 mg eller 30 mg i 2-4 uker. Vedlikeholdsdose: Baseres på toleranse og effekt, men vanlig daglig dose er 25-50 mg. Vanligvis oppnås optimalt terapeutisk resultat etter ytterligere 6-8 ukers behandling. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å øke dosen til maks. 75 mg/dag. Behandlingen avsluttes ved tilstrekkelig bedring. Tilbakefall behandles på samme måte som beskrevet ovenfor. Ved keratoser er vedlikeholdsbehandling vanligvis nødvendig. Laveste effektive dose bør tilstrebes. Denne kan være <20 mg/dag, og bør ikke overskride 50 mg/dag.
Barn: Risikoen for alvorlige bivirkninger ved langtidsbehandling må veies nøye opp mot terapeutisk effekt. Acitretin bør bare brukes når annen behandling ikke har hatt effekt. Vanlig dose er ca. 0,5 mg/kg. Doser på inntil 1 mg/kg kan i enkelte tilfeller være nødvendig i begrensede perioder. Totaldosen må ikke overskride 35 mg/dag. Vedlikeholdsdosen tilstrebes så lav som mulig, mht. langtidsbivirkninger.
Administrering: Tas 1 gang daglig med mat eller et glass melk. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller retinoider. Graviditet. Amming. Fertile kvinner, med mindre streng prevensjon praktiseres 4 uker før, under og i 3 år etter behandling (se Graviditet, amming og fertilitet). Alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Kronisk unormalt forhøyede blodlipidverdier. Samtidig bruk av tetrasykliner pga. fare for økt intrakranielt trykk. Samtidig bruk av metotreksat, fordi økt risiko for hepatitt er sett ved kombinasjon av metotreksat og etretinat. Samtidig bruk av vitamin A eller andre retinoider pga. risiko for A-hypervitaminose. A-hypervitaminose.

Forsiktighetsregler

Teratogene effekter: Skal kun forskrives av lege med erfaring i bruk av systemiske retinoider, og som har forståelse for risiko for teratogenisitet i forbindelse med acitretinbehandling. For fertile kvinner bør forskrevet mengde være begrenset til 30 dager. Acitretin er svært teratogent og induserer høy hyppighet av alvorlige og livstruende fosterskader. Preparatet er derfor kontraindisert hos gravide, samt hos fertile kvinner med mindre alle betingelser i det graviditetsforebyggende programmet er oppfylt (se detaljert sjekkliste for forskriver i opplæringsmateriellet: Pasienten må forstå den teratogene risikoen, forstå og godta å bruke effektiv prevensjon og gjennomgå jevnlig graviditetstesting). Graviditetstester må tas under medisinsk tilsyn før 1. forskrivning, månedlig under behandling og hver 1-3 måneder i 3 år etter avsluttet behandling. Dersom graviditet forekommer hos en kvinne som er behandlet med acitretin, må behandlingen avsluttes og pasienten henvises til lege med erfaring med fosterskader av legemidler. Risiko for alvorlig misdannelse vedvarer i 3 år etter avsluttet behandling. Fertile kvinner må ikke få blod fra pasienter som behandles med acitretin. Pasienter som behandles med acitretin skal derfor ikke gi blod i 3 år etter avsluttet behandling. Opplæringsmateriell vedrørende teratogenisiteten, prevensjonsråd og graviditetstesting er utarbeidet. Grundig informasjon om teratogen risiko og strenge graviditetsforebyggende tiltak skal gis av legen til både menn og kvinner. Psykiatriske lidelser: Depresjon, forverret depresjon, angst og stemningsforandringer er rapportert. Spesiell forsiktighet må derfor utvises ved tidligere depresjon, og pasienter bør undersøkes for tegn på depresjon og ev. henvises til egnet behandling. Etretinat kan dannes ved samtidig inntak av acitretin og etanol. Etretinat er svært teratogent og har en lengre halveringstid enn acitretin (ca. 120 dager). Kvinner i fertil alder må derfor ikke innta alkohol under behandling og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Dannelse av etretinat uten samtidig tilførsel av etanol kan også forekomme. Lever: Leverfunksjonen må kontrolleres før behandling, og med intervall på 1-2 uker de 2 første