Mindiab

Pfizer


Antidiabetikum.

A10B B07 (Glipizid)TABLETTER 5 mg: Hver tablett inneh.: Glipizid 5 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Diabetes mellitus type 2 (ikke insulinavhengig) hvor blodsukkeret ikke lar seg normalisere med vektreduksjon eller mosjon alene.

Dosering

Det er viktig å begynne med adekvat diett i tilstrekkelig lang tid, minst 4-6 uker, før glipizid gis i tillegg. Individuell dosering, som avhengig av sykdomstilstanden kan variere mellom 2,5-15 mg daglig.
1) Nyinnstilling: Gjennomføres som regel ambulant. Passende initialdose er 2,5-5 mg daglig. Blodsukker og urinsukker kontrolleres etter 7-10 dager. Ved utilfredsstillende virkning på blodsukkeret økes dosen etappevis med 7-10 dagers mellomrom. De fleste pasienter kan reguleres med dagsdoser 2,5-15 mg. Dagsdoser over 15 mg gir sjelden ytterligere effekt. Om følingsreaksjoner opptrer med initialdose på 2,5 mg, er dette tegn på at pasienten kan innstilles med diett alene.
2) Omstilling fra andre preparater til glipizid: Dersom pasienten har stått på et langtidsvirkende sulfonylureapreparat, bør det legges inn en utvaskingspause på 1-2 dager før en starter med glipizid. Har pasienten vært innstilt på preparater med kort halveringstid, kan en skifte over til glipizid dagen etter og begynner da med 2,5-5 mg. Ved utilfredsstillende innstilling med det preparatet som brukes, begynner en neste dag med 5 mg. Fremgangsmåte for øvrig som ved nyinnstilling. Forbedring av glukosetoleranse under glipizidbehandling kan føre til symptomer på hypoglykemi og nødvendiggjør en reduksjon av dosene.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Bruk ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller leversvikt er kontraindisert. Nedsatt leverfunksjon og nyreinsuffisiens kan føre til hypoglykemi og følinger.
Administrering: Tablettene tas i 1 dose ca. 1/2 time før frokost, da samtidig matinntak forsinker absorpsjonen. Tablettene kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Diabetes mellitus type 1 (insulinavhengig), og ved følgetilstander som ketoacidose, særlig prekoma og diabetisk koma. Graviditet og amming. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Leversvikt. Hypersensitivitet for sulfonylureaderivater.

