Moviprep

Norgine


Tarmtømmingsmiddel, osmotisk virkende.

A06A D65 (Makrogol)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: Hvert sett inneh.: Dosepose A: Makrogol 3350 100 g, natriumsulfat (vannfritt) 7,5 g, natriumklorid 2,69 g, kaliumklorid 1,02 g, aspartam 0,233 g. Dosepose B: Askorbinsyre 4,7 g, natriumaskorbat 5,9 g. Elektrolyttinnh. i 1 liter oppløsning når begge doseposene brukes: Natrium 181,6 mmol (hvor maks. 56,2 mmol er absorberbart), sulfat 52,8 mmol, klorid 59,8 mmol, kalium 14,2 mmol, askorbat 29,8 mmol.


Indikasjoner

Til voksne til rensning av tarmen før alle kliniske undersøkelser som krever en ren tarm f.eks. endoskopi eller røntgenundersøkelser.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Et behandlingsforløp består av 2 liter Moviprep. Det anbefales sterkt at det under behandlingsforløpet også drikkes 1 liter klar væske, f.eks. vann, klar suppe, fruktjuice uten fruktkjøtt, leskedrikk, te og/eller kaffe uten melk.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Data mangler. Anbefales ikke til barn <18 år.
Tilberedning/Håndtering: Tilberedning i vann kan ta opptil 5 minutter. Dosepose A og dosepose B oppløses i 1 liter vann ved å drysse pulveret i blandebeholderen og deretter tilsette vann. Pasienten bør vente med å drikke oppløsningen inntil alt pulveret er oppløst. Kan inntas umiddelbart eller kjøles ned før det inntas hvis dette er å foretrekke.
Administrering: 1 liter rekonstituert oppløsning bør drikkes over et tidsrom på 1-2 timer. Dette bør gjentas 1 gang for å fullføre behandlingen. Administreringen fordeles slik at 1 liter tas kvelden før og 1 liter tas tidlig om morgenen på dagen for den kliniske undersøkelsen, eller så kan 2 liter tas kvelden før eller 2 liter om morgenen på dagen for den kliniske undersøkelsen. Sørg for at inntaket av Moviprep samt ev. klare væsker avsluttes minst 2 timer før starten av den kliniske undersøkelsen. Det bør ikke inntas fast føde fra starten av behandlingsforløpet og inntil den kliniske undersøkelsen er avsluttet.

Kontraindikasjoner

Kjent eller antatt overfølsomhet for innholdsstoffene, gastrointestinal obstruksjon eller perforasjon, lidelser i forbindelse med tømming av mage og tarm (f.eks. gastroparese), ileus, fenylketonuri (pga. aspartaminnholdet), glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel (pga. askorbatinnholdet), toksisk megakolon som kompliserer alvorlige inflammatoriske tilstander i mage-tarmkanalen (inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt). Skal ikke gis til bevisstløse pasienter.

Forsiktighetsregler

Diaré er en forventet bivirkning. Bør gis med forsiktighet til svake pasienter med dårlig helse og pasienter med alvorlige kliniske svekkelser slik som nedsatt kvelningsrefleks, tendens til aspirasjon eller regurgitasjon, nedsatt bevissthet, alvorlig nyreinsuffisiens (ClCR <30 ml/minutt), hjerteinsuffisiens (NYHA klasse III/IV), risiko for arytmi, f.eks. pasienter under behandling for kardiovaskulær sykdom eller som har thyreoid sykdom, dehydrering, alvorlig akutt inflammatorisk lidelse. En eksisterende dehydrering skal korrigeres før bruk av preparatet. Moviprep tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Pasienter med nedsatt bevissthet eller med tendens til aspirasjon eller regurgitasjon bør overvåkes nøye under administrering, spesielt ved tilførsel via nesesonde. Ved symptomer som indikerer arytmi eller endringer i væske/elektrolyttbalansen bør plasmaelektrolyttene måles, EKG monitoreres og eventuelle avvik behandles umiddelbart. Hos svekkede og skrøpelige pasienter, pasienter med dårlig helsetilstand, pasienter med klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon, arytmi og pasienter med risiko for elektrolyttforstyrrelser, bør det vurderes å undersøke elektrolytter, nyrefunksjon samt utføre EKG både før og etter behandling. Det er sett sjeldne tilfeller av alvorlig arytmi, inkl. atrieflimmer, assosiert med bruk av ionisk osmotiske laksativer for tarmtømming. Tilfellene er primært pasienter med kjente kardiorisikofaktorer samt elektrolyttubalanse. Ved symptomer som alvorlig oppblåsthet, abdominal distensjon, smerter i abdomen eller andre reaksjoner som gjør det vanskelig å fortsette uttømmingen, skal behandlingen nedtrappes eller midlertidig stoppes, og lege kontaktes. Makrogol bør brukes med forsiktighet hos pasienter med kjente risikofaktorer for iskemisk kolitt eller ved samtidig bruk av kontaktlaksantia (slik som bisakodyl eller natriumpikosulfat). Pasienter med plutselig magesmerte, rektalblødning eller andre symptomer på iskemisk kolitt bør evalueres umiddelbart. Inneholder 363,2 mmol (8,4 g) natrium pr. behandling. Dette tilsv. 420% av WHO anbefalte maks. daglige inntak på 2 g av natrium for en voksen. Dette må tas i betraktning ved natriumkontrollert diett. Bare en del av natriumet (opptil 112,4 mmol (2,6 g) pr. behandling) blir absorbert. Inneholder 28,4 mmol (1,1 g) kalium pr. behandling. Dette må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon eller kaliumkontrollert diett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Perorale legemidler bør ikke tas <1 time før administrering av Moviprep, da de kan skylles gjennom mage-tarmkanalen uten å bli absorbert. Den terapeutiske effekten til legemidler med smalt terapeutisk vindu eller med kort halveringstid kan være spesielt påvirket.

