Antiarytmikum (klasse III).

C01B D07 (Dronedaron)TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Dronedaronhydroklorid 400 mg, laktose. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persisterende atrieflimmer (AF). Bør pga. sikkerhetsprofilen bare forskrives etter at alternative behandlingsmuligheter er vurdert. Skal ikke gis til pasienter med venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon eller til pasienter med pågående eller tidligere episoder av hjertesvikt.

Dosering

Behandling bør kun startes og følges opp under veiledning av spesialist. Behandling kan startes opp poliklinisk. Anbefalt dose er 400 mg 2 ganger daglig.
Glemt dose: Ved glemt dose skal neste dose tas ved planlagt tidspunkt uten å dobles.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (se Forsiktighetsregler). Ingen dosejustering nødvendig ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Ingen dosejustering nødvendig hos andre pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Tas fortrinnsvis til frokost og kveldsmat. Grapefruktjuice skal unngås. Svelges hele med vann. Kan ikke deles i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. AV-blokk grad II eller III. Fullstendig grenblokk. Distal blokk. Sinusknutedysfunksjon. Ledningsdefekter i atriene. Syk-sinus-syndrom (bortsett fra brukt sammen med en fungerende pacemaker). Bradykardi <50 slag/minutt. Permanent AF med varighet ≥6 måneder (eller ukjent varighet) og hvor forsøk på å gjenopprette sinusrytme ikke lenger vurderes. Ustabile hemodynamiske tilstander. Tidligere eller nåværende hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. Lever- og lungetoksisitet relatert til tidligere bruk av amiodaron. Samtidig behandling med sterke CYP3A4-hemmere, som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, telitromycin, klaritromycin, nefazodon og ritonavir. Legemidler som induserer torsades de pointes som fenotiaziner, cisaprid, bepridil, trisykliske antidepressiver, terfenadin, visse orale makrolider (som erytromycin), antiarytmika klasse I og III. QTC Bazett intervall ≥500 millisekunder. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Sterkt nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Samtidig bruk av dabigatran.

