Modifenac

Actavis
KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde 75 mg: Hver kapsel inneh.: Diklofenaknatrium 75 mg (25 mg i enterosolubil form, 50 mg i depotform), hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), skjellakk, titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Revmatoid artritt. Juvenil revmatoid artritt. Artrose. Mb. Bekhterev.

Dosering

Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose som gir symptomlindring, i kortest mulig tid.
Voksne: 1 kapsel 1-2 ganger daglig. Ved sterke smerter, spesielt om morgenen, kan 2 kapsler tas samtidig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet utvises ved lett til moderat nedsatt lever-/nyrefunksjon. Kontraindisert ved lever-/nyresvikt. Etablert hjerte-/karsykdom eller signifikante kardiovaskulære risikofaktorer: Anbefales ikke. Bør kun gis etter grundig vurdering, og kun i doser ≤100 mg daglig ved behandling >4 uker.
Administrering: Bør tas før mat for å få så hurtig innsettende virkning som mulig ved akutte smerter. Skal svelges hele med rikelig væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Leversvikt og nyresvikt. Magesår eller sår i tarm, blødninger eller perforasjoner. Tidligere gastrointestinale blødninger, perforasjoner eller sår ved bruk av NSAID. Pågående eller tidligere tilbakevendende peptisk sår/blødning (≥2 atskilte episoder med påvist sår eller blødning). Skal ikke gis dersom acetylsalisylsyre eller andre NSAID har forårsaket allergiske manifestasjoner som astma, urticaria eller akutt rhinitt. Graviditet i 3. trimester. Hjertesvikt (NYHA klasse II-IV), iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak hver 2. dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. Preparatet bør da seponeres. Allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske/anafylaktoide, kan oppstå i sjeldne tilfeller uten tidligere eksponering. Overfølsomhetsreaksjoner kan også utvikle seg til Kounis syndrom, en alvorlig allergisk reaksjon som kan resultere i hjerteinfarkt. Symptomer kan omfatte brystsmerter som oppstår i forbindelse med en allergisk reaksjon på diklofenak. Symptomer på infeksjon kan maskeres. Forsiktighet bør utvises ved ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, SLE, hematopoeseforstyrrelser og alvorlige leverforstyrrelser. Gastrointestinale effekter: Gastrointestinale blødninger, sår og perforasjoner kan oppstå når som helst under behandlingen, med eller uten forvarsel eller tidligere alvorlige plager. Disse kan være fatale og gir generelt alvorligere konsekvenser hos eldre. Eldre har høyere frekvens av NSAID-relaterte bivirkninger (særlig gastrointestinale blødninger og perforasjoner), spesielt anbefales laveste effektive dose hos eldre som er skrøpelige eller har lav kroppsvekt. Ved gastrointestinal blødning eller sår skal preparatet seponeres. Kan maskere symptomer på ulcus. Nøye medisinsk overvåkning er nødvendig ved symptomer på gastrointestinale forstyrrelser, eller ved sykehistorie som tyder på sår i mage eller tarm, blødninger eller perforasjon. Risikoen for gastrointestinal blødning øker med dosen og er økt ved tidligere sår, særlig hvis såret har vært komplisert av blødning eller perforasjon. Hos slike pasienter bør behandlingen initieres og holdes på laveste effektive dose. Kombinasjonsbehandling med ulcusprofylakse (f.eks. protonpumpehemmere eller misoprostol) bør vurderes til disse pasientene, samt ved samtidig bruk av lavdose acetylsalisylsyre eller andre legemidler som øker faren for gastrointestinale hendelser. Pasienter (særlig eldre) med tidligere gastrointestinal toksisitet bør rapportere alle uvanlige abdominale symptomer (særlig blødning), spesielt under oppstart av behandlingen. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som øker faren for sår eller blødning, f.eks. systemiske kortikosteroider, antikoagulantia, midler med platehemmede effekt eller SSRI. Nøye medisinsk overvåkning og forsiktighet bør utvises ved ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, pga. mulig forverring. Økt risiko for gastrointestinal anastomoselekkasje. Grundig medisinsk overvåkning og forsiktighet anbefales ved bruk av diklofenak etter gastrointestinal kirurgi. Hepatiske effekter: Ved nedsatt leverfunksjon er nøye medisinsk oppfølging nødvendig pga. fare for forverring. Leverenzymverdier kan øke og leverfunksjonen bør derfor kontrolleres regelmessig ved langtidsbehandling. Ved unormale leverfunksjonsverdier som vedvarer eller forverres, ved kliniske tegn eller symptomer som tyder på utvikling av leversykdom, eller ved andre utslag (f.eks. eosinofili, utslett), bør preparatet seponeres. Hepatitt kan oppstå uten forvarsel. Forsiktighet bør utvises ved hepatisk porfyri siden preparatet kan utløse anfall. Renale effekter: Fordi væskeretensjon og ødem er rapportert under behandling med NSAID, er spesiell forsiktighet nødvendig hos eldre, pasienter med tidligere hypertensjon eller mild til moderat hjertesvikt (monitorering og veiledning er nødvendig), ved redusert nyrefunksjon, ved samtidig behandling med diuretika eller legemidler som kan ha betydelig effekt på nyrefunksjonen, ved betydelig redusert ekstracellulært volum av ulik årsak, f.eks. før eller etter omfattende operasjoner. Overvåkning av nyrefunksjonen anbefales i slike tilfeller. Ved seponering vil verdiene normalt gå tilbake til samme nivå som før behandling. Hudeffekter: Alvorlige hudreaksjoner, som kan være fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er sett i svært sjeldne tilfeller ved bruk av NSAID. De fleste tilfeller oppstår i 1. behandlingsmåned. Preparatet bør seponeres ved første tegn på utslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på hypersensitivitet. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære effekter: Ved signifikante risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking), bør behandling skje kun etter nøye vurdering, og kun med doser ≤100 mg daglig når behandlingen har en varighet på >4 uker. Kardiovaskulær risiko øker med dose og behandlingsvarighet, og laveste effektive dose over kortest mulig tid bør brukes. Behandlingsrespons og behov for behandling av symptomer skal evalueres jevnlig, særlig når behandlingen varer i >4 uker. Pasienten bør være oppmerksom på tegn/symptomer på alvorlige arteriotrombotiske hendelser (f.eks. brystsmerter, kortpustethet, svakhet, slørete tale), som kan oppstå uten forvarsel. Pasienten skal oppfordres til å oppsøke lege umiddelbart ved slike symptomer. Hematologiske effekter: Ved langvarig bruk anbefales blodanalyser. Plateaggregeringen kan hemmes forbigående. Pasienter med hemostatisk sykdom bør overvåkes nøye. Astma: Ved astma, sesongavhengig allergisk rhinitt, hevelse i neseslimhinnene (nasale polypper), kroniske obstruktive lungesykdommer (kols) eller kroniske luftveisinfeksjoner (særlig dersom de er forbundet med symptomer som ligner allergisk rhinitt), kan NSAID-reaksjoner, som forverring av astma (såkalt analgetikaintoleranse/-astma), Quinckes ødem eller urticaria, forekomme hyppigere enn hos andre. Særlig forsiktighet (nødberedskap) bør derfor utvises hos disse. Gjelder også pasienter som er allergiske overfor andre legemidler og reagerer med f.eks. hudreaksjoner, hudkløe eller urticaria. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Det bør advares mot bilkjøring og bruk av maskiner ved synsforstyrrelser, svimmelhet, søvnighet eller andre sentralnervøse forstyrrelser, inntil reaksjonen på preparatet er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Litium: Diklofenak nedsetter litiums renale clearance med ca. 20%, og gir økt litiumserumnivå, som derfor bør overvåkes. Kombinasjon bør unngås hvis hyppige serumkontroller av litium ikke er mulig. Digoksin: Digoksinserumnivå kan økes og overvåkning av serumnivået anbefales. Diuretika og antihypertensiver: Samtidig bruk av diuretika eller antihypertensiver (f.eks. betablokkere, ACE-hemmere) kan gi redusert antihypertensiv effekt. Kombinasjonen bør gis med forsiktighet. Pasienter (særlig eldre) bør måle blodtrykket jevnlig. Pasienten bør være tilstrekkelig hydrert. Overvåkning av nyrefunksjonen etter initiering av samtidig bruk, og deretter periodisk, bør vurderes. Dette spesielt for diuretika og ACE-hemmere pga. økt risiko for nefrotoksisitet. Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika kan gi økt kaliumnivå i serum og bør overvåkes jevnlig. Andre NSAID og kortikosteroider: Samtidig inntak bør unngås, da frekvens av gastrointestinale bivirkninger kan øke. Antikoagulantia og platehemmere: Forsiktighet og jevnlig kontroll anbefales ved bruk av antikoagulanter og platehemmere pga. mulig økt blødningsrisiko. SSRI: Samtidig bruk av NSAID og SSRI kan øke risikoen for gastrointestinale blødninger. Antidiabetika: Hypo- og hyperglykemiske tilfeller er sett. Dosejustering av antidiabetika kan være nødvendig ved samtidig bruk, og overvåkning av blodsukkernivået anbefales. Metotreksat: Diklofenak kan hemme tubulær sekresjon av metotreksat. Hvis NSAID gis <24 timer før/etter behandling med metotreksat, kan dette gi økt blodkonsentrasjon og toksisitet av metotreksat. Ved høydosebehandling med metotreksat bør