PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Alglukosidase alfa 50 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, polysorbat 80.


Indikasjoner

Langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med en bekreftet diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel). Indisert hos voksne og pediatriske pasienter i alle aldre.

Dosering

Behandling overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med Pompes sykdom eller andre arvelige metabolske eller nevromuskulære sykdommer. Anbefalt dosering er 20 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang annenhver uke. Behandlingsrespons må rutinemessig evalueres basert på sykdommens kliniske manifestasjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke anbefalt pga. manglende data om sikkerhet og effekt.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes deretter umiddelbart med natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske. Fortynnet oppløsning skal administreres gjennom et 0,2 µm in-line-filter for å fjerne proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig for rekonstitusjon, fortynning og administrering.
Administrering: I.v. infusjon. Administreres trinnvis. Innledende infusjonshastighet på 1 mg/kg/time anbefales. Kan økes gradvis med 2 mg/kg/time hvert 30. minutt dersom det ikke er tegn til infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR) til maks. 7 mg/kg/time nås.

Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for noen av innholdsstoffene, når reintroduksjon var mislykket.

Forsiktighetsregler

Alvorlige og livstruende anafylaktiske reaksjoner, inkl. sjokk, er sett ved sykdom i svært ung alder og ved sent oppstått sykdom. Umiddelbar seponering må da vurderes og relevant medisinsk behandling igangsettes. Relevante medisinske støttetiltak, inkl. utstyr for hjerte- og lungeredning, må være tilgjengelig ved administrering. Gjeldende medisinske standarder for akutt behandling av anafylaktiske reaksjoner må overholdes. Klinisk status må vurderes nøye før administrering og pasienter overvåkes nøye. Tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige immunologiske reaksjoner skal rapporteres til firmaet. Svært unge pasienter behandlet med en høyere dose (40 mg/kg) har tendens til flere symptomer ved utvikling av IRR. Pasienter som får sykdommen i svært ung alder, og som utvikler høye IgG-antistofftitere, har høyere risiko for hyppigere IRR. Ved akutt sykdom (f.eks. lungebetennelse, sepsis) på infusjonstidspunktet, er faren for IRR større. Pasienter som har opplevd IRR (spesielt anafylaktiske reaksjoner) må behandles med forsiktighet ved ny tilførsel. Milde og forbigående reaksjoner krever kanskje ikke medisinsk behandling eller seponering. Reduksjon av infusjonshastighet, midlertidig avbrutt infusjon, eller premedisinering med orale antihistaminer og/eller antipyretika og/eller kortikosteroider, har effektivt kontrollert de fleste reaksjoner. IRR kan oppstå under eller inntil 2 timer etter infusjon, og er mer sannsynlige ved høy infusjonshastighet. Ved fremskreden Pompes sykdom kan risiko for alvorlige komplikasjoner være høyere og krever nøye monitorering. De fleste pasientene utvikler IgG-antistoffer mot alglukosidase, vanligvis innen 3 måneder etter påbegynt behandling. Antistofftitere bør kontrolleres regelmessig. Pasienter som utvikler IgE antistoffer ser ut til å ha høyere risiko for å få IRR ved ny administrering og skal derfor kontrolleres spesielt nøye. Vellykket reintroduksjon er sett ved administrering med en lavere infusjonshastighet og lavere innledende doser. Nefrotisk syndrom er observert, nyrebiopsi viste oppsamling av immunkomplekser. Regelmessige urinprøver anbefales hos pasienter med høye IgG-antistofftitere. Pasienten skal overvåkes mhp. tegn og symptomer på systemiske immunmedierte reaksjoner som omfatter hud og andre organer under behandling. Hvis immunmedierte reaksjoner oppstår bør seponering vurderes og passende medisinsk behandling innledes. Risiko og fordeler ved readministrering etter en immunmediert reaksjon bør vurderes. Hos noen pasienter har reintroduksjon vært vellykket og de har fortsatt å motta alglukosidase alfa under tett klinisk tilsyn. Administrering av et immuntoleranseinduksjons-(ITI)-regime til aglukosidase alfa-naive pasienter (profylaktisk ITI), kan være effektivt ved å forebygge eller dempe utviklingen av et høyt, vedvarende antistofftiter (HSAT) mot aglukosidase alfa. Det er sett bedre behandlingsrepons ved bruk av profylaktisk ITI hos yngre pasienter med mindre fremskreden sykdom, før utvikling av HSAT. Pasienter med Pompes sykdom har risiko for å få luftveisinfeksjoner pga. den progressive effekten av sykdommen på de respiratoriske musklene. Behandling med immunsuppressive legemidler hos pasienter med Pompes sykdom kan øke risikoen for å utvikle alvorlige luftveisinfeksjoner ytterligere, og årvåkenhet anbefales. Fatale og livstruende luftveisinfeksjoner ble observert hos noen av disse pasientene. Svimmelhet er rapportert på infusjonsdagen, og kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er ikke utført. Alglukosidase alfa er et rekombinant humant protein, og er derfor en usannsynlig kandidat for cytokrom P-450-medierte legemiddelinteraksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Må ikke brukes ved graviditet med mindre det er strengt nødvendig.
Amming: Kan skilles ut i morsmelk. Amming frarådes under behandling.