Forsiktighetsregler

Regelmessig kontroll av hjerte-, lever-, nyre- og lungefunksjon anbefales. Ved AF-tilbakefall bør seponering vurderes. Behandlingen bør stoppes hvis pasienten utvikler noen av tilstandene som er kontraindisert. Utvikling av permanent AF i løpet av behandlingen: EKG anbefales minst hver 6. måned. Hvis permanent AF utvikles skal dronedaron seponeres. Tidligere eller pågående hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon: AF-pasienter har økt insidens av hjertesvikt med stuvning (CHF), og den høye bivirkningsfrekvensen bør sees på bakgrunn av dette. I 5 placebokontrollerte studier var frekvensen av CHF 11,2% i Multaqgruppen, og 10,9% i placebogruppen. Pasienten bør vurderes grundig mht. symptomer på CHF, og skal rådes til å konsultere lege ved symptomer på hjertesvikt (vektøkning, deklive ødem, forverret dyspné). Hvis hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon utvikles, skal behandlingen avsluttes. Koronararteriesykdom: Pasienter med koronararteriesykdom skal overvåkes regelmessig for kliniske tegn på hjertesvikt og med EKG for å avdekke tidlige tegn på hjertesvikt. Eldre pasienter ≥75 år med multippel komorbiditet: Bør overvåkes regelmessig for kliniske tegn på hjertesvikt og med EKG. Leverskade: Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt, er rapportert. Leverfunksjonsprøver bør utføres før oppstart av behandling, 1 uke og 1 måned etter behandlingsstart, deretter månedlig i 6 måneder, i 9. og 12. måned, og periodisk deretter. Dersom ALAT er ≥3 × øvre normalgrense (ULN) bør ny måling gjøres innen 48-72 timer. Om denne bekrefter ALAT ≥3 × ULN bør dronedaron seponeres. Nødvendige undersøkelser og tett observasjon av pasienter fortsettes inntil ALAT er normalisert. Pasienten bør straks rapportere symptomer på potensiell leverskade, som nyoppstått vedvarende magesmerte, tap av appetitt, kvalme, oppkast, feber, uvelhet, utmattelse, gulsott, mørk urin eller kløe, til legen. Oppfølgning ved økning i plasmakreatinin: Økning i plasmakreatinin (gjennomsnittlig 10 μmol/liter) kan inntreffe tidlig etter behandlingsstart og vil ev. nå et platå etter 7 dager. Plasmakreatinin bør måles før og 7 dager etter oppstart. Ved økt kreatininemi bør serumkreatinin måles etter enda 7 dager. Dersom ingen ytterligere økning i kreatininemi sees brukes denne verdien som en ny baselinereferanse. Ved fortsatt økt serumkreatinin bør seponering vurderes. Kreatininemi skal ikke nødvendigvis føre til at behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister seponeres. Større økninger i kreatinin og økt blodureanitrogen er rapportert. Dronedaron bør seponeres i slike tilfeller. Regelmessig kontroll av nyrefunksjonen anbefales, og ev. andre undersøkelser etter behov. Ubalanse i elektrolytter: Kalium- eller magnesiummangel skal korrigeres før oppstart og under behandling. QT-forlengelse: Dronedaron kan indusere en moderat QTC Bazett-forlengelse (ca. 10 millisekunder), relatert til forlenget repolarisering. Disse endringene er knyttet til den terapeutiske effekten av dronedaron og er ikke tegn på toksisitet. Oppfølging, inkl. EKG, anbefales under behandling. Hvis QTC Bazett-intervallet er ≥500 millisekunder, skal dronedaronbehandlingen seponeres. Dronedaron har lav proarytmisk effekt. En nedgang i arytmisk død er sett. Proarytmisk effekt kan imidlertid oppstå i spesielle situasjoner, som ved samtidig bruk av proarytmiske legemidler og/eller ved elektrolyttforstyrrelser. Sykdommer i luftveier: Tilfeller av interstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og lungefibrose, er rapportert. Innsettende dyspné eller ikke-produktiv hoste kan være relatert til lungetoksisitet og bør overvåkes nøye. Hvis lungetoksisitet bekreftes skal behandlingen avsluttes. Hjelpestoffer: Preparatet skal ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se også Kontraindikasjoner. Antikoagulantia gis iht. AF-retningslinjer. Klinisk signifikant INR-økning (>5) er rapportert. INR overvåkes derfor nøye ved bruk av vitamin K-antagonister. Dronedaron metaboliseres primært av CYP3A4, og er en potent P-glykoprotein (P-gp)-hemmer, moderat CYP3A4-hemmer og svak CYP2D6-hemmer. Samtidig bruk av digoksin (P-gp-substrat) anbefales ikke da dette vil gi økt plasmakonsentrasjon av digoksin og mulig synergistisk effekt på hjertefrekvens og AV-ledning. Klinisk og biologisk undersøkelse, inkl. blodprøver og EKG, anbefales, og digoksindosen bør halveres. Samtidig bruk av rivaroksaban (CYP3A4- og P-gp-substrat) anbefales ikke pga. sannsynlig økt eksponering, og dermed økt blødningsrisiko. Dronedaron kan øke eksponeringen av apiksaban (CYP3A4- og P-gp-substrat), men dosejustering for apiksaban er ikke nødvendig. Dronedaron kan øke eksponeringen av edoksaban (CYP3A4- og P-gp-substrat), og edoksabandosen bør reduseres iht. anbefalingene i preparatomtalen for edoksaban. Statiner (CYP3A4- og/eller P-gp-substrater) skal brukes med forsiktighet, lavere start- og vedlikeholdsdose skal vurderes, og pasienten monitoreres for tegn på muskeltoksisitet. Dronedaron kan øke plasmakonsentrasjonen av takrolimus, sirolimus, everolimus og ciklosporin (CYP3A4-substrater), og dosen justeres om nødvendig. Betablokkere som metoprolol, propranolol (CYP2D6-substrat) eller kalsiumantagonister som verapamil, diltiazem (substrater og/eller moderate hemmere av CYP3A4) med dempende effekt på sinus- og AV-knuten skal brukes med forsiktighet. Preparatene startes opp med lav dose og opptitrering skal kun gjøres etter EKG. Hos pasienter som allerede bruker kalsiumantagonister eller betablokkere ved start av dronedaronbehandling, skal EKG tas og dosen justeres om nødvendig. Sotalol må seponeres før start. Potente CYP3A4-induktorer som rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt (prikkperikum) er ikke anbefalt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon.
Amming: Dronedaron og metabolitter utskilles i melk hos dyr. Fordelen barnet har av ammingen og fordelen kvinnen har av behandling skal veies opp mot hverandre.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist påvirkning av fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeAsteni, fatigue
Hjerte
Svært vanligeKongestiv hjertesvikt3
VanligeBradykardi5
Hud
VanligeKløe, utslett (inkl. generalisert, makuløst, makulopapuløst)
Mindre vanligeAllergisk dermatitt, dermatitt, eksem, erytem (inkl. erytematøst utslett), fotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem)
Kar
SjeldneVaskulitt (inkl. leukocytoklastisk vaskulitt)
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjonstest
SjeldneHepatocellulær skade (inkl. livstruende akutt leversvikt)4
Luftveier
Mindre vanligeInterstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og lungefibrose)3
Nevrologiske
Mindre vanligeDysgeusi
SjeldneAgeusi
Undersøkelser
Svært vanligeQTc-forlengelse Bazett2, økt kreatinin i blod1
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HjerteKongestiv hjertesvikt3
UndersøkelserQTc-forlengelse Bazett2, økt kreatinin i blod1
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
HjerteBradykardi5
HudKløe, utslett (inkl. generalisert, makuløst, makulopapuløst)
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
Mindre vanlige
HudAllergisk dermatitt, dermatitt, eksem, erytem (inkl. erytematøst utslett), fotosensitivitetsreaksjon
LuftveierInterstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og lungefibrose)3
NevrologiskeDysgeusi
Sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem)
KarVaskulitt (inkl. leukocytoklastisk vaskulitt)
Lever/galleHepatocellulær skade (inkl. livstruende akutt leversvikt)4
NevrologiskeAgeusi

