Mepact

Takeda


Immunmodulerende middel.

L03A X15 (Mifamurtid)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 4 mg: 1 hetteglass inneh.: Mifamurtide 4 mg, 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glysero-3-fosfokolin (POPC), og 1,2-dioleoyl-sn-glysero-3-fosfo-L-serinmononatriumsalt (OOPS).


Indikasjoner

Barn, ungdom og unge voksne for behandling av høygradig resektabel ikke-metastatisk osteosarkom etter makroskopisk fullstendig kirurgisk reseksjon. Brukes i kombinasjon med postoperativ kjemoterapi med flere legemidler. Sikkerhet og effekt er vurdert i studier med pasienter i 2-30 års alderen ved første diagnose.

Dosering

Barn, ungdom og voksne 2-30 år: Behandling skal igangsettes og overvåkes av spesialist. Anbefalt dose for alle pasienter er 2 mg/m2 kroppsoverflate. Preparatet bør administreres som adjuvansterapi etter reseksjon: 2 ganger i uken med minst 3 dagers mellomrom i 12 uker, etterfulgt av ukentlige behandlinger i ytterligere 24 uker; totalt 48 infusjoner på 36 uker.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Informasjon om dosejustering er ikke tilgjengelig og forsiktighet bør derfor utvises. Løpende overvåking av nyre- og leverfunksjon anbefales. Barn <2 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Voksne >30 år: Anbefales ikke pga. manglende data.
Tilberedning/Håndtering: Må rekonstitueres, filtreres med det medfølgende filteret og ytterligere fortynnes vha. aseptisk teknikk. Instruksjonen i pakningsvedlegg og SPC må følges nøye.
Administrering: Må rekonstitueres, filtreres og ytterligere fortynnes før administrering. Administreres i.v. ved infusjon over 1 time. Skal ikke administreres som bolus injeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ciklosporin eller andre kalsineurinhemmere. Samtidig bruk av høydose ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID, COX-hemmere).

