Montelukast 4 mg

Teva (Teva Norway AS)


Leukotrienreseptorantagonist.

R03D C03 (Montelukast)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GRANULAT 4 mg: Hver dosepose inneh.: Montelukastnatrium tilsv. montelukast 4 mg, mannitol, hydroksypropylcellulose, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat.


Indikasjoner

  • Tilleggsbehandling ved astma hos barn 6 måneder-5 år med mild til moderat vedvarende astma, når behandling med inhalasjonssteroider og korttidsvirkende betaagonist tatt ved behov, ikke gir tilstrekkelig klinisk kontroll av astmaen.
  • Behandlingsalternativ til lavdose inhalasjonssteroider hos barn 2-5 år med mild vedvarende astma som ikke nylig har hatt alvorlige astmaanfall som har krevd bruk av orale kortikosteroider, og for pasienter hvor det er vist at inhalasjonssteroider ikke kan brukes.
  • Profylakse mot astma hos barn ≥2 år når dominerende årsak er anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon.

Dosering

Generelt
1 dosepose daglig, om kvelden. Terapeutisk effekt sees i løpet av 1 dag. Pasienten bør informeres om at preparatet bør tas selv om astmaen er under kontroll, og i perioder med forverring. Pasienten bør evalueres mht. respons innen 2-4 uker. Behandlingen bør avsluttes ved manglende respons.
Tilleggsbehandling ved mild til moderat vedvarende astma hos barn 6 måneder-5 år
Når behandling med inhalasjonssteroider og korttidsvirkende betaagonist tatt ved behov, ikke gir tilstrekkelig klinisk kontroll av astmaen.
Behandlingsalternativ til lavdose inhalasjonssteroider ved mild vedvarende astma hos barn 2-5 år
Ikke anbefalt som monoterapi ved moderat vedvarende astma. Bruk som behandlingsalternativ bør bare overveies for pasienter som ikke nylig har hatt alvorlig astmaanfall som har krevd bruk av orale kortikosteroider, og hvor det er vist at inhalasjonssteroider ikke kan brukes. Mild vedvarende astma er definert som symptomer på astma >1 gang i uken, men <1 gang daglig, nattlige symptomer >2 ganger i måneden, men <1 gang i uken og normal lungefunksjon mellom episodene. Hvis tilfredsstillende astmakontroll ikke oppnås ved oppfølging (vanligvis innen 1 måned), bør behov for en tilleggs- eller annen antiinflammatorisk behandling som er basert på trinnsystemet for astmabehandling utredes. Pasienten bør undersøkes regelmessig mht. astmakontroll.
Profylakse mot astma ved anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon som dominerende årsak hos barn 2-5 år
Anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon kan være dominerende årsak til vedvarende astma som krever behandling med inhalasjonssteroider. Tilleggs- eller annen behandling bør overveies ved utilfredsstillende respons.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data fra bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn: 6 måneder-2 år: Effektdata ved vedvarende astma er begrenset. <6 måneder: Skal ikke brukes. Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering Bør gis under tilsyn av voksne ved administrering til barn. Kan tas med eller uten mat. Kan enten tas direkte i munnen eller blandet med en skje med kald eller romtemperert bløt mat (f.eks. eplesaus, iskrem, gulrotpuré og ris). Doseposen bør åpnes like før bruk. Hele dosen av granulat bør tas umiddelbart (innen 15 minutter) etter at doseposen er åpnet. Dersom granulatet er blandet med mat, bør det ikke lagres for fremtidig bruk. Det er ikke meningen at granulat skal løses i væske før administrering, men væske kan tas umiddelbart etterpå.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Astmadiagnose hos barn 6 måneder-2 år bør fastsettes av barnelege eller lungespesialist. Pasienten bør rådes til å aldri bruke oral montelukast til behandling av akutte astmaanfall, og å ha sin akuttmedisin tilgjengelig. Ved akutte anfall gis korttidsvirkende betaagonist. Lege bør kontaktes snarest mulig hvis flere inhalasjoner av korttidsvirkende betaagonist enn vanlig er nødvendig. Bør ikke erstatte inhalerte eller orale kortikosteroider brått. Ingen data viser at orale kortikosteroider kan reduseres ved samtidig inntak av montelukast. Ved behandling med antiastmatika, inkl. montelukast, er sjeldne tilfeller av systemisk eosinofili sett, noen ganger med kliniske funn tilsv. vaskulitt overensstemmende med Churg-Strauss syndrom. Disse tilfellene er noen ganger sett i sammenheng med reduksjon eller seponering av oral kortikosteroidbehandling. Selv om en mulig sammenheng med leukotrienreseptorantagonisme ikke er fastslått, skal legen være spesielt oppmerksom på eosinofili, vaskulitisk utslett, forverring av lungesymptomer, hjertekomplikasjoner og/eller nevropati. Ved slike symptomer må pasienten vurderes på nytt og behandlingsregimet evalueres. ASA og andre NSAID bør unngås ved ASA-følsom astma. Nevropsykiatriske hendelser er sett, og pasient og lege bør være oppmerksomme på dette. Pasient og/eller omsorgsperson bør instrueres til å informere lege ved endringer, og forskriver bør nøye evaluere risiko/nytte av fortsatt behandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dosepose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

AUC reduseres med ca. 40% ved samtidig inntak av fenobarbital. Metaboliseres av CYP3A4, CYP2C8 og CYP2C9. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av CYP3A4-, CYP2C8- og CYP2C9-induktorer. Forventes ikke å endre metabolismen av CYP2C8-substrater i vesentlig grad. Gemfibrozil øker systemisk eksponering av montelukast med 4,4 ganger. Ingen rutinemessig dosejustering kreves ved samtidig bruk med gemfibrozil eller andre potente CYP2C8-hemmere, men muligheten for bivirkninger øker.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløpet eller embryo-/fosterutvikling. Risiko for fosterskader ved bruk hos gravide er ikke fastslått. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Skal ikke brukes under amming hvis ikke strengt nødvendig.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt overdosering er sett, og omfatter doser opptil 1000 mg hos voksne og barn. I de fleste overdosetilfellene er det ikke rapportert bivirkninger.
SymptomerDe vanligste bivirkningene er iht. sikkerhetsprofilen og inkluderer magesmerte, søvnighet, tørste, hodepine, oppkast og psykomotorisk hyperaktivitet.
BehandlingIngen spesielle anbefalinger.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBindes med høy affinitet og selektivitet til cysteinylleukotrienreseptorer (CysLT1). Hemmer antigenfremkalt bronkokonstriksjon i tidlig og sen fase. Samtidig bruk av betaagonister gir additiv effekt. Reduserer eosinofile celler i perifert blod og forbedrer klinisk kontroll av astma.
AbsorpsjonRaskt. Cmax 2 timer. Biotilgjengelighet: Ca. 73% tatt uten mat, 63% tatt sammen med mat.
Proteinbinding>99%.
FordelingVdss: 8-11 liter. Minimal distribusjon over blod-hjerne-barrieren (dyreforsøk). Minimal konsentrasjon i alle vev 24 timer etter dosering.
HalveringstidPlasmaclearance: 45 ml/minutt.
UtskillelsePrimært via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Montelukast 4 mg, GRANULAT:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 mg 28 stk. (dosepose)
460466
Blå resept 236,30 (trinnpris 162,10) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Montelukast 4 mg GRANULAT 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2021


Sist endret: 03.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)