 

Bivirkninger

Bivirkningsfrekvenser er basert på behandling av et lavt antall pasienter.

Infantil Pompes sykdom

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Oppkast
Vanlige Brekning, kvalme
Generelle
Svært vanlige Feber
Vanlige Frysninger, irritabilitet
Hjerte
Svært vanlige Takykardi
Vanlige Cyanose
Hud
Svært vanlige Urticaria, utslett
Vanlige Erytem, kløe, utslett (makuløst, papuløst, makulopapuløst)
Kar
Svært vanlige Flushing
Vanlige Hypertensjon, pallor
Luftveier
Svært vanlige Hoste, takypné
Nevrologiske
Vanlige Tremor
Psykiske
Vanlige Agitasjon
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert oksygenmetning
Vanlige Økt blodtrykk, økt hjerterytme, økt kroppstemperatur

Infantil Pompes sykdom

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Oppkast
Generelle Feber
Hjerte Takykardi
Hud Urticaria, utslett
Kar Flushing
Luftveier Hoste, takypné
Undersøkelser Redusert oksygenmetning
Vanlige
Gastrointestinale Brekning, kvalme
Generelle Frysninger, irritabilitet
Hjerte Cyanose
Hud Erytem, kløe, utslett (makuløst, papuløst, makulopapuløst)
Kar Hypertensjon, pallor
Nevrologiske Tremor
Psykiske Agitasjon
Undersøkelser Økt blodtrykk, økt hjerterytme, økt kroppstemperatur

Sent oppstått sykdom

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Generelle
Vanlige Brystubehag, fatigue, feber, lokalisert hevelse, perifert ødem, varmefølelse
Hud
Vanlige Hyperhidrose, kløe, papuløst utslett, urticaria
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Kar
Vanlige Flushing
Luftveier
Vanlige Tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskelkramper, muskelrykninger, myalgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi, svimmelhet
Undersøkelser
Vanlige Økt blodtrykk

Sent oppstått sykdom

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Generelle Brystubehag, fatigue, feber, lokalisert hevelse, perifert ødem, varmefølelse
Hud Hyperhidrose, kløe, papuløst utslett, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Flushing
Luftveier Tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, muskelrykninger, myalgi
Nevrologiske Hodepine, parestesi, svimmelhet
Undersøkelser Økt blodtrykk

I tillegg er følgende sett ved både infantil og sent oppstått sykdom

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Brekning, magesmerte
Generelle
Ukjent frekvens Ansiktsødem, brystsmerte, brystubehag, feber, frysninger, irritabilitet, perifer kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet (inkl. smerter, hevelse, indurasjon og ekstravasasjon), varmefølelse
Hjerte
Ukjent frekvens Bradykardi, cyanose, hjertestans, takykardi
Hud
Ukjent frekvens Erytem, hyperhidrose, livedo reticularis, periorbitalt ødem, utslett, økt lakrimasjon
Kar
Ukjent frekvens Hypertensjon, hypotensjon, pallor, vasokonstriksjon
Luftveier
Ukjent frekvens Apné, bronkospasme, dyspné, faryngealt ødem, hoste, hvesing, pustebesvær, respirasjonsstans, stridor, takypné, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Artralgi
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine, tremor
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Nefrotisk syndrom, proteinuri
Psykiske
Ukjent frekvens Agitasjon, rastløshet
Undersøkelser
Ukjent frekvens Redusert oksygenmetning, økt hjerterytme
Øye
Ukjent frekvens Konjunktivitt

