Kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D11

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01B A05
Triamcinolon
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 7,364 kg
Miljørisiko: Bruk av triamcinolon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Triamcinolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at triamcinolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, suspensjon 55 μg/dose: Hver dose inneh.: Triamcinolonacetonid 55 μg, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, renset vann, glukose, benzalkoniumklorid, natriumedetat, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering). pH 4,5-6.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av sesongbunden og helårlig allergisk rhinitt hos voksne og barn >2 år.
Reseptfri bruk: Behandling av symptomer ved sesongbetont allergisk rhinitt hos voksne (≥18 år).

Dosering

Voksne og barn >12 år: 2 spraydoser i hvert nesebor 1 gang daglig. Når symptomene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig.
Barn 2-12 år: 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig. Kontinuerlig bruk i >3 måneder anbefales ikke.
Barn <2 år: Ikke anbefalt.
Administrering: Ristes forsiktig før bruk. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved mistanke om binyrebarksuppresjon bør forsiktighet utvises ved skifte fra systemiske steroider til lokalbehandling med triamcinolonacetonid. Anvendes med forsiktighet ved nylig sår i neseseptum, etter nesekirurgi eller traumer inntil tilheling har funnet sted. Lokale infeksjoner med Candida albicans er sett, og ved slike må adekvat terapi igangsettes og preparatet seponeres midlertidig. Systemiske bivirkninger kan oppstå ved bruk av intranasale kortikosteroider, særlig ved høye doser brukt over lengre tid. Sannsynligheten for systemiske bivirkninger er mye mindre enn ved oral kortikosteroidbehandling og kan variere mellom individuelle pasienter og forskjellige kortikosteroidpreparater. Potensielle systemiske bivirkninger inkluderer Cushings syndrom, Cushinglignende symptombilde, binyrebarksuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, katarakt, glaukom, og mer sjelden, ulike psykiatriske- eller atferdseffekter, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon (særlig hos barn). Behandling med høyere doser enn anbefalt kan gi klinisk signifikant binyrebarksuppresjon, og tillegg av systemisk kortikosteroidbehandling bør vurderes i perioder med stress eller før elektiv kirurgi. Vekstretardasjon er rapportert ved anbefalt dosering. Det anbefales at barnets høyde måles regelmessig. Behandlingen bør gjennomføres med mål om å redusere dosen, hvis mulig, til laveste effektive dose for symptomkontroll. Langtidseffektene på vekstretarderingen, inkl. innvirkningen på endelig høyde i voksen alder, er ukjent. Det bør vurderes å henvise til spesialist i pediatri, spesielt for barn er <6 år er dette en sterk anbefaling. Glaukom og/eller katarakt er rapportert ved bruk av nasale kortikosteroider. Derfor anbefales tett oppfølging av pasienter som får synsforandringer eller som har en sykehistorie med økt intraokulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati. Konserveringsmidlet benzalkoniumklorid kan gi ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistenkt, vedvarende slimhinneødem i nesen, bør en om mulig velge et preparat til nasal bruk uten konserveringsmiddel, eller ev. vurdere andre legemiddelformer. Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A D11
Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Klinisk erfaring hos gravide er begrenset. Kortikosteroider har vist teratogen effekt i dyrestudier. Kan gå over i human morsmelk. Bør ikke gis til gravide eller ammende unntatt når terapeutisk nytte hos moren er vurdert å være større enn potensiell risiko for fosteret/barnet.
Triamcinolon

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi, tannlidelse. Infeksiøse: Influensalignende symptomer, faryngitt, rhinitt. Luftveier: Bronkitt, epistaksis, hoste. Nevrologiske: Hodepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Perforasjon av neseseptum. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Kvalme. Immunsystemet: Hypersensitivitet (inkl. utslett, urticaria, kløe og ansiktsødem). Luftveier: Irritasjon og uttørring av neseslimhinnen, tett nese, nysing, dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet, endret smaks- og luktesans. Psykiske: Søvnløshet. Undersøkelser: Redusert kortisolnivå i blodet. Øvrige: Fatigue. Øye: Katarakt, glaukom, økt intraokulært trykk, tåkesyn. Systemiske bivirkninger kan oppstå ved bruk av intranasale kortikosteroider, særlig ved bruk av høye doser over lengre tid. Reduksjon av veksthastigheten er rapportert hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Gastrointestinalt ubehag kan oppstå ved oralt inntak.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Lokal antiinflammatorisk og antiallergisk effekt. Antiinflammatorisk effekt 8 ganger mer potent enn prednison. Bedring av symptomene kan inntre første dag, symptomlindring forventes innen 3-4 dagers behandling. Ved for tidlig seponering opptrer symptomene igjen etter noen dager. Suppresjon av binyrebarken er ikke sett ved doser opptil 440 μg/dag hos voksne og barn >6 år, og hos barn i alderen 2-5 år ved doser på 110 μg/dag.
Absorpsjon: Minimal systemisk absorpsjon.
Fordeling: Gjennomsnittlig Cmax er 0,5 ng/ml og Tmax 1,5 timer. Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon er <0,06 ng/ml etter 12 timer og under deteksjonsgrensen etter 24 timer.
Halveringstid: Ca. 3 timer. Barn 6-12: Systemisk eksponering tilsvarer den hos voksne. Barn 2-5 år: Nasacort 110 µg 1 gang daglig viste systemisk eksponering tilsv. den hos voksne som fikk 220 µg 1 gang daglig. Eliminasjon og Vd hos barn 2-5 år, er ca. halvparten av det hos voksne.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter anbrudd: 1 måned for flasken med 30 doser og 2 måneder for flasken med 120 doser.

Pakninger uten resept

Inntil 30 doser er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 26.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.09.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Nasacort, NESESPRAY, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
55 μg/dose30 doser (plastflaske m/dosepumpe)
389040
SPC_ICON-
-
*F
120 doser (plastflaske m/dosepumpe)
090662
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
138,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.