samtidig bruk unngås. Overvei også ev. interaksjoner ved lavdosebehandling med metotreksat, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Ciklosporin: Relativt høy frekvens av nefrotoksisitet (økt serumkreatinin) med stigende blodtrykk er sett ved samtidig bruk med ciklosporin, og ved kombinasjon bør diklofenakdosen halveres, ev. unngås kombinasjonen. Kinoloner: Enkelttilfeller av kramper er rapportert ved samtidig bruk. Fenytoin: Kontroll av plasmakonsentrasjonen for fenytoin anbefales ved samtidig bruk, pga. forventet økt eksponering for fenytoin. Kolestipol, kolestyramin: Kan gi forsinket eller nedsatt absorpsjon av diklofenak. Administrering av diklofenak anbefales derfor minst 1 time før eller 4-6 timer etter administrering av kolestipol/kolestyramin. Potente CYP2C9-hemmere: Samtidig bruk av potente CYP2C9-hemmere (som sulfinpyrazon og vorikonazol) kan gi signifikant økning av Cmax og eksponering for diklofenak pga. hemming av diklofenaks metabolisme, og forsiktighet anbefales. Probenecid: Samtidig bruk kan øke plasmakonsentrasjonen av NSAID. Hyperkalemi: Samtidig bruk med kaliumsparende diuretika, ciklosporin, takrolimus eller trimetoprin kan øke serumkaliumnivå, som derfor bør overvåkes ofte.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 3. trimester. Ikke anbefalt til kvinner som forsøker å bli gravide. Bruk tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis. Risikoen antas å øke med dose og behandlingsvarighet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal derfor ikke brukes i 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk i 1. og 2. trimester og hos kvinner som forsøker å bli gravide bør laveste mulige dose benyttes med kortest mulig varighet. Unngås helt i 3. trimester pga. risiko for følgende effekter på fosteret: Kardiopulmonal toksisitet (prematur lukking av ductus arteriosus, pulmonal hypertensjon), renal dysfunksjon som kan gi nyresvikt og oligohydramnion. Moren og det nyfødte barnet kan få forlenget blødningstid, selv ved lave doser. Rieaktiviteten kan hemmes og dermed forsinke/forlenge fødselen. Se SPC for ytterligere informasjon.
Amming: Små mengder går over i morsmelk. Skal ikke brukes under amming, for å unngå uønskede effekter hos spedbarnet.
Fertilitet: Kan redusere fertilitet hos kvinner, og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Seponering bør vurderes hos kvinner som har problemer med å bli gravide eller som utredes for infertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Agranulocytose, aplastisk anemi, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, anoreksi, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast
Sjeldne Blod i avføringen, blodig diaré, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår (med eller uten blødning eller perforasjon), hematemese
Svært sjeldne Diafragmalignende intestinalstrikturer, forstoppelse, glossitt, kolitt (inkl. hemoragisk kolitt og forverring av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), pankreatitt, stomatitt (inkl. ulcerøs stomatitt), øsofagussykdom
Ukjent frekvens Iskemisk kolitt
Generelle
Sjeldne Ødem
Hjerte
Mindre vanlige Brystsmerte1, hjerteinfarkt1, hjertesvikt1, palpitasjoner1
Ukjent frekvens Kounis syndrom
Hud
Vanlige Utslett
Sjeldne Urticaria
Svært sjeldne Alopesi, bulløs erupsjon, eksem, erytem, erythema multiforme, erytrodermi (eksfoliativ dermatitt), fotosensitivitetsreaksjon, Henoch-Schönleins purpura, kløe, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner (inkl. hypotensjon og sjokk), overfølsomhet
Svært sjeldne Angioødem (inkl. ansiktsødem)
Kar
Svært sjeldne Hypertensjon, vaskulitt
Lever/galle
Vanlige Økte transaminaser
Sjeldne Gulsott, hepatitt, leversykdom
Svært sjeldne Fulminant hepatitt, levernekrose, leversvikt
Luftveier
Sjeldne Astma (inkl. dyspné)
Svært sjeldne Pneumonitt
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Sjeldne Somnolens
Svært sjeldne Angst, aseptisk meningitt, cerebrovaskulær hendelse, kramper, parestesi, smaksforstyrrelse, svekket hukommelse, tremor
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Akutt nyresvikt, hematuri, nefrotisk syndrom, proteinuri, renal papillenekrose, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Svært sjeldne Depresjon, desorientering, insomni, irritabilitet, mareritt, psykotisk lidelse
Øre
Vanlige Vertigo
Svært sjeldne Hypakusi, tinnitus
Øye
Svært sjeldne Diplopi, synsforstyrrelse, tåkesyn
Diklofenak, spesielt i høye doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling, kan gi økt risiko for arterietromboser (f.eks. hjerteinfarkt eller hjerneslag).