Forsiktighetsregler

Pustevansker: Hos pasienter som har eller har hatt astma eller annen kronisk obstruktiv lungesykdom, bør forebyggende administrering av bronkodilatatorer vurderes. Ved alvorlig luftveisreaksjon, bør administreringen avbrytes og egnet behandling igangsettes. Nøytropeni: Mifamurtide er ofte forbundet med midlertidig nøytropeni, vanligvis ved bruk sammen med kjemoterapi. Episoder av nøytropenisk feber bør overvåkes og behandles riktig. Mifamurtide kan gis under perioder med nøytropeni, men påfølgende feber som tilskrives behandlingen må overvåkes nøye. Feber eller frysninger som varer i >8 timer etter administrering, må utredes for mulig sepsis. Betennelsesreaksjon: Tegn på uttalt betennelsesreaksjon, inkl. perikarditt og pleuritt, er uvanlig. Mifamurtide bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt autoimmune, inflammatoriske eller andre kollagene sykdommer. Under administreringen må pasientene overvåkes mht. uvanlige tegn eller symptomer som artritt eller synovitt, som kan tyde på ukontrollerte betennelsesreaksjoner. Kardiovaskulære lidelser: Pasienter som har hatt venetrombose, vaskulitt eller ustabile kardiovaskulære lidelser må overvåkes nøye under administreringen. Hvis symptomene er vedvarende og forverres, skal administreringen utsettes eller avbrytes. Blødning ble observert hos dyr ved svært høye doser, og forventes ikke ved anbefalt dose, men overvåking av koagulasjonsparametre etter 1. dose, og en gang til etter flere doser, anbefales. Allergiske reaksjoner: Sporadiske allergiske reaksjoner er observert i forbindelse med behandlingen, herunder utslett, kortpustethet og hypertensjon grad 4. Allergiske reaksjoner kan være vanskelig å skille fra overdrevne betennelsesreaksjoner, men pasienten bør overvåkes mht. alle tegn på allergiske reaksjoner. Gastrointestinal toksisitet: Gastrointestinale bivirkninger er svært vanlige, og gastrointestinal toksisitet kan forverres når mifamurtide brukes i kombinasjon med høydose kjemoterapi med flere legemidler, og er forbundet med økt bruk av parenteral ernæring. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. doseenhet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, pga. bivirkninger som svimmelhet, vertigo, fatigue og tåkesyn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av ciklosporin eller andre kalsineurinhemmere er kontraindisert pga. deres hypotetiske virkning på spleniske makrofager og mononukleær fagocyttfunksjon. Det er påvist in vitro at høydose NSAID (COX-hemmere) kan blokkere makrofagaktiveringsvirkningen av liposomal mifamurtide. Bruk av høydose NSAID er derfor kontraindisert. Mifamurtide fungerer ved stimulering av immunsystemet, og kronisk eller rutinemessig bruk av kortikosteroider bør unngås under behandlingen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk til gravide. Dyrestudier er ikke tilstrekkelige når det gjelder reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet eller hos kvinner som ikke bruker effektiv prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskillelsen er ikke studert på dyr. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi
VanligeFebril nøytropeni, granulocytopeni, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, brekning, diaré, forstoppelse, kvalme
VanligeDyspepsi, oppblåsthet, smerte i øvre og nedre del av abdomen
Generelle
Svært vanligeAsteni, brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, hypotermi, malaise, smerte
VanligeBrystubehag, erytem på infusjonsstedet, kuldefølelse, mukositt, perifert ødem, reaksjon på infusjonsstedet, smerte på kateterstedet, ødem
Hjerte
Svært vanligeTakykardi
VanligeCyanose, palpitasjoner
Ukjent frekvensPerikardeffusjon
Hud
Svært vanligeHyperhidrose
VanligeAlopesi, erytem, kløe, tørr hud, utslett
Infeksiøse
VanligeCellulitt, faryngitt, herpes simplex-infeksjon, kateterinfeksjon, nasofaryngitt, sepsis, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar
Svært vanligeHypertensjon, hypotensjon
VanligeFlebitt, flushing, pallor
Kjønnsorganer/bryst
VanligeDysmenoré
Lever/galle
VanligeLeversmerte
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste, takypné
VanligeAnstrengelsesdyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte, forverret dyspné, hemoptyse, hvesing, pleuraeffusjon, slimhoste, tett nese, tette bihuler
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
VanligeBrystveggsmerter, lyskesmerter, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, nakkesmerte, skjelettsmerter, skuldersmerte
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeHypoestesi, letargi, parestesi, somnolens, tremor
Nyre/urinveier
VanligeDysuri, hematuri, pollakisuri
Psykiske
VanligeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Skader/komplikasjoner
VanligeSmerte etter prosedyre
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi
VanligeDehydrering, hypokalemi, redusert appetitt
Svulster/cyster
VanligeKreftsmerter
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt
Øre
VanligeHørselstap, tinnitus, vertigo
Øye
VanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, brekning, diaré, forstoppelse, kvalme
GenerelleAsteni, brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, hypotermi, malaise, smerte
HjerteTakykardi
HudHyperhidrose
KarHypertensjon, hypotensjon
LuftveierDyspné, hoste, takypné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, granulocytopeni, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDyspepsi, oppblåsthet, smerte i øvre og nedre del av abdomen
GenerelleBrystubehag, erytem på infusjonsstedet, kuldefølelse, mukositt, perifert ødem, reaksjon på infusjonsstedet, smerte på kateterstedet, ødem
HjerteCyanose, palpitasjoner
HudAlopesi, erytem, kløe, tørr hud, utslett
InfeksiøseCellulitt, faryngitt, herpes simplex-infeksjon, kateterinfeksjon, nasofaryngitt, sepsis, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
KarFlebitt, flushing, pallor
Kjønnsorganer/brystDysmenoré
Lever/galleLeversmerte
LuftveierAnstrengelsesdyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte, forverret dyspné, hemoptyse, hvesing, pleuraeffusjon, slimhoste, tett nese, tette bihuler
Muskel-skjelettsystemetBrystveggsmerter, lyskesmerter, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, nakkesmerte, skjelettsmerter, skuldersmerte
NevrologiskeHypoestesi, letargi, parestesi, somnolens, tremor
Nyre/urinveierDysuri, hematuri, pollakisuri
PsykiskeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Skader/komplikasjonerSmerte etter prosedyre
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hypokalemi, redusert appetitt
Svulster/cysterKreftsmerter
UndersøkelserRedusert vekt
ØreHørselstap, tinnitus, vertigo
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
HjertePerikardeffusjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Maks. tolererbar dose i fase I-undersøkelser er 4-6 mg/m2 med svært variable bivirkninger. Tegn og symptomer som er knyttet til høyere doser og/eller er dosebegrensende er ikke livstruende, og omfatter feber, frysninger, tretthet, kvalme, brekninger, hodepine og hypo- eller hypertensjon.

Egenskaper

Klassifisering: Immunmodulator, helsyntetisk derivat av muramyldipeptid (MDP).
Virkningsmekanisme: Mifamurtide er en bestemt ligand av NOD2, en reseptor som primært finnes på monocytter, dendrittiske celler og makrofager. Mifamurtide er en kraftig aktivator av monocytter og makrofager. Aktivering av humane makrofager er knyttet til produksjon av cytokiner, herunder tumornekrosefaktor (TNF-α), interleukin-1 (IL-1β), IL-6, IL-8 og IL-12 og adhesjonsmolekyler, inkl. lymfocyttfunksjonstilknyttet antigen-1 (LFA-1) og intercellulær adhesjonsmolekyl-1 (ICAM-1). In vitro-behandlede humane monocytter dreper allogeniske og autologe tumorceller (inkl. melanom, ovarie-, kolon- og nyrekarsinom), men har ingen toksisitet mot normale celler.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig AUC: 17 ± 4,86 timer × nM. Cmax: 15,7 ± 3,72 nM.
Halveringstid: Elimineres raskt fra serum (minutter), noe som resulterer i en svært lav plasmakonsentrasjon av total (liposomal og fri) mifamurtide. Gjennomsnittlig t1/2 for radiomerket materiale er bifasisk med en α-fase på ca. 15 minutter og en terminal t1/2 på ca. 18 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet rekonstituert suspensjon: Kjemisk og fysisk stabilitet er påvist i 6 timer ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mepact, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg1 sett (hettegl.)
130982
H-resept
-
29085,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019