Mimpara

Amgen

Antiparathyreoideamiddel, kalsimimetikum.

ATC-nr.: H05B X01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 H05B X01
Cinacalcet
 
PNEC: 0,5 μg/liter
Salgsvekt: 10,646647 kg
Miljørisiko: Bruk av cinacalcet gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Cinacalcet har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cinacalcet er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Amgen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 60 mg og 90 mg: Hver tablett inneh.: Cinacalcethydroklorid 30 mg, resp. 60 mg og 90 mg, laktose 2,74 mg, resp. 5,47 mg og 8,21 mg. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132) og titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Sekundær hyperparatyreoidisme: Voksne: Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos voksne med terminal nyresvikt «end-stage renal disease» (ESRD) ved opprettholdt dialyseterapi. Barn og ungdom: Behandling av sekundær HPT hos barn ≥3 år og ungdom med ESRD ved opprettholdt dialyseterapi hvor sekundær HPT ikke kontrolleres på adekvat måte med standardbehandling. Generelt: Preparatet kan brukes som del av en behandling som inkluderer fosfatbindere og/eller vitamin D-steroler, etter behov. Kreft i biskjoldbruskkjertelen og primær hyperparatyreoidisme: Voksne: Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med kreft i biskjoldkjertelen. Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med primær HPT med indikasjon for paratyreoidektomi basert på serumkalsium-nivå (definert etter gjeldende retningslinjer for behandling), men hvor paratyreoidektomi ikke er klinisk relevant eller er kontraindisert.

Dosering

Sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos voksne, inkl. eldre >65 år: Anbefalt startdose er 30 mg 1 gang daglig. Titreres hver 2.-4. uke til maks. dose på 180 mg 1 gang daglig, for å oppnå ønsket parathyreoideahormon (PTH)-nivå hos dialysepasienter med 150-300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/liter) for tilfredsstillende intakt PTH- (iPTH) resultat. PTH-verdien bør vurderes minst 12 timer etter dosering og måles 1-4 uker etter oppstart eller endret dosering og kontrolleres ca. hver 1.-3. måned. Det kan enten brukes intakt PTH (iPTH) eller biointakt PTH (biPTH) for å måle PTH-nivået. Cinacelcetbehandling endrer ikke forholdet mellom iPTH og biPTH. Dosejustering basert på serumkalsiumnivå: Korrigert serumkalsium bør måles og monitoreres og bør tilsvare eller ligge over nedre normalverdi før administrering av 1. dose. Under dosetitrering bør serumkalsiumnivået kontrolleres hyppig, samt innen 1 uke etter start eller endret dosering, og deretter ca. 1 gang i måneden. Hvis det korrigerte nivået av serumkalsium faller til <8,4 mg/dl (2,1 mmol/liter) og/eller symptomer på hypokalsemi forekommer, anbefales følgende tiltak:

Korrigert serumkalsiumverdi/symptomer på hypokalsemi

 

Anbefalinger

<8,4 mg/dl (2,1 mmol/liter) og >7,5 mg/dl (1,9 mmol/liter), eller ved tilstedeværelse av kliniske symptomer på hypokalsemi

 

Kalsiumholdige fosfatbindere, vitamin D-steroler og/eller justering av kalsiumkonsentrasjonene i dialysevæsken kan brukes til å øke serumkalsium iht. klinisk vurdering.

<8,4 mg/dl (2,1 mmol/liter) og >7,5 mg/dl (1,9 mmol/liter) eller vedvarende symptomer på hypokalsemi til tross for forsøk på å øke serumkalsium

 

Reduser eller seponer cinacalcetdosen.

≤7,5 mg/dl (1,9 mmol/liter) eller vedvarende symptomer på hypokalsemi, og vitamin D kan ikke økes

 

Seponer cinacalcet inntil serumkalsiumnivåene når 8,0 mg/dl (2 mmol/liter) og/eller symptomene på hypokalsemi har opphørt.
Behandlingen bør gjenopptas med en dose som er redusert med ett dosenivå.


Sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos barn ≥3 år og ungdom <18 år: Anbefalt startdose er ≤0,20 mg/kg 1 gang daglig basert på pasientens tørrvekt, se tabell nedenfor. Korrigert serumkalsium bør måles og monitoreres og bør ligge i øvre del av, eller over, aldersspesifikke referanseverdier før administrering av 1. dose. Dosen kan økes for å oppnå ønskede intakte parathyreoideahormon (iPTH)-verdier. Dosen bør økes sekvensielt gjennom tilgjengelige dosenivåer, se tabell nedenfor, og ikke oftere enn hver 4. uke. Dosen kan økes opptil en maks. dose på 2,5 mg/kg/dag, og skal ikke overskride en total daglig dose på 180 mg.

Pasientens tørrvekt (kg)

Startdose (mg)

Tilgjengelige sekvensielle dosenivåer (mg)

10 til <12,5

1

1, 2,5, 5, 7,5, 10 og 15

≥12,5 til <25

2,5

2,5, 5, 7,5, 10, 15 og 30

≥25 til <36

5

5, 10, 15, 30 og 60

≥36 til <50

5

5, 10, 15, 30, 60 og 90

≥50 til <75

10

10, 15, 30, 60, 90 og 120

≥75

15

15, 30, 60, 90, 120 og 180

Dosejustering basert på PTH-nivåer: PTH-nivåer bør kontrolleres minst 12 timer etter en dosering og iPTH bør måles 1‑4 uker etter behandlingsstart med eller dosejustering av cinacalcet. Hvis iPTH er <150 pg/ml (15,9 pmol/liter) og ≥100 pg/ml (10,6 pmol/liter), reduser dosen med ett dosenivå til den neste lavere dosen. Hvis iPTH <100 pg/ml (10,6 pmol/liter), stopp behandling og gjenoppstart med en dose som er redusert med ett dosenivå så snart iPTH er >150 pg/ml (15,9 pmol/liter). Hvis behandling har vært stanset i over 14 dager, gjenoppstart med anbefalt startdose. Dosejustering basert på serumkalsiumnivå: Serumkalsium bør måles innen 1 uke etter behandlingsstart eller dosejustering av cinacalcet. Så snart vedlikeholdsdosen er etablert, anbefales ukentlig måling av serumkalsium. Serumkalsiumnivåer hos barn og ungdom bør holdes innenfor normalverdiene. Hvis serumkalsiumnivået synker til under normalverdi eller symptomer på hypokalsemi forekommer, bør det foretas egnet dosejustering som vist i tabell nedenfor:

Korrigert serumkalsiumverdi/symptomer på hypokalsemi

 

Anbefalinger

Korrigert serumkalsiumnivå ligger på eller under aldersspesifikk nedre normalverdi eller hvis det oppstår symptomer på hypokalsemi, uavhengig av kalsiumnivå

 

Stopp behandlingen med cinacalcet1. Administrer kalsiumtilskudd, kalsiumholdige fosfatbindere og/eller vitamin D-steroler etter klinisk indikasjon.

Korrigert totalt serumkalsium ligger over aldersspesifikk nedre normalverdi og symptomer på hypokalsemi har opphørt

 

Gjenoppstart behandlingen med en dose som er redusert med ett dosenivå. Hvis behandlingen har vært stanset i over 14 dager, gjenoppstart med anbefalt startdose. Hvis pasienten fikk den laveste dosen (1 mg/dag) før seponering, gjenoppstart med samme dose (1 mg/dag).

1Hvis dosen er blitt stoppet, bør korrigert serumkalsium måles innen 5-7 dager.
Bytte fra etelcalcetid til cinacalcet: Bytte fra etelcalcetid til cinacalcet med egnet utvaskingsperiode er ikke studert. Behandling med cinacalcet skal ikke startes opp etter seponering av etelcalcetid før minst 3 påfølgende økter med hemodialyse er fullført. Serumkalsium måles, og skal være innenfor normalverdien før behandling med cinacalcet startes opp.
Sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos barn <3 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, tilstrekkelige data finnes ikke.
Kreft i biskjoldkjertelen og primær hyperparatyreoidisme hos voksne, inkl. eldre >65 år: Anbefalt startdose er 30 mg 2 ganger daglig. For å redusere serumkalsiumkonsentrasjon til eller under øvre normalverdi bør preparatet titreres hver 2.-4. uke med sekvensielle doser på 30 mg 2 ganger daglig, 60 mg 2 ganger daglig, 90 mg 2 ganger daglig og 90 mg 3 eller 4 ganger daglig etter behov. Serumkalsiumnivå bør måles innen 1 uke etter behandlingsstart eller dosejustering, deretter hver 2.-3. måned. Etter titrering til maks. dose bør serumkalsium undersøkes periodisk, og seponering vurderes hvis klinisk relevant reduksjon i serumkalsium ikke opprettholdes.
Kreft i biskjoldkjertelen og primær hyperparatyreoidisme hos barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Endring av startdosen er ikke nødvendig. Bør brukes med forsiktighet ved moderat til sterkt nedsatt leverfunksjon, og behandlingen bør overvåkes nøye under dosetitrering og fortsatt behandling.
Administrering: Tas sammen med eller kort tid etter mat, da dette øker biotilgjengeligheten. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Hypokalsemi.

