Mezavant

Shire


Antiinflammatorisk middel.

A07E C02 (Mesalazin)ENTERODEPOTTABLETTER 1200 mg: Hver enterodepottablett inneh.: Mesalazin 1200 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne, inkl. eldre (>65 år): Til indusering og opprettholdelse av klinisk og endoskopisk remisjon hos pasienter med mild til moderat aktiv ulcerøs kolitt. Barn og ungdom (>50 kg og ≥10 år): Til indusering og opprettholdelse av klinisk og endoskopisk remisjon hos pasienter med mild til moderat aktiv ulcerøs kolitt.

Dosering

Indusere remisjon: Voksne, inkl. eldre: 2,4-4,8 g (2-4 tabletter) 1 gang daglig. Høyeste dose på 4,8 g/dag anbefales ved manglende respons på lavere doser. Når høyeste dose (4,8 g/dag) brukes, må behandlingseffekten vurderes etter 8 uker. Barn og ungdom (>50 kg og ≥10 år): 2,4-4,8 g (2-4 tabletter) 1 gang daglig (initialt 8 uker).
Opprettholde remisjon: Voksne, inkl. eldre: 2,4 g (2 tabletter) 1 gang daglig. Barn og ungdom (>50 kg og ≥10 år): 2,4 g (2 tabletter) 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet og ta forholdsregler ved nedsatt leverfunksjon, da økte leverenzymnivåer er rapportert ved bruk. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Brukes med forsiktighet ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonen bør undersøkes før behandlingsstart, og deretter minst 2 ganger i året under behandlingen. Barn <50 kg og <10 år: Ikke anbefalt pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Tas 1 gang daglig, fortrinnsvis til samme tid. Tas med mat. Skal svelges hele. Skal ikke knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller salisylater. Alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2).

Forsiktighetsregler

Pasienter med kronisk nedsatt lungefunksjon, spesielt astma, er utsatt for overfølsomhetsreaksjoner og må overvåkes nøye. Ved uforklarlig blødning, blåmerker, purpura, anemi, feber eller sår hals, bør hematologiske undersøkelser foretas. Ved mistanke om eller ved påvist bloddyskrasi, bør behandlingen avbrytes. Forsiktighet utvises ved forskrivning til pasienter predisponert for å utvikle kardiale overfølsomhetsreaksjoner (myo- eller perikarditt). Ved mistanke om slike overfølsomhetsreaksjoner, skal ikke mesalazin introduseres på nytt. Hvis det ved symptomer som kramper, akutt magesmerte og blodig diaré, feber av og til, hodepine og utslett, er mistanke om akutt intoleransesyndrom, avbrytes behandlingen omgående og mesalazin introduseres ikke på nytt. Gis med forsiktighet ved sulfasalazinallergi, pga. kryssensitivitet. Organisk eller funksjonell obstruksjon i øvre del av mage-tarmkanalen kan gi forsinket effekt av preparatet. Bruk av mesalazin kan føre til feilaktig forhøyede analyseresultater ved måling av normetanefrin i urin vha. væskekromatografi med elektrokjemisk deteksjon, pga. likheten i kromatogrammene til normetanefrin og mesalazins viktigste metabolitt, N-acetyl-aminosalisylsyre (N-Ac-5-ASA). Bruk av alternativ, selektiv test for normetanefrin bør vurderes. Tilfeller av nyrestein, inkl. steiner av 100% mesalazin, er sett. Tilstrekkelig væskeinntak anbefales under behandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. maks. anbefalt dose (4 tabletter), dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler, inkl. NSAID og azatioprin, kan øke risikoen for ugunstige nyrereaksjoner. Samtidig bruk av azatioprin, 6-merkaptopurin og/eller andre aktive substanser kjent for å gi myelotoksisitet kan øke risikoen for bloddyskrasi, benmargssvikt og medfølgende komplikasjoner. Administrering med antikoagulantia av kumarintype, f.eks. warfarin, kan føre til redusert antikoagulasjon. Protrombintid bør overvåkes nøye dersom kombinasjonen er nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring. Passerer placenta, men gir langt lavere konsentrasjoner i fosteret enn ved terapeutisk bruk hos voksne. Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Forstyrrelser i blodtellinger (leukopeni, trombocytopeni, anemi) er sett hos spedbarn eksponert for mesalazin in utero. Skal kun brukes når fordel oppveier mulig risiko. Forsiktighet må utvises ved høye doser.
Amming: Går over i morsmelk i lave konsentrasjoner. Acetylert mesalazin utskilles i høyere konsentrasjoner. Forsiktighet må utvises ved amming, og kun brukes hvis fordelene oppveier risikoene. Akutt diaré er rapportert sporadisk hos diende spedbarn.

