Moviprep

Norgine

Tarmtømmingsmiddel, osmotisk virkende.

ATC-nr.: A06A D65

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 249 159,4931 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: Hvert sett inneh.: Dosepose A: Makrogol 3350 100 g, natriumsulfat (vannfritt) 7,5 g, natriumklorid 2,69 g, kaliumklorid 1,02 g, aspartam 0,233 g. Dosepose B: Askorbinsyre 4,7 g, natriumaskorbat 5,9 g. Elektrolyttinnh. i 1 liter oppløsning når begge doseposene brukes: Natrium 181,6 mmol (hvor maks. 56,2 mmol er absorberbart), sulfat 52,8 mmol, klorid 59,8 mmol, kalium 14,2 mmol, askorbat 29,8 mmol.


Indikasjoner

Til voksne til rensning av tarmen før alle kliniske undersøkelser som krever en ren tarm f.eks. endoskopi eller røntgenundersøkelser.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Et behandlingsforløp består av 2 liter Moviprep. Det anbefales sterkt at det under behandlingsforløpet også drikkes 1 liter klar væske, f.eks. vann, klar suppe, fruktjuice uten fruktkjøtt, leskedrikk, te og/eller kaffe uten melk.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Data mangler. Anbefales ikke til barn <18 år.
Tilberedning/Håndtering: Tilberedning i vann kan ta opptil 5 minutter. Dosepose A og dosepose B oppløses i 1 liter vann ved å drysse pulveret i blandebeholderen og deretter tilsette vann. Pasienten bør vente med å drikke oppløsningen inntil alt pulveret er oppløst. Kan inntas umiddelbart eller kjøles ned før det inntas hvis dette er å foretrekke.
Administrering: 1 liter rekonstituert oppløsning bør drikkes over et tidsrom på 1-2 timer. Dette bør gjentas 1 gang for å fullføre behandlingen. Administreringen fordeles slik at 1 liter tas kvelden før og 1 liter tas tidlig om morgenen på dagen for den kliniske undersøkelsen, eller så kan 2 liter tas kvelden før eller 2 liter om morgenen på dagen for den kliniske undersøkelsen. Sørg for at inntaket av Moviprep samt ev. klare væsker avsluttes minst 2 timer før starten av den kliniske undersøkelsen. Det bør ikke inntas fast føde fra starten av behandlingsforløpet og inntil den kliniske undersøkelsen er avsluttet.

Kontraindikasjoner

Kjent eller antatt overfølsomhet for innholdsstoffene, gastrointestinal obstruksjon eller perforasjon, lidelser i forbindelse med tømming av mage og tarm (f.eks. gastroparese), ileus, fenylketonuri (pga. aspartaminnholdet), glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel (pga. askorbatinnholdet), toksisk megakolon som kompliserer alvorlige inflammatoriske tilstander i mage-tarmkanalen (inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt). Skal ikke gis til bevisstløse pasienter.

Forsiktighetsregler

Diaré er en forventet bivirkning. Bør gis med forsiktighet til svake pasienter med dårlig helse og pasienter med alvorlige kliniske svekkelser slik som nedsatt kvelningsrefleks, tendens til aspirasjon eller regurgitasjon, nedsatt bevissthet, alvorlig nyreinsuffisiens (ClCR <30 ml/minutt), hjerteinsuffisiens (NYHA klasse III/IV), risiko for arytmi, f.eks. pasienter under behandling for kardiovaskulær sykdom eller som har thyreoid sykdom, dehydrering, alvorlig akutt inflammatorisk lidelse. En eksisterende dehydrering skal korrigeres før bruk av preparatet. Moviprep tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Pasienter med nedsatt bevissthet eller med tendens til aspirasjon eller regurgitasjon bør overvåkes nøye under administrering, spesielt ved tilførsel via nesesonde. Ved symptomer som indikerer arytmi eller endringer i væske/elektrolyttbalansen bør plasmaelektrolyttene måles, EKG monitoreres og eventuelle avvik behandles umiddelbart. Hos svekkede og skrøpelige pasienter, pasienter med dårlig helsetilstand, pasienter med klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon, arytmi og pasienter med risiko for elektrolyttforstyrrelser, bør det vurderes å undersøke elektrolytter, nyrefunksjon samt utføre EKG både før og etter behandling. Det er sett sjeldne tilfeller av alvorlig arytmi, inkl. atrieflimmer, assosiert med bruk av ionisk osmotiske laksativer for tarmtømming. Tilfellene er primært pasienter med kjente kardiorisikofaktorer samt elektrolyttubalanse. Ved symptomer som alvorlig oppblåsthet, abdominal distensjon, smerter i abdomen eller andre reaksjoner som gjør det vanskelig å fortsette uttømmingen, skal behandlingen nedtrappes eller midlertidig stoppes, og lege kontaktes. Inneholder 363,2 mmol (8,4 g) natrium pr. behandling. Dette tilsv. 420% av WHO anbefalte maks. daglige inntak på 2 g av natrium for en voksen. Dette må tas i betraktning ved natriumkontrollert diett. Bare en del av natriumet (opptil 112,4 mmol (2,6 g) pr. behandling) blir absorbert. Inneholder 28,4 mmol (1,1 g) kalium pr. behandling. Dette må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon eller kaliumkontrollert diett.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A D65
Perorale legemidler bør ikke tas <1 time før administrering av Moviprep, da de kan skylles gjennom mage-tarmkanalen uten å bli absorbert. Den terapeutiske effekten til legemidler med smalt terapeutisk vindu eller med kort halveringstid kan være spesielt påvirket.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Data mangler ved graviditet og amming. Bør kun brukes dersom det anses som essensielt.

