Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01F X25 (Mosunetuzumab)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg og 30 mg: 1 ml inneh.: Mosunetuzumab 1 mg, L-histidin, L-metionin, eddiksyre, sukrose, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av voksne med residivert eller refraktært follikulært lymfom (FL) som har fått minst 2 tidligere systemiske behandlinger.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun gis under tilsyn av kvalifisert helsepersonell med erfaring innen kreftbehandling og med tilstrekkelig medisinske ressurser for behandling av alvorlige reaksjoner som cytokinfrigjøringssyndrom (CRS).
Profylakse og premedisinering
Tilstrekkelig hydrering må sikres før behandling. Premedisinering anbefales for å redusere risiko for CRS og infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR). Anbefales for alle pasienter ved behandlingssyklus 1 og 2, og i behandlingssyklus 3 eller etterfølgende sykluser for pasienter som ved foregående dose opplevde CRS.

Premedisinering

Administrering

I.v. kortikosteroider (deksametason 20 mg eller metylprednisolon 80 mg)

Fullfør minst 1 time før mosunetuzumabinfusjon

Antihistamin (50-100 mg difenhydraminhydroklorid eller tilsv. oralt eller i.v. antihistamin)

Minst 30 minutter før mosunetuzumabinfusjon

Antipyretikum (500-1000 mg paracetamol)

Anbefalt dose for voksne inkl. eldre
Preparatet skal gis i 8 sykluser (21 dager pr. syklus) ved komplett respons, og ytterligere 9 sykluser (totalt 17 sykluser) ved delvis respons eller stabil sykdom som respons på behandling, med mindre uakseptabel toksisitet eller sykdomsprogresjon oppstår. Doseringstabell:

Syklus (21 dager)

Behandlingsdag

Dose

Infusjonshastighet

Syklus 1

Dag 1

1 mg

Administreres over minst 4 timer.

 

Dag 8

2 mg

 

Dag 15

60 mg

Syklus 2

Dag 1

60 mg

Dersom infusjonene i syklus 1 var godt tolerert, kan etterfølgende infusjoner administreres over 2 timer.

Syklus 3 og etterfølgende sykluser

Dag 1

30 mg

Dosejustering
Behandling avbrytes ved uakseptabel toksisitet eller sykdomsprogresjon. Midlertidig seponering ved reaksjoner grad 3 eller 4 (f.eks. alvorlig infeksjon, tumoropplussing/tumour flare-reaksjon (TFR), tumorlysesyndrom) inntil symptomer opphører. IRR kan være klinisk umulig å skjelne fra CRS. Ved mistanke om CRS eller IRR skal behandlingen avbrytes og symptomene behandles iht. tabellen nedenfor. CRS-diagnosen skal baseres på klinisk presentasjon. Pasienter skal undersøkes og behandles for andre årsaker til feber, hypoksi og hypotensjon, som f.eks. infeksjon eller sepsis. Gradering og håndtering av CRS:

CRS-grad

 

Håndtering av CRS2

 

Neste planlagte infusjon med mosunetuzumab

Grad 1
Feber ≥38°C

 

Hvis CRS oppstår under infusjon: Infusjonen avbrytes og symptomene behandles. Infusjonen gjenopptas med samme hastighet straks symptomene opphører. Avbryt infusjonen dersom symptomene kommer tilbake.

 

Pasienten skal ha vært symptomfri i minst 72 timer før neste infusjon gis.
Pasienten kontrolleres med tettere intervall.

Hvis CRS oppstår etter infusjon: Gi symptomatisk behandling.

Hvis CRS varer >48 timer etter symptomatisk behandling: Deksametason3 og/eller tocilizumab4,5 skal vurderes.

Grad 2
Feber ≥38°C og/eller hypotensjon som ikke krever vasopressorer og/eller hypoksi som krever lav oksygentilførsel6 med nesekateter eller blow-by

 

Hvis CRS oppstår under infusjon: Infusjonen avbrytes og symptomene behandles. Gjenoppta infusjonen med 50% hastighet straks symptomene opphører. Avbryt infusjonen dersom symptomene kommer tilbake.

 

Pasienten skal ha vært symptomfri i minst 72 timer før neste infusjon gis.
Premedisinering skal maksimeres på egnet vis7.
Vurder å gi neste infusjon med 50% hastighet, og med hyppigere kontroller av pasienten.

Hvis CRS oppstår etter infusjon: Gi symptomatisk behandling.

Hvis symptomatisk behandling ikke fører til bedring: Deksametason3 og/eller tocilizumab4,5 skal vurderes.