Forsiktighetsregler

Serumkalsium: Det er rapportert livstruende hendelser og dødelig utfall forbundet med hypokalsemi hos både voksne, ungdom og barn. Tegn på hypokalsemi kan være parestesi, myalgi, kramper, tetani og konvulsjoner. Reduksjoner i serumkalsium kan også forlenge QT-intervallet, noe som potensielt kan føre til ventrikulær arytmi sekundært til hypokalsemi. Tilfeller av QT-forlengelse og ventrikulær arytmi er rapportert. Det bør utvises forsiktighet hos pasienter med andre risikofaktorer for QT-forlengelse, som pasienter med kjent kongenitalt langt QT-syndrom, eller pasienter som behandles med legemidler som er kjent for å forårsake QT-forlengelse. Cinacalcet reduserer mengden serumkalsium, og pasienten bør holdes under nøye oppsyn for å unngå hypokalsemi. Serumkalsium bør måles innen 1 uke etter behandlingsstart eller dosejustering av cinacalcet. Pasienter med en serumkalsiumverdi (korrigert for albumin) under den laveste grensen for normal verdi, bør ikke behandles med preparatet. Barn og ungdom: Cinacalcet bør kun igangsettes til behandling av sekundær HPT hos barn ≥3 år og ungdom med ESRD ved opprettholdt dialyseterapi hvor sekundær HPT ikke kontrolleres på adekvat måte med standardbehandling og hvor serumkalsium ligger i øvre del av, eller over, aldersspesifikke referanseverdier. Før behandlingsoppstart og under behandlingen, vurder risiko og nytte av behandlingen og pasientens evne til å etterleve anbefalingene om å monitorere og håndtere risikoen for hypokalsemi. Ikke igangsett behandling eller øk dosen hvis det mistenkes manglende etterlevelse. Barn og ungdom og/eller deres foresatte bør informeres om symptomene på hypokalsemi og viktigheten av å etterfølge instruksjonene om monitorering av serumkalsium, dosering og administreringsmetode. CKD-pasienter som ikke får dialyse: Preparatet er ikke indisert for CKD-pasienter som ikke får dialyse, pga. økt risiko for hypokalsemi. Kramper: Tilfeller av kramper er rapportert. Terskelverdien for kramper nedsettes ved betydelig reduksjon av serumkalsiumnivået. Serumkalsiumnivået bør derfor monitoreres, spesielt hos pasienter med en sykehistorie med en tilstand som gir kramper. Hypotensjon og/eller forverring av hjertesvikt: Tilfeller av hypotensjon og/eller forverring av hjertesvikt er rapportert hos pasienter med nedsatt hjertefunksjon. En kausal sammenheng med cinacalcet, mediert av det reduserte kalsiumnivået i serum, kan ikke utelukkes. Samtidig administrering av andre legemidler: Se Interaksjoner. Generelt: Pga. fare for adynamiske bensykdommer dersom PTH-verdien kronisk ligger 1,5 ganger under den øvre grensen av normal PTH-verdi, bør dosen av cinacalcet og/eller vitamin D-steroler reduseres eller behandlingen avbrytes. Testosteronnivå: Testosteronnivået er ofte lavere enn normalt ved terminal nyresvikt. Nedsatt leverfunksjon: Risiko for 2-4 ganger høyere plasmaverdier ved moderat til alvorlig leversvikt (Child-Pugh-klassifisering). Preparatet bør brukes med forsiktighet og behandlingen monitoreres nøye. Hjelpestoffer: Preparatet bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og anfall, som kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, er rapportert.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se H05B X01
Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av andre legemidler kjent for å redusere serumkalsium som kan føre til en økt risiko for hypokalsemi. Samtidig bruk av etelcalcetid skal derfor unngås (kan gi alvorlig hypokalsemi). Forsiktighet utvises også ved samtidig bruk av sterke CYP3A4- og CYP1A2-hemmere eller induktorer, eller legemidler med smal terapeutisk indeks, som hovedsakelig metaboliseres av CYP2D6, dosejustering kan være nødvendig. Clearence av cinacalcet kan være 36-38% høyere hos røykere enn hos ikke-røykere. Justering av dosen kan være nødvendig hvis en pasient begynner eller slutter å røyke.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Dyrestudier indikerer ingen direkte skadelige effekter ved graviditet, fødsel eller postnatal utvikling. Bør bare brukes under graviditet dersom fordelen for moren er større enn risikoen for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter med et stort forhold mellom melk og plasma. Det bør foretas nøye vurdering av fordeler og ulemper før ev. bruk under amming.
Fertilitet: Det er ikke sett effekt på fertilitet i dyreforsøk, human effekt ukjent.
Cinacalcet

