Melatonin Unimedic

Unimedic


Sedativum. Hypnotikum.

N05C H01 (Melatonin)MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Melatonin 1 mg, glyserol, sorbinsyre, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumhydroksid (til pH-justering), renset vann.


Indikasjoner

Kortvarig behandling av jetlag hos voksne. Legemidlet anbefales til voksne som reiser gjennom ≥5 tidssoner med fly, spesielt ved reiser østover, og spesielt hvis de har opplevd symptomer på jetlag på tidligere reiser. Voksne som krysser 2-4 tidssoner kan også bruke legemidlet ved behov. Søvnforstyrrelser (insomni) hos barn og ungdom 6-17 år med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) der søvnhygienetiltak er utilstrekkelige.

Dosering

Voksne med jetlag: Anbefalt dose er 1-5 mg 1 time før sengetid på bestemmelsesstedet. Anbefalt startdose er 2 ml (tilsv. 2 mg). Pga. muligheten for at melatonin blir tatt på feil tidspunkt, noe som kan medføre manglende effekt eller bivirkninger, skal ikke miksturen tas før kl. 20.00 eller etter kl. 04.00 på bestemmelsesstedet ved resynkronisering etter jetlag. Maks. anbefalt døgndose er 5 ml (tilsv. 5 mg) i maks. 5 dager. Maks. 16 behandlingsperioder pr. år.
Insomni hos barn og ungdom 6-17 år med ADHD: Anbefalt startdose er 1-2 ml (tilsv. 1-2 mg) 30-60 minutter før sengetid. Dosen skal justeres individuelt til maks. 5 ml (tilsv. 5 mg) daglig uansett alder. Laveste effektive dose skal etterstrebes. Maks. anbefalt døgndose er 5 ml (tilsv. 5 mg). Det finnes begrensede data for opptil 3 års behandling. Etter minst 3 måneders behandling bør legen evaluere behandlingseffekten, og vurdere å stanse behandlingen dersom det ikke sees klinisk relevant effekt. Pasienten skal kontrolleres regelmessig (minst hver 6. måned) for å sjekke at dette preparatet fortsatt er den mest hensiktsmessige behandlingen. Under pågående behandling, spesielt hvis behandlingseffekten er usikker, bør det jevnlig gjennomføres seponeringsforsøk, f.eks. 1 gang i året. Dersom søvnforstyrrelsen startet under behandling med legemidler mot ADHD, bør dosejustering eller bytte til et annet legemiddel vurderes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen kjente studier. Publiserte data viser betydelig økt endogent melatoninnivå ved nedsatt leverfunksjon. Anbefales derfor ikke ved nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke studert. Publiserte data viser økt endogent melatoninnivå ved kronisk nyresvikt. Det bør derfor utvises forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Barn <6 år: Anbefales ikke. Eldre: Ingen spesifikke doseringsanbefalinger.
Administrering: Til oral bruk. Måleutstyr, doseringssprøyte og en flaskeadapter medfølger i pakningen. Sprøyten har et volum på 5 ml med graderingsintervall på 0,2 ml. Se bruksanvisning i pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Mulige langtidseffekter er ikke tilstrekkelig undersøkt. Det er teoretiske risikoer knyttet til biologiske effekter, f.eks. effekt på immunologisk regulering, effekt på anfallsterskel og endokrinologiske effekter, som kan påvirke pubertetsutvikling og fertilitet. Eldre: Eksponeringsnivået for melatonin hos unge og moderat eldre voksne kan sammenlignes. Det er uklart om betydelig eldre personer er spesielt sensitive overfor eksogent melatonin. Det bør derfor utvises forsiktighet ved behandling av denne aldersgruppen, og individuell dosering anbefales. Epilepsi: Brukes med forsiktighet ved epilepsi, da det er sett at melatonin både øker og reduserer anfallshyppigheten. Immunologiske sykdommer: Forverring av autoimmun sykdom er sett. Melatonin anbefales ikke ved autoimmune sykdommer, da data mangler. Diabetes: Melatonin administrert tett opptil inntak av karbohydratrike måltider kan gi nedsatt blodglukosekontroll i flere timer. Melatonin bør tas minst 2 timer før og minst 2 timer etter et måltid. For personer med betydelig nedsatt glukosetoleranse eller diabetes bør det helst gå minst 3 timer etter et måltid før administrering. Hjelpestoffer: Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. ml, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan forårsake tretthet/døsighet og bør derfor brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlig at tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Melatonin metaboliseres hovedsakelig via CYP1A2, og interaksjoner mellom melatonin og andre virkestoffer som følge av deres effekt på CYP1A-enzymer er derfor mulig. Farmakokinetiske interaksjoner: Legemidler som kan øke plasmakonsentrasjonen av melatonin: CYP1A-hemmere: Samtidig administrering med CYP1A2-hemmere kan gi økt melatonineksponering gjennom hemming av metaboliseringen av melatonin. Fluvoksamin: Fluvoksamin er en potent CYP1A2-hemmer, og hemmer i mindre grad CYP2C. Det er vist at fluvoksamin øker serumkonsentrasjonene av oralt administrert melatonin (17 × høyere AUC og 12 × høyere Cmax). Kombinasjonen bør unngås. Cimetidin: Cimetidin er en svak CYP1A2-hemmer og øker plasmakonsentrasjonene av melatonin. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som behandles med cimetidin. Østrogener: Gir økte melatoninkonsentrasjoner ved å hemme CYP1A1 og CYP1A2 (4-5 × økning av melatoninkonsentrasjoner ved bruk i kombinasjon med kombinerte hormonelle prevensjonsmidler). Det bør utvises forsiktighet hos pasienter som får østrogenbehandling. Koffein: Koffein er et CYP1A2-substrat og øker serumkonsentrasjonene av oralt administrert melatonin (2,2 × høyere AUC og 2,4 × høyere Cmax). Legemidler som kan redusere plasmakonsentrasjonen av melatonin: CYP1A-induktorer: Samtidig bruk av CYP1A2-induktorer kan gi redusert melatonineksponering pga. melatoninmetabolisme. Dosejustering kan være nødvendig. Røyking: Melatoninmetabolismen kan induseres av røyking, noe som kan gi redusert melatoninkonsentrasjon. AUC for melatonin var betydelig lavere under røyking sammenlignet med etter avholdenhet fra røyking (2,9 × lavere AUC). Farmakodynamiske interaksjoner: Adrenerge agonister/antagonister, opioidagonister/antagonister, antidepressiver, prostaglandinhemmere, tryptofan og alkohol påvirker den endogene melatoninutskillingen i epifysen. Klinisk betydning er ukjent. Alkohol: Alkohol skal ikke inntas samtidig med melatonin, da det kan redusere effekten på søvn. Benzodiazepinlignende hypnotika: Melatonin kan forsterke de sedative egenskapene til benzodiazepiner og benzodiazepinlignende hypnotika, som zaleplon, zolpidem og zopiklon. En forbigående farmakodynamisk interaksjon er sett mellom melatonin depottablett og zolpidem 1 time etter samtidig dosering. Samtidig administrering førte til mer nedsatt oppmerksomhet, hukommelse og koordinering sammenlignet med bruk av kun zolpidem. Nifedipin: Melatonin kan redusere den hypotensive effekten til nifedipin. Forsiktighet skal derfor utvises ved denne kombinasjonen, og dosejustering av nifedipin kan være nødvendig. Warfarin: Endringer i INR og protrombintid er sett ved samtidig bruk av warfarin. Kombinasjonen warfarin eller andre vitamin K-antagonister og melatonin kan kreve dosejustering av antikoagulantiumet og bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier er utilstrekkelige mhp. reproduksjonstoksisitet. Eksogent melatonin krysser enkelt placenta. Ikke anbefalt under graviditet eller hos fertile kvinner og unge jenter som ikke bruker prevensjon.
Amming: Utilstrekkelig informasjon. Endogent melatonin utskilles i morsmelk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Begrensede kliniske data. Dyrestudier er utilstrekkelige.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Daglige doser på opptil 300 mg melatonin forårsaket ikke klinisk signifikante bivirkninger. Tretthet/døsighet forventes ved overdose.
Behandling: Pga. kort t1/2 forventes fullstendig eliminasjon av melatonin innen 12 timer etter inntak. Legen bør vurdere om konvensjonelle tiltak ved overdose bør iverksettes.