1≥10% 5 dager etter behandlingsstart, se Forsiktighetsregler.

2>450 msek hos menn, >470 msek hos kvinner, se Forsiktighetsregler.

3Også rapportert etter markedsføring (frekvens ukjent). Se Forsiktighetsregler.

4Se Forsiktighetsregler.

5Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hjerterytme og blodtrykk skal overvåkes. Støttende og symptomlindrende behandling. Det er ukjent om dronedaron og/eller metabolitter kan fjernes ved dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dronedarons elektrofysiologiske egenskaper tilhører alle 4 Vaughan-Williamsklassene. Multikanalblokker som hemmer kaliumstrømmene (inkl. IK (Ach), IKur, IKr, IKs) og derved forlenger hjertets aksjonspotensial og refraktærperioder (Klasse III). Hemmer natriumstrømmene (Klasse Ib) og kalsiumstrømmene (Klasse IV). Dronedaron er også en ikke-kompetitiv antagonist til adrenerge aktiviteter (Klasse II).
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er 15% pga. høy first pass-metabolisme. Samtidig matinntak øker biotilgjengeligheten 2-4 ganger. Cmax av dronedaron og den aktive hovedmetabolitten nås etter 3-6 timer. Steady state nås etter 4-8 dager. Cmax ved steady state er 84-147 ng/ml. Farmakokinetikken avviker moderat fra doseproporsjonalitet: 2 × økning i dose gir ca. 2,5-3 × økning av Cmax og AUC.
Proteinbinding: Høy (ca. 99%), i hovedsak til albumin.
Fordeling: Vdss ca. 1300 liter.
Halveringstid: 25-30 timer for dronedaron og 20-25 timer for N-debutyl-metabolitten. Plasmaclearance er ca. 130-150 liter/time.
Metabolisme: Hovedsakelig av CYP3A4. Monoaminoksidaser bidrar delvis til metabolismen av dronedarons aktive metabolitt. Ved N-debutylering dannes den aktive N-debutyl-metabolitten, som er 3-10 × mindre potent enn dronedaron, men bidrar til den farmakologiske aktiviteten.
Utskillelse: 84% i feces, 6% i urin, primært som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Multaq, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg100 stk. (endose)
039643
Blå resept
Byttegruppe
1589,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2020