behandlingsmånedene, deretter hver 3. måned. Ved påvisning av patologiske verdier for leverfunksjonen bør kontroll foretas ukentlig. Dersom forholdet ikke normaliseres, eller forverring oppstår, må behandlingen seponeres, og det anbefales at overvåkning av leverfunksjonen fortsettes i minst 3 måneder. Kolesterol og triglyserider: Serumkolesterol og -triglyserider (fastende verdier) skal overvåkes før behandlingsstart, etter 1 måned og deretter hver 3. måned under behandling. Acitretin skal seponeres ved ukontrollert hypertriglyserideminivå eller ved symptomer på pankreatitt. Benign intrakraniell hypertensjon: Sjeldne tilfeller er sett, og ved alvorlig hodepine, kvalme, oppkast og synsforstyrrelser bør behandlingen avbrytes umiddelbart og pasienten henvises til nevrologisk vurdering og behandling. Skjelettforandringer: Voksne, spesielt eldre, som får langtidsbehandling, bør undersøkes regelmessig mht. mulige forstyrrelser i ossifikasjon. Ved forstyrrelser i ossifikasjon bør nytte-risikoforholdet ved fortsatt behandling diskuteres med pasienten og overveies nøye. Vekstparametre og skjelettutvikling må overvåkes nøye hos barn. UV-lys: Effektene av UV-lys øker ved retinoidbehandling. Overdreven eksponering for sollys og bruk av solarium uten tilsyn bør derfor unngås. Ved behov bør solfaktor på minst 15 brukes. Humørforandringer: Høye retinoiddoser kan forårsake humørendringer som irritabilitet, aggresjon og depresjon. Høyrisikopasienter: Ved diabetes, alkoholisme, fedme, kardiovaskulære risikofaktorer eller forstyrrelser i lipidmetabolismen må serumlipider og/eller blodsukker og andre kardiovaskulære risikoindikatorer, f.eks. blodtrykk, kontrolleres hyppigere. Retinoider kan enten forbedre eller forverre glukosetoleransen hos diabetikere. Blodsukkernivået må derfor kontrolleres hyppigere enn vanlig i tidlig fase av behandlingen. For alle høyrisikopasienter der kardiovaskulære risikoindikatorer ikke normaliseres, eller forverres ytterligere, bør dosereduksjon eller seponering vurderes. Andre advarsler: Ikke alle konsekvenser ved langtidsbehandling er kjent. Hjelpestoffer: Inneholder glukose og bør ikke brukes ved glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør informeres om risiko for redusert nattesyn og være forsiktig, ev. unngå bilkjøring eller bruk av annet kjøretøy i mørket. Synsproblemer bør overvåkes nøye.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Effekten av lavdose progesteronpreparater (minipiller) kan reduseres ved bruk av acitretin og bør ikke brukes som antikonsepsjonsmiddel i forbindelse med behandling. Interaksjoner med kombinerte østrogen/progesteron p-piller er ikke sett. Acitretin kan delvis redusere proteinbindingen av fenytoin.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Kontraindisert ved graviditet. Svært teratogent og er kontraindisert hos kvinner som kan bli gravide under behandling eller i løpet av 3 år etter avsluttet behandling. Risikoen for misdannelser hos fosteret er eksepsjonelt høy dersom acitretin tas før eller under graviditeten, uavhengig av behandlingstid og dose. Acitretin er kontraindisert hos alle fertile kvinner med mindre samtlige av følgende vilkår er oppfylt: 1) Pasienten har en alvorlig keratiniseringslidelse som er resistent mot standardbehandlinger. 2) Tillit til at pasienten kan forstå og følge legens instruksjoner. 3) Pasienten er i stand til å følge fastsatt prevensjon pålitelig uten å mislykkes. 4) Det er absolutt avgjørende at alle fertile kvinner bruker effektiv prevensjon uten avbrudd (fortrinnsvis 2 komplementære metoder) i 4 uker før, under og i 3 år etter avsluttet behandling. Pasienten bør instrueres om å kontakte lege umiddelbart ved mistanke om graviditet. 5) Behandling bør ikke begynne før 2. eller 3. dag i neste normale menstruasjonssyklus. 