Nasonex

MSD

Kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D09

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B A07
Mometason
 
PNEC: 0,014 μg/liter
Salgsvekt: 16,295635 kg
Miljørisiko: Bruk av mometason gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mometason brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY 50 μg/dose: Hver dose inneh.: Mometasonfuroatmonohydrat tilsv. mometasonfuroat 50 μg, dispersibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og karmellosenatrium), glyserol, natriumsitrat (E 331), sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid og renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk rhinitt eller helårlig rhinitt hos voksne og barn >3 år. Behandling av nesepolypper hos voksne >18 år.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne >18 år.

Dosering

Sesongbetont allergisk rhinitt eller helårlig rhinitt: Symptomlindring inntrer hos noen pasienter så tidlig som 12 timer etter første dose. Mange pasienter får imidlertid full effekt først etter et par dager. Voksne og barn >12 år: 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig (totaldose 200 μg). Når symptomene er under kontroll kan doseringen reduseres til 1 spray i hvert nesebor (totaldose 100 μg). Dersom symptomene ikke er tilfredsstillende kontrollert kan maks. daglig dosering økes til 4 spray i hvert nesebor (totaldose 400 μg). Når symptomene er under kontroll anbefales dosereduksjon. Barn: 3-11 år: 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig (totaldose 100 μg). Barn <3 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Nesepolypper: Voksne: 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig (totaldose 200 μg). Dersom symptomene ikke er under kontroll etter 5-6 uker kan dosen økes til 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (totaldose 400 μg). Når symptomene er under kontroll, bør doseringen reduseres. Oppnås ikke effekt ved denne dosen etter 5-6 ukers behandling, bør andre behandlingsalternativer vurderes. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Beholderen skal ristes hver gang før bruk. Før første dose skal beholderen ristes og spraypumpen trykkes 10 ganger til dosen er jevn. Ved >14 dager siden forrige administrering skal spraypumpen trykkes 2 ganger til dosen er jevn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ubehandlede lokale infeksjoner i neseslimhinnen som Herpes simplex. Ved nylig gjennomgått kirurgisk inngrep i nesen eller neseskade skal man vente til skaden er helet.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Bør brukes med forsiktighet eller ikke i det hele tatt ved aktiv eller latent tuberkuløs infeksjon i luftveiene, ubehandlede sopp- eller bakterieinfeksjoner, eller ved systemiske virusinfeksjoner. Pasienter som får kortikosteroider kan ha nedsatt immunforsvar og bør advares om risikoen for å få visse infeksjoner (f.eks. vannkopper, meslinger), og at det er viktig å søke medisinsk hjelp dersom man utsettes for slik smitte. Endringer i neseslimhinnen: Ved langtidsbruk bør pasienter undersøkes jevnlig for forandringer i neseslimhinnen. Seponering bør vurderes ved lokale soppinfeksjoner i nese eller svelg eller vedvarende nasofaryngeal irritasjon. Nasonex anbefales ikke ved perforert neseskillevegg. Systemiske bivirkninger: Kan forekomme spesielt ved høye doser brukt over lang tid, se Bivirkninger. Betydelig lavere risiko ved nasal bruk enn ved bruk av perorale kortikosteroider. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider (inkl. intranasale). Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Bruk av høyere doser enn anbefalt kan føre til klinisk signifikant binyresuppresjon og tilleggsbehandling med systemiske kortikosteroider bør vurderes, spesielt i perioder med stress eller før planlagte operasjoner. Pasienter som tidligere har brukt systemiske kortikosteroider i lang tid og viser tegn og symptomer på binyresvikt eller abstinenssymptomer (f.eks. ledd-/muskelsmerte, slapphet eller forbigående depresjon), bør gjenoppta bruk av systemisk kortikosteroid. Monitorering av veksten er anbefalt ved langtidsbruk hos barn. Nesepolypper: Unilaterale polypper med uvanlig eller uregelmessig utseende bør undersøkes nøye, spesielt ved tegn på sår eller blødninger. Sikkerhet og effekt ved behandling av nesepolypper hos barn og ungdom <18 år og pasienter med unilaterale polypper forbundet med cystisk fibrose eller polypper som fullstendig tetter nesehulen, er ikke vurdert. Innholdsstoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi neseirritasjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A D09
Samtidig bruk av CYP3A‑hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjonen bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør kun brukes av gravide dersom nytten oppveier mulig risiko.
Amming: Ukjent om mometasonfuroat skilles ut i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kliniske data på effekt på fertilitet mangler.
Mometason

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeHalsirritasjon1
Ukjent frekvensForstyrrelse av lukt- og smakssans
Immunsystemet
Ukjent frekvensHypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem, bronkospasme, dyspné)
Infeksiøse
VanligeFaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeØvre luftveisinfeksjon1
Luftveier
Svært vanligeEpistakse1
VanligeBrennende følelse i nesen, epistakse (som regel av mild alvorlighetsgrad og som går over av seg selv), neseirritasjon, nesesår
Ukjent frekvensNasal septumperforasjon
Nevrologiske
VanligeHodepine
Øye
Ukjent frekvensGlaukom, katarakt, tåkesyn, økt intraokulært trykk
Potensielle systemiske bivirkninger: Cushings syndrom, cushingoide symptomer, binyrebarksuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, kataraktglaukom og sjeldnere, ulike psykologiske og atferdsrelaterte bivirkninger, som psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn).
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
LuftveierEpistakse1
Vanlige
GastrointestinaleHalsirritasjon1
InfeksiøseFaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
LuftveierBrennende følelse i nesen, epistakse (som regel av mild alvorlighetsgrad og som går over av seg selv), neseirritasjon, nesesår
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon1
Ukjent frekvens
GastrointestinaleForstyrrelse av lukt- og smakssans
ImmunsystemetHypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem, bronkospasme, dyspné)
LuftveierNasal septumperforasjon
ØyeGlaukom, katarakt, tåkesyn, økt intraokulært trykk
Potensielle systemiske bivirkninger: Cushings syndrom, cushingoide symptomer, binyrebarksuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, kataraktglaukom og sjeldnere, ulike psykologiske og atferdsrelaterte bivirkninger, som psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn).

1Ved nesepolypper og totaldose 400 µg.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdreven dosering kan føre til suppresjon av HPA-aksen.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Kortikosteroid med lokal antiinflammatorisk aktivitet.
Virkningsmekanisme: Mometasonfuroat har en signifikant hemmende effekt på frigjøringen av leukotriener fra leukocytter hos allergiske pasienter. Hemmer syntesen og frigjøringen av IL-1, IL-5, IL-6 og TNF-α, samt er en potent hemmer av leukotrienproduksjonen. I tillegg hemmes produksjonen av Th2-cytokinene IL-4 og IL-5 fra humane CD4+ T-celler.
Absorpsjon: Systemisk biotilgjengelighet er <1%.
Utskillelse: Den lille mengden som ev. absorberes gjennomgår omfattende hepatisk metabolisme før den utskilles via urin og galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 2 måneder etter åpning.

Pakninger uten resept

60 doser er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 13.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.12.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Nasonex, NESESPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 μg/dose60 doser (plastflaske m/dosepumpe)
052992
SPC_ICON-
-
*F
140 doser (plastflaske m/dosepumpe)
474551
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
92,80 (trinnpris 92,80)C
3 × 140 doser (plastflaske m/dosepumpe)
474643
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
206,20 (trinnpris 206,20)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hpa-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse, hypothalamus-hypofyse-binyre-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.