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, anoreksi, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast
Hud Utslett
Lever/galle Økte transaminaser
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Øre Vertigo
Mindre vanlige
Hjerte Brystsmerte1, hjerteinfarkt1, hjertesvikt1, palpitasjoner1
Sjeldne
Gastrointestinale Blod i avføringen, blodig diaré, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår (med eller uten blødning eller perforasjon), hematemese
Generelle Ødem
Hud Urticaria
Immunsystemet Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner (inkl. hypotensjon og sjokk), overfølsomhet
Lever/galle Gulsott, hepatitt, leversykdom
Luftveier Astma (inkl. dyspné)
Nevrologiske Somnolens
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, aplastisk anemi, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Diafragmalignende intestinalstrikturer, forstoppelse, glossitt, kolitt (inkl. hemoragisk kolitt og forverring av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), pankreatitt, stomatitt (inkl. ulcerøs stomatitt), øsofagussykdom
Hud Alopesi, bulløs erupsjon, eksem, erytem, erythema multiforme, erytrodermi (eksfoliativ dermatitt), fotosensitivitetsreaksjon, Henoch-Schönleins purpura, kløe, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Angioødem (inkl. ansiktsødem)
Kar Hypertensjon, vaskulitt
Lever/galle Fulminant hepatitt, levernekrose, leversvikt
Luftveier Pneumonitt
Nevrologiske Angst, aseptisk meningitt, cerebrovaskulær hendelse, kramper, parestesi, smaksforstyrrelse, svekket hukommelse, tremor
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, hematuri, nefrotisk syndrom, proteinuri, renal papillenekrose, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske Depresjon, desorientering, insomni, irritabilitet, mareritt, psykotisk lidelse
Øre Hypakusi, tinnitus
Øye Diplopi, synsforstyrrelse, tåkesyn
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Iskemisk kolitt
Hjerte Kounis syndrom
Diklofenak, spesielt i høye doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling, kan gi økt risiko for arterietromboser (f.eks. hjerteinfarkt eller hjerneslag).

1Hyppigheten reflekterer data fra langvarig behandling med en høy dose (150 mg/dag).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ikke noe typisk klinisk bilde. Symptomer kan være kvalme, oppkast, gastrointestinale blødninger, diaré, cerebrale symptomer (som svimmelhet, hodepine, ataksi stigende til koma og kramper) eller tinnitus. Påvirkning av lever- og nyrefunksjon, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, ev. koagulasjonsforstyrrelser. Ved alvorlig forgiftning kan akutt nyresvikt og leverskade forekomme.
Behandling: Hovedsakelig støttende og symptomatisk. Støttende tiltak og symptomatisk behandling bør gis ved komplikasjoner som hypotensjon, nyresvikt, kramper, gastrointestinal sykdom og respirasjonsdepresjon. Forsert diurese, dialyse og hemoperfusjon er trolig lite nyttig. Aktivt kull kan overveies etter inntak av potensielt toksisk overdose. Magetømming bør overveies etter inntak av potensielt livstruende overdose.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen, men eksakt virkningsmekanisme er ikke klarlagt. Analgetisk og antipyretisk effekt.
Absorpsjon: Fullstendig. Enterooppløselige pellets gir hurtig innsettende effekt, depotpellets gir langvarig effekt. Gir mindre inter- og intraindividuell spredning i absorpsjonshastighet enn konvensjonelle enterotabletter. Cmax innen 1 time, maks. konsentrasjon i synovialvæsken 2-4 timer senere. Samtidig matinntak kan forsinke absorpsjonshastigheten noe, men påvirker ikke absorpsjonsgraden.
Proteinbinding: 99,7%, hovedsakelig til albumin.
Fordeling: Vd: 0,12-0,17 liter/kg.
Halveringstid: 1-2 timer i plasma, 3-6 timer i synovialvæsken. Plasmaclearance ca. 265 ml/minutt.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: >50 ng/ml i ca. 8 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig ved hydroksylering og metoksylering, delvis ved glukuronidering.
Utskillelse: Ca. 60% som metabolitter i urin, <1% uendret. Resten skilles ut i galle og feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Modifenac, KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg 20 stk. (blister)
465799
Blå resept
-
98,80 C
100 stk. (blister)
465963
Blå resept
-
319,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.11.2020