6) Ved behandlingsstart må resultatet av en negativ graviditetstest (minimum følsomhet 25 mIE/ml) innhentes inntil 3 dager før 1. dose gis. Under behandlingen bør graviditetstester tas med 28 dagers intervaller. Negativ graviditetstest, som ikke er eldre enn 3 dager, kreves før resept utstedes. Etter avsluttet behandling bør graviditetstesting utføres med 1-3 måneders intervaller i 3 år etter siste dose. 7) Før behandlingsstart må pasienter i fertil alder få detaljert informasjon om hvilke forholdsregler som må tas, risiko for alvorlige misdannelser, og mulige konsekvenser. 8) De samme effektive og uavbrutte graviditetsforebyggende tiltakene må tas hver gang behandlingen gjentas, uavhengig av hvor lang den mellomliggende perioden har vært, og må opprettholdes i 3 år etterpå. 9) Dersom graviditet likevel oppstår er det stor risiko for misdannelser hos fosteret (f.eks. defekter i kranie/ansikt, kardiale eller vaskulære misdannelser eller misdannelser i CNS, defekter i skjelett eller thymus) og økt forekomst av spontanaborter. Denne risikoen gjelder spesielt under behandling og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Risikoen er lavere i inntil 3 år etter avsluttet behandling (spesielt hos kvinner som ikke har drukket alkohol), men kan ikke utelukkes helt pga. muligheten for etretinatdannelse. 10) Kvinner i fertil alder må ikke innta alkohol (i drikke/mat/legemidler) under og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Primær prevensjonsmetode kan være p-pille av kombinasjonstypen eller spiral, og i tillegg anbefales bruk av kondom eller pessar. Data tyder på minimal/ingen risiko for teratogene effekter hos kvinner som eksponeres for sæd/sædvæske fra menn som behandles med acitretin.
Amming: Acitretin vil pga. sine lipofile egenskaper overføres til morsmelk i store mengder. Skal ikke gis til ammende.

 

Bivirkninger

Sees hos de fleste, men er vanligvis reversible ved dosereduksjon eller seponering. Psoriasissymptomene kan iblant forverres initialt.
Symptomer på A-hypervitaminose, f.eks. tørre lepper er hyppigst observert. Kan lindres ved påføring av fet salve.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Munntørrhet, tørste
Vanlige Mage-tarmsykdom (f.eks. magesmerte, diaré, kvalme, oppkast), stomatitt
Mindre vanlige Gingivitt
Ukjent frekvens Dysgeusi, rektal blødning
Generelle
Vanlige Perifert ødem
Hud
Svært vanlige Alopesi, avskalling av hud (over hele kroppen, spesielt i håndflatene og på fotsålene), keilitt, kløe
Vanlige Dermatitt, erytem, hudskjørhet, klebrig hud, neglerotbetennelse, sprø negler, unormal hårstruktur
Mindre vanlige Bulløs dermatitt, fotosensitivitetsreaksjon, smertefulle sprekker i huden
Ukjent frekvens Angioødem, eksfoliativ dermatitt, hudatrofi, madarose, pyogent granulom, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjon type I
Infeksiøse
Ukjent frekvens Vulvovaginitt pga. Candida albicans
Kar
Ukjent frekvens Flushing, kapillærlekkasjesyndrom/retinsyresyndrom
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatitt
Svært sjeldne Gulsott
Luftveier
Svært vanlige Tørre og betente slimhinner (f.eks. epistakse og rhinitt).
Ukjent frekvens Dysfoni
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, myalgi
Svært sjeldne Skjelettsmerter
Eksostose (vedlikeholdsbehandling kan gi progresjon av eksisterende spinal hyperostose, nye tilfeller av hyperostotiske lesjoner og forkalkning utenfor skjelettet, er observert ved langtids systemisk retinoidbehandling).
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Svimmelhet
Sjeldne Perifer nevropati
Svært sjeldne Benign intrakraniell hypertensjon
Undersøkelser
Svært vanlige Unormale leverfunksjonstester (forbigående, vanligvis reversible økninger i transaminaser og alkalisk fosfatase).
Lipidforstyrrelser (reversibel økning av serumtriglyserider og -kolesterol er sett ved høye doser, spesielt hos høyrisikopasienter og ved langtidsbruk. En assosiert risiko for aterogenese kan ikke utelukkes dersom disse forholdene vedvarer.).
