KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Galsulfase 5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker til 5 ml.


Indikasjoner

Langvarig enzymerstatningsbehandling hos pasienter med bekreftet diagnose på mukopolysakkaridose VI (MPS VI; N-acetylgalaktosamin-4-sulfatasemangel, Maroteaux-Lamy syndrom). Behandling av barn <5 år som lider av en alvorlig form av sykdommen, selv om barn <5 år ikke var inkludert i den pivotale fase 3-studien. Begrensede data tilgjengelig for barn <1 år.

Dosering

Det er svært viktig å igangsette behandlingen så tidlig som mulig, før forekomst av ikke-reversible kliniske manifestasjoner av sykdommen. Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring fra behandling av pasienter med MPS VI eller annen arvelig stoffskiftesykdom. Administrering bør utføres i en egnet klinisk setting der gjenopplivingsutstyr for medisinske nødstilfeller er tilgjengelig.
Voksne, ungdom og barn: Anbefalt doseregime: 1 mg/kg kroppsvekt administrert 1 gang i uken som en i.v. infusjon over 4 timer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke utredet, og alternativt doseregime kan ikke anbefales. Eldre >65 år: Sikkerhet og effekter ikke fastslått, og alternativt doseregime kan ikke anbefales.
Tilberedning/Håndtering: Antall hetteglass som skal fortynnes, må bestemmes basert på pasientens vekt. Hetteglassene tas ut av kjøleskapet omtrent 20 minutter før bruk, slik at de kan oppnå romtemperatur. Før fortynning undersøkes hvert hetteglass for partikkelutfelling og misfarging. Den klare til lett slørede og fargeløse til blekgule løsningen må være fri for synlige partikler. Fortynnes med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) ved aseptisk teknikk. Infusjonspose 250 ml: Et volum natriumkloridoppløsning tilsvarende totalt volum konsentrat som skal tilsettes, trekkes opp fra en 250 ml infusjonspose og kastes. Infusjonspose 100 ml: Skal vurderes for pasienter som kan få væskevolumoverbelastning og veier <20 kg. Ved bruk av poser på 100 ml, kan konsentratet tilsettes direkte i infusjonsposen. Begge posestørrelser: Konsentratet skal tilsettes sakte til natriumkloridoppløsningen. Oppløsningen blandes forsiktig og inspiseres visuelt for partikkelutfelling før infusjon. Kun klare og fargeløse oppløsninger uten synlige partikler må brukes. Galsulfase bør ikke blandes med andre legemidler i samme infusjon.
Administrering: Fortynnet oppløsning gis 1 gang i uken som en i.v. infusjon over 4 timer. Det anbefales å bruke et infusjonssett med internt 0,2 µm filter. Initiell infusjonshastighet justeres, slik at omtrent 2,5% av total oppløsning infunderes i løpet av 1. time, med infusjon av gjenværende volum (omtrent 97,5%) i løpet av de neste 3 timene. 100 ml infusjonsposer bør vurderes for pasienter som kan få væskevolumoverbelastning og som veier <20 kg. I slike tilfeller bør infusjonshastigheten (ml/minutt) reduseres slik at total varighet blir minst 4 timer.

Kontraindikasjoner

Alvorlig eller livstruende overfølsomhet for innholdsstoffene, hvis overfølsomheten ikke kan kontrolleres.