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, oppkast
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeAsteni
Hjerte
Ukjent frekvensForverring av hjertesvikt, QT-forlengelse og ventrikkelarytmi sekundært til hypokalsemi
Hud
VanligeUtslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem og urticaria
Kar
VanligeHypotensjon
Luftveier
VanligeDyspné, hoste, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine, kramper, parestesi, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi, nedsatt appetitt
Undersøkelser
VanligeHyperkalemi, hypokalsemi, redusert testosteron
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni
HudUtslett
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem og urticaria
KarHypotensjon
LuftveierDyspné, hoste, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeHodepine, kramper, parestesi, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, nedsatt appetitt
UndersøkelserHyperkalemi, hypokalsemi, redusert testosteron
Ukjent frekvens
HjerteForverring av hjertesvikt, QT-forlengelse og ventrikkelarytmi sekundært til hypokalsemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser opptil 300 mg daglig er administrert til voksne på dialysebehandling uten uønskede hendelser. En daglig dose på 3,9 mg/kg ble forskrevet til et barn på dialysebehandling, med påfølgende milde magesmerter, kvalme og oppkast.
Symptomer: Hypokalsemi.
Behandling: Ved overdosering bør pasienten overvåkes for symptomer på hypokalsemi. Symptomrettet og støttende behandling. Ettersom cinacalcet er sterkt proteinbundet, vil ikke hemodialyse være en effektiv behandling ved overdosering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: H05B X01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reduserer PTH-verdien direkte ved å øke sensitiviteten til de kalsiumfølsomme reseptorene i biskjoldkjertelen overfor ekstracellulært kalsium. Reduksjonen av PTH er knyttet til en samtidig reduksjon i serumkalsiumnivåene.
Absorpsjon: Tmax: 2-6 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 20-25%. Økning i biotilgjengeligheten på ca. 50-80% ved samtidig matinntak. Ved doser >200 mg er absorpsjonen mettet. AUC og Cmax øker omtrent lineært i doseområdet 30-180 mg 1 gang daglig. PTH begynner å synke til nadir ca. 2-6 timer etter administrering (tilsvarer Cmax). Etter hvert som cinacalcetnivået begynner å synke øker PTH-nivået frem til 12 timer etter administrering, deretter forblir PTH-suppresjonen omtrent konstant til slutten av doseintervallet.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Vd ca. 1000 liter.
Halveringstid: Bifasisk, innledningsvis ca. 6 timer, terminal t1/2 30-40 timer. Steady state nås innen 7 dager.
Metabolisme: I leveren.
Utskillelse: Ca. 80% via urinen, og 15% via feces.

Sist endret: 13.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.07.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Mimpara, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
30 mg28 stk. (blister)
016868
-
Byttegruppe
1907,10 (trinnpris 803,30)CSPC_ICON
60 mg28 stk. (blister)
016791
-
Byttegruppe
3497,70 (trinnpris 1455,50)CSPC_ICON
90 mg28 stk. (blister)
016802
-
Byttegruppe
5148,50 (trinnpris 2132,30)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cyp1a2-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP1A2: Cimetidin, ciprofloksacin, fluvoksamin, koffein, P-piller, vemurafenib.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.