Graviditet, amming og fertilitet

Data mangler ved graviditet og amming. Bør kun brukes dersom det anses som essensielt.

 

Bivirkninger

De fleste pasienter får bivirkninger under behandlingsforløpet.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, anal irritasjon, kvalme
Vanlige Dyspepsi, oppkast
Mindre vanlige Dysfagi
Ukjent frekvens Brekning, flatulens
Generelle
Svært vanlige Feber, malaise
Vanlige Stivhet, sult, tørste
Mindre vanlige Ubehag
Hjerte
Ukjent frekvens Arytmi, forbigående økt blodtrykk, palpitasjoner
Hud
Ukjent frekvens Allergiske hudreaksjoner (inkl. angioødem, urticaria, kløe, utslett, erytem)
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, dyspné)
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Ukjent frekvens Krampeanfall assosiert med alvorlig hyponatremi
Psykiske
Vanlige Søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Dehydrering, elektrolyttubalanse (inkl. redusert bikarbonat i blod, hyperkalsemi, hypokalsemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hyponatremi, endringer i kloridnivå i blod)
Undersøkelser
Mindre vanlige Unormal leverfunksjonstest

De fleste pasienter får bivirkninger under behandlingsforløpet.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, anal irritasjon, kvalme
Generelle Feber, malaise
Vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi, oppkast
Generelle Stivhet, sult, tørste
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Psykiske Søvnforstyrrelse
Mindre vanlige
Gastrointestinale Dysfagi
Generelle Ubehag
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Brekning, flatulens
Hjerte Arytmi, forbigående økt blodtrykk, palpitasjoner
Hud Allergiske hudreaksjoner (inkl. angioødem, urticaria, kløe, utslett, erytem)
Immunsystemet Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, dyspné)
Nevrologiske Krampeanfall assosiert med alvorlig hyponatremi
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, elektrolyttubalanse (inkl. redusert bikarbonat i blod, hyperkalsemi, hypokalsemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hyponatremi, endringer i kloridnivå i blod)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved stor, utilsiktet overdosering hvor diaréen er alvorlig, er det vanligvis tilstrekkelig med konservative behandlingsmetoder: Store mengder væske, spesielt fruktsaft anbefales. Ved alvorlig ketoacidose kan det være nødvendig med i.v. rehydrering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Makrogol 3350, natriumsulfat og høye doser askorbinsyre utøver en osmotisk virkning i tarmen, som induserer en lakserende effekt. Makrogol 3350 øker avføringsvolumet som deretter stimulerer tarmmotiliteten vha. nevromuskulær aktivitet. Dette gir en forbedret propulsiv transportering av bløtgjort avføring i kolon. Elektrolyttinnholdet og supplerende inntak av klar væske forhindrer klinisk signifikant endring i natrium, kalium og vann, og reduserer risikoen for dehydrering.
Absorpsjon: Makrogol 3350 absorberes ikke fra mage-tarmkanalen. Askorbinsyre absorberes hovedsakelig i tynntarmen via en aktiv transportmekanisme som er mettbar og natriumavhengig. For doser på 30-180 mg absorberes ca. 70-85%. Etter inntak av opptil 12 g askorbinsyre absorberes kun 2 g.
Utskillelse: Askorbinsyre: Hovedsakelig uforandret via urin etter høye doser, og ved plasmakonsentrasjon >14 mg/liter. Makrogol 3350 utskilles uforandret via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Doseposer: Oppbevares ved høyst 25°C. Rekonstituert oppløsning: Oppbevares ved høyst 25°C i inntil 24 timer. Kan oppbevares i kjøleskap. Hold oppløsningen tildekket.

Pakninger uten resept

Pakningen er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Moviprep, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 sett (doseposer)
075187
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.10.2020