Mogadon

Meda

Hypnotikum. Sedativum. Antikonvulsivum.

ATC-nr.: N05C D02

   

Krever Schengen-attest

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05C D02
Nitrazepam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitrazepam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitrazepam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitrazepam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2017) er utarbeidet av Recip AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 5 mg: Hver tablett inneh.: Nitrazepam 5 mg, laktose 301 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Innsovningsvansker og andre former for søvnforstyrrelser. Hypsarytmier, atypiske og typiske absenser.

Dosering

Bør fortrinnsvis gis i et begrenset tidsrom pga. fare for tilvenning. Forsøk dosering annenhver kveld. Doseringen bør være så lav som mulig.
Ved søvnforstyrrelser: Dosen tas om kvelden, ca. 1/2 time før sengetid. Voksne: 1 tablett. Dosen kan om nødvendig økes til 10 mg i ambulant praksis, til 20 mg i sykehus. Eldre: 1/2-1 tablett. Barn 6-14 år: 1 tablett. Barn 1-6 år: 1/2-1 tablett.
Ved epilepsi: Fordeles på 3-4 doser. Voksne: 3-6 tabletter daglig. Barn 1-14 år: 3 tabletter daglig. Barn 0-1 år: 1-2 tabletter daglig.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Administrering: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Særlig forsiktighet utøves ved behandling av pasienter med myasthenia gravis. Bør forskrives med forsiktighet til alkoholikere, narkomane og narkomanidisponerte. Gir nedsatt toleranse overfor alkohol. Forsiktighet utvises ved dosering til barn, eldre, personer med svekket allmenntilstand, pasienter med hjerneskade eller kardiorespiratorisk svikt. Forsiktighet bør utvises ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, samt ved samtidig behandling med andre psykofarmaka. Pga. den langsomme eliminasjonen av nitrazepam og den derav følgende fare for ettervirkninger, bør doseringen være så lav som mulig. Reversering av benzodiazepineffekten hos epilepsipasienter kan føre til krampetrekninger, og bør derfor unngås. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bilførere og personer som betjener maskiner bør gjøres oppmerksom på mulig sedativ effekt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N05C D02
Samtidig inntak av alkohol bør unngås. Nitrazepam kan potensere effekten av sentralt virkende legemidler som analgetika, anestetika, antiepileptika, psykofarmaka og sedative antihistaminer. Legemidler med enzymhemmende virkning kan forsterke effekten av nitrazepam. Samtidig bruk av opioider øker risikoen for sedasjon, respiratorisk depresjon, koma og dødsfall pga. forsterket CNS-dempende effekt. Dosen og varigheten av samtidig bruk må begrenses (forbeholdes pasienter som ikke har andre behandlingsalternativer). Ved samtidig bruk bør laveste effektive dose brukes, og behandlingen skal vare så kort som mulig. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på respiratorisk depresjon og sedasjon. I denne forbindelse anbefales det sterkt å informere pasient/omsorgspersoner om disse symptomene.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra et begrenset antall gravide som har brukt benzodiazepiner under graviditet har vist økt risiko for misdannelser som ganespalte, og mental retardasjon hos barnet. Kontinuerlig tilførsel av nitrazepam gjennom lengre tid kan fremkalle hypotoni, åndedrettsbesvær, hypotermi, sløvhet, diebesvær (floppy infant syndrome) og uregelmessig hjerterytme hos det nyfødte barnet. Enkelte tilfeller av dysmorfi og nevrologisk dysfunksjon hos barnet er rapportert som følge av høye doser benzodiazepiner under graviditeten. Enkelte tilfeller av abstinenssymptomer hos barnet er rapportert. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Går over i morsmelk. Hos nyfødte er halveringstiden mye lenger enn hos barn og voksne. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming.
Nitrazepam

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Tilvenningsfare.

OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeHodepine, kvalme, svimmelhet, økt appetitt
Hud
SjeldneUtslett
Luftveier
SjeldneØkt spyttsekresjon og bronkial hypersekresjon med samtidig påvirkning av åndedrettsfunksjonen
Nevrologiske
VanligeSomnolens
Mindre vanligeAtaksi, konsentrasjonssvikt, muskelsvakhet
SjeldneRespirasjonsdepresjon
Psykiske
SjeldneEufori, hallusinasjoner og depresjon

Tilvenningsfare.

FrekvensBivirkning
Vanlige
NevrologiskeSomnolens
Mindre vanlige
GenerelleHodepine, kvalme, svimmelhet, økt appetitt
NevrologiskeAtaksi, konsentrasjonssvikt, muskelsvakhet
Sjeldne
HudUtslett
LuftveierØkt spyttsekresjon og bronkial hypersekresjon med samtidig påvirkning av åndedrettsfunksjonen
NevrologiskeRespirasjonsdepresjon
PsykiskeEufori, hallusinasjoner og depresjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: N05C D02

Egenskaper

Klassifisering: Benzodiazepinderivat.
Absorpsjon: Ca. 80% absorberes raskt. Cmax (store individuelle variasjoner) nås etter ca. 2 timer.
Proteinbinding: Ca. 85% av uomdannet nitrazepam.
Halveringstid: 21-28 timer.
Utskillelse: Nitrazepam og metabolitter utskilles vesentlig i urinen, og bare små mengder i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Beskyttes mot lys og fuktighet.

Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Mogadon, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg50 stk. (blister)
173088
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
90,80B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

ambulant (ambulerende, ambulatorisk): Oppegående, ikke sengeliggende. Pasienten kommer seg selv til sin behandling og er ikke innlagt på sykehus.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.