Bivirkninger

De fleste pasienter får bivirkninger under behandlingsforløpet. Allergiske reaksjoner i form av utslett, urticaria, pruritus, dyspné, angioødem og anafylaksi kan forekomme. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerter, kvalme, abdominal distensjon, anal irritasjon. Øvrige: Utilpasshet, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Søvnforstyrrelser. Øvrige: Stivhet, tørste, sult. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Lever/galle: Unormale leverfunksjonsprøver. Øvrige: Ubehagsfølelse. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Flatulens, brekninger. Hjerte/kar: Forbigående blodtrykksøkning, arytmi, palpitasjoner. Hud: Allergiske hudreaksjoner, inkl. angioødem, urticaria, pruritus, utslett og erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktisk reaksjon, dyspné og hudreaksjoner (se over). Nevrologiske: Krampeanfall assosiert med alvorlig hyponatremi. Stoffskifte/ernæring: Elektrolyttforstyrrelser, inkl. redusert plasmabikarbonat, hyperkalsemi og hypokalsemi, hypofosfatemi, hypokalemi og hyponatremi og endringer i plasmakloridnivå, dehydrering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved stor, utilsiktet overdosering hvor diaréen er alvorlig, er det vanligvis tilstrekkelig med konservative behandlingsmetoder: Store mengder væske, spesielt fruktsaft anbefales. Ved alvorlig ketoacidose kan det være nødvendig med i.v. rehydrering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A06A D65

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Makrogol 3350, natriumsulfat og høye doser askorbinsyre utøver en osmotisk virkning i tarmen, som induserer en lakserende effekt. Makrogol 3350 øker avføringsvolumet som deretter stimulerer tarmmotiliteten vha. nevromuskulær aktivitet. Dette gir en forbedret propulsiv transportering av bløtgjort avføring i kolon. Elektrolyttinnholdet og supplerende inntak av klar væske forhindrer klinisk signifikant endring i natrium, kalium og vann, og reduserer risikoen for dehydrering.
Absorpsjon: Makrogol 3350 absorberes ikke fra mage-tarmkanalen. Askorbinsyre absorberes hovedsakelig i tynntarmen via en aktiv transportmekanisme som er mettbar og natriumavhengig. For doser på 30-180 mg absorberes ca. 70-85%. Etter inntak av opptil 12 g askorbinsyre absorberes kun 2 g.
Utskillelse: Askorbinsyre: Hovedsakelig uforandret via urin etter høye doser, og ved plasmakonsentrasjon >14 mg/liter. Makrogol 3350 utskilles uforandret via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Doseposer: Oppbevares ved høyst 25°C. Rekonstituert oppløsning: Oppbevares ved høyst 25°C i inntil 24 timer. Kan oppbevares i kjøleskap. Hold oppløsningen tildekket.

Pakninger uten resept

Pakningen er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 05.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.12.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Moviprep, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
2 sett (doseposer)
075187
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anal: Som har med endetarmsåpningen å gjøre.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.