Antiepileptikum.

N03A X16 (Pregabalin)KAPSLER, harde 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg: Hver kapsel inneh.: Pregabalin 25 mg, resp. 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


MIKSTUR, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Pregabalin 20 mg, metyl- og propylparahydoksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Jordbærsmak.


Indikasjoner

Perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Dosering

150-600 mg (7,5-30 ml mikstur) daglig fordelt på 2 eller 3 doser.
Nevropatisk smerte: Behandlingen kan initieres med maks. 150 mg (7,5 ml mikstur) pr. dag fordelt på 2 eller 3 doser. Basert på individuell respons og toleranse kan dosen økes til 300 mg (15 ml mikstur) pr. dag etter 3-7 dager. Etter ytterligere 1 uke kan dosen økes til maks. 600 mg (30 ml mikstur) pr. dag.
Epilepsi: Behandlingen kan initieres med maks. 150 mg (7,5 ml mikstur) pr. dag fordelt på 2 eller 3 doser. Basert på individuell respons og toleranse kan dosen økes til 300 mg (15 ml mikstur) pr. dag etter 1 uke. Etter ytterligere 1 uke kan dosen økes til maks. 600 mg (30 ml mikstur) pr. dag.
Generalisert angstlidelse: 150-600 mg (7,5-30 ml mikstur) fordelt på 2 eller 3 doser. Behandlingen kan initieres med maks. 150 mg (7,5 ml mikstur) pr. dag. Basert på individuell respons og toleranse kan dosen økes til 300 mg (15 ml mikstur) pr. dag etter 1 uke. Etter ytterligere 1 uke kan dosen økes til 450 mg (22,5 ml mikstur) pr. dag. Maks. dose på 600 mg (30 ml mikstur) pr. dag gis etter ytterligere 1 uke. Behandlingsbehov bør revurderes jevnlig.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Ved seponering anbefales gradvis nedtrapping over minst 1 uke i samsvar med gjeldende klinisk praksis, uavhengig av indikasjon. Ved avslutning av kort- og langtidsbehandling er seponeringssymptomer (se Bivirkninger) sett hos enkelte pasienter som kan indikere fysisk avhengighet. Data tyder på at insidens og alvorlighetsgrad av symptomene kan være doserelatert. Pasienten skal informeres om dette ved behandlingsstart. Kramper, herunder status epilepticus og grand mal-anfall, kan forekomme under behandling og kort tid etter seponering.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering unødvendig. Nedsatt nyrefunksjon/hemodialysepasienter: Dosejustering er nødvendig. Dosereduksjon individualiseres iht. ClCR, som angitt i tabellen. ClCR kan regnes ut ifra serumkreatinin (μmol/liter) etter følgende formel: ClCR (ml/minutt) = [1,23 × (140 - alder (år)) × kroppsvekt (kg)] / serumkreatinin (μmol/liter). For kvinnelige pasienter multipliseres denne brøken med 0,85.

ClCR
(ml/minutt)

Total daglig dose pregabalin1
(ml mikstur)

Doseringsregime

 

Startdose (mg/dag)

Maks. dose (mg/dag)

 

≥60

150 (7,5 ml)

600 (30 ml)

2 eller 3 ganger daglig

≥30-<60

75 (3,75 ml)

300 (15 ml)

2 eller 3 ganger daglig

≥15-<30

25-50 (1,25-2,5 ml)

150 (7,5 ml)

1 eller 2 ganger daglig

<15

25 (1,25 ml)

75 (3,75 ml)

1 gang daglig

Supplerende dose etter hemodialyse (mg)

 

25 (1,25 ml)