 

Bivirkninger

Hyppigst rapportert i kliniske studier er kolitt (inkl. ulcerøs kolitt) 5,8%, magesmerter 4,9%, hodepine 4,5%, avvikende resultater fra leverfunksjonsprøver 2,1%, diaré 2% og kvalme 1,9%. Bivirkningene angitt med ukjent frekvens gjelder for mesalazinformuleringer generelt.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni
Sjeldne Agranulocytose
Ukjent frekvens Aplastisk anemi, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, kolitt, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Pankreatitt, rektalpolypper
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue, feber
Hjerte
Mindre vanlige Takykardi
Ukjent frekvens Myokarditt, perikarditt
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Akne, alopesi, urticaria
Sjeldne Fotosensitivitet1
Immunsystemet
Mindre vanlige Ansiktsødem
Ukjent frekvens Anafylaktisk sjokk, angioødem, DRESS, overfølsomhet, Stevens-Johnsons syndrom
Kar
Vanlige Hypertensjon
Mindre vanlige Hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Oligospermi (reversibel)
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon (f.eks. ALAT, ASAT, bilirubin)
Ukjent frekvens Gallestein, hepatitt, hepatotoksisitet
Luftveier
Mindre vanlige Faryngeal smerte
Ukjent frekvens Bronkospasme, overfølsomhetspneumonitt (inkl. interstitiell pneumonitt, allergisk alveolitt, eosinofil pneumonitt)
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, ryggsmerter
Mindre vanlige Myalgi
Ukjent frekvens Lupuslignende syndrom, systemisk lupus erythematosuslignende syndrom
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Somnolens, svimmelhet, tremor
Ukjent frekvens Nevropati, økt intrakranielt trykk
Nyre/urinveier
Sjeldne Nyresvikt
Ukjent frekvens Interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, nyrestein
Øre
Mindre vanlige Øresmerter

Hyppigst rapportert i kliniske studier er kolitt (inkl. ulcerøs kolitt) 5,8%, magesmerter 4,9%, hodepine 4,5%, avvikende resultater fra leverfunksjonsprøver 2,1%, diaré 2% og kvalme 1,9%. Bivirkningene angitt med ukjent frekvens gjelder for mesalazinformuleringer generelt.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, kolitt, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber
Hud Kløe, utslett
Kar Hypertensjon
Lever/galle Unormal leverfunksjon (f.eks. ALAT, ASAT, bilirubin)
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Pankreatitt, rektalpolypper
Hjerte Takykardi
Hud Akne, alopesi, urticaria
Immunsystemet Ansiktsødem
Kar Hypotensjon
Luftveier Faryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Somnolens, svimmelhet, tremor
Øre Øresmerter
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose
Hud Fotosensitivitet1
Nyre/urinveier Nyresvikt
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Aplastisk anemi, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni
Hjerte Myokarditt, perikarditt
Immunsystemet Anafylaktisk sjokk, angioødem, DRESS, overfølsomhet, Stevens-Johnsons syndrom
Kjønnsorganer/bryst Oligospermi (reversibel)
Lever/galle Gallestein, hepatitt, hepatotoksisitet
Luftveier Bronkospasme, overfølsomhetspneumonitt (inkl. interstitiell pneumonitt, allergisk alveolitt, eosinofil pneumonitt)
Muskel-skjelettsystemet Lupuslignende syndrom, systemisk lupus erythematosuslignende syndrom
Nevrologiske Nevropati, økt intrakranielt trykk
Nyre/urinveier Interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, nyrestein

1Mer alvorlige reaksjoner er sett ved eksisterende hudtilstander, som atopisk dermatitt og atopisk eksem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Mesalazin (5-aminosalisylsyre) til behandling av inflammatorisk tarmsykdom.
Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt, men anses å være en lokal antiinflammatorisk effekt på epitelceller i kolon. Slimhinneproduksjon av arakidonsyremetabolitter, både via cyklooksygenase- (COX) og lipoksygenasesystemet, er økt ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Det er mulig at mesalazin reduserer inflammasjonen ved å hemme COX og dermed prostaglandinproduksjonen i kolon. Mesalazin har potensiale til å hemme aktivering av nukleærfaktor kappa B og dermed dannelse av viktige proinflammatoriske cytokiner. Det er foreslått at hemming av nukleære PPARγ-reseptorer (γ-form av peroksisomproliferatoraktiverte reseptorer) kan være involvert ved ulcerøs kolitt. PPARγ-reseptoragonister har vist effekt ved ulcerøs kolitt, og det er holdepunkter for at mesalazins virkningsmekanisme kan være mediert via PPARγ-reseptorer.
Absorpsjon: Ca. 21-22%, når tatt sammen med mat. Cmax innen 8 timer. Steady state nås etter 2 dager.
Proteinbinding: Mesalazin: 43%. Acetylert metabolitt: 78-83%.
Fordeling: Enterodepottablettene oppløses i pH ≥7 som muliggjør langvarig frigivelse i hele tykktarmen og begrenset systemisk absorpsjon.
Halveringstid: Mesalazin: Ca. 7-9 timer. Acetylert metabolitt: 8-12 timer. Lengre t1/2 enn vanlig pga. begrenset absorpsjonsgrad som resultat av forlenget utløsningsprofil for enterodepottabletten.
Metabolisme: Acetylering skjer i tarmveggen i kolon og i leveren. Metabolitten er farmakologisk inaktiv.
Utskillelse: Absorbert mesalazin utskilles hovedsakelig i urin etter acetylering. Uabsorbert i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mezavant, ENTERODEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1200 mg 60 stk. (blister)
148385
Blå resept
Byttegruppe
649,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2020