Forsiktighetsregler

Svekkede luftveier: En må utvise forsiktighet ved svekkede luftveier ved å begrense eller nøye overvåke bruken av antihistaminer og andre sedativer. Bruk av positivt luftveistrykk under søvn samt potensielt trakeostomi i klinisk egnede situasjoner bør også vurderes. Pasienter med akutt febril eller respiratorisk sykdom kan ha behov for å få utsatt infusjonen. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Infusjonsrelaterte reaksjoner (bivirkninger som oppstår i løpet av infusjonen eller infusjonsdagen) er rapportert. Basert på kliniske data forventes hoveddelen av pasientene å utvikle IgG-antistoffer mot galsulfase innen 4-8 uker etter behandlingsstart. Ved kliniske utprøvninger ble infusjonsrelaterte reaksjoner vanligvis håndtert ved å avbryte infusjonen eller redusere hastigheten og ved å (forhånds-)behandle pasienten med antihistaminer og/eller antipyretika (paracetamol), slik at pasienten kunne fortsette behandlingen. Pga. lite erfaring fra gjenopptak av behandling etter langvarige avbrudd, bør en utvise forsiktighet pga. teoretisk risiko for overfølsomhetsreaksjoner. Forhåndsbehandling (antihistaminer med eller uten antipyretika) anbefales omtrent 30-60 minutter før infusjonsstart, for å redusere risiko for infusjonsrelaterte reaksjoner. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandling med antihistaminer og paracetamol vurderes, og/eller infusjonshastigheten reduseres til halvparten av hastigheten der reaksjonen oppsto. Ved én enkel, kraftig infusjonsrelatert reaksjon bør infusjonen stanses til symptomene går over, og behandling med antihistaminer og paracetamol bør vurderes. Infusjonen kan startes på nytt med redusert infusjonshastighet til 50-25% av hastigheten der reaksjonen oppsto. Ved tilbakevendende moderate infusjonsrelaterte reaksjoner, eller ved gjenopptak av behandlingen etter en enkelt, kraftig infusjonsrelatert reaksjon, bør en vurdere forhåndsbehandling (antihistaminer og paracetamol og/eller kortikosteroider) og en reduksjon i infusjonshastigheten til 50-25% av hastigheten der tidligere reaksjon oppsto. Det kan oppstå kraftige overfølsomhetsreaksjoner (allergi). Hvis slike reaksjoner oppstår, anbefales umiddelbar seponering og igangsetting av egnet medisinsk behandling. En må ta hensyn til gjeldende medisinske standarder for nødbehandling. Hos pasienter som har opplevd allergiske reaksjoner under infusjon av galsulfase, må det utvises forsiktighet ved ny behandling. Personell med egnet opplæring og gjenopplivingsutstyr (inkl. adrenalin) må være tilgjengelig. Alvorlig eller livstruende overfølsomhet er en kontraindikasjon til ny behandling, hvis overfølsomheten ikke kan kontrolleres. Preparatet inneholder 0,8 mmol (18,4 mg) natrium pr. hetteglass og fortynnes i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Dette må tas i betraktning hos pasienter på kontrollert natriumdiett. Spinal/cervikal medullakompresjon (SCC): SCC med resulterende myelopati er en kjent og alvorlig komplikasjon som kan skyldes MPS VI. Rapportert etter markedsføring: Noen pasienter opplevde begynnende eller forverret SCC som krevde dekompresjonskirurgi. Pasienten bør overvåkes for tegn og symptomer på SCC (inkl. ryggsmerter, lammelse av lemmer under nivået for komprimering, urin- og fekal inkontinens) og gis passende klinisk behandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på graviditet eller fosterutvikling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, derfor bør amming avsluttes under behandling.
Fertilitet: Dyrestudier med doser opptil 3 mg/kg/dag viser ikke tegn på nedsatt fertilitet, skade på embryo eller foster.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Flere pasienter har fått total dose ved omtrent 2 ganger anbefalt infusjonshastighet uten merkbare bivirkninger.

Egenskaper

Klassifisering: Galsulfase er en rekombinant form for human N-acetylgalaktosamin-4-sulfatase.
Virkningsmekanisme: Redusert eller fraværende N-acetylgalaktosamin-4-sulfatase-aktivitet fører til oppsamling av dermatansulfat i mange celletyper og vev. Galsulfase gjenoppretter et nivå av enzymatisk aktivitet som er tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert dermatansulfat og forhindre ytterligere akkumulering. Etter i.v. infusjon fjernes galsulfase raskt fra sirkulasjonen og tas opp av cellene i lysosomer, mest sannsynlig via mannose-6-fosfatreseptorer.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vz: 316 ml/kg.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2: 22,8 minutter ved uke 24. Gjennomsnittlig ClCR: 7,9 ml/minutt/kg.
Metabolisme: Forventes å nedbrytes metabolsk gjennom peptidhydrolyse. Svekket leverfunksjon forventes derfor ikke å påvirke farmakokinetikken til galsulfase på noen klinisk signifikant måte.
Utskillelse: Utskillelse av galsulfase i nyrene anses som en mindre clearancebane.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnede hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Fortynnede oppløsninger: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i opptil 4 dager ved romtemperatur (23-27°C). Fra et mikrobiologisk sikkerhetssynspunkt bør fortynnet oppløsning brukes umiddelbart. Hvis ikke, er oppbevaringstider og -forhold brukerens ansvar, og bør normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C etterfulgt av opptil 24 timer ved romtemperatur (23-27°C) under administrering.

 

Pakninger, priser og refusjon

Naglazyme, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 1 × 5 ml (hettegl.)
064596
H-resept 16980,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Naglazyme KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2018


Sist endret: 27.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)