100 (5 ml)

enkeltdose2

1Total daglig dose (mg/dag) skal deles opp som indikert for doseringsregimet for å gi mg/dose. 2Supplerende dose gis som enkeltdose. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen doseanbefaling kan gis. Eldre: Kan være behov for dosereduksjon pga. redusert nyrefunksjon, se Nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Tas med eller uten mat. Kapsler: Svelges hele med vann. Kapslene kan åpnes og innholdet blandes i vann. Det er da viktig å få i seg hele dosen og innholdet må inntas direkte etter at kapselen er åpnet. Mikstur: Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Diabetespasienter: Justering av hypoglykemisk behandling kan være nødvendig ved vektøkning under pregabalinbehandling. Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. tilfeller av angioødem: Er sett etter markedsføring. Skal seponeres umiddelbart ved symptomer på angioødem, som f.eks. hevelse i ansiktet, rundt munnen eller i øvre luftveier. Svimmelhet, søvnighet, bevissthetstap, forvirring og mental svekkelse: Kan gi svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos eldre. Bevissthetstap, forvirring og mental svekkelse er også sett. Pasienter bør utvise forsiktighet til de er kjent med preparatets potensielle effekt. Synsrelaterte effekter: Sløret syn er sett i studier, men opphørte hos de fleste ved fortsatt dosering. I studier hvor oftalmologiske undersøkelser er utført, er det sett redusert synsskarphet og synsfeltforandringer. Etter markedsføring er det sett bivirkninger på syn, inkl. synstap, -forstyrrelser eller andre -forandringer. Mange av tilfellene var raskt forbigående. Seponering kan oppheve/forbedre synsforstyrrelsene. Nyresvikt: Er sett, i noen tilfeller reversibel ved seponering. Seponering av annen samtidig antiepileptisk behandling: Pregabalin som monoterapi ved partiell epilepsi etter oppnådd anfallskontroll er ikke tilstrekkelig dokumentert. Seponering og seponeringssymptomer: Se hhv. Dosering og Bivirkninger. Kongestiv hjertesvikt: Er sett etter markedsføring. Hyppigst sett hos eldre med kardiovaskulære lidelser og som får behandling med pregabalin for nevropatisk smerte. Brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Seponering kan reversere reaksjonen. Ved behandling av sentral nevropatisk smerte forårsaket av ryggmargsskade: Forekomsten av bivirkninger er høyere. Dette kan skyldes en additiv effekt ved samtidig medisinering med andre nødvendige legemidler (f.eks. legemidler mot kramper). Ved forskrivning av pregabalin ved denne tilstanden skal dette tas med i vurderingen. Respirasjonsdepresjon: Alvorlig respirasjonsdepresjon er rapportert. Pasienter med nedsatt respirasjonsfunksjon, respiratorisk eller nevrologisk sykdom, nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av CNS-depressiver, og eldre kan ha høyere risiko for å utvikle denne alvorlige bivirkningen. Dosejustering kan være nødvendig. Selvmordstanker og -relatert atferd: Er sett ved behandling med antiepileptika. En metaanalyse av antiepileptika har vist en liten økning i risiko for selvmordstanker og -relatert atferd. Mekanismen bak risikoen er ukjent, og tilgjengelige data kan ikke utelukke muligheten for økt risiko ved behandling med pregabalin. Pasientene bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller -relatert atferd, og nødvendig behandling vurderes. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp omgående dersom selvmordstanker eller -relatert atferd oppstår. Nedsatt funksjon av nedre mage-tarmkanal: Er sett etter markedsføring, f.eks. intestinal obstruksjon, paralytisk ileus, forstoppelse, når pregabalin gis samtidig med legemidler som potensielt kan gi forstoppelse, slik som opioidanalgetika. Når pregabalin og opioider gis i kombinasjon, bør det tas forholdsregler for å unngå forstoppelse (spesielt hos kvinner og eldre). Samtidig bruk med opioider: Forsiktighet utvises pga. risiko for økt CNS-depresjon. En studie viste økt risiko for opioidrelatert dødsfall ved samtidig bruk av opioid sammenlignet med opioid monoterapi. Den økte risikoen ble sett ved lave pregabalindoser, og ser ut til å øke ved høye pregabalindoser. Feilbruk, misbrukspotensiale eller avhengighet: Er sett. Forsiktighet utvises ved kjent tidligere rusmisbruk og pasienter bør overvåkes for symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet av pregabalin (utvikling av toleranse, doseeskalering, legemiddelsøkende oppførsel er sett). Encefalopati: Er sett, primært ved underliggende tilstand som kan utløse encefalopati. Hjelpestoffer: Kapslene inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Miksturen inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinket). Kapslene og miksturen inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel/maks. daglige dose mikstur (600 mg), og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha liten eller moderat påvirkning. Kan gi svimmelhet og søvnighet og kan derfor påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienter anbefales å ikke kjøre bil, bruke komplekse maskiner eller delta i andre potensielt farlige aktiviteter før det er kjent om preparatet påvirker deres evne til å utføre slike aktiviteter.