Øre
Ukjent frekvens Hypakusi, tinnitus
Øye
Svært vanlige Tørre og betente slimhinner (f.eks. konjunktivitt, xeroftalmi), som kan føre til intoleranse for kontaktlinser.
Mindre vanlige Tåkesyn
Sjeldne Korneasår
Svært sjeldne Nattblindhet, ulcerøs keratitt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet, tørste
Hud Alopesi, avskalling av hud (over hele kroppen, spesielt i håndflatene og på fotsålene), keilitt, kløe
Luftveier Tørre og betente slimhinner (f.eks. epistakse og rhinitt).
Undersøkelser Unormale leverfunksjonstester (forbigående, vanligvis reversible økninger i transaminaser og alkalisk fosfatase).
Lipidforstyrrelser (reversibel økning av serumtriglyserider og -kolesterol er sett ved høye doser, spesielt hos høyrisikopasienter og ved langtidsbruk. En assosiert risiko for aterogenese kan ikke utelukkes dersom disse forholdene vedvarer.).
Øye Tørre og betente slimhinner (f.eks. konjunktivitt, xeroftalmi), som kan føre til intoleranse for kontaktlinser.
Vanlige
Gastrointestinale Mage-tarmsykdom (f.eks. magesmerte, diaré, kvalme, oppkast), stomatitt
Generelle Perifert ødem
Hud Dermatitt, erytem, hudskjørhet, klebrig hud, neglerotbetennelse, sprø negler, unormal hårstruktur
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Gastrointestinale Gingivitt
Hud Bulløs dermatitt, fotosensitivitetsreaksjon, smertefulle sprekker i huden
Lever/galle Hepatitt
Nevrologiske Svimmelhet
Øye Tåkesyn
Sjeldne
Nevrologiske Perifer nevropati
Øye Korneasår
Svært sjeldne
Lever/galle Gulsott
Muskel-skjelettsystemet Skjelettsmerter
Eksostose (vedlikeholdsbehandling kan gi progresjon av eksisterende spinal hyperostose, nye tilfeller av hyperostotiske lesjoner og forkalkning utenfor skjelettet, er observert ved langtids systemisk retinoidbehandling).
Nevrologiske Benign intrakraniell hypertensjon
Øye Nattblindhet, ulcerøs keratitt
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Dysgeusi, rektal blødning
Hud Angioødem, eksfoliativ dermatitt, hudatrofi, madarose, pyogent granulom, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon type I
Infeksiøse Vulvovaginitt pga. Candida albicans
Kar Flushing, kapillærlekkasjesyndrom/retinsyresyndrom
Luftveier Dysfoni
Øre Hypakusi, tinnitus
Sporadiske rapporter om skjelettforandringer hos barn, inkl. prematur epifyselukking, skjeletthyperostose og ekstraosseøs forkalkning, etter langtidsbehandling med etretinat. Disse effektene kan forventes med acitretin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Som ved akutt A-hypervitaminose, dvs. hodepine, vertigo, kvalme eller oppkast, søvnighet, irritabilitet og kløe.
Behandling: Umiddelbar seponering.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk aromatisk analog av retinolsyre (vitamin A).
Virkningsmekanisme: Har en normaliserende virkning på epidermalcellenes proliferasjon, differensiering og forhorning. Effekten er rent symptomatisk, og virkningsmekanismen er i stor grad ukjent.
Absorpsjon: Cmax etter 1-4 timer. Optimal absorpsjon oppnås ved inntak sammen med mat. Ca. 60% av dosen absorberes, men det er store interindividuelle variasjoner (36-95%).
Proteinbinding: >99% bindes til albumin.
Fordeling: Lipofile egenskaper, fordeles til kroppsvev.
Halveringstid: Vanligvis ca. 50 timer for acitretin, ca. 60 timer for hovedmetabolitten cis-acitretin i plasma.
Metabolisme: Isomeriseres til dets 13-cis-isomer. Sidekjeden glukuronideres og degraderes. Dannelse av etretinat er påvist. Etretinats t1/2 er ca. 120 dager.
Utskillelse: Ca. 50% i urin og ca. 50% i galle.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Neotigason, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 100 stk. (blister)
390214
Blå resept
Byttegruppe
614,90 C
25 mg 100 stk. (blister)
468118
Blå resept
Byttegruppe
1340,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2020