Egenskaper

Klassifisering: Endogent hormon som produseres i epifysen og strukturelt sett er relatert til serotinin. Melatonin er forbundet med kontroll av døgnrytmer og tilpasning til lys-mørke-syklusen. Det er også forbundet med en sedativ effekt og økt tilbøyelighet for søvn.
Virkningsmekanisme: Aktiviteten til melatonin ved MT1-, MT2- og MT3-reseptorene antas å bidra til de søvnfremmende egenskapene, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvnregulering.
Absorpsjon: Nesten fullstendig hos voksne. Biotilgjengelighet 10-35%. Cmax oppnås etter 15-90 minutter (median Tmax = 52 minutter).
Proteinbinding: Ca. 60%.
Fordeling: Vd = 1,2 liter/kg og 1,8 liter/kg ved hhv. 10 mg og 0,5 µg/kg i.v.
Halveringstid: 30-60 minutter. Sammenlignbar eller noe kortere hos barn enn hos voksne.
Metabolisme: Hovedsakelig ved hydroksylering til 6-hydroksymelatonin i leveren, hovedsakelig via CYP1A2 (i mindre grad av CYP1A1).
Utskillelse: Hovedsakelig via urin som metabolitter (<1% uforandret).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalflasken for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder.

 

Pakninger, priser og refusjon

Melatonin Unimedic, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 100 ml (glassflaske)
058759
Blå resept 532,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Melatonin Unimedic MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.12.2020


Sist endret: 25.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)