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pregabalin ser ut til å være additiv i påvirkning av kognitive funksjoner og store bevegelser forårsaket av oksykodon. Pregabalin kan potensere effekten av etanol og lorazepam. Det er sett åndedrettssvikt, koma og dødsfall ved samtidig bruk med opioider og/eller andre CNS-beroligende legemidler. Det er ikke sett noen farmakokinetiske interaksjoner mellom pregabalin og fenytoin, karbamazepin, valproinsyre, lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksykodon eller etanol. Kan tas sammen med perorale antikonseptiva.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring, human risiko er ukjent. Skal bare gis til gravide hvis strengt nødvendig, hvor fordel for mor klart oppveier mulig risiko for fosteret. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved eksponering over anbefalt human eksponering, som indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Sikker prevensjon må brukes av kvinner i fertil alder.
Amming: Utskilles i morsmelk. Estimert dose ca. 7% av total daglig dose til mor. Effekt på barn som ammes er ukjent. Det må tas en beslutning om hvorvidt amming skal opphøre eller behandling avsluttes, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data på kvinnelig fertilitet. Ikke sett effekter på spermmotilitet. Fertilitetsstudier hos hann- og hunnrotter har vist skadelige effekter på reproduksjon.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Bivirkningene er oftest milde til moderate. Ved behandling av sentral nevropatisk smerte forårsaket av ryggmargsskade er forekomsten av bivirkninger generelt og bivirkninger relatert til CNS, spesielt søvnighet, høyere.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominal distensjon, diaré1, flatulens, forstoppelse, kvalme1, munntørrhet, oppkast
Mindre vanlige Gastroøsofageal reflukssykdom, oral hypoestesi, økt spyttsekresjon
Sjeldne Ascites, dysfagi, hevelse i tunge1, pankreatitt
Generelle
Vanlige Fall, fatigue, føle seg unormal, følelse av å være beruset, perifert ødem, unormal gange, ødem
Mindre vanlige Ansiktsødem1, asteni, feber, frysninger, generalisert ødem, smerte, tilsnøring i brystet, tørste
Hjerte
Mindre vanlige AV-blokk grad I, kongestiv hjertesvikt1, sinusbradykardi, takykardi
Sjeldne Forlenget QT-tid1, sinusarytmi, sinustakykardi
Hud
Mindre vanlige Hyperhidrose, kløe1, papuløst utslett, urticaria
Sjeldne Kaldsvette, Stevens-Johnsons syndrom1
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet1
Sjeldne Allergisk reaksjon1, angioødem1
Infeksiøse
Vanlige Nasofaryngitt
Kar
Mindre vanlige Flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, kalde hender og føtter
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Erektil dysfunksjon
Mindre vanlige Dysmenoré, forsinket ejakulasjon, seksuell dysfunksjon, smerter i brystene
Sjeldne Amenoré, brystsekresjon, forstørrede bryster, gynekomasti1
Lever/galle
Mindre vanlige Forhøyet ALAT- og ASAT-nivå
Sjeldne Gulsott
Svært sjeldne Hepatitt, leversvikt
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, epistakse, hoste, rhinitt, snorking, tett nese, uttørring av neseslimhinne
Sjeldne Lungeødem1, tilsnøring i halsen
Ukjent frekvens Respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, cervikalspasmer, muskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Mindre vanlige Hevelse i ledd, muskelrykninger, muskelstivhet, myalgi, nakkesmerte
Sjeldne Rabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, somnolens, svimmelhet
Vanlige Amnesi, ataksi, balanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelse, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, sedasjon, svekket hukommelse, tremor
Mindre vanlige Ageusi, bevissthetstap1, dyskinesi, hyperestesi, hyporefleksi, intensjonstremor, kognitive forstyrrelser, malaise1, mental svekkelse1, myoklonus, nystagmus, postural svimmelhet, psykomotorisk hyperaktivitet, stupor, svie, synkope, taleforstyrrelse
Sjeldne Dysgrafi, hypokinesi, kramper1, parosmi
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Dysuri, urininkontinens
Sjeldne Nyresvikt, oliguri, urinretensjon1
Psykiske
Vanlige Desorientering, eufori, forvirring, insomni, irritabilitet, redusert libido
Mindre vanlige Aggresjon1, agitasjon, anorgasmi, apati, depersonalisering, depresjon, hallusinasjon, humørsvingninger, nedstemthet, oppløftet sinnsstemning, panikkanfall, problemer med å finne ord, rastløshet, unormale drømmer, økt libido
Sjeldne Hemningsløshet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Økt appetitt
Mindre vanlige Anoreksi, hypoglykemi
Undersøkelser
Vanlige Økt vekt
Mindre vanlige Redusert blodplatetall, redusert kalium i blod, redusert vekt, økt CK i blod, økt blodglukose, økt kreatinin i blod
Sjeldne Redusert antall hvite blodceller
Øre
Vanlige Vertigo
Mindre vanlige Hyperakusi
Øye
Vanlige Diplopi, tåkesyn
Mindre vanlige Astenopi, fotopsi, perifert synstap, synsfeltdefekt, synsforstyrrelse, tåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeirritasjon, øyesmerte
Sjeldne Blindhet1, endret dybdesyn, keratitt1, mydriasis, oscillopsi, strabisme, visuell lyshet