Forsiktighetsregler

Hypoglykemi og følinger kan opptre som følge av interaksjoner, overdosering, dårlig ernæringstilstand og alvorlig tyreoid dysfunksjon. Ved alvorlige infeksjonssykdommer, febertilstander, koldbrann, alvorlig traume, alkoholisme, dårlig ernæringstilstand og større kirurgiske inngrep kan effekten være noe usikker, slik at det kan være nødvendig å avbryte behandlingen og i stedet gi insulin. Ved overømfintlighet mot sulfonamidderivater er kryssallergi mulig. Sekundær svikt: Over tid reduseres effekten av glipizid i likhet med andre orale hypoglykemiske midler. Behandling med sulfonylureapreparater hos pasienter som har glukose-6-fosfatase-dehydrogenase (G6PD)-mangel kan føre til hemolytisk anemi. Glipizid tilhører sulfonylureagruppen og forsiktighet bør utvises ved G6PD-mangel, og et ikke-sulfonylureaholdig alternativ bør vurderes. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Ved kolestatisk gulsott bør behandlingen avsluttes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av acetazolamid, alkohol (akutt inntak), biguanider, betablokkere, kumarinderivater, klofibrat, kloramfenikol, MAO-hemmere, kinoloner, NSAID (herunder acetylsalisylsyre), probenecid og sulfonamider kan forsterke den hypoglykemiske effekten av glipizid. Vorikonazol kan øke plasmakonsentrasjonen av sulfonylureapreparater (f.eks. tolbutamid, glipizid og glyburid) og føre til hypoglykemi. Nøye monitorering av blodsukkeret er anbefalt ved samtidig administrering. Flukonazol kan øke halveringstiden til glipizid og dermed medføre hypoglykemi. Samtidig bruk av ACE-hemmere kan føre til økt hypoglykemisk effekt, og reduksjon av glipiziddosen kan derfor være nødvendig. Samtidig bruk av H2-reseptorantagonister kan forsterke den hypoglykemiske effekten. Effekten kan reduseres i nærvær av adrenalin (og andre sympatomimetiske stoffer), alkohol (kronisk misbruk), kortikosteroider, kalsiumantagonister, glukagon, isoniazid, nikotinsyre, østrogener, p-piller, fentiaziner, fenytoin, thyreoideahormoner og tiaziddiuretika. Tetrasyklin kan interferere med bestemmelsen av glukose i urin. Syklofosfamid og derivater av syklofosfamid bør også brukes med forsiktighet hos diabetespasienter, da både økt og redusert effekt av sulfonylureapreparater er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Kan passere over til foster. Skal derfor ikke brukes under graviditet, men erstattes av insulin.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Noen sulfonylureaforbindelser går over i morsmelk, preparatet skal derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeDiaré, magesmerte, oppkast, øvre abdominalsmerte
Ukjent frekvensForstoppelse
Generelle
Ukjent frekvensMalaise
Hud
Mindre vanligeEksem
Ukjent frekvensAllergisk dermatitt, erytem, fotosensitivitetsreaksjon, kløe, makulopapuløst utslett, morbilliformt utslett, urticaria
Lever/galle
Mindre vanligeKolestatisk gulsott
Ukjent frekvensHepatitt, unormal leverfunksjon
Medfødte/genetiske
Ukjent frekvensIkke-akutt porfyri
Nevrologiske
Mindre vanligeSomnolens, svimmelhet, tremor
Ukjent frekvensForvirringstilstand, hodepine
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypoglykemi
Ukjent frekvensHyponatremi
Undersøkelser
Ukjent frekvensØkt ALP, økt ASAT, økt LDH, økt karbamid, økt kreatinin
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
Ukjent frekvensDiplopi, redusert synsskarphet, synssvekkelse
Nevrologiske, øye og generelle bivirkninger er vanligvis forbigående, men kan være symptomer på hypoglykemi. De fleste gastrointestinale bivirkninger ser ut til å være doserelatert, og forsvinner vanligvis når dosen reduseres/deles. De fleste hudbivirkninger forsvinner ofte ved fortsatt behandling. Dersom de ikke gjør det skal legemidlet seponeres.
Aplastisk anemi og disulfiramlignende reaksjoner er sett for andre typer sulfonylurea.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, magesmerte, oppkast, øvre abdominalsmerte
HudEksem
Lever/galleKolestatisk gulsott
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet, tremor
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleForstoppelse
GenerelleMalaise
HudAllergisk dermatitt, erytem, fotosensitivitetsreaksjon, kløe, makulopapuløst utslett, morbilliformt utslett, urticaria
Lever/galleHepatitt, unormal leverfunksjon
Medfødte/genetiskeIkke-akutt porfyri
NevrologiskeForvirringstilstand, hodepine
Stoffskifte/ernæringHyponatremi
UndersøkelserØkt ALP, økt ASAT, økt LDH, økt karbamid, økt kreatinin
ØyeDiplopi, redusert synsskarphet, synssvekkelse
Nevrologiske, øye og generelle bivirkninger er vanligvis forbigående, men kan være symptomer på hypoglykemi. De fleste gastrointestinale bivirkninger ser ut til å være doserelatert, og forsvinner vanligvis når dosen reduseres/deles. De fleste hudbivirkninger forsvinner ofte ved fortsatt behandling. Dersom de ikke gjør det skal legemidlet seponeres.
Aplastisk anemi og disulfiramlignende reaksjoner er sett for andre typer sulfonylurea.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan forårsake hypoglykemi som må behandles med passende tiltak, inkl. oralt eller intravenøst tilført glukose. Ved mild hypoglykemi skal det gis glukose oralt, dessuten bør glipiziddosen modifiseres og/eller dietten justeres. Det er nødvendig å overvåke pasienten nøye til faren er over. Ved alvorlig hypoglykemi er det nødvendig med øyeblikkelig innleggelse. Ventrikkelskylling bør foretas så snart som mulig dersom pasienten har inntatt et stort antall tabletter. Pasienten må få en høy dose glukose i.v., fulgt av en langsom glukoseinfusjon for å opprettholde blodglukosenivået innenfor normalområdet. Nøye overvåkning av pasienten i minst 1-2 døgn anbefales.

Egenskaper

Klassifisering: Antidiabetikum av sulfonylureatype.
Virkningsmekanisme: Den hypoglykemiske effekten av glipizid skyldes dens evne til å stimulere frigjøring av insulin fra betacellene i bukspyttkjertelen. Det har også vært postulert at glipizid forsterker effekten av insulin ved å øke antallet insulinreseptorer, redusere insulinopptaket i perifert vev, redusere hepatisk glykogenolyse og lette opptaket og metabolismen av glukose i musklene. Glipizid kan ha en gunstig effekt ved utvikling av diabetisk mikroangiopati. Dette fordi glipizid reduserer tykkelsen av kapillærbasalmembranen i musklene.
Absorpsjon: Hurtig og fullstendig. Cmax oppnås i løpet av ca. 2 timer etter inntak. Ca. 5% av dosen gjennomgår first pass-metabolisme. Glipizid reduserer blodsukkeret mer effektivt når det gis 30 minutter før måltidet. Inntak sammen med mat fører til en forsinkelse i absorpsjonen på 30-60 minutter og en reduksjon i absorpsjonen.
Proteinbinding: Ca. 98%.
Halveringstid: 2-4 timer.
Metabolisme: I leveren.
Utskillelse: 24 timer etter administrering blir 65-68% utskilt via urinen, hovedsakelig som metabolitter. Ca. 15% elimineres via feces, vesentlig i uomdannet form.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mindiab, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg100 stk. (blister)
471425
Blå resept
-
107,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.06.2016