Metycor

HRA Pharma

Steroidsyntesehemmer.

ATC-nr.: V04C D01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, myke 250 mg: Hver kapsel inneh.: Metyrapon 250 mg, natriumetyl- og natriumpropylparahydroksybenzoat (E 215 og E 217), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), karminsyre (E 120).


Indikasjoner

Som diagnostisk test av ACTH-mangel og ved differensialdiagnostisering av ACTH-avhengig Cushings syndrom. Behandling av pasienter med endogent Cushings syndrom.

Dosering

Kort enkeltdosetest - diagnostisering av ACTH-mangel hos voksne og barn: Kan utføres på ambulerende grunnlag. Plasmanivå av 11-desoksykortisol og/eller ACTH påvises etter enkeltdose metyrapon. 30 mg/kg (maks. 3 g) gis ved midnatt sammen med yoghurt eller melk. Blodprøve tas tidlig om morgenen (kl. 7:30-8:00). Plasma bør fryses så snart som mulig. 50 mg kortisonacetat gis profylaktisk. Evaluering: Normale verdier avhenger av metoden brukt for å bestemme ACTH- og 11-desoksykortisolnivå. Intakt ACTH-reserve er vanligvis indisert ved økning i plasma-ACTH til minst 44 pmol/liter (200 ng/liter) eller økning i 11-desoksykortisol til >0,2 μmol/liter (70 μg/liter). Pasienter med mistenkt binyrebarkinsuffisiens bør legges inn på sykehus over natten som et forebyggende tiltak.
Flerdosetest - diagnostisering av ACTH-mangel og differensialdiagnostisering av adrenokortikol hyperfunksjon ved Cushings syndrom: Voksne: Pasienten må legges inn på sykehus. I denne testen måles steroidnivå i urin. 1. dag påvises utgangsverdiene 24 timer før testen. 2. dag gis 500-750 mg hver 4. time i 24 timer, med totaldose 3-4,5 g. Effekt evalueres i 2 påfølgende 24-timers urinprøver. Maks. effekt på steroidnivå i urin bør nås i løpet av de neste 24 timene. Barn og ungdom: Doseanbefalinger er basert på begrensede data. Dosen bør være 15 mg/kg kroppsvekt, med en minste dose på 250 mg hver 4. time i 6 doser. Evaluering: ACTH-mangel: Hvis anterior hypofyse fungerer normalt, gir metyrapon en markert økning i 17-hydroksykortikostorider (17-OHCS) eller 17-ketogene steroider (17-KGS) i urin (til minst doblet utgangsnivå). Manglende respons indikerer sekundær binyrebarkinsuffisiens. Cushings syndrom: Kraftig økning i 17-OHCS eller 17-KGS i urin etter administrering av metyrapon indikerer overproduksjon av ACTH, som har ført til adrenokortikal hyperplasi (Cushings syndrom). En slik økning kan tolkes som tegn på at det ikke finnes noen adrenokortikal tumor som produserer fritt kortisol.
Terapeutisk bruk: Voksne: Oppstartsdose kan variere fra 250-1000 mg/dag, avhengig av alvorlighetsgraden av hyperkortisolismen og årsaken til Cushings syndrom. Behandling kan igangsettes med 750 mg/dag. Ved alvorlig Cushings syndrom kan startdosen være høyere, opptil 1500 mg/dag. Lavere startdose kan brukes ved mild Cushings sykdom eller binyreadenom eller hyperplasi. Dosen bør justeres individuelt basert på behov og toleranse. Vanlig vedlikeholdsdose er 500-6000 mg/dag. Dosen bør fordeles på 3 eller 4 doser. Daglig dose bør justeres etter noen dager med sikte på å senke gjennomsnittlig kortisolnivå i plasma/serum og/eller 24-timers fritt kortisolnivå i urin til normal målverdi eller til maks. tolerert dose av metyrapon er nådd. Gjennomsnittlig kortisolnivå i serum/plasma kan beregnes ut ifra gjennomsnittet av 5-6 plasma/serum-prøver som tas i løpet av 1 dag, eller ut ifra målt kortisolnivå like før morgendosen. Kontroll av kortisolnivået i plasma/serum 1 gang i uken og/eller et 24-timers fritt kortisolnivå i urin er nødvendig for å muliggjøre ytterligere dosejustering. Dosejusteringsperioden er vanligvis 1-4 uker. Når kortisolnivået nærmer seg optimalt nivå, kan det gå lengre tid (vanligvis 1-2 måneder) mellom kontrollene. Fysiologisk substitusjonsbehandling med kortikosteroider kan gis i tillegg til komplett blokkering av kortisol med metyrapon («block-and-replace»-regime). Dette bør startes når kortisolnivået i serum eller urin er i normalområdet og metyrapondosene er økt for å oppnå fullstendig hemming av kortisolsekresjon. Ved rask doseøkning eller ved syklisk Cushings syndrom er det også mulig å gi en fysiologisk substitusjonsbehandling med kortikosteroider.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Begrensede data. Det finnes ikke spesifikke doseanbefalinger til bruk hos barn og ungdom ved behandling av Cushings syndrom. Dosen bør justeres individuelt basert på kortisolnivåer og toleranse. Eldre: Dosering som hos voksne. Begrensede data på bruk hos eldre ≥65 år.
Administrering: Tas med melk eller etter mat for å redusere kvalme og oppkast, som kan gi nedsatt absorpsjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Manifestert primær binyrebarkinsuffisiens.