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Bivirkningene er oftest milde til moderate. Ved behandling av sentral nevropatisk smerte forårsaket av ryggmargsskade er forekomsten av bivirkninger generelt og bivirkninger relatert til CNS, spesielt søvnighet, høyere.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine, somnolens, svimmelhet
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, diaré1, flatulens, forstoppelse, kvalme1, munntørrhet, oppkast
Generelle Fall, fatigue, føle seg unormal, følelse av å være beruset, perifert ødem, unormal gange, ødem
Infeksiøse Nasofaryngitt
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, cervikalspasmer, muskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Amnesi, ataksi, balanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelse, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, sedasjon, svekket hukommelse, tremor
Psykiske Desorientering, eufori, forvirring, insomni, irritabilitet, redusert libido
Stoffskifte/ernæring Økt appetitt
Undersøkelser Økt vekt
Øre Vertigo
Øye Diplopi, tåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Gastrointestinale Gastroøsofageal reflukssykdom, oral hypoestesi, økt spyttsekresjon
Generelle Ansiktsødem1, asteni, feber, frysninger, generalisert ødem, smerte, tilsnøring i brystet, tørste
Hjerte AV-blokk grad I, kongestiv hjertesvikt1, sinusbradykardi, takykardi
Hud Hyperhidrose, kløe1, papuløst utslett, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet1
Kar Flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, kalde hender og føtter
Kjønnsorganer/bryst Dysmenoré, forsinket ejakulasjon, seksuell dysfunksjon, smerter i brystene
Lever/galle Forhøyet ALAT- og ASAT-nivå
Luftveier Dyspné, epistakse, hoste, rhinitt, snorking, tett nese, uttørring av neseslimhinne
Muskel-skjelettsystemet Hevelse i ledd, muskelrykninger, muskelstivhet, myalgi, nakkesmerte
Nevrologiske Ageusi, bevissthetstap1, dyskinesi, hyperestesi, hyporefleksi, intensjonstremor, kognitive forstyrrelser, malaise1, mental svekkelse1, myoklonus, nystagmus, postural svimmelhet, psykomotorisk hyperaktivitet, stupor, svie, synkope, taleforstyrrelse
Nyre/urinveier Dysuri, urininkontinens
Psykiske Aggresjon1, agitasjon, anorgasmi, apati, depersonalisering, depresjon, hallusinasjon, humørsvingninger, nedstemthet, oppløftet sinnsstemning, panikkanfall, problemer med å finne ord, rastløshet, unormale drømmer, økt libido
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hypoglykemi
Undersøkelser Redusert blodplatetall, redusert kalium i blod, redusert vekt, økt CK i blod, økt blodglukose, økt kreatinin i blod
Øre Hyperakusi
Øye Astenopi, fotopsi, perifert synstap, synsfeltdefekt, synsforstyrrelse, tåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeirritasjon, øyesmerte
Sjeldne
Gastrointestinale Ascites, dysfagi, hevelse i tunge1, pankreatitt
Hjerte Forlenget QT-tid1, sinusarytmi, sinustakykardi
Hud Kaldsvette, Stevens-Johnsons syndrom1
Immunsystemet Allergisk reaksjon1, angioødem1
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, brystsekresjon, forstørrede bryster, gynekomasti1
Lever/galle Gulsott
Luftveier Lungeødem1, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Nevrologiske Dysgrafi, hypokinesi, kramper1, parosmi
Nyre/urinveier Nyresvikt, oliguri, urinretensjon1
Psykiske Hemningsløshet
Undersøkelser Redusert antall hvite blodceller
Øye Blindhet1, endret dybdesyn, keratitt1, mydriasis, oscillopsi, strabisme, visuell lyshet
Svært sjeldne
Lever/galle Hepatitt, leversvikt
Ukjent frekvens
Luftveier Respirasjonsdepresjon