Grad 3
Feber ≥38°C og/eller hypotensjon som krever vasopressor (med eller uten vasopressin) og/eller hypoksi som krever høy oksygentilførsel8 med nesekateter, oksygenmaske, reservoirmaske eller Venturimaske

 

Hvis CRS oppstår under infusjon: Infusjonen avbrytes og symptomene behandles. Gi deksametason3 og tocilizumab4,5.

 

Pasienten skal ha vært symptomfri i minst 72 timer før neste infusjon gis, og skal legges inn på sykehus ved neste infusjon.
Premedisinering skal maksimeres på egnet vis7.
Neste infusjon skal administreres med 50% hastighet.

Hvis CRS oppstår etter infusjon: Gi symptomatisk behandling samt deksametason3 og tocilizumab4,5.

Hvis CRS er refraktær mot deksametason og tocilizumab: Alternative immunsuppressiver og 1000 mg/dag i.v. metylprednisolon skal gis inntil klinisk bedring sees.

Grad 4
Feber ≥38°C og/eller hypotensjon som krever flere vasopressorer (ikke vasopressin) og/eller hypoksi som krever oksygentilførsel med overtrykk (f.eks. CPAP, BiPAP, intubering og mekanisk ventilasjon)

 

Hvis CRS oppstår under eller etter infusjon: Seponer permanent. Gi symptomatisk behandling samt deksametason3 og tocilizumab4,5.

Hvis CRS er refraktær mot deksametason og tocilizumab: Alternative immunsuppressiver og 1000 mg/dag i.v. metylprednisolon skal gis inntil klinisk bedring sees.