Forsiktighetsregler

Bruk ved diagnostisering: Diagnostiske tester med metyrapon må bare brukes ved spesialiserte sykehusenheter. Redusert adrenal sekresjonsevne og alvorlig hypofyseinsuffisiens: Binyrebarkens evne til å reagere på eksogent ACTH bør påvises før metyrapon brukes til testing, da metyrapon kan fremkalle akutt binyreinsuffisiens hos pasienter med redusert adrenal sekresjonsevne, samt hos pasienter med global hypofyseinsuffisiens. Testen bør utføres på sykehus under nøye overvåkning ved mistenkt binyrebarkinsuffisiens. Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med levercirrhose har ofte forsinket respons på metyrapon pga. leverskade som forsinker eliminasjons t1/2 til kortisol i plasma. Pasienter med hypotyreoidisme eller som tar legemidler som påvirker HPA-aksen: Ved hypofunksjon i skjoldkjertelen kan steroidnivået i urinen øke svært sakte, eller ikke i det hele tatt, som respons på metyrapon. Før Metycortesten utføres bør legemidler som påvirker hypofyse- eller binyrebarkfunksjonen seponeres. Hvis funksjonen i binyrebarken eller anterior hypofyse er kraftigere påvirket enn som angitt ved resultatene av testen, kan forbigående binyrebarkinsuffisiens utløses. Dette kan raskt korrigeres ved å gi tilstrekkelige kortikosteroiddoser. Terapeutisk bruk: Overvåkning: Preparatet må bare brukes under overvåkning av spesialist med egnet utstyr til å kontrollere kliniske og biokjemiske responser. Behandlingen gir rask reduksjon i sirkulerende kortisolnivå og potensielt hypokortisolisme/hypoadrenalisme. Det er derfor nødvendig å overvåke og instruere pasienten om tegn/symptomer forbundet med hypokortisolisme. Ved dokumentert hypokortisolisme kan midlertidig eksogen substitusjonsbehandling med steroider (glukokortikoider) og/eller dosereduksjon eller avbrudd i metyraponbehandlingen være nødvendig. Analysemetoder: En pålitelig analyse uten kryssreaktivitet med steroidforløpere, som spesifikke immunanalyser eller væskekromatografi med massespektrometri (LC-MS/MS), for å måle kortisolnivået i plasma/serum og urin anbefales for å kunne beregne nøyaktig dosejustering av metyrapon. Pasienter med ektopisk Cushings syndrom: Har risiko for opportunistiske infeksjoner, som Pneumocystis jirovecii-pneumoni, under behandlingen. Egnet profylaktisk behandling kan vurderes. Hypertensjon: Langvarig behandling med metyrapon kan gi hypertensjon som følge av for høy utskillelse av desoksykortikosteron. Generelt: Hjelpestoffer: Natriumetyl- og natriumpropylparahydroksybenzoat kan gi allergiske reaksjoner (kan være forsinket). Påvirkning av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner: Har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan gi svimmelhet og sedasjon, og pasienten bør ikke kjøre bil/bruke maskiner før symptomene er gått over.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se V04C D01
Interaksjonspotensialet til metyrapin er delvis ukjent. Forsiktighet anbefales ved oppstart/avslutning av behandling med andre legemidler. Ved endring i effekt/sikkerhetsprofil til metyrapon eller samtidig legemiddel, må egnede tiltak treffes. Metyrapin kan potensere toksisiteten av paracetamol. Interaksjoner sett ved bruk som diagnostikum: Antikonvulsiva (f.eks. fenytoin, barbiturater), antidepressiver og nevroleptika (f.eks. amitriptylin, klorpromazin, alprazolam), hormoner som påvirker hypothalamus-hypofyse-aksen, kortikosteroider, antityreoide midler og cyproheptadin kan påvirke testresultatene. Hvis disse legemidlene ikke kan seponeres, må nødvendigheten av å utføre Metycortesten revurderes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier er utilstrekkelige mhp. reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet, med mindre det er helt nødvendig (blodtrykket bør da overvåkes og hypertensjon håndteres på egnet måte). Anbefales ikke til kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming bør avsluttes under behandling.
Fertilitet: Ikke undersøkt. Hos dyr gir metyrapon skadelige effekter på spermatogenesen og utviklingen av ovariale follikler.
Metyrapon