1Bivirkninger rapportert etter markedsføring.

Følgende er rapportert ved seponering etter kort- og langtidsbehandling

Insomni, hodepine, kvalme, angst, diaré, influensasyndrom, kramper, nervøsitet, depresjon, smerte, hyperhidrose, svimmelhet, som kan indikere fysisk avhengighet.

Følgende er rapportert ved seponering etter kort- og langtidsbehandling

Insomni, hodepine, kvalme, angst, diaré, influensasyndrom, kramper, nervøsitet, depresjon, smerte, hyperhidrose, svimmelhet, som kan indikere fysisk avhengighet.

Barn og ungdom

Sikkerhetsprofil og bivirkninger som hos voksne, men somnolens, feber, infeksjoner i øvre luftveier, økt appetitt, vektøkning og nasofaryngitt sees oftere hos barn <16 år.

Barn og ungdom

Sikkerhetsprofil og bivirkninger som hos voksne, men somnolens, feber, infeksjoner i øvre luftveier, økt appetitt, vektøkning og nasofaryngitt sees oftere hos barn <16 år.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Somnolens, forvirringstilstand, agitasjon og rastløshet. Kramper er også sett. I sjeldne tilfeller koma.
Behandling: Generell støttende behandling, hemodialyse om nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Pregabalin har strukturell likhet med nevrotransmittoren GABA.
Virkningsmekanisme: Pregabalin bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i CNS.
Absorpsjon: Rask i fastende tilstand, Cmax innen 1 time hos voksne, og innen 0,5-2 timer hos barn. Administrering med mat reduserer Cmax med ca. 25-30% og forsinker Tmax med ca. 2,5 timer, men mat har likevel ingen klinisk signifikant effekt på graden av pregabalinabsorpsjon. AUC hos barn <30 kg er 30% lavere pga. økt kroppsvektjustert clearance. Biotilgjengelighet ≥90%, uavhengig av dose. Steady state oppnås innen 24-48 timer.
Proteinbinding: Bindes ikke til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd ca. 0,56 liter/kg.
Halveringstid: 6,3 timer, men sikkerhet og effekt er lik for dosering 2 eller 3 × daglig. Hos barn <6 år er t1/2 3-4 timer, og 4-6 timer hos de >7 år.
Metabolisme: Ubetydelig. Ingen indikasjon på racemisering av pregabalin S-enantiomer til R-enantiomeren.
Utskillelse: Uforandret via nyrene.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lyrica, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 56 stk. (blister)
016395
Blå resept
-
112,00 B
75 mg 14 stk. (blister)
016318
Blå resept
Byttegruppe
121,30 B
100 stk. (endose)
016340
Blå resept
Byttegruppe
267,70 B
150 mg 14 stk. (blister)
016285
Blå resept
Byttegruppe
155,70 B
100 stk. (endose)
016272
Blå resept
Byttegruppe
370,20 B
225 mg 56 stk. (blister)
050614
Blå resept
-
361,50 B
300 mg 56 stk. (blister)
016323
Blå resept
-
361,50 B

Lyrica, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 473 ml (HDPE-flaske inkl. 5 ml doseringssprøyte og flaskeadapter)
069368
Blå resept
-
990,70 B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2020