1ASTCT = «American Society for Transplant and Cellular Therapy». Premedisinering kan maskere feber. Hvis det kliniske bildet tyder på CRS skal derfor disse retningslinjene for behandling følges. 2Hvis CRS er refraktært mot behandling, vurder andre årsaker inkl. hemofagocytisk lymfohistiocytose. 310 mg deksametason skal gis i.v. hver 6. time (eller tilsv.) inntil klinisk bedring sees. 4Tocilizumab 8 mg/kg (maks. 800 mg pr. infusjon) gis i.v. etter behov ved håndtering av CRS. 5Hvis ingen klinisk bedring av tegn/symptomer på CRS etter 1. dose, kan ytterligere 1 dose med 8 mg/kg tocilizumab gis i.v. med minst 8 timers intervall (maks. 2 doser pr. CRS-hendelse). I løpet av hver 6-ukersperiode med mosunetuzumabbehandling, bør total mengde tocilizumab ikke overstige 3 doser. 6Lav oksygentilførsel er definert som oksygentilførsel <6 liter/minutt. 7Se Profylakse og premedisinering for ytterligere informasjon. 8Høy oksygentilførsel er definert som oksygentilførsel ≥6 liter/minutt.
Glemt dose Ved forsinket dose >7 dager i syklus 1 skal foregående tolererte dose gjentas før behandlingsregimet gjenopptas. Ved behandlingsavbrudd ≥6 uker mellom syklus 1 og 2 skal mosunetuzumab gis med 1 mg på dag 1, 2 mg på dag 8, og deretter gjenopptas behandlingsregimet for syklus 2 på 60 mg på dag 15. Ved behandlingsavbrudd på ≥6 uker mellom syklusene f.o.m. syklus 3, skal mosunetuzumab gis med 1 mg på dag 1, 2 mg på dag 8, og deretter gjenopptas behandlingsregimet med 30 mg på dag 15.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Dosejustering ikke nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Sikkerhet og effekt ikke studert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering Fortynnes aseptisk. Oppløsningen skal være klar, fargeløs og uten partikler. Skal ikke ristes. Bruk steril kanyle og sprøyte. Fortynnes i infusjonspose av PVC eller polyolefin (PO) slik som polyetylen (PE) og polypropylen, inneholdende natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller 4,5 mg/ml (0,45%) injeksjonsvæske. Se pakningsvedlegg/SPC for ytterligere informasjon.
Administrering Kun til i.v. infusjon. Administreres ved bruk av separat infusjonsslange og dråpekammerfilter. Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusdose. In-line-filter skal ikke brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Cytokinfrigjøringssyndrom (CRS): CRS, inkl. livstruende reaksjoner, er sett. Tegn inkluderer feber, frysninger, hypotensjon, takykardi, hypoksi og hodepine. Forekommer primært i syklus 1, og hovedsakelig på dag 1 og dag 15. Pasienten skal premedisineres (se Dosering), gis tilstrekkelig med væske før mosunetuzumabadministrering og overvåkes for tegn på CRS. Pasienten skal oppfordres til å oppsøke medisinsk hjelp ved tegn på CRS. Alvorlige infeksjoner: Alvorlige infeksjoner som pneumoni, bakteriemi, sepsis eller septisk sjokk er sett, inkl. livstruende eller fatale hendelser. Skal ikke administreres ved pågående infeksjon. Forsiktighet utvises ved tilbakevendende eller kroniske infeksjoner i anamnesen (f.eks. kronisk aktivt Epstein-Barr-virus), underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjoner og tidligere kraftig immunsuppressiv behandling. Profylaktisk behandling med antibakterielle, antivirale og/eller antifungale legemidler gis hvis hensiktsmessig. Pasienten overvåkes for infeksjonstegn før og etter administrering av mosunetuzumab, og behandles på hensiktsmessig måte. Febril nøytropeni: Er sett. Ved febril nøytropeni skal pasienten utredes for infeksjon og behandles med antibiotika, væskeerstatning og andre støttetiltak iht. lokale retningslinjer. Tumoroppblussing/tumour flare-reaksjon (TFR): Er sett. Manifestasjoner inkluderer ny/forverret pleuraeffusjon, lokalisert smerte og hevelse på området med lymfomlesjoner, samt tumorinflammasjon. Pasienter med større tumorer i nærheten av luftveier og/eller vitale organer har økt risiko for forverret helsetilstand og morbiditet som følge av sekundære effekter av TFR. Pasienten skal overvåkes og undersøkes for TFR i kritiske anatomiske områder. Tumorlyseyndrom (TLS): Er sett. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn på TLS, særlig ved nedsatt nyrefunksjon, høy tumorbyrde eller raskt prolifererende tumorer. Blodkjemi overvåkes og håndteres. Pasienten skal være tilstrekkelig hydrert før mosunetuzumabadministrering. Profylaktisk behandling mot hyperurikemi (f.eks. allopurinol, rasburikase) gis hvis hensiktsmessig. Vaksinasjon: Levende og/eller levende svekkede vaksiner skal ikke gis samtidig med mosunetuzumab. Pasientkort: Risiko ved behandling skal diskuteres med pasienten. Pasienten skal få pasientkortet og oppfordres til å alltid ha det med seg. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever hendelser som påvirker bevisstheten skal evalueres og frarådes fra å kjøre bil og bruke maskiner inntil bedring.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Behandlingsoppstart med mosunetuzumab gir økt cytokinnivå som kan hemme CYP450-enzymer. Ved oppstart av mosunetuzumabbehandling hos pasienter som bruker CYP450-substrater med lav terapeutisk indeks, kan behov for terapeutisk overvåkning og ev. dosejustering av CYP450-substratet være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Bør ikke brukes under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter avsluttet behandling.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Pga. mulig risiko for barnet skal det avstås fra amming under behandling.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier indikerer ingen skadelig effekter på reproduksjonsorganer.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingNøye overvåkning for bivirkninger, og hensiktsmessig symptomatisk behandling igangsettes.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringFull-lengde, isotype av humanisert anti-CD20/CD3 IgG1 produsert i ovarieceller fra kinesisk hamster.
VirkningsmekanismeT-celle-aktiverende bispesifikt antistoff (anti-CD20/CD3) som binder spesifikt til B-celler med CD20-ekspresjon. Antistoffet er en agonist under visse forutsetninger; målrettet drap av B‑celler ved samtidig binding til CD20 på B‑celler og CD3 på T‑celler. Involvering av begge armene på mosunetuzumab-molekylet gir dannelse av en immunsynapse mellom B-cellen og den cytotoksiske T‑cellen, som fører til T‑celleaktivering. T-celleaktiveringen fører til frigjøring av perforin og granzymer, som induserer lysis av B-celler som fører til celledød. Fører til B‑celledeplesjon (definert som antall CD19 B‑celler <0,07 × 109/liter) og hypogammaglobulinemi (definert som IgG‑nivå <500 mg/dl).
AbsorpsjonGjennomsnittlig Cmax: 17,9 µg/ml. Cmax nås på slutten av i.v. infusjon og avtar bieksponensielt.
FordelingVd 5,49 liter.
HalveringstidEstimert terminal t1/2: 16,1 dager. Estimert gjennomsnittlig clearance ved steady state og baseline clearance er hhv. 1,08 liter/dag og 0,584 liter/dag.
MetabolismeIkke direkte undersøkt. Nedbrytning til små peptider og aminosyrer forventes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C og 24 timer ved 9-30°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lunsumio, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 1 stk. (hettegl.)
394703
- 3 286,40 C
30 mg 1 stk. (hettegl.)
526123
- 94 796,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lunsumio KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg

Lunsumio KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.06.2022


Sist endret: 07.12.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)