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Svimmelhet, sedasjon, hodepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Binyreinsuffisiens. Gastrointestinale: Magesmerter. Hud: Hirsutisme, allergisk dermatitt. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Benmargssvikt. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Alopesi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutt forgiftning gir gastrointestinale symptomer og akutt binyrebarkinsuffisiens. Laboratoriefunn: Hyponatremi, hypokloremi og hyperkalemi. Hos pasienter som behandles med insulin eller orale antidiabetika kan tegn/symptomer på akutt forgiftning forsterkes eller endres.
Behandling: Mageskylling (kun ved alvorlig forgiftning, og hvis det kan utføres kort tid etter svelging) og fremkalte brekninger bør brukes for å redusere absorpsjon. I tillegg til generelle tiltak bør en stor dose hydrokortison gis samtidig med i.v. saltoppløsning og glukose. Dette bør gjentas ved behov basert på klinisk tilstand. Blodtrykk og væske- og elektrolyttbalansen bør overvåkes i noen dager.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer syntesen av adrenokortikosteroider ved å redusere produksjon av kortisol og kortikosteron ved å hemme 11β-hydroksyleringsreaksjonen i binyrebarken. Når den sterkt hemmende feedback-mekanismen som utøves av kortisol fjernes, oppstår en økning i produksjon av ACTH i hypofysen. Fortsatt blokkering av enzymtrinnene som gir produksjon av kortisol og kortikosteron gir en markert økning i utskillelse av de nærmeste forløperne, 11-desoksykortisol og desoksykortikosteron, i binyrebarken. Dette gir en svak hemming av ACTH-frigjøringen, og en tilsv. økning i plasmanivåene av disse steroidene og deres metabolitter i urin. Preparatet brukes som en diagnostisk test på grunnlag av disse egenskapene, med plasma-11-desoksykortisol og 17-OHCS nivå målt i urin som indeks på ACTH-responsen i hypofysen. Kan også hemme biosyntesen av aldosteron, noe som gir mild natriurese.
Absorpsjon: Cmax nås innen 1 time. Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon er 3,7 μg/ml etter administrering av 750 mg.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 er ca. 2 timer.
Metabolisme: Metyrapol, redusert form av metyrapon, er viktigste aktive metabolitt. 8 timer etter oral enkeltdose er metyraponforholdet i plasma 1:1,5. Det tar ca. 2 ganger så lang tid for metyrapol å elimineres fra plasma som for metyrapon.
Utskillelse: 72 timer etter 1. daglige dose av 4,5 g metyrapon (750 mg hver 4. time) utskilles 5,3% i urin som metyrapon og 38,5% i form av metyrapol.

Oppbevaring og holdbarhet

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter åpning: 2 måneder.

Sist endret: 11.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Metycor, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 mg50 stk. (plastboks)
120227
-
-
2811,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

ambulerende (ambulant, ambulatorisk): Oppegående, ikke sengeliggende. Pasienten kommer seg selv til sin behandling og er ikke innlagt på sykehus.

binyrebarkinsuffisiens (binyrebarksvikt): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

cushings sykdom: Cushings sykdom skyldes en hypofysesvulst som gir økt produksjon av ACTH. Cushings sykdom er den vanligste årsaken til Cushings syndrom. Sykdommen kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hpa-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse, hypothalamus-hypofyse-binyre-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.