Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C03A A
Tiazider, usammensatte preparater
 C03A A01
Bendroflumetiazid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bendroflumetiazid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av bendroflumetiazid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bendroflumetiazid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 C03A A03
Hydroklortiazid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 1 128,415445 kg
Miljørisiko: Bruk av hydroklortiazid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Hydroklortiazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Hydroklortiazid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.09.2020) er utarbeidet av MSD.