I tillegg er følgende sett ved både infantil og sent oppstått sykdom

Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Brekning, magesmerte
Generelle Ansiktsødem, brystsmerte, brystubehag, feber, frysninger, irritabilitet, perifer kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet (inkl. smerter, hevelse, indurasjon og ekstravasasjon), varmefølelse
Hjerte Bradykardi, cyanose, hjertestans, takykardi
Hud Erytem, hyperhidrose, livedo reticularis, periorbitalt ødem, utslett, økt lakrimasjon
Kar Hypertensjon, hypotensjon, pallor, vasokonstriksjon
Luftveier Apné, bronkospasme, dyspné, faryngealt ødem, hoste, hvesing, pustebesvær, respirasjonsstans, stridor, takypné, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet Artralgi
Nevrologiske Hodepine, tremor
Nyre/urinveier Nefrotisk syndrom, proteinuri
Psykiske Agitasjon, rastløshet
Undersøkelser Redusert oksygenmetning, økt hjerterytme
Øye Konjunktivitt
<1% utviklet anafylaktisk sjokk og/eller hjertestans under infusjonen. Reaksjonene inntraff generelt kort tid etter infusjonsstart og symptomene var av respiratorisk, kardiovaskulær, ødematøs og/eller kutan art.
Tilbakevendende reaksjoner bestående av influensalignende sykdom eller en kombinasjon av hendelser som feber, frysninger, myalgi, artralgi, smerte eller utmattelse som opptrer etter infusjon og som vanligvis varer i noen dager, er observert. Flertallet av pasientene tålte reeksponering for alglukosidase alfa, enten ved bruk av lavere doser og/eller med forbehandling med antiinflammatoriske midler og/eller kortikosteroider, og har fortsatt behandlingen under nøye klinisk oppfølging.
Noen pasienter med moderat til alvorlig eller tilbakevendende IRR har testet positivt for alglukosidase alfa-spesifikke IgE-antistoff. Nefrotisk syndrom, alvorlige hudreaksjoner, mulig immunmedierte, er sett, inkl. ulcerøse og nekrotiserende hudlesjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring. Doser opptil 40 mg/kg er gitt i kliniske studier.

Egenskaper

Klassifisering: Alglukosidase alfa er en rekombinant form av human syre-alfaglukosidase.
Virkningsmekanisme: Gjenoppretter lysosomal GAA-aktivitet og medfører stabilisering eller restaurasjon av hjerte- og skjelettmuskelfunksjon (inkl. respirasjonsmuskulatur). Farmakokinetikken for alglukosidase alfa er ikke tidsavhengig.
Absorpsjon: Infantil Pompes sykdom: Cmax: 178,2-263,7 μg/ml ved doser på hhv. 20 og 40 mg/kg. AUC for tilsvarende doser varierte i området 977,5-1872,5 μg × time/ml. Sent oppstått sykdom (ved 20 mg/kg annenhver uke, målt etter 52 uker): Cmax: 370±88 μg/ml. AUC 2700±1000 μg × time/ml.
Fordeling: Infantil Pompes sykdom: Vd: 66,2 ml/kg. Sent oppstått sykdom: Vd: 896±1154 ml/kg.
Halveringstid: Infantil Pompes sykdom: Plasma t1/2: 2-3 timer. Plasmaclearance: 21,4 ml/time/kg. Sent oppstått sykdom: Effektiv t1/2: 2,5±0,4 timer. Clearance: 8,2±2,4 ml/time/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter fortynning. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er imidlertid vist for 24 timer ved 2-8°C når det oppbevares beskyttet mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Myozyme, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 1 stk. (hettegl.)
043015
H